Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru

NN 143/2004 (15.10.2004.), Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru

PREDSJEDNIK
REPUBLIKE HRVATSKE

2524

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/171, urbroj: 50304/2-04-02 od 14. rujna 2004., kojim je pred­sjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. BORISA MARUNU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu de Chile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-3104/2
Zagreb, 4. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.