Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)

NN 162/2004 (22.11.2004.), Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)

HRVATSKA NARODNA BANKA

2839

Na teme­lju članka 29. i članka 38. stavka 3. pod I) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.), članka 32. stavka 4. Zakona o deviznom poslova­nju (»Narodne novine«, br. 96/2003.) i članka 44. stavka 1. točke 2. Zakona o platnom prometu u zem­lji (»Narodne novine«, br. 117/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 17. studenoga 2004. donio je

ODLUKU

O KONSTRUKCIJI I UPOTREBI MEĐUNARODNOG BROJA BANKOVNOG RAČUNA (IBAN)

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom propisuje se struktura hrvatskog IBAN-a – međunarodnog broja bankovnog računa (International Bank Account Number) za prekogranična plaća­nja i prijenose te uvjeti što ih banka koja ima odobre­nje za pruža­nje usluga obav­lja­nja platnog prometa s inozemstvom u skladu sa Zakonom o bankama, mora poštivati glede postupaka za ­nje­govo određiva­nje, provjeru i upotrebu, kao i način izvješćiva­nja sudionika u platnom prometu o ­nje­govu IBAN-u.

II.

(1) Hrvatski IBAN jedinstveni je identifikator računa klijenta kod banke koja vodi kunske i/ili devizne račune sudionicama u platnom prometu. Konstrukcija hrvatskog IBAN-a u skladu je s međunarodnim standardom ISO 13616:1997 prihvaćenim od Europske komisije za bankarske standarde.

(2) BIC – identifikacijska šifra banke (Bank Identifier Code) jedinstveni je međunarodni identifikator banke, koji se formira prema međunarodnom standardu ISO 9362.

STRUKTURA HRVATSKOG IBAN-a

III.

Hrvatski IBAN sastoji se od 21 alfanumeričkog znaka, kako slijedi:

a) prva su dva znaka (2a) dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku (HR),

b) dva su s­ljedeće znaka (2n) dvoznamenkasti kontrolni broj koji se računa prema Prilogu 1, koji je sastavni dio ove odluke,

c) s­ljedećih sedam znakova (7n) čine vodeći broj banke, koji joj je dodijelila Hrvatska narodna banka,

d) pos­ljed­njih deset znakova (10n) čini broj (partiju) računa sudionika platnog prometa u banci, koji se formira prema propisu kojim se određuje konstrukcija računa u banci.

IV.

(1) U hrvatskom IBAN-u mogu se upotreb­ljavati samo velika slova latiničnog pisma i arapski brojevi.

(2) U platnim dokumentima koji se dostav­ljaju elektroničkim putem hrvatski IBAN ne smije sadržavati prazna po­lja ni druge znakove.

(3) Pri unosu hrvatskog IBAN-a u platne naloge na papirnatom mediju svaka četiri znaka trebaju biti odije­ljena jednim praznim po­ljem.

PRAVILA ZA UPOTREBU HRVATSKOG IBAN-A, POSTUPCI NJEGOVE PROVJERE TE IZVJEŠĆIVANJE SUDIONIKA PLATNOG PROMETA

V.

(1) Banka određuje IBAN svakom svom sudioniku u platnom prometu.

(2) Banka je svakom svom sudioniku u platnom prometu dužna, na izvatku s računa, navesti broj hrvatskog IBAN-a koji mu je dodije­ljen te identifikacijsku šifru banke – BIC.

VI.

(1) Banka mora provjeriti ispravnost strukture i točnost kontrolnih brojeva hrvatskog IBAN-a korisnika pri­ljeva pri primitku naloga za plaća­nje ili naloga za prijenos iz inozemstva, prema Prilogu 2 ove odluke.

(2) Ako hrvatski IBAN naveden na nalogu za plaća­nje ili prijenos nema propisanu strukturu ili ako su kontrolni brojevi netočni, banka pristupa procesu reklamacije u skladu s internim procedurama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VII.

