Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

NN 163/2004 (24.11.2004.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2863

Na temelju članka 31. stavka 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA I STANDARDU ELABORATA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, br. 106/98, 39/04 i 45/04 – ispr.) iza članka 9. dodaju se članci 9a. i 9b. koji glase:

»Članak 9a.

Prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem u tekstualnom dijelu sadrži:

I. Obrazloženje

1.            POLAZIŠTA

1.1.         Osnovni podaci o stanju u prostoru (tablica 1. i 2.).

1.2.         Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova.

1.3.         Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske, gospodarske i prostorne pokazatelje s obrazloženjem pristupanja izradi prostornog plana uređe­nja općine sa smanjenim sadržajem.

2.             CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINE I URE­ĐE­NJA NASELJA

3.             PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1.          Organizacija prostora, osnovna namjena i korištenje po­vršina.

3.1.1.      Utvrđivanje građevinskih područja.

3.1.2.      Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (gra­đevinska područja naselja i izgrađenih struktura izvan naselja; poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine) – tablica 3.

3.2.          Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti.

3.3.          Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora.

3.4.          Razvoj infrastrukturnih sustava (promet, telekomunikacije, energetika, vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja).

3.5.          Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš i zbrinjavanje otpada.

II. Odredbe za provođenje

1.            Osiguravanje prostora za građevine od važnosti za Državu i županiju.

2.            Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja – uvjeti gradnje.

3.            Područja izvan građevinskih područja – uvjeti gradnje.

4.            Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava.

5.            Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina.

6.            Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i zbrinjavanja otpada.

7.            Obveza izrade detaljnijih prostornih planova.

8.            Smjernice i mjerila za neophodnu rekonstrukciju građe­vina u skladu s člankom 44. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 9b.

»Prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem u grafičkom dijelu sadrži kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PRO­STORA – Izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA naselja i izdvojena građe­vinska područja s granicom obuhvata izrade detaljnijih planova u mjerilu 1:5000.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/04-04/06
Urbroj:  531-01-04-6
Zagreb, 19. studenoga 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić,  dipl. ing. arh., v. r.