Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

NN 161/2004 (19.11.2004.), Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2823

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/405, urbroj: 50304/2-04-05 od 10. studenoga 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. SVJETLANA BERKOVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu 21. studenoga 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3531/2
Zagreb, 15. studenoga 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.