Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN 151/2004 (29.10.2004.), Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

HRVATSKI SABOR

2623

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Proglašavam Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3294/2

Zagreb, 22. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO
VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar), propisuju njegova djelatnost i ustroj, te ostala pitanja od značenja za obav­ljanje djelatnosti Centra.

(2) Na odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom primjenjuje se Zakon o ustanovama.

Članak 2.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Centar je javna ustanova.

(2) Sjedište Centra je u Zagrebu.

II. DJELATNOST CENTRA

Članak 4.

(1) Centar obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno--obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

(2) Centar iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– planira strategije i metodologiju provođenja ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju,

– provodi znanstvenoistraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskog provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje banke zadataka, konstruira testove i ostale ispitne materijale,

– izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremanje ispita,

– organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu,

– izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima,

– surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama,

– organizira provođenje međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju,

– provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem,

– analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskog vrednovanja obrazovanja,

– na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za trajno unapređivanje kvalitete obrazovanja,

– provodi savjetodavni rad sa školama – pomaže školama u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja,

– organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika,

– organizira seminare za vanjske suradnike Centra u procesu pripreme i provođenja ispita (predmetna povjerenstva, vanjski ocjenjivači, autori ispitnih zadataka, itd.),

– razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskog vrednovanja,

– obavlja druge poslove u svezi s provođenjem nacionalnih ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti iz stavka 2. podstavka 6. i 7. ovoga članka Centar ima javne ovlasti.

(4) Djelatnost Centra pobliže se uređuje njegovim statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, osim poslova iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, koje obavlja isključivo samostalno, Centar surađuje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama, Zavodom za školstvo Republike Hrvatske te drugim srodnim ustanovama, fizičkim i pravnim osobama.

Članak 6.

(1) Centar o rezultatima svoga rada izvješćuje Vladu Repub­like Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvat­skoga sabora, najmanje jedanput godišnje.

(2) Centar je dužan pravodobno obavještavati javnost o obav­ljanju svoje djelatnosti, u skladu s odredbama statuta Centra.

(3) Podaci u svezi s poslovima iz članka 4. stavka 2. podstav­ka 3. ovoga Zakona te podaci na temelju kojih se utvrđuje identitet ispitanika smatraju se službenom tajnom. Stupanj tajnosti podataka i zaštitne mjere uređuju se statutom Centra.

III. USTROJ CENTRA

Članak 7.

(1) Ustroj Centra uređuje se ovim Zakonom i statutom Centra sukladno ovom Zakonu.

(2) Statut Centra donosi Upravno vijeće, uz suglasnost Hrvat­skoga sabora.

Članak 8.

(1) Za obavljanje poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona u Centru se osnivaju odjeli i službe.

(2) U Centru se osnivaju:

– služba općih poslova i odnosa s javnošću,

– istraživačko-razvojni odjel,

– informacijsko-računalni odjel,

– odjel za izdavaštvo,

– odjel za organizaciju i provođenje ispita,

– odjel za svjedodžbe i kvalifikacije,

– odjel za promicanje kvalitete obrazovanja,

– financijska služba,

– služba osiguranja tajnosti podataka.

(3) Statutom Centra mogu se osnovati i drugi odjeli odnosno službe, osim onih navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(4) Centar može imati podružnice, u skladu s odredbama statuta Centra.

Članak 9.

(1) Na djelatnike Centra primjenjuju se propisi koji uređuju položaj i plaće zaposlenih u javnim službama.

(2) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa uređuju se statutom Centra, sukladno propisima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Centrom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa, a na temelju javnog poziva.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Članak 11.

(1) Centar ima ravnatelja.

(2) Opći uvjeti za ravnatelja Centra su:

– visoka stručna sprema,

– najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju,

– aktivno poznavanje jednoga stranog jezika u govoru i pismu.

(3) Ravnatelj centra mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene statutom Centra, kao što su organizacijske i komunikacijske vještine, sposobnost strateškog planiranja, poznavanje kretanja u europskom obrazovanju, poznavanje metodologije i postupaka mjerenja u obrazovanju.

(4) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Centra, na način i u postupku utvrđenom Zakonom o ustanovama.

(5) Ravnatelj Centra imenuje se na mandat od četiri godine.

(6) Uvjeti, način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se utvrđuju statutom Centra.

Članak 12.

(1) Stručno tijelo Centra je Stručni savjet.

(2) Stručni savjet ima predsjednika i četiri člana: jednog člana iz reda stručnih djelatnika Centra i tri člana iz reda vanjskih suradnika.

(3) Članovi Stručnog savjeta moraju imati doktorat znanosti.

(4) Predsjednik Stručnog savjeta je ravnatelj Centra.

(5) Članove Stručnog savjeta imenuje Upravno vijeće Centra.

(6) Način i postupak imenovanja članova Stručnog savjeta uređuje se statutom Centra.

IV. NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad zakonitošću rada Centra obavlja Ministarstvo.

V. IMOVINA CENTRA

Članak 14.

(1) Imovinu Centra čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga, koristi od prava intelektualnog vlasništva nastalih obavljanjem djelatnosti Centra ili sredstva pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

(2) Centar ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvat­ske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Centra.

Članak 15.

(1) Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Za obveze Centra solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa, imenovati privremenog ravnatelja Centra.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Centra, donijeti privremeni statut Centra, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, u roku petnaest dana od dana imenovanja, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te poduzeti radnje za konstituiranje upravnog vijeća.

(3) Centar može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

(4) Privremeni statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta kojega će donijeti Upravno vijeće Centra, u roku 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/04-02/01

Zagreb, 15. listopada 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
           
Hrvatskoga sabora
           
Vladimir Šeks, v. r.