Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

NN 151/2004 (29.10.2004.), Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

HRVATSKI SABOR

2624

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Ovršnog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3295/2

Zagreb, 22. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Članak 1.

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03. i 194/03.) naslov »Dio četvrti SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI« i članci 307.a – 307.s brišu se.

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 173/03.):

– članak 95. i točke 2. – 5. stavka 1. i stavak 2. članka 96. brišu se,

– u članku 106. iza riječi: »Narodnim novinama« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »osim članka 94. ovoga Zakona koji će se primjenjivati od 1. listopada 2004.« brišu se.

Članak 3.

Na prijedloge za ovrhu podnesene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/04-01/03

Zagreb, 15. listopada 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
            Hrvatskoga sabora
            Vladimir Šeks, v. r.