Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

NN 141/2004 (13.10.2004.), Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

 

2516

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u da­lj­njem tekstu: Vlada), kao poslodavac i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

Sindikat policije Hrvatske,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutar­njih poslova,

Sindikat vojnih službenika i namještenika i

Carinski sindikat Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Sindikati),

potpisali su 7. listopada  2004. godine s­ljedeći

ISPRAVAK

KOLEKTIVNOG UGOVORA

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE


U članku 59. stavku 1. iza broja »56« briše se slovo »i« i dodaje se zarez, a iza broja »58« dodaje se »i 63.«, tako da članak glasi:

»Članak 59.

Iznosi materijalnih prava iz članaka 44., 45., 46., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56., 58. i 63. ugovoreni su u neto iznosima.«

ZA VLADU                                                        ZA SINDIKATE

REPUBLIKE HRVATSKE                                 Sindikat državnih i lokalnih

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.                         službenika i namještenika RH

predsjednica Vlade,                                             predsjednik

ministrica obite­lji, branite­lja i                                 Ivica Ihas, v. r.

međugeneracijske solidarnosti                               Sindikat policije Hrvatske

                                                                                                     predsjednik              

                                                                            Dubravko Jagić, v. r.
                                                                            Nezavisni sindikat djelatnika
                                                                            ministarstva unutar­njih poslova
                                                                            predsjednik
                                                                            Zdravko Lončar, v. r.
                                                                            Sindikat vojnih službenika i namještenika
                                                                            predsjednik
                                                                            Radomir Delić, v. r.
                                                                            Carinski sindikat Hrvatske
                                                                            predsjednik
                                                                            Že­ljko Popović, v. r.