Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

NN 154/2004 (5.11.2004.), Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2680

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o normizaciji (»Na­rod­ne novine«, broj 163/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

OsnivaČ i ime ustanove

Članak 1.

Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva javnu ustanovu za ostvarivanje ciljeva normizacije i obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije pod nazivom Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN).

Naziv zavoda na engleskom jeziku je Croatian Standards Institute.

Skraćeni naziv ustanove je HZN.

Sjedište HZN-a je u Zagrebu.

Članak 2.

HZN ima svojstvo pravne osobe, s pravima i obvezama propisanim zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

HZN se upisuje u sudski registar.

Članak 3.

Unutarnji ustroj HZN-a pobliže se uređuje Statutom.

Djelatnost Hrvatskog zavoda
za norme

Članak 4.

Djelatnost HZN-a obuhvaća poslove koji su utvrđeni Zakonom o normizaciji i ovom Uredbom, i to:

 1. priprema, prihvaća i izdaje hrvatske norme i druge dokumente iz područja normizacije;

 2. predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama;

 3. održava zbirku hrvatskih norma i vodi registar hrvatskih norma;

 4. uređuje, izdaje i raspačava hrvatske norme, druge dokumente i publikacije iz područja normizacije;

 5. uspostavlja i održava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te daje obavijesti o normama i drugim dokumentima;

 6. u službenom glasilu objavljuje obavijesti o hrvatskim normama te obavijesti o drugim dokumentima iz područja normizacije;

 7. osigurava informacije o nacionalnim, europskim i među­narodnim normama cjelokupnoj javnosti, a posebno gospodarstvu;

 8. promiče uporabu hrvatskih norma;

 9. nabavlja i održava zbirke europskih, međunarodnih te važnijih nacionalnih i granskih normativnih dokumenata;

10. uspostavlja infrastrukturu savjetodavnih (programski odbori) i tehničkih tijela (tehnički odbori/pododbori i radne skupine) za obavljanje poslova hrvatske normizacije;

11. osigurava i koordinira sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu međunarodnih i europskih organizacija za normizaciju;

12. surađuje s nacionalnim normirnim tijelima drugih drža­va;

13. obavlja poslove informativne središnjice za WTO TBT;

14. obavlja poslove kontaktne točke za Codex Alimentarius;

15. obavlja poslove vezane uz obavješćivanje u području tehničkih norma i propisa;

16. priprema, prihvaća i izdaje hrvatske norme za primjenu tehničkog zakonodavstva;

17. uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama povezanim s tehničkim zakonodavstvom;

18. može pripremati popise hrvatskih norma uz pojedine tehničke propise za objavu u Narodnim novinama;

19. izdaje službeno glasilo u kojem objavljuje obavijesti o javnoj raspravi o nacrtima hrvatskih norma, obavijesti o javnoj raspravi o nacrtima europskih norma, obavijesti o novim hrvat­skim normama, te obavijesti o povlačenju hrvatskih norma, kao i druge obavijesti iz područja normizacije;

20. provodi potvrđivanje sukladnosti s hrvatskim normama;

21. uspostavlja, razvija i održava hrvatsko tehničko nazivlje;

22. provodi stručnu izobrazbu u području normizacije i srod­nih djelatnosti;

23. surađuje s tijelima državne uprave vezano uz područja svoje djelatnosti, posebno radi podrške provedbi tehničkoga zakonodavstva;

24. surađuje s gospodarskim i sličnim strukovnim udru­že­njima, visokim učilištima i slično vezano uz područja svoje dje­latnosti;

25. surađuje u razvojnim i istraživač­kim projektima vezanim uz normizaciju.

Poslovi HZN-a iz stavka 1. točke 1. do 7. ovog članka od interesa su za Republiku Hrvatsku i obavlja ih isključivo HZN.

Poslovi HZN-a iz stavka 1. točke 13. do 18. ovoga članka obavljaju se u skladu s potrebama i prema zahtjevima nadležnih tijela državne uprave.

Djelatnost HZN-a obavlja se u skladu s pravilima europskih normirnih tijela.

Djelatnost HZN-a ne obavlja se radi stjecanja dobiti.

Članstvo u Hrvatskom zavodu
za norme

Članak 5.

Radi ostvarivanja svojih interesa u vezi s hrvatskom normizacijom, svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj može biti član Hrvatskog zavoda za norme.

Način sudjelovanja članova HZN-a u njegovu radu podrobnije će se utvrditi Statutom.

Pitanja vezana uz članstvo, prestanak članstva, visinu članarine i način njezina plaćanja utvrđuju se Statutom i općim aktima koje donosi Upravno vijeće HZN-a.

Ustroj i tijela Hrvatskog zavoda
za norme

Članak 6.

Tijela HZN-a su Upravno vijeće, Stručno vijeće i ravnatelj.

Članak 7.

