Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama"

NN 147/2004 (22.10.2004.), Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama"

HRVATSKI SABOR

2575

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2004., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA«

I.

Dan 22. rujna proglašava se »Nacionalnim danom borbe protiv nasi­lja nad ženama«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/04-01/04
Zagreb, 15. listopada 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.