Naputak o načinu i uvjetima primjene "ffset programa"

NN 164/2004 (26.11.2004.), Naputak o načinu i uvjetima primjene "ffset programa"

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2875

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine« br. 33/02 i 173/03) ministar obrane i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donose

NAPUTAK

o naČinu i uvjetima primjene »offset programa«

I. OPĆI DIO

1. Ovim Naputkom propisuju se način i uvjeti primjene offset programa kod sklapanja ugovora za nabavu naoružanja i vojne opreme s inozemnim dobavljačem, a s ciljem doprinosa u razvoju domaće vojne i civilne industrije kroz tehnološki napredak, povećanjem razine kvalitete proizvodnje, proširenjem tržišta, te povećanjem broja i stručnosti zaposlenih.

2. Temeljni pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Naputku imaju sljedeća značenja:

»Offset program« je program kojim se definiraju obveze stranog dobavljača naoružanja i vojne opreme (u nastavku teksta: NVO) kao kompenzacija za ugovor o nabavi NVO-a za potrebe Ministarstva obrane.

»Offset sporazum« je sporazum o provedbi offset programa, zaključen između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i inozemnog dobavljača, kojim se definiraju obveze inozemnog dobavljača kao kompenzacija za ugovor o nabavi naoružanja i vojne opreme za potrebe Ministarstva obrane.

»Inozemni dobavljač« je inozemna tvrtka ili njen pravni zastupnik, odnosno posrednik koji pod uvjetima ugovora, naoružanje i vojnu opremu proizvedenu izvan granica Republike Hrvatske, isporučuje za potrebe Ministarstva obrane.

»Naoružanje i vojna oprema« (u daljnjem tekstu: NVO), definirani su odredbom članka 2. točke 1. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu NVO (u daljnjem tekstu: Zakon).

»Offset obveze« su obveze direktnog ili indirektnog offseta koje inozemni dobavljač NVO mora izvršiti u skladu s offset sporazumom.

Obveze »direktnog offseta« su obveze izravno povezane s predmetom ugovora o nabavi NVO, a odnose se na razvoj, proizvodnju, obuku i održavanje NVO.

Obveze »indirektnog offseta« su obveze koje nisu izravno povezane s predmetom ugovora o nabavi NVO.

»Vrijednost offseta« označava ukupnu vrijednost offset obveza stranog dobavljača definiranu offset sporazumom, a izražava se kao postotak od vrijednosti ugovora o nabavi NVO.

»Offset koeficijenti« su koeficijenti čija se vrijednost množi s vrijednošću provedenih offset obveza u svrhu određivanja stupnja izvršenja offset obveza.

3. Offset sporazum sklopit će se za ugovore o nabavi NVO čija je vrijednost veća ili je jednaka vrijednosti od 2.000.000 eura (protuvrijednost u kunama).

4. Ugovor s inozemnim dobavljačem o nabavi NVO u vrijednosti iznad 2.000.000 eura (protuvrijednost u kunama), može se sklopiti bez primjene offset sporazuma samo uz suglasnost ministra obrane i ministra gospodarstva, rada i poduzetništva.

5. Offset sporazum neće se sklopiti prilikom ugovora za popravke i isporuku pričuvnih dijelova za NVO čija je nabavka ugovorena prije stupanja na snagu ovoga Naputka.

6. Ugovor za nabavu NVO između Ministarstva obrane i inozemnog dobavljača na koji se primjenjuje offset program postat će valjan danom potpisa offset sporazuma između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i inozemnog dobavljača.

7. Vrijednost offset sporazuma zaključenog sa inozemnim dobavljačem ne može biti niža od ekvivalentne vrijednosti definirane u ugovoru za nabavu NVO, što izraženo u postotcima iznosi ne manje od 100%.

8. Udio vrijednosti direktnog offset-a u offset sporazumu ne može biti niža od jedne četvrtine vrijednosti offset sporazuma.

9. Sve troškove u primjeni offset sporazuma snosit će u cijelosti inozemni dobavljač.

II. PREDMET OFFSET SPORAZUMA I KRITERIJI ZA PROCJENU OFFSET OBVEZA

10. Offset sporazum zaključen sa inozemnim dobavljačem sadrži sljedeće elemente: predmet offseta, vrstu offseta (direktni i indirektni), vrijednost offseta, koeficijent offseta, rok za provedbu offset obveza, podrijetlo proizvoda, obveze stranaka, obvezu podnošenja izvješća o provedbi offset sporazuma, jamstva za izvršenje offset obveze, sankcije, arbitraža i dr.

