Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara - tehničara

NN 161/2004 (19.11.2004.), Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara - tehničara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2825

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA TE PROGRAMU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARATEHNIČARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja te program stručnog ispita za zaštitara – tehničara.

Članak 2.

Pristupnik koji ispunjava uvjete iz Zakona o privatnoj zaštiti stručni ispit za zaštitara – tehničara polaže pred ispitnim povjerenstvom koje rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova.

Policijska uprava nakon utvrđivanja uvjeta iz stavka 1. ovog članka o tome izvješćuje predsjednika ispitnog povjerenstva.

Predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je u primjerenom roku pozvati pristupnika na polaganje stručnog ispita.

Članak 3.

Povjerenstvo iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika čine predsjednik, dva člana i tajnik te njihovi zamjenici.

Za predsjednika, članove povjerenstva i tajnika te njihove zamjenike imenuju se službenici Ministarstva unutarnjih poslova.

Sastav ispitnog povjerenstva za svaki pojedinačni ispit određuje predsjednik ispitnog povjerenstva ili njegov zamjenik.

Administrativni tajnik priprema pozive za ispit, vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita, priprema uvjerenje o položenom stručnom ispitu prema obrascu iz priloga 1. te vodi upisnik pristupnika.

Članak 4.

Stručni ispit sastoji se iz sljedećih ispitnih cjelina:

1. Osnove tjelesne zaštite i zaštita novčarskih institucija;

2. Djelatnost tehničke zaštite i građevinska regulativa;

3. Osnove kriminalistike i zaštita tajnosti podataka.

Ispitnu cjelinu iz stavka 1. točke 1. ovog članka ispituje pred­sjednik ispitnog povjerenstva koji mora imati visoku stručnu spremu i pet godina radnog iskustva nakon položenoga državnog stručnog ispita.

Ispitnu cjelinu iz stavka 1. točke 2. ovog članka ispituje član ispitnog povjerenstva koji ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera i pet godina radnog iskustva nakon položenoga državnog stručnog ispita.

Ispitnu cjelinu iz stavka 1. točke 3. ovog članka ispituje član ispitnog povjerenstva koji ima uvjete iz stavka 2. ovog članka.

Članak 5.

Stručni ispit se provodi postavljanjem najmanje tri pitanja iz svake ispitne cjeline, a uspjeh pristupnika iz svake cjeline ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Članak 6.

Pristupnik koji na stručnom ispitu ne zadovolji iz jedne ili dvije ispitne cjeline može pristupiti popravnom ispitu iz tih cjelina, dok pristupnik koji nije položio stručni ispit iz tri ispitne cjeline pristupa ponovnom polaganju ispita u rokovima koje odredi predsjednik povjerenstva.

Pristupniku koji je položio stručni ispit povjerenstvo izdaje uvjerenje.

Polaganje stručnog ispita može se odgoditi ako je pristupnik, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, spriječen doći na ispit ili nastaviti polaganje započetog ispita o čemu odlučuje povjerenstvo na zahtjev kandidata.

Ukoliko pristupnik ne pristupi polaganju stručnog ispita, a isti nije odgodio iz opravdanih razloga, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 7.

Tajnik ispitnog povjerenstva vodi evidenciju o stručnim ispitima za zaštitare – tehničare putem upisnika koji sadrži:

1. Redni broj,

2. Ime i prezime pristupnika,

3. Matični broj građana,

4. Datum polaganja i rezultat stručnog ispita,

5. Datum i broj izdavanja uvjerenja.

Članak 8.

Ministar unutarnjih poslova rješenjem utvrđuje iznos nov­ča­ne naknade za provedbu stručnog ispita, iznos naknade predsjedniku, članovima i administrativnom tajniku povjerenstva te njihovim zamjenicima.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi pristupnik.

Članak 9.

Stručni ispit polaže se prema ispitnim cjelinama iz priloga 2.

Prilozi 1 i 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Osobe koje su položile stručni ispit po programu općeg i/ili posebnog dijela stručnog ispita za zaštitara – tehničara propisanog odredbama Pravilnika o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite (»Narodne novine«, broj: 28/99.), nisu obvezne polagati ispit propisan odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite (»Narodne novine«, broj: 28/99.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-77249/04.

Zagreb, 11. studenoga 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

PRILOG 1

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Broj:

Zagreb, ________, 20 ___. god.

Na temelju članka 6. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (»Narodne novine«, broj: 161/04) izdaje se:

 

UVJERENJE

_________________________________________________________________________
                                                             
(IME I PREZIME

_________________________________________________________________________                         

                                                        (STRUČNA SPREMA)

rođen(a) __________________________________________________________________            
                              (DAN, MJESEC, GODINA, MJESTO, OPĆINA, DRŽAVA)

polagao/la je dana ___________, 20 ____ stručni ispit o osposobljenosti za obavljanje poslova tehničke zaštite sukladno članku 24. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/03.) ispred ispitnog Povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.


