Odluka o opozivu dr. sc. Branka Caratana s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

NN 147/2004 (22.10.2004.), Odluka o opozivu dr. sc. Branka Caratana s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2584

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/04-02/344, urbroj: 50304/2-04-05 od 4. listopada 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. BRANKO CARATAN opoziva se s dužnosti izvan­red­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3156/2
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.