Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza

NN 150/2004 (27.10.2004.), Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2604

Na temelju članka 51. stavka 2. podstavka 3. Zakona o nad­zoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ODREĐIVANJA PODRUČJA GRANIČNOG PRIJELAZA

 I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način određivanja područja graničnog prijelaza i donošenja rješenja o području graničnog prijelaza. 

Članak 2.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor na kojem se obavlja granična kontrola i druge granične formalnosti, neposrednu okolicu s objektima koji su potrebni za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i obavljanje granične kontrole te drugih granič­nih formalnosti, kao i objekte za djelatnosti koje obavljaju operatori, druge pravne osobe i obrtnici.

II. PodruČje graniČnih prijelaza za pojedine vrste prometa

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza za cestovni promet obuhvaća prostor od državne granice u dubinu teritorija Republike Hrvatske na kojem se nalazi dio javne ceste i prostor obilježen za zaustav­ljanje ili parkiranje vozila s objektima i uređajima državnih službi te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost na graničnom prijelazu koja je u funkcionalnoj vezi s obavljanjem poslova državnih tijela vezanih za prelazak državne granice.

Područje graničnog prijelaza može biti i šire određeno, ako je to potrebno radi nesmetanog i sigurnog obavljanja granične kontrole i drugih graničnih formalnosti.

Članak 4.

Područje graničnog prijelaza za željeznički promet obuhvaća prostor na graničnom željezničkom kolodvoru na kojem se zadržava vlak u međunarodnom prometu, za vrijeme neposredno prije dolaska vlaka te dok se vlak na tom prostoru zadržava.

Objekti koje obuhvaća granični prijelaz za željeznički promet su prostorije i uređaji na peronu željezničkog kolodvora koje upotrebljavaju nadležna tijela i pravne osobe radi obavljanja granične kontrole i drugih graničnih formalnosti.

 Članak 5.

Područje graničnog prijelaza na aerodromima obuhvaća prostor za obavljanje poslova granične kontrole, tranzitni prostor za putnike i članove posade kada se isti koristi u međunarodnom prometu, prostor za prtljagu u međunarodnom prometu, prostor i prostorije za smještaj carinske robe, dio stajanke kada se na njoj nalazi parkiran zrakoplov u međunarodnom prometu i druge prostore i objekte koji su potrebni za obavljanje granične kontrole.

Članak 6.

Područje graničnog prijelaza u lukama otvorenim za među­na­rod­ni pomorski promet i lukama unutarnjih voda obuhvaća stalno ili privremeno omeđene prostore, sidrišta određena za prihvat i otpremu plovila, operativne obale za privez brodova, prometne trake za ulaz i izlaz putnika i vozila, prostor za manipulaciju tereta, prilazni željeznički kolosijek i druge prostore i objek­­te za vrijeme potrebno za obavljanje granične kontrole i drugih graničnih formalnosti.

Kada se na području graničnog prijelaza na privezu ne nalaze brodovi u međunarodnom prometu, nadležna policijska uprava može odobriti pristajanje brodova u domaćem prometu, uz prethodnu suglasnost nadležne Carinarnice.

III. Postupak donoŠenja rjeŠenja o podruČju graniČnog prijelaza

Članak 7.

Nadležna policijska uprava rješenjem određuje područje gra­nič­nog prijelaza uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne cari­narnice i nadležne uprave ministarstva nadležnog za promet te uz suglasnost Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 8.

Nadležna carinarnica i ustrojstvena jedinica ministarstva nad­ležnog za promet dužne su dostaviti mišljenje iz članka 7. ovoga Pravilnika u roku mjesec dana.

      Ako zatraženo mišljenje nije dostavljeno u roku iz stav­ka 1. ovog članka, nadležna policijska uprava donijet će rješenje o području graničnog prijelaza.

Članak 9.

Rješenje kojim se određuje područje graničnog prijelaza sadrži podatke o:

– nazivu tijela koje donosi rješenje;

– odredbama propisa na osnovi kojih se rješenje donosi;

– vrsti prometa koji će se odvijati preko navedenoga granič­nog prijelaza;

– granici područja graničnog prijelaza s navođenjem katas­tarskih čestica parcela, a ukoliko se one ne protežu po granicama katastarskih čestica potrebno ih je detaljno opisati;

– brojevima katastarskih čestica područja graničnog prijelaza;

– objektima, stabilnim uređajima i napravama na području graničnog prijelaza;

– broj i datum donošenja;

– potpis načelnika nadležne policijske uprave

– pečat nadležne policijske uprave koja donosi rješenje.

Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Ako bi donošenje rješenja o određivanju područja graničnog prijelaza ugrozilo gospodarske interese pravnih ili fizičkih osoba koje na tom području obavljaju gospodarsku djelatnost, mora im se omogućiti očitovanje o prijedlogu za određivanje područja graničnog prijelaza.

Očitovanje iz stavka 1. ovog članka nije obvezujuće.    

 IV. Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. Pravilnika o načinu nadzora državne granice (»Narodne novine« broj 32/92).

Pravilnici o određivanju graničnih prijelaza, doneseni do stupanja na snagu ovog Pravilnika važe do stupanja na snagu rješenja iz članka 7. ovog Pravilnika.

Rješenje iz članka 7. ovog Pravilnika donijet će se najkasnije 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-64303-04.
Zagreb, 14. listopada 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.