Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija

NN 164/2004 (26.11.2004.), Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija

MINISTARSTVO FINANCIJA

2874

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 89/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O USTROJU I VOĐENJU REGISTRA KONCESIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj Registra koncesija i podnošenje prijava za upis ugovora o koncesiji u Registar koncesija, sadržaj potrebne dokumentacije, postupak provjere njezine potpunosti i ispravnosti, unos i pohranjivanje podataka, dostupnost podataka, evidentiranje naknade te način zaštite i čuvanja podataka u sustavu Registra koncesija.

II. USTROJ, OBLIK I VOĐENJE REGISTRA KONCESIJA

Članak 2.

Registar koncesija središnji je izvor informacija o svim koncesijama danima na području Republike Hrvatske.

Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora o svim koncesijama ugovorenim na području Republike Hrvatske.

Registar koncesija prikuplja i evidentira podatke iz dokumentacije, pohranjuje podatke, upravlja bazom podataka, osigurava dostupnost podacima te zaštitu baze podataka i dokumenata pohranjenih u arhivi.

Registar je javan.

Članak 3.

Registar koncesija iz članka 2. stavak 3. ovoga Pravilnika ustroj­ava i vodi Ministarstvo financija za potrebe utvrđivanja obu­­hvata korisnika koncesija u Republici Hrvatskoj.

Poslove vođenja Registra koncesija Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Članak 4.

U Registru koncesija evidentiraju se podaci iz ugovora koje s korisnikom koncesije sklopi Vlada Republike Hrvatske, odnosno mjerodavno ministarstvo, ili izvršno tijelo županije, odnosno grada i općine.

Navedena tijela obveznici su prema Registru koncesija.

U Registru koncesija evidentiraju se ugovori o koncesijama kojima do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije istekao rok trajanja koncesije te svi ugovori koji će se sklopiti nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

III. SUBJEKTI UPISA, OBVEZNIK I PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE ZA UPIS

Članak 5.

Subjekti upisa u Registar koncesija su obje strane potpisnice ugovora o koncesiji.

Upis u Registar koncesija obavlja se na papirnom mediju na temelju ispunjenog obrasca UK – Prijava za upis ugovora o koncesiji, (dalje u tekstu: prijava za upis), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1).

Evidentiranje promjene podataka u Registru koncesija obavlja se na papirnom mediju na temelju ispunjenog obrasca UPK – Prijava za upis promjena ugovora o koncesiji (dalje u tekstu: prijava za upis promjena), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 2).

Davatelj koncesije obveznik je podnošenja prijave za upis i prijave za upis promjena.

Obrasci se moraju ispuniti čitko, tintanom ili kemijskom olov­­kom. Obrasci prijava za upis i prijava za upis promjena dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr).

 Članak 6.

Uz prijavu za upis prilaže se ugovor o koncesiji, u izvorniku ili kao ovjeren preslik.

Ugovor o koncesiji s ispunjenom prijavom za upis davatelj koncesije dužan je dostaviti u roku 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora.

Svaka izmjena i dopuna, odnosno dodatak ugovora o koncesiji prilaže se uz prijavu za upis promjena.

Prijavu za upis promjena davatelj koncesije dužan je dostaviti radi promjene jednog ili više podataka koji su evidentirani u Registru na temelju prijave za upis, i to u roku od 7 (sedam) dana od dana nastanka promjene.

Prijavu za upis promjena davatelj koncesije dužan je dostaviti radi utvrđivanja varijabilnog dijela naknade ili utvrđivanja naknade ako se naknada određuje na temelju podataka o ostvarenom ukupnom prihodu ili dobiti, do ugovorenog roka za plaćanje naknade.

U prijavi za upis promjena obvezno treba upisati identifikacijski broj ugovora, podatke o davatelju koncesije i podatke na koje se promjene odnose.

Članak 7.

Prijava za upis i druga dokumentacija podnose se Registru koncesija kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

Povratnica s upisanim datumom, ovjerena štambiljem i potpisana od službene osobe Registra koncesija vraća se pošiljatelju.

IV. PROVJERA DOKUMENTACIJE I UPIS PODATAKA

Članak 8.

Registar koncesija obavlja vizualnu i logičku provjeru ispunjenosti svih elemenata u prijavi za upis i prijavi za upis promjena za koje postoje podaci u ugovoru i dodatku ugovora.

Ako se provjerom utvrdi da u prijavi za upis ili prijavi za upis promjena nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara podatku navedenom u ugovoru, podnositelju se šalje obavijest o zaprimljenoj nepotpunoj i/ili netočnoj dokumentaciji (prilog 3) radi dopune podataka, odnosno dostave nove prijave za upis ili prijave za upis promjena.

Davatelj koncesije dužan je u roku 15 dana udovoljiti zahtjevu za dopunu podataka, odnosno dostaviti novu prijavu za upis ili prijavu za upis promjena.

Za dostavljenu nepotpunu ili netočnu dokumentaciju smatra se kao da i nije podnesena Registru koncesija.

Članak 9.

Registar koncesija vodi se upisivanjem podataka u registarski list.

Registarski se list sastoji od dva dijela. Prvi sadrži sve podatke iz prijave za upis, a drugi sve podatke iz prijave za upis promjena. Registarski je list po obliku i sadržaju istovjetan s prijavom za upis, odnosno s prijavom za upis promjena.

Registarski list ima redni broj po redoslijedu njegova otvaranja, a označavanje počinje od 00001.