Upravno vijeće upravlja HZN-om.

Upravno vijeće donosi statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju HZN-a mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz svoje djelatnosti te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom.

Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Većinu članova Upravnog vijeća čine predstavnici Stručnog vijeća.

Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s općim aktima HZN-a.

Članak 8.

Sastav, poslovi i način rada Stručnog vijeća utvrđuju se Statutom HZN-a.

Stručno vijeće predlaže Vladi Republike Hrvatske kandidate za članove Upravnog vijeća iz svojih redova.

Članak 9.

Voditelj HZN-a je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske u skladu sa zakonom i statutom.

Ravnatelj predstavlja i zastupa HZN, organizira i vodi poslovanje HZN-a, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HZN-a, zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvr­šava odluke Upravnog vijeća, obavlja i druge poslove utvrđe­ne ovom Uredbom i Statutom HZN-a, te je odgovoran za zakonitost rada HZN-a.

Članak 10.

Ravnatelj HZN-a ima zamjenika, te jednog ili više pomoć­nika koje imenuje i razrješuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 9. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 11.

Stručni rad u HZN-u obavlja se u unutarnjim ustrojbenim jedinicama, a vode ga stručni voditelji ustrojbenih jedinica.

Stručne voditelje iz stavka 1. ovog članka imenuje i razrje­šuje ravnatelj HZN-a.

Članak 12.

Ravnatelj HZN-a ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i sa HZN-om sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj račun, ili račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Ravnatelj, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, može dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice ili drugoj osobi da zastupaju HZN u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Statutom HZN-a određuju se ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine HZN-a, kao i vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Imovina Hrvatskog zavoda za norme

Članak 13.

Sredstva za rad HZN-a čine:

1. sredstva iz državnog proračuna;

2. sredstva ostvarena obavljanjem usluga;

3. članarine;

4. sredstva iz drugih izvora;

5. nekretnine i pokretnine preuzete od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 14.

Sredstva za djelatnost HZN-a iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 7. i sredstva za djelatnosti koje proizlaze iz međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske HZN će ostvarivati na temelju odobrenoga godišnjeg programa rada koji će obuhvatiti sve planirane poslove HZN-a.

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osiguravat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske, kao sredstva HZN-a.

Nakon prihvaćanja državnog proračuna Republike Hrvatske, po potrebi se program rada i obavljanje zadataka iz stavka 1. ovoga članka usklađuje s visinom sredstava za tu godinu.

Članak 15.

HZN odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze HZN-a.

HZN svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti. Ako HZN u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti HZN-a.

Ako HZN u obavljanju svoje djelatnosti iskaže gubitak, odluku o načinu snošenja gubitka donosi Vlada Republike Hrvat­ske na prijedlog Upravnog vijeća.

Članak 16.

Nadzor nad zakonitošću rada HZN-a i općim aktima obavlja ministarstvo nadležno za poslove znanosti.

OpĆi akti Hrvatskog zavoda za norme

Članak 17.

Statut HZN-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Statutom HZN-a pobliže će se urediti unutarnji ustroj, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela HZN-a, međusobna prava i obveze osnivača i HZN-a, te druga pitanja od značenja za obavljanje poslova HZN-a.

Statut HZN-a donijet će Upravno vijeće u roku od 30 dana od imenovanja članova Upravnog vijeća.

Statut i drugi opći akti HZN-a moraju biti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom.

Javnost rada Hrvatskog zavoda
za norme

Članak 18.

Rad je HZN-a javan.

O javnosti rada HZN-a skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće HZN-a jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o svome radu.

PoČetak rada Hrvatskog zavoda
za norme

Članak 19.

Do imenovanja ravnatelja HZN-a, pripreme za početak rada ustanove te podnošenje prijave za upis u sudski registar obavit će privremeni ravnatelj HZN-a.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja HZN-a u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Privremeni ravnatelj će nakon donošenja ove uredbe na primjeren način javno pozvati fizičke i pravne osobe koje mogu postati članovi HZN-a da se u roku od tri mjeseca prijave za članstvo u HZN-u.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će članove Upravnog vijeća HZN-a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 20.

HZN-u osiguravaju se prostorije za rad u Zagrebu, u Ulici grada Vukovara 78.

Hrvatski zavod za norme preuzima od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo materijalna sredstva i opremu koja je namijenjena za obavljanje poslova u području normizacije.

Raspodjela prostorija za rad, materijalnih sredstava i opreme obavit će se u skladu s posebno izrađenim elaboratom o diobi. Elaborat o diobi izradit će se do 31. prosinca 2004. godine.

Članak 21.

Hrvatski zavod za norme preuzima od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo djelatnike koji su zatečeni u obavljanju poslova u području normizacije na dan 31. prosinca 2004. godine.

Stupanje na snagu uredbe

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/04-01/02
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 27. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.