11. Predmetom offseta, odnosno sadržajem offset obveza, podrazumijevaju se ulaganja u domaću industriju s težištem na:

• razvoj potencijala domaće industrije primjenom najnovije tehnologije

• transfer novih tehnologija i organizacije rada

• suradnja na području razvoja i istraživanja

• otvaranje novih tržišta za izvoz roba i usluga domaće industrije

• obuku i obrazovanje stručnog kadra

• otvaranje novih radnih mjesta.

12. Kod ugovaranja direktnog offseta daje se prednost sljedećim tehnologijama kako slijedi:

• računala i software za komunikacije i zapovjedni nadzor, te informacijski sustavi

• radio, satelitske i telekomunikacijske veze

• sustavi za kontrolu paljbe

• elektrooptički i radarski sustavi

• brodogradnja, podvodna tehnologija i sonarni sustavi

• tehnologija vođenih projektila

• borbena vozila

• oružje, streljivo, vojni eksplozivi i vojna oprema.

13. Pored navedenog, predmet offseta mogu biti i druge aktivnosti od interesa za gospodarstvo Republike Hrvatske.

14. Vrijednost offseta utvrđuje se tako što se procijenjena vrijednost offset obveza množi odgovarajućim koeficijentom određenim za konkretnu offset obvezu.

15. Koeficijenti offseta:

• za istraživačke i razvojne projekte u Republici Hrvatskoj vrijednost koeficijenta iznosit će od 1 do 2

• za transfer tehnologije i organizacije rada vrijednost koeficijenta iznosit će od 1 do 2

• za razvoj potencijala obrambene industrije primjenom najnovije tehnologije vrijednost koeficijenta iznosit će od 1 do 2.

• za otvaranje novih tržišta za izvoz roba i usluga hrvatske industrije vrijednost koeficijenta iznosit će od 0,5 do 1

• za obuku i obrazovanje stručnog kadra vrijednost koeficijenta iznosit će od 0,5 do 1

• za otvaranje novih radnih mjesta vrijednost koeficijenta iznosit će od 0,5 do 2

• za obveze offseta izvan područja prioriteta vrijednost koeficijenta iznosit će 0,5.

III. POSTUPAK ZA ZAKLJUČIVANJE OFFSET SPORAZUMA

a) Ponuda

16. Ministarstvo obrane će kod nabave NVO (sukladno članku 2. stavak 9. Zakona) navesti obvezu primjene offset programa.

17. Inozemni dobavljač će dostaviti ponudu za offset sporazum Ministarstvu obrane u roku određenom za podnošenje ponude.

18. Offset ponuda inozemnog dobavljača treba sadržavati:

• osnovne pojedinosti glede pravnog i imovinskog statusa dobavljača

• podatke o prethodnim iskustvima u provođenju offset sporazuma

• ponuđenu vrijednost offseta, izraženu kao postotak vrijednosti ugovora o nabavi NVO

• predmet offseta

• vremenski period za provedbu offset obveza.

19. Sve pristigle ponude inozemnih dobavljača Ministarstvo obrane upućuje na daljnje postupanje u Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

20. Ukoliko offset ponuda za nabavu NVO nije potpuna, neće se razmatrati.

b) Povjerenstvo za offset program

21. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva osnovat će Povjerenstvo za offset program (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

22. Povjerenstvo za offset program sastavljeno je od po tri predstavnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva obrane, te dva predstavnika Ministarstva financija i po jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore i Agencije za nad­zor proizvod­­nje za potrebe izvoza, uvoz i izvoz naoruža­­nja i vojne opreme.

23. Na zahtjev predsjednika Povjerenstva u Povjerenstvo može biti uključen i predstavnik predsjednika Republike Hrvatske kao i predstavnici tijela državne uprave (Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i dr.).

24. Predsjednik Povjerenstva bit će predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (pomoćnik ministra za industriju), a njegov zamjenik bit će predstavnik Ministarstva obrane (pomoćnik ministra za materijalne resurse).

25. Za međusobnu koordinaciju u provođenju i izvršavanju offset programa zadužene su Uprava za materijalne resurse Ministarstva obrane i Uprava za industriju Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

26. Zadaće Povjerenstva su:

• raščlamba ponuda za offset sporazum u skladu s interesima obrane i nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, a temeljem kriterija navedenih u točki 9.