(1) Banka je dužna početi primje­njivati odredbe točke III., V. i VI. ove odluke najkasnije 1. listopada 2007.

(2) Iznimno, do isteka roka iz stavka 1. ove točke, u slučaju kada se IBAN određuje iz deviznog računa sudionika u platnom prometu, banka određuje hrvatski IBAN na način kako je ovdje propisano:

a) prva su dva znaka (2a) dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku (HR),

b) dva su s­ljedeće znaka (2n) dvoznamenkasti kontrolni broj koji se računa prema Prilogu 1, koji je sastavni dio ove odluke,

c) s­ljedećih sedam znakova (7n) čine vodeći broj banke, koji joj je dodijelila Hrvatska narodna banka,

d) s­ljedećih 9 znamenaka broja (partije) računa sudionika platnog prometa u banci (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9) banka određuje slobodno,

e) pos­ljed­nja je znamenka broja (partije) računa sudionika platnog prometa u banci (n10) kontrolni broj u skladu s među­narodnim standardom ISO 7064, Modul 11,10.

(3) Od dana početka primjene odredaba točke III., V. i VI. ove odluke IBAN određen u skladu sa stavkom 2. ove točke ne može se više koristiti, već mora u cijelosti biti usklađen i određen u skladu s odredbama točke III. ove odluke.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 650/2004.
Zagreb, 17. studenoga 2004.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.

Prilog 1

NAČIN IZRAČUNA KONTROLNOG BROJA HRVATSKOG IBAN-A

Za izračun kontrolnog broja IBAN-a primje­njuje se među­narodna norma ISO 7064, MOD 97-10, na s­ljedeći način:

1. Vodeći broj banke i broj računa klijenta treba upisati u slijedu bez razmaka i posebnih znakova, što rezultira nizom:

AAAAAAABBBBBBBBBB

gdje slova A označuju vodeći broj banke (7n), a slova B broj (partiju) računa (10n);

2. Oznaku za Hrvatsku (HR) i dvije nule (00) potrebno je dodati s desne strane niza navedenog u točki 1.:

AAAAAAABBBBBBBBBBHR00.

3. U tako dobivenom nizu slova (HR) treba pretvoriti u brojčane znakove u skladu s međunarodnom normom ISO 13616 prema kojoj H=17, R=27, što ukupno daje broj od 23 znamenke:

AAAAAAABBBBBBBBBB172700.

4. Dobiveni broj od 23 znamenke dijeli se sa 97, pri čemu se dobiva ostatak (NN).

5. Ostatak (NN), dobiven dije­lje­njem, treba oduzeti od (97 + 1), što konačno čini kontrolni broj (CC):

CC = (97 = 1) – NN.

Ako je rezultat ma­nji od 10, dobivenom će broju prethoditi 0.

Prilog 2

PROVJERA KONTROLNOG BROJA

1. Treba izostaviti sve znakove koji nisu alfanumerički i razmake te premjestiti prva četiri znaka koji čine oznaku države (npr. HR) i kontrolni broj (CC) na desni kraj niza, tako da se na kraju dobije s­ljedeći niz:

primjerice: AAAAAAABBBBBBBBBBHRCC.

2. Potom je potrebno pretvoriti slova u znamenke u skladu s tablicom prema međunarodnoj normi ISO 13616:

A=10 F=15 K=20 P=25 U=30

B=11 G=16 L=21 Q=26 V=31

C=12 H=17 M=22 R=27 W=32

D=13 I=18 N=23 S=28 X=33

E=14 J=19 O=24 T=29 Y=34 Z=35

primjerice: AAAAAAABBBBBBBBBB1727CC.

3. Prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, dobiveni broj od 23 znamenke dijeli se brojem 97, pri čemu se dobiva ostatak dije­lje­nja (NN).

4. Ako je ostatak dije­lje­nja (NN)=1, IBAN je točan.