Ispitno Povjerenstvo ocjenjuje da je pristupnik

POLOŽIO

stručni ispit za zaštitara – tehničara

 

 

M. P.

PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2

PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA – TEHNIČARA

Program za polaganje stručnog ispita za zaštitara – tehničara obuhvaća sljedeće ispitne cjeline:

I. OSNOVE TJELESNE ZAŠTITE I ZAŠTITA NOVČARSKIH INSTITUCIJA

  Tjelesna, tehnička, integralna zaštita

  Odobrenja i dopuštenja – uvjeti za pravnu i odgovornu osobu

  Unutarnja čuvarska služba

  Djelatnost privatne zaštite

  Metode i tehnika obavljanja poslova privatne zaštite – ovlasti zaštitara

  Provjera zakonitosti primjene ovlasti

  Izobrazba i stručni ispiti – uvjeti za pravne osobe i ustanove

  Odore i iskaznice

  Upisnici i evidencije ministarstva, pravnih osoba i ustanova

  Način vođenja i pohrane upisnika

  Uvjeti i načini izdavanja posebnog odobrenja za osiguranje i pratnju vrijednosti

  Opremljenost specijalnih oklopljenih vozila i sigurnosnih aktovki

  Potvrde o sukladnosti s propisima

  Nadzor nad obavljanjem poslova pratnje

  Kategorije novčarskih institucija prema Zakonu o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima

  Minimumi tehničke zaštite pojedinih kategorija

  Tehnička zaštita u casinu

  Načini obavljanja prijevoza i zaštite novca (odstupanja i iznimke od propisanih)

  Zaštita, postupanje i čuvanje video zapisa

  Inspekcijski nadzor

  Kaznene odredbe

II. PODRUČJE DJELATNOSTI TEHNIČKE ZAŠTITE I GRAĐEVINSKA REGULATIVA

  Pojam i podjela trgovačkih društava

  Način osnivanja i trgovački sudski registar

  Podružnice i tvrtke

  Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva

  Način poslovanja – ugovori (sklapanje, produženje, prekid)

  Pojam obrta i obrtnika

  Vrste obrta

  Uvjeti za obavljanje obrta, majstorski ispit

  Otvaranje i upis u obrtni registar

  Sjedište obrta

  Obrtnica

  Hrvatska obrtnička komora

  Hrvatska gospodarska komora

  Hrvatski ceh zaštitara

  Statut, obveze, članstvo, članovi

  Izvedba sustava tehničke zaštite u postupku gradnje

  Pojam norme

  Svrha i zadaća normiranja

  Hrvatsko normirno tijelo (Državni zavod za normizaciju)

  Hrvatske norme – priprema, prihvaćanje i izdavanje

  Definicije pojmova tehničke zaštite

  Uređaji, naprave, sredstva, sustavi tehničke zaštite

  Sustav zaštite od nedozvoljenog pristupa i kretanja

  Sustav protuprovalne zaštite

  Sustav protuprepadne zaštite

  Sustavi kontrole i registracije prolaza

  Sustav TV nadzora

  Uređaji za detekciju metala

  Sustavi veze

  Provedba tehničke zaštite

  Snimka postojećeg stanja i analiza s ocjenom

  Izradba prosudbe ugroženosti

  Kategorizacija štićenih objekata

  Izradba sigurnosnog elaborata

  Definiranje projektnog zadatka

  Projektiranje sustava tehničke zaštite

  Izvedba sustava tehničke zaštite

  Stručni nadzor

  Tehnički pregled

  Održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite

  Uporaba sustava tehničke zaštite

  Centralni dojavni sustav, Centralni tehnički nadzor

  Radni nalog za obavljanje poslova tehničke zaštite

  Zapisnik i potvrda o sukladnosti

  Osnovne odredbe građevinske regulative

  Bitni zahtjevi za građevinu, drugi uvjeti za građevinu

  Tehnička svojstva građevinskih proizvoda

  Dokazivanje uporabljivosti i stavljanje u promet građev­nih proizvoda

  Sudionici u gradnji

  Projekti

  Građenje građevine

  Uporaba građevine

  Uklanjanje građevine

  Upravni i inspekcijski nadzor

III. OSNOVE KRIMINALISTIKE I ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

  Kriminalistička tehnika

  Kriminalistička identifikacija

  Kriminalistička registracija

  Foto-registracija i identifikacija

  Daktiloskopija

  Identifikacija osoba po glasu

  Kriminalistička fotografija

  Operativna fotografija

  Istražna fotografija

  Operativna kriminalistička tehnika

  Fotografiranje

  Tehničko registriranje

  Pomoćna operativno-tehnička sredstva

  Magnetofoni

  Detektori

  Alarmni uređaji

  Daktiloskopske klopke

  Istražna tehnika

  Kriminalističko-tehnička vještačenja

  Znanstvene metode vještačenja

  Ocjena izvješća vještaka

  Suvremeni laboratorijski postupci i oprema

  Kriminalističko-balistička vještačenja

  Vrste tajnosti i oznake tajnosti

  Državna tajna

  Vojna tajna

  Službena tajna

  Osobe ovlaštene za utvrđivanje državne, vojne i službene tajne te stupnja tajnosti

  Zaštita državne, vojne i službene tajne

  Poslovna tajna

  Profesionalna tajna

  Dužnost čuvanja tajne.