• dostavljanje očitovanja ministru gospodarstva, rada i poduzetništva i ministru obrane o svakoj pojedinoj ponudi za offset sporazum

• dostavljanje prijedloga najpovoljnije ponude offset sporazuma ministru gospodarstva, rada i poduzetništva i ministru obrane

• raščlamba izvješća stranog dobavljača o izvršenim offset obvezama,

• dostavljanje očitovanja ministru gospodarstva, rada i poduzetništva i ministru obrane o izvršenim offset obvezama.

27. Povjerenstvo će očitovanje donijeti u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje offset ponuda, te ga dostaviti ministru gospodarstva, rada i poduzetništva i ministru obrane.

28. Vrsta i stupanj tajnosti podataka pripreme i provedbe offset programa se određuje sukladno odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Pravilnika o zaštiti tajnosti podataka obrane. Priprema i provedba offseta u pravilu su iste vrste i stupnja tajnosti kao i postupak nabave NVO u vezi kojeg se primjenjuje offset. Ukoliko postupak nabave nije određen stupnjem i vrstom tajnosti postupak offseta koji se provodi temeljem istog se u pravilu određuje »poslovnom tajnom«.

c) Pregovori za zaključivanje offset sporazuma

29. Pregovore vezane za zaključivanje offset sporazuma vodit će ministar gospodarstva, rada i poduzetništva i ministar obrane. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva i ministar obrane vođenje pregovora mogu povjeriti Povjerenstvu za offset program.

30. Predmet pregovora sa inozemnim dobavljačem osobito će se odnositi na:

– vrijednost offset sporazuma

– predmet i sadržaj offset obveza

– rok izvršenja offset obveza

31. Offset sporazum bit će zaključen nakon pregovora vođenih na temelju offset ponude inozemnog dobavljača.

32. Offset sporazum će uz suglasnost ministra obrane zaključiti i potpisati ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.

33. Offset sporazum može biti zaključen na razdoblje do 10 godina.

34. Offset sporazum mora biti zaključen u pisanoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku.

35. Offset sporazum će završiti na dan kada ministar gospodarstva, rada i poduzetništva potvrdi, temeljem očitovanja Povjerenstva, da je inozemni dobavljač izvršio offset obveze predviđene sporazumom.

d) Izvješće o provedbi offset sporazuma

36. Sastavni dio offset sporazuma je i obveza inozemnog dobavljača koji je zaključio offset sporazum da podnese ministru gospodarstva, rada i poduzetništva kvartalno i godišnje izvješće o provedbi offset sporazuma. Kvartalno izviješće dobavljač je dužan podnijeti u roku od 30 dana po isteku kvartala, a godišnje izviješće u roku od 60 dana po isteku tekuće godine.

37. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva može tražiti od inozemnog dobavljača i povremena očitovanja o stupnju izvršenja offset obveza.

38. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva će u skladu s offset sporazumom, uzimajući u obzir očitovanje Povjerenstva za offset program, utvrditi vrijednost izvršenih offset obveza od strane inozemnog dobavljača odmah nakon njihovog izvršenja, odnosno po dostavljenom kvartalnom ili godišnjem izvješću.

39. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva obvezan je u roku od 15 dana pisano izvijestiti ministra obrane o zaprimljenim izvješćima inozemnog dobavljača.

e) Sankcije

40. Sankcije zbog neizvršenja offset obveza sastavni su dio offset sporazuma i moraju uključivati financijska jamstva inozemnog dobavljača da će se offset obveze izvršiti.

41. Odredbe offset sporazuma o sankcijama zbog neizvršenja offset obveza moraju definirati obvezu stranog dobavljača da najkasnije na dan potpisivanja offset sporazuma podnese bankovne garancije za izvršenje offset obveza.

42. Ukoliko inozemni dobavljač ne izvrši obveze offseta u predviđenom roku Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će offset sporazumom predvidjeti ugovornu kaznu u visini od 10% od vrijednosti neizvršenih obveza. Time se ne isključuje obveza stranog dobavljača definirana offset sporazumom.

f) Arbitraža

43. Za sve eventualne sporove oko provođenja offset sporazuma nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

44. Ovaj Naputak stupa na snagu danom potpisivanja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 803-05/04-01/1                      Klasa: 331-01/02-01/25
Urbroj: 512-01-04-91                          Urbroj: 526-01-04-09
Zagreb, 5. listopada 2004.              Zagreb, 5. listopada 2004.

Ministar obrane                             Ministar gospodarstva, rada
Berislav Rončević, v. r.                                  i poduzetništva

                                                            Branko Vukelić, v. r.