Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

NN 153/2004 (3.11.2004.), Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSOPDARSTVA

2675

Na teme­lju članka 55. stavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 117/03, 130/03, 48/04) ministar po­ljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O NAVOĐENJU HRANJIVIH VRIJEDNOSTI HRANE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način navođe­nja hra­njivih vrijednosti hrane namije­njene:

– isporuci kraj­njem potrošaču; te

– opskrbi ugostite­ljskih objekata, kantina, bolnica, dječjih vrtića, škola, ustanova socijalne skrbi i drugih sličnih subjekata u poslova­nju s hranom koji opskrb­ljuju kraj­nje­g potrošača.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primje­njuju se na:

– prirodne mineralne vode ili druge vode namije­njene preh­rani ­ljudi; te

– hranu za posebne prehrambene potrebe (ili »dijetetske namirnice«) kod kojih je navođe­nje hra­njive vrijednosti obavezno i uređeno posebnim propisom.

Članak 2.

Navođe­nje hra­njivih vrijednosti hrane nije obavezno, osim za hranu kod koje se na deklaraciji, pri prezentaciji i/ili reklamira­nju pojav­ljuje prehrambena tvrd­nja.

Dozvo­ljeno je navoditi samo prehrambene tvrd­nje koje se odnose na energetsku vrijednost, hra­njive tvari i tvari koje pripadaju u jednu od skupina hra­njivih tvari.

Kada je navedena prehrambena tvrd­nja za neku od hra­njivih tvari i/ili tvari koje pripadaju u jednu od skupina hra­njivih tvari navod o hra­njivim vrijednostima mora sadržavati i podatak o količini te tvari.

Navođe­nje hra­njive tvari i ­njezine količine ne smatra se prehrambenom tvrd­njom ukoliko je isto propisano posebnim propisima.

Kod nezapakirane hrane hra­njive vrijednosti sukladno uvjetima iz ovoga Pravilnika mogu se navoditi u popratnom dokumentu i moraju se dati na uvid potrošaču u slučaju ­nje­govog zahtjeva.

Članak 3.

Pojmovi u ovom Pravilniku imaju s­ljedeća znače­nja:

– »navođe­nje hra­njivih vrijednosti hrane« je navođe­nje, na deklaraciji, podataka koji se odnose na:

1. energetsku vrijednost hrane; te

2. hra­njive tvari kao izvorne prirodne sastojke;

– »prehrambena tvrd­nja« je svaka tvrd­nja koja pri prezenti­ra­nju ili reklamira­nju hrane tvrdi, navodi na zak­ljučak ili upućuje da hrana ima određena prirodna hra­njiva svojstva uvjetovana energetskom vrijednošću i/ili prisutnošću, odnosno količinom ­njezinih prirodnih hra­njivih tvari;

– »hra­njive tvari« su tvari koje utječu na energetsku i biološku vrijednost hrane, a podrazumijevaju: bjelančevine, ug­ljikohidrate, masti, vlakna, natrij, te vitamine i minerale prisutne u značajnijoj količini, kako je navedeno u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika;

– »energetska vrijednost hrane« podrazumijeva energiju sadržanu u određenoj količini hrane, dobivenu spa­ljiva­njem hrane do suhog ostatka, izraženu u kilokalorijama i kilo­džulima (u da­lj­njem tekstu: kcal (kJ));

– »bjelančevine« podrazumijevaju količinu bjelančevina izračunatu prema formuli: bjelančevine = ukupni dušik po Kjeldahlovoj metodi x 6,25;

– »ug­ljikohidrati« podrazumijevaju sve ug­ljikohidrate koji se prerađuju metabolizmom čovjeka, uk­ljučujući i poliole;

– »šećeri« podrazumijevaju sve monosaharide i disaharide zastup­ljene u hrani, osim poliola;

– »masti« podrazumijevaju ukupne lipide uk­ljučujući i fosfolipide;

– »zaštićene masne kiseline« podrazumijevaju masne kiseline bez dvostruke veze;

– »mononezasićene masne kiseline« podrazumijevaju masne kiseline sa cis dvostrukom vezom;

– »polinezasićeme masne kiseline« podrazumijevaju masne kiseline sa cis, cis-metilen prekinutim dvostrukim vezama;

– »vlakna« podrazumijevaju frakciju jestivog dijela bi­ljaka ili ­njihovih ekstrakata koja su otporna na probavu i apsorpciju u tankom crijevu;

– »prosječna vrijednost« je vrijednost koja najbo­lje pred­stav­­lja količinu hra­njive tvari sadržanu u određenoj hrani, a odražava dopuštena odstupa­nja s obzirom na sezonsku promije­njivost, prehrambene uzorke i ostale čimbenike koji mogu prouzrokovati varira­nje stvarne vrijednosti.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 4.

Kod navođe­nja hra­njive vrijednosti hrane, obavijest koja se daje mora sadržavati podatke iz skupine 1 ili 2, prema s­ljedećem redos­lijedu:

1. Skupina 1:

– energetska vrijednost hrane,

– količina bjelančevina, ug­ljikohidrata i masti; ili

2. Skupina 2:

– energetska vrijednost hrane,

– količina bjelančevina, ug­ljikohidrata, šećera, masti, zasiće­nih masnih kiselina, vlakna i natrija.

