Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida

NN 164/2004 (26.11.2004.), Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2879

Na temelju članka 13., stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97., 36/98. i 151/03.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PRIZNAVANJA NOVIH PASMINA, SOJEVA I HIBRIDA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupci priznavanja i ispitivanja novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, sadržaj prijave za priznavanje novih pasmina, sojeva i hibrida, te utvrđuju obveze podnositelja prijave.

Članak 2.

Pasmina, soj ili hibrid se smatraju novim ako na dan podnošenja prijave za njihovo priznavanje nisu upisane u Upisnik pasmina, sojeva i hibrida (u daljnjem tekstu: Upisnik) kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

2. PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE

Članak 3.

Za priznavanje novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:

– proizvodne i morfološke osobine pasmine i soja domaćih životinja ne smiju se značajnije mijenjati najmanje tri zadnje generacije,

– da imaju vidljive osobine koje ih razlikuju od drugih pasmina, sojeva i hibrida unutar vrste kojoj pripadaju,

– da su zemljopisno određene i ograničene,

– da su prilagođene uvjetima uzgoja na određenom zemljopisnom području,

– da postoji značajna genetska udaljenost do drugih srodnih pasmina, sojeva i hibrida,

– da je efektivna veličina populacije najmanje 50.

Članak 4.

Prijava za priznavanje nove pasmine, soja ili hibrida podnosi se Ministarstvu. Prijava mora sadržavati sljedeće podatke:

1. ime, adresu i pravni oblik podnositelja prijave,

2. opis pasmine, soja ili hibrida, koji sadrži podatke o:

– broju muških i ženskih grla,

– tjelesnim mjerama,

– tjelesnoj težini u odnosu na dob,

– obliku (morfologiji) tijela,

– proizvodnim osobinama (plodnosti, mliječnosti, prirastu, količini i kakvoći mesa, sposobnosti preživljavanja itd.),

– prilagođenosti okolini i klimatskim uvjetima,

– ishrani i tehnologiji uzgoja,

– ostalim pojavnostima (sklonost bolestima, ostalim zdravstvenim poremećajima itd.).

3. ocjenu proizvodnih vrijednosti i drugih obavljenih ispitivanja,

4. potvrdu o priznavanju pasmine, soja ili hibrida izdanu od ovlaštene ustanove zemlje iz koje potječe, te podatke o njihovim osobinama.

3. POSTUPCI PRIZNAVANJA

Članak 5.

Za priznavanje novih pasmina, sojeva i hibrida, praćenje provedbe njihova priznavanja, za davanje stručnih mišljenja i prijed­loga ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva imenuje Povjerenstvo za priznavanje pasmina, sojeva i hibrida (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od pet članova.

Članak 6.

Povjerenstvo razmatra podnesenu prijavu i obavještava podnositelja prijave o daljnjem postupku priznavanja.

Kada se podnesena prijava odnosi na priznavanje nove pasmine, soja ili hibrida koji nastaje u Republici Hrvatskoj potrebno je provesti ispitivanja.

Podnositelj zahtjeva za priznavanje nove pasmine, soja ili hibrida ugovara sa ovlaštenom ustanovom provođenje propisanih postupaka ispitivanja.

Za provedbu ispitivanja podnositelj zahtjeva snosi troškove. 

Ako za pasminu, soj ili hibrid već postoje podaci o njihovom priznavanju izdani od ovlaštene ustanove zemlje iz koje potječu, te ostali podaci o osobinama spomenute pasmine, soja ili hibrida Povjerenstvo će uvidom u navedeno utvrditi mogućnost njihova priznavanja.

Članak 7.

Ispitivanja za priznavanje nove pasmine, soja ili hibrida domaćih životinja određene ovim Pravilnikom provodi ovlaštena ustanova.

Ispitivanjima se moraju odrediti proizvodne osobine, parametri prepoznatljivosti, odnosno razlikovanja pasmina, sojeva i hibrida, mogućnosti utvrđivanja njihove ujednačenosti i postojanosti uzimajući u obzir i osobine potrebne za njihovo gospodarsko iskorištavanje.

Članak 8.

Prilikom postupka priznavanja nove pasmine, soja i hibrida ovlaštena ustanova provodi sljedeća ispitivanja:

– usporednu analizu tjelesnih mjera, tjelesne težine i oblika (morfologije) tijela i njihove razlike u najmanje tri zadnje generacije za pasminu,

– analize proizvodnih osobina (plodnosti, mliječnosti, prirasta, količine i kakvoće mesa, sposobnosti preživljavanja itd.),

– mogućnosti prilagodbe na okolinu, klimatske uvjete i ostale pojavnosti (sklonost bolestima, ostalim zdravstvenim pore­mećajima itd.),

– potvrđivanja značajnih genskih razlika s molekularnim metodama (DNA analiza).

Ako su podaci između populacije životinja za koju se prijava podnosi približno slični nekoj drugoj populaciji potrebno je obaviti dodatna ispitivanja za potvrđivanje njihove različitosti, odnosno sličnosti.

Članak 9.

Nakon završetka ispitivanja ovlaštena ustanova daje Povje­renstvu završno izvješće o prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti ispitivane pasmine, soja ili hibrida, dobivene rezultate o nji­hovim uzgojnim i proizvodnim osobinama, te mišljenje o nji­ho­vom priznavanju.

Na temelju mišljenja Povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom o priznavanju pasmine, soja ili hibrida Ministarstvu koje izdaje rješenje o priznavanju.

Priznate pasmine, sojevi i hibridi upisuju se u Upisnik i objav­ljuju u »Narodnim novinama«.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/97

Urbroj: 525-1-04-1

Zagreb, 16. studenoga 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.