U Registru koncesija evidentiraju se ugovori o koncesiji na osnovi potpuno i točno ispunjene prijave za upis, a sve promjene na osnovi potpuno i točno ispunjene prijave za upis promjena.

Registar koncesija obavještava subjekte upisa o upisu ugovora o koncesiji u Registar koncesija dostavom obavijesti o upisu u Registar koncesija (prilog 4) i dostavom ispisa podataka iz registarskog lista.

V. PLAĆANJE I EVIDENTIRANJE NAKNADE

Članak 10.

Koncesijsku naknadu korisnik koncesije plaća u skladu s ugovorenim uvjetima iz ugovora o koncesiji.

U Registru koncesija evidentira se je li korisnik koncesije podmirio sve svoje obveze utvrđene ugovorom. Ako korisnik koncesije nije podmirio dug iz prethodnog razdoblja, svakom sljedećom uplatom najprije se podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća, i to tako da se prvo podmiruje iznos obračunane zakonske zatezne kamate za pojedinu ratu, a zatim iznos rate.

Ako se prije sklapanja ugovora plaća predujam, davatelj koncesije Registru koncesija podnosi prijavu za upis radi određivanja računa za uplatu predujma. U prijavi za upis, u slobodan prostor u zaglavlju, treba upisati »za avans«.

Nakon potpisivanja ugovora davatelj koncesije dostavlja ugovor i ispunjenu prijavu za upis promjena, u koju se obvezno upisuje identifikacijski broj ugovora, naziv davatelja koncesije i datum sklapanja ugovora.

U Registru koncesija osigurava se evidencija o plaćanju naknade koja je dostupna davatelju koncesije odnosno mjerodavnom ministarstvu, ili izvršnom tijelu županije odnosno grada.

VI. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 11.

Podaci upisani u Registar koncesija dostupni su subjektima upisa u odnosne evidencije na Internetu uz korištenje smart kartice. Pristup podacima preko Interneta omogućen je dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra koncesija. Informatičke i druge uvjete za dostupnost podacima Registar koncesija objavljuje na Internetu.

Davatelju koncesije dostupan je pregled podataka iz svih pojedinačnih ugovora o koncesiji za korisnike s kojima je sklopio ugovor o koncesiji.

Korisniku koncesije dostupan je pregled podataka iz svih njegovih ugovora o koncesiji.

Mjerodavnom ministarstvu i izvršnom tijelu županije odnosno grada dostupan je pregled podataka iz svih pojedinačnih ugovora o koncesiji na temelju kojih obavljaju nadzor nad ostvarivanjem koncesije.

U skladu s odredbama ovoga Pravilnika, oba subjekta upisa mogu, na temelju pisanog zahtjeva i uz naknadu, od Registra koncesija zahtijevati izdavanje ispisa podataka evidentiranih u Registru koncesija, a koji se odnose na jedan ili više ugovora koje su ti subjekti sklopili.

Javni podaci iz Registra koncesija dostupni su, uz naknadu, pravnim i fizičkim osobama te građanima preko Interneta na stranici www.mfin.hr ili u Ministarstvu financija.

Javnim podacima smatraju se sljedeći podaci iz Registra koncesija: naziv davatelja koncesije, matični broj davatelja koncesije, naziv/ime korisnika koncesije, datum početka ostvarivanja koncesije, datum isteka koncesije, naziv (vrsta) koncesije i lokacija koncesije.

VII. POHRANJIVANJE PODATAKA

Članak 12.

Ugovor o koncesiji, prijava za upis odnosno prijava za upis promjena i druga dokumentacija o promjenama ugovora o koncesiji čine zbirku isprava koje se pohranjuju i čuvaju u izvorniku u Ministarstvu financija.

VIII. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA

Članak 13.

Registar koncesija upravlja bazom podataka te osigurava zaštitu baze podataka i dokumenata koji su pohranjeni u arhivi.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Davatelj koncesije dostavit će Registru koncesija ugovore o koncesiji, sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, u izvorniku ili kao preslik, te specifikaciju ugovora o koncesiji (prilog 5) s upisanim podacima prema elementima iz specifikacije.

Ako ugovor i specifikacija ne sadrže sve podatke potrebne za upis u Registar koncesija,

Registar koncesija ovlašten je od davatelja koncesije zatražiti dopunu podataka u skladu sa odredbama članka 8. ovoga Pravilnika.

Rok za dostavu podataka je 60 dana od dana objave Pravilnika, i to preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili osobnom dostavom na adresu: Ministarstvo financija, Registar koncesija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

Na temelju dostavljenih ugovora, specifikacija i druge raspoložive dokumentacije Registar koncesija ispunjava prijave za upis.

U Specifikaciju iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci: naziv davatelja koncesije, naziv korisnika koncesije, urudžbeni broj ugovora o koncesiji, ukupno uplaćeni iznos naknade i iznos ukupno utvrđene obveze za varijabilni dio naknade od dana sklapanja ugovora do dana slanja ili dostave specifikacije u Registar, te iznos tekuće obveze za varijabilni dio naknade ako su u vrijeme podnošenja specifikacije ispunjeni uvjeti iz ugovora za njezino utvrđivanje. Ako uvjeti za utvrđivanje tekuće obveze za varijabilni dio nisu ispunjeni, tada davatelj koncesije postupa u skladu s odredbom članka 6. stavak 5. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/03-01/21
Urbroj: 513-12/04-1
Zagreb, 15. studenoga 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.