Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima

NN 156/2004 (10.11.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2723

Na teme­lju čl. 74. st. 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 3/94, 100/96, 137/97, 129/00, 17/04) ministrica pravo­suđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUDSKIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Članak 1.

U čl. 4. Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« 55/2001) u Poglav­lju II, zaglav­lju – radna mjesta II. vrste iza točke 1. i alineje prve dodaje se nova točka 1a i nova alineja koje glase:

»1a ovlašteni zem­ljišnok­njižni referent

stručni uvjeti: viša stručna sprema društvenog ili geodetskog smjera, 5 godina radnog iskustva na poslovima zem­ljišnok­njiž­nog referenta i položen poseban stručni ispit za ovlaštenog zem­ljišnok­njižnog referenta«.

U zaglav­lju – radna mjesta III. vrste ispred točke prve i alineje prve dodaje se nova točka 1. i nova alineja prva koje glase:

»1 ovlašteni zem­ljišnok­njižni referent

stručni uvjeti: sred­nja stručna sprema društvenog ili geodet­skog smjera, 10 godina radnog iskustva na poslovima zem­ljiš­noknjiž­nog referenta i položen poseban stručni ispit za ovlaštenog zem­ljišnok­njižnog referenta«.

Stavka 2. mije­nja se na način da redni brojevi 1. do 11. postaju redni brojevi 2. – 12.  dok preostali dio teksta ove stavke ostaje neizmije­njen.

Iza stavke 2. dodaje se stavka 3. koja glasi:

»Za službeničko zva­nje ovlašteni zem­ljišnok­njižni referent ne primje­njuju se odredbe stavka 2.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-03/04-01/19
Urbroj: 514-03-01/9-04-1

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.