Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija

NN 164/2004 (26.11.2004.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2881

Na temelju članka 40. stavka 3. i članka 43. stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97., 36/98. i 151/03.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UZGOJNE ORGANIZACIJE ZA BAVLJENJE UZGOJEM UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA, TE SADRŽAJU OČEVIDNIKA UZGOJNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati udruge uzgajivača, savezi uzgajivača i središnji savezi uzgajivača (u daljnjem tekstu: uzgojne organizacije) za dobivanje suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, uvjeti za udru­živanje udruga u saveze, odnosno udruga i saveza u središnji savez uzgajivača, te sadržaj očevidnika uzgojnih organizacija.

Članak 2.

Zahtjev za dobivanje suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja uzgojne organizacije podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Uzgojna organizacija je pri podnošenju zahtjeva dužna priložiti:

– uzgojni program sukladno članku 3. Zakona o stočarstvu,

– zapisnik sa osnivačke skupštine uzgojne organizacije,

– popis osnivača i osoba zaduženih za zastupanje uzgojne organizacije uz podatak o teritorijalnom djelovanju,

– statut,

– dokaz o broju i stručnoj osposobljenosti kadrova za provođenje poslova uzgoja uzgojno valjanih životinja,

– dokaz o ispunjavanju prostornih i tehničko tehnoloških uvjeta za obavljanje poslova uzgoja uzgojno valjanih životinja.

Uzgojna organizacija mora u statutu posebno propisati na­čelo nediskriminacije među članovima.

Kada se zahtjevom traži suglasnost za osnivanje saveza uzgajivača ili središnjeg saveza uzgajivača zahtjevu je potrebno priložiti i ranije dobivene suglasnosti Ministarstva za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja svake udruge koja će biti u članstvu saveza, odnosno udruga ili saveza koji će biti u članstvu središnjeg saveza uzgajivača.

Članak 4.

Za obavljanje poslova uzgoja uzgojno valjanih životinja, odnosno provedbe uzgojnog programa uzgojna organizacija mora imati najmanje jednu osobu visoke stručne spreme poljoprivrednog usmjerenja – stočarski smjer.

Zahtjevu je potrebno priložiti diplomu stručne osobe i ugovor o obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Uzgojna organizacija ispunjavanje prostornih i tehničko tehnoloških uvjeta dokazuje podacima o:

– radnom prostoru koji omogućava provedbu svih uzgojnih aktivnosti posebice vođenje matičnih knjiga, uzgojnih upisnika te druge dokumentacije,

– računalnoj opremi koja daje mogućnost provedbe svih uzgojnih aktivnosti, te osiguranu mogućnost za računalno povezivanje s relevantnim informacijskim sustavima u stočarstvu, a omo­gu­ćava praćenje podrijetla uzgojno valjanih životinja usklađeno s međunarodnim informacijskim standardima,

– osiguranoj drugoj tehničkoj opremi koja se koristi u provođenju uzgojnih aktivnosti,

– mogućnosti provođenja registracije podrijetla uzgojno valjanih životinja poštujući pri tome propise o identifikaciji i registraciji životinja cjelovitog sustava u Republici Hrvatskoj,

– mogućnosti vođenja propisane evidencije te zbirke podataka s područja označavanja, rodoslovlja, razmnožavanja te drugih propisanih evidencija, posebice podataka o izdanim rodovnicima te obavljanje potrebnih provjera za ispis rodovnika ako vodi matične knjige,

– mogućnosti vođenja matičnih knjiga na način koji osigurava kontrolu upisanih podataka.

Članak 6.

Uzgojna organizacija mora zahtjevu priložiti podatke iz kojih je razvidno da ima dovoljan broj životinja za provođenje uzgojnog programa za genetsko unapređivanje vrste i/ili pasmine životinja ili da ima, ako je to potrebno, dovoljan broj životinja za očuvanje pasmine u posjedu članova udruge na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti.

Kada se zahtjevom traži suglasnost za osnivanje središnjeg saveza uzgajivača zahtjevu je potrebno priložiti i dokaz o obuhvatu od najmanje 75% populacije uzgojno valjanih životinja te pasmine u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Svaki uzgojni program mora, ovisno o ustrojstvu uzgojne organizacije, imati utvrđena načela i pravila za:

1. sustav registriranja podataka,

2. utvrđivanje osobina pasmine,

3. sustav registracije podrijetla,

4. sustav određivanja uzgojnih ciljeva,

5. sustav davanja podataka potrebnih za ocjenjivanje pasmine ili njezino očuvanje,

6. sustav korištenja podataka o proizvodnosti životinja radi procjene uzgojne vrijednosti,

7. podjelu matične knjige na dijelove ako postoje različiti uvjeti upisa životinja ili ukoliko postoje različiti postupci razvrstavanja životinja upisanih u matičnu knjigu.

Članak 8.

Ispunjavanje uvjeta iz ovoga Pravilnika za davanje suglasnosti za uzgoj uzgojno valjanih životinja utvrđuje stručno povjerenstvo koje imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Stručno povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Stručno povjerenstvo razmatra podneseni zahtjev, nakon čega sastavlja zapisnik s prijedlogom za davanje suglasnosti.

Na temelju zapisnika Ministarstvo izdaje suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja.

Članak 9.

Ministarstvo može uskratiti izdavanje suglasnosti za osnivanje nove uzgojne organizacije ako za određenu pasminu već postoji jedna ili više priznatih uzgojnih organizacija te ako bi to dovelo u opasnost očuvanje spomenute pasmine ili ugrozilo uzgojni program postojeće uzgojne organizacije.

Članak 10.

Očevidnik uzgojnih organizacija vodi se u Ministarstvu u pisanom obliku ili na elektroničkom računalu.

U očevidnik se upisuju sve uzgojne organizacije koje su dobile suglasnost Ministarstva za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja nakon registracije pri tijelu državne uprave.

Članak 11.

Očevidnik uzgojnih organizacija sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj uzgojne organizacije,

2. naziv uzgojne organizacije i sjedište uzgojne organizacije (mjesto, ulica i broj),

3. datum izdavanja suglasnosti za bavljanje uzgojem uzgojno valjanih životinja,

4. broj rješenja o registraciji pri tijelu državne uprave,

5. djelokrug rada uzgojne organizacije,

6. broj članova pri osnivanju,

7. broj uzgojno valjanih životinja prema vrsti i pasmini na dan podnošenja zahtjeva za suglasnost,

8. ime stručne osobe koja će obavljati poslove uzgoja uzgojno valjanih životinja, odnosno raditi na provedbi uzgojnog programa,

9. imena osoba ovlaštenih za zastupanje (ime, prezime i svojstvo).

Članak 12.

Uzgojna organizacija je dužna prijaviti Ministarstvu promjene u statutu, nazivu, sjedištu, djelatnosti koja se odnosi na uzgoj uzgojno valjanih životinja, imenima stručnih osoba, imenima osoba ovlaštenih za zastupanje, te promjene u uzgojnom programu.

Kod prijave promjene iz stavka 1. ovoga članka uzgojna je organizacija dužna priložiti dokaze o izvršenoj promjeni.

Članak 13.

Uzgojne organizacije koje su dobile suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja po prijašnjim propisima dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika do 1. listopada 2005. godine i dostaviti Ministarstvu dokaze o usklađenosti.

Uzgojnim organizacijama koje do tada ne izvrše usklađenje Ministarstvo će oduzeti suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 1/98. i 28/98.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/98

Urbroj: 525-1-04-1

Zagreb, 16. studenoga 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.