Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

NN 160/2004 (18.11.2004.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

HRVATSKI SABOR

2807

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. studenoga 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3480/2
Zagreb, 10. studenoga 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00.), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvor­nosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija polu­vodičkih proizvoda, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i način utvrđivanja naknade za posebne troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).«

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. riječ: »rješenja« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, postupak za povrat pristojbe ili dijela pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.«

Članak 4.

Tarifa upravnih pristojbi mijenja se i glasi:

»TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

1. PATENTI

Plaća se kuna:

Tar. br. 1.1.

Za podnošenje prijave patenta ......................................................................... 100,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka
18 mjeseci od podnošenja prijave...................................................................... 80,00

Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za priznanje patenta:

1. provedbom postupka potpunog ispitivanja..................................................... 100,00

2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja........................................ 80,00

3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent)................................................ 60,00

4. provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je
zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje
konsenzualnog patenta.................................................................................... 25,00

Tar. br. 1.4.

Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje
konsenzualnog patenta ....................................................................................... 75,00

Tar. br. 1.5.

Za prijedlog za ponovnu uspostavu prava.......................................................... 150,00

Tar. br. 1.6.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj
zaštiti ............................................................................................................... 150,00

Tar. br. 1.7.

Za prijedlog za proglašavanje ništavom
Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti........................................................................... 150,00

Tar. br. 1.8.

Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta.......................................... 90,00

Tar. br. 1.9.

Za zahtjev za naknadno priznanje patenta.......................................................... 150,00

2. ŽIGOVI

Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za prijavu za registraciju žiga:

1. za individualni žig ......................................................................................... 100,00

2. za zajednički ili jamstveni žig.......................................................................... 200,00

Tar. br. 2.2.

Za zahtjev za razdvajanje prijave ili registracije žiga............................................. 75,00

Tar. br. 2.3.

Za prigovor na registraciju žiga.......................................................................... 100,00

Tar. br. 2.4.

Za zahtjev za opoziv žiga................................................................................... 150,00

Tar. br. 2.5.

Za zahtjev za produljenje registracije za razdoblje
od 10 godina:

1. za individualni žig.......................................................................................... 125,00

2. za zajednički ili jamstveni žig.......................................................................... 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

3. INDUSTRIJSKI DIZAJN

Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za zahtjev za registraciju industrijskoga dizajna:

1. osnovna pristojba........................................................................................... 50,00

2. dodatna pristojba za svaki sljedeći dizajn sadržan
u višestrukoj prijavi ........................................................................................ 20,00

Napomena: podnositelj prijave koji je ujedno i dizajner plaća pristojbe iz ovoga tarifnog broja u iznosima umanjenim za 50%.

Tar. br. 3.2.

Za zahtjev za odgodu objave registracije industrijskoga
dizajna ............................................................................................................... 60,00

Tar. br. 3.3

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskoga
dizajna ............................................................................................................... 50,00

Tar. br. 3.4.

Za zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna
za razdoblje od 5 godina:

1. za jedan industrijski dizajn............................................................................... 60,00

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave..................................................... 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

3a. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:

Tar. br. 3a.1.

Za zahtjev za priznanje industrijskoga obličja

1. osnovna pristojba............................................................................................ 50,00

2. dodatna pristojba za svako sljedeće obličje u
višestrukoj prijavi ........................................................................................... 20,00

Napomena: podnositelj prijave koji je ujedno i oblikovatelj plaća pristojbe iz ovoga tarifnog broja u iznosima umanjenim za 50%.

Tar. br. 3a.2.

Za zahtjev za odgodu objave prijave industrijskoga
obličja ............................................................................................................... 60,00

Tar. br. 3a.3.

Za zahtjev za objavu opisa industrijskoga
obličja ............................................................................................................... 20,00

Tar. br. 3a.4.

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskoga
obličja................................................................................................................ 50,00

Tar. br. 3a.5.

Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskoga
obličja ............................................................................................................... 75,00

Tar. br. 3a.6.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

1. za jedno obličje ............................................................................................. 60,00

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave................................................. 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog
podrijetla ili oznake izvornosti ........................................................................... 150,00

Tar. br. 4.2.

Za prigovor na objavljenu prijavu...................................................................... 200,00

Tar. br. 4.3.

Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake
zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti i upis
u registar korisnika........................................................................................... 100,00

Tar. br. 4.4.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti,
za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa u registar,
po korisniku..................................................................................................... 100,00

Tar. br. 4.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
strane oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake
izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa
u registar, jedinstvena pristojba za sve korisnike............................................... 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.4. i 4.5. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 4.6.

Za zahtjev za ukidanje rješenja o pravu korištenja 200,00

5. TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

Plaća se kuna:

Tar. br. 5.1.

Za prijavu topografije........................................................................................ 150,00

6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:

 Tar. br. 6.1.

Za zahtjev za upis u registar zastupnika.............................................................. 500,00

Tar. br. 6.2.

Za zahtjev za produženje upisa u registar, za jednu
godinu.............................................................................................................. 300,00

7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava......................................... 400,00

Tar. br. 7.2.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskom
pravu srodnih prava......................................................................................... 400,00

8. ZAJEDNIČKO

 Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu
prvenstva ........................................................................................................... 80,00

Tar. br. 8.2.

Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za
jedan izvadak .................................................................................................... 50,00

Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre................................................................. 75,00

Tar. br. 8.4.

Za zahtjev za proglašavanje ništavim patenta/žiga/
industrijskoga dizajna/oznake zemljopisnog podrijetla/
oznake izvornosti/topografije poluvodičkog proizvoda....................................... 100,00

Tar. br. 8.5.

Za zahtjev za produljenje roka:

1. za prvi zahtjev ................................................................................................ 50,00

2. za svaki sljedeći zahtjev................................................................................ 100,00

Tar. br. 8.6.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje.............................................................. 75,00

Tar. br. 8.7.

Za prijedlog za obnovu postupka...................................................................... 150,00

Tar. br. 8.8.

Za opomenu kojom se stranka poziva da plati
propisanu pristojbu ............................................................................................ 50,00

Tar. br. 8.9.

Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana

druga pristojba ................................................................................................ 50,00«.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda s odredbama ovoga Zakona u roku 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-01/04-01/02
Zagreb, 5. studenoga 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.