Kod navođe­nja hra­njivih vrijednosti hrane obavijest koja se daje može sadržavati i podatak o količini jedne ili više od s­ljedećih tvari:

– škroba,

– poliola,

– mononezasićenih masnih kiselina,

– polinezasićenih masnih kiselina,

– kolesterola,

– bilo koje­g minerala ili vitamina ako se nalaze u značajnijoj količini.

Navođe­nje prirodnog sadržaja vitamina i minerala određeno je u Prilogu 1.

Kada je navedena prehrambena tvrd­nja za šećere, zasićene masne kiseline, vlakna ili natrij obavijest koja se daje mora sadržavati podatke iz skupine 2.

Kada je navedena skoličina polinezasićenih masnih kiselina i/ili mononezasićenih masnih kiselina i/ili kolesterola, mora se na­ves­ti i količina zasićenih masnih kiselina, što se ne smatra prehrambenom tvrd­njom.

Članak 5.

Energetska vrijednost koja se navodi izračunava se korište­njem sljedećih faktora preračunava­nja:

– ug­ljikohidrati (osim poliola)           4kcal/g – 17 kJ/g

– polioli                                          2,4 kcal/g – 10 kJ/g

– bjelančevine                                 4 kcal/g – 17 kJ/g

– masti                                            9 kcal/g – 37 kJ/g

– alkohol (etanol)                            7 kcal/g – 29 kJ/g

– organske kiseline                          3 kcal/g – 13 kJ/g

Članak 6.

Energetska vrijednost i količina hra­njivih tvari ili ­njihovih sastojaka u hrani izražavaju se brojčano u s­ljedećim jedinicama:

– energetska vrijednost                   kJ i kcal

– bjelančevine                                 grami (g)

– ug­ljikohidrati                                grami (g)

– masti                                            grami (g)

– natrij                                            miligrami (mg)

– vlakna                                          miligrami (mg)

– kolesterol                                     miligrami (mg)

– vitamini i minerali                          jedinice navedene u Prilogu 1.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka:

– moraju se izraziti za količinu od 100 g ili 100 ml gotovog proizvoda;

– mogu se izražavati i po obroku, ako je na deklaraciji navedena količina koja čini jedan obrok ili broj obroka sadržanih u pakovini.

Brojčane vrijednosti su prosječne vrijednosti koje se teme­lje na:

– analizi hrane koju provodi proizvođač;

– izračunu prema poznatim ili stvarnim prosječnim vrijednostima upotrijeb­ljenih sastojaka,

– izračunu prema općenito utvrđenim i prihvaćenim podacima.

Podaci koji se navode moraju se odnositi na gotov proizvod koji se stav­lja na tržište ili se mogu odnositi na hranu nakon pripreme, pod uvjetom da su dane dovo­ljno jasne upute za pripremu i da se podaci odnose na hranu priprem­ljenu za konzumira­nje.

Podaci o prirodnom sadržaju vitamina i minerala moraju dodatno biti izloženi u postotku dnevno preporučene količine (RDA) dane u Prilogu 1. za količine iz stavka 2. ovoga članka.

Postotak dnevno preporučene količine (RDA) za vitamine i minerale može se prikazati u grafičkom obliku.

Članak 7.

Podaci o sadržaju šećera i/ili poliola i/ili škroba, navode se odmah nakon navođe­nja sadržaja ug­ljikohidrata i to na s­ljedeći način:

– ug­ljikohidrati                                      (g)

od kojih:

– šećeri                                                 (g)

– polioli                                                (g)

– škrob                                                 (g)

Podaci o količini i/ili vrsti masnih kiselina i/ili kolesterola, navode se odmah nakon navođe­nja ukupne količine masti na s­lje­deći način:

– masti                                                  (g)

od če­ga:

– zasićene masne kiseline                      (g)

– mononezasićene masne kiseline          (g)

– polinezasićene masne kiseline             (g)

– kolesterol                                           (mg)

Članak 8.

Podaci koji se odnose na hra­njivu vrijednost hrane, propisani ovim Pravilnikom, moraju biti otisnuti čitkim i neizbrisivim zna­kovima, na uoč­ljivom mjestu, a navode se:

– u tabelarnom obliku, znamenkama poravnatim u stupce; ili

– nanizani u liniji, ukoliko nema dovo­ljno raspoloživog prostora za tablični oblik.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2005. godine.

Klasa: 011-02/04-01/86
Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 26. rujna 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Vitamini i minerali koji se mogu navoditi i ­njihove preporučene dnevne količine (RDA):

Vitamin A mg          800         Vitamin B12 mg                      1   

Vitamin D mg              5         Biotin mg                              0,15

Vitamin E mg            10         Pantotenska kiselina mg          6   

Vitamin C mg            60         Kalcij mg                            800   

Tiamin mg                 1,4        Fosfor mg                           800   

Riboflavin mg            1,6        Že­ljezo mg                            14   

Niacin mg                 18         Magnezij mg                       300   

Vitamin B6 mg            2         Cink mg                               15   

Folna kiselina mg     200         Jod mg                                 150  

Značajnom količinom smatra se količina koja iznosi 15% od preporučene dnevne količine navedene u ovom Prilogu, a sadržana je u 100 g ili 100 ml ili u jednoj pakovini, koja se stav­lja na tržište, ako pakovina sadrži samo jedan obrok.