Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu

NN 171/2004 (7.12.2004.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu

HRVATSKI SABOR

2990

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2005. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 24. studenoga 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3642/2
Zagreb, 29. studenoga 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

DrŽavni proraČun Republike Hrvatske za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

   

 

Plan za 2005.

 

PRIHODI POSLOVANJA

86.357.026.545

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

 

RASHODI POSLOVANJA

87.322.833.770

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.485.970.310

 

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-3.207.502.458

 

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

   

 


Plan za 2005.

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

16.589.616.099

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA

13.382.113.641

 

NETO  FINANCIRANJE

3.207.502.458

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2005. godinu, kako slijedi:     

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI  POSLOVANJA

     

Raz-red

Sku-pina

Podsk-upina

Odje-ljak

Naziv prihoda

Plan za 2005.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

86.357.026.545

 

61

 

 

Prihodi od poreza

51.241.310.090

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

3.325.047.394

 

 

612

 

Porez na dobit

3.488.488.048

 

 

611

1

 

 

 

 

611

1

 

 

 

 

611

2

 

 

 

 

611

2

 

 

 

 

611

2

 

 

 

 

611

 

 

 

 

 

611

3

 

 

 

 

611

3

 

 

 

 

611

3

 

 

 

 

611

4

 

 

 

 

611

4

 

 

 

 

611

5

 

 

 

 

611

5

 

 

 

 

613

 

Porezi na imovinu

387.151.795

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

42.503.153.433

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

32.775.525.415

 

 

 

 

Porez na dodanu vrijednost

 

 

 

 

 

Porez na dodanu vrijednost pri uvozu

 

 

 

 

 

Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika

 

 

 

 

 

Uplata razlika poreza na dodanu vrijednost po godišnjoj prijavi

 

 

 

 

 

Povrat poreza na dodanu vrijednost po godišnjoj prijavi

 

 

 

 

6142

Porez na promet

823.185.472

 

 

 

 

porez na promet

147.094.102

 

 

 

 

igre na sreću

214.099.848

 

 

 

 

auto osiguranje

393.753.680

 

 

 

6143

Trošarine

8.904.442.546

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.055.835.690

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.673.432.499

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

269.756.220

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

882.994.000

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

139.419.462

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.711.124.302

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

146.641.599

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

25.238.774

 

 

 

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

 

 

 

 

 

Porez na automate za zabavne igre i od priređivanja zabavnih igara u zabavnim

 

 

 

 

klubovima u mjesečnom paušalnom iznosu

 

 

 

 

 

Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara

 

 

 

 

 

Porez na dobitke od igara na sreću

 

 

 

 

 

Naknada za priređivanje prigodne jednokratne lutrije, robnonovčane lutrije, exspres -

 

 

 

 

 lutrije, instant lutrije i tombole

 

 

 

 

 

Mjesečna naknada za stalno organiziranje klađenja

 

 

 

 

 

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu

 

 

 

 

 

Posebne naknade za otvaranje automat kluba

 

 

 

 

 

Pristojbe za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, robno novčane lutrije, tombola

 

 

 

 

ili klađenja te za otvaranje automat klubova

 

 

 

 

 

Ostali porezi i naknade od priređivanja igara na sreću i zabavnih igara

 

 

 

 

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

 

 

 

 

 

Porez na cestovna motorna vozila

 

 

 

 

 

Porez na plovne objekte

 

 

 

 

 

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

 

 

 

 

 

Porez na reklame

 

 

 

 

 

Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

 

 

 

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

 

 

 

 

 

Ostali nespomenuti porezi na robu i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.527.469.420

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.527.469.420

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.275.330.227

 

 

 

 

Carinske pristojbe

252.139.193

 

 

 

 

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

 

 

 

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

10.000.000

 

 

 

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

 

 

 

 

 

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

 

 

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi

10.000.000

 

 

 

 

Dio premije za osiguranje od požara

 

 

 

 

 

Zaprimljeni neprepoznati nalozi

 

 

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

32.318.444.446

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

14.526.866.832

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

16.325.041.407

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.466.536.207

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

48.413.115

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

48.413.115

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

45.992.459

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

2.420.656

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Prihodi od imovine

1.183.708.612

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

829.555.396

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

44.161.579

 

 

 

 

Kamate na oročena sredstva

 

 

 

 

 

Kamate na depozite po viđenju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

687.712.572

 

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim financ. instit.

 

 

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

687.712.572

 

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim finan. instit. izvan javnog sektora

 

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih
institucija po posebnim propisima

97.681.245

 

 

 

 

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

97.681.245

 

 

 

 

Prihod od dobiti od poslovanja robnim zalihama

 

 

 

 

 

Prihodi od dijela ili čitave dobiti drugih trgovačkih društava, banaka i ostalih

 

 

 

 

financijskih institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

354.153.216

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

340.702.865

 

 

 

 

Naknada za koncesije za pravo na lov

 

 

 

 

 

Naknada za koncesije za frekvencije

 

 

 

 

 

Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru

 

 

 

 

 

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru

 

 

 

 

 

Mjesečna koncesijska naknada za igračnice

 

 

 

 

 

Naknada za koncesije na javnim cestama

 

 

 

 

 

Naknada za uporabu pomorskog dobra

 

 

 

 

 

Naknade za koncesije za carinske zone

 

 

 

 

 

Naknade za ostale koncesije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

4.803.697

 

 

 

 

Prihodi od zakupa nekretnina

 

 

 

 

 

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

 

 

 

 

 

Prihodi od iznajmljivanja opreme

 

 

 

 

 

Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine

 

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

8.646.654

 

 

 

 

Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina

 

 

 

 

Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske

 

 

 

 

Naknada za korištenje prostora elektrana

 

 

 

 

 

Lovozakupnina

 

 

 

 

 

Naknade za ribolov

 

 

 

 

 

Prihodi od spomeničke rente

 

 

 

 

 

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

 

 

 

 

6424

Naknada za ceste

 

 

 

 

 

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri reg. motornih i priklj. vozila

 

 

 

 

Naknada za izvanredni prijevoz

 

 

 

 

 

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

 

 

 

 

 

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

 

 

 

 

 

Naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan

 

 

 

 

Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

Cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom

 

 

 

 

 

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

842.292.791

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

379.830.703

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

379.830.703

 

 

 

 

Državne upravne pristojbe

 

 

 

 

 

Sudske pristojbe

 

 

 

 

6513

Ostale upravne pristojbe

 

 

 

 

 

Administrativne pristojbe Komisije za vrijednosne papire

 

 

 

 

 

Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira

 

 

 

 

 

Naknade za izdana državna jamstva

 

 

 

 

 

Pristojbe za izdane dozvole za prijelaz državne granice

 

 

 

 

 

Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu

 

 

 

 

 

Naknada za pristup podacima Sudskog registra

 

 

 

 

 

Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva

 

 

 

 

 

Javnobilježničke pristojbe

 

 

 

 

 

Prihod od prodaje državnih biljega

 

 

 

 

6514

Ostale pristojbe

 

 

 

 

 

Boravišne pristojbe

 

 

 

 

 

Ostale nespomenute naknade i pristojbe

 

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

462.462.088

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

327.610.844

 

 

 

 

Naknada za pregled bilja pri uvozu i provozu

 

 

 

 

 

Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice

 

 

 

 

 

Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola

 

 

 

 

 

Naknada za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice

 

 

 

 

 

Ostali nespomenuti prihodi državne uprave

 

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

134.851.244

 

 

 

 

Naknada za izvanredni prijevoz

 

 

 

 

 

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

 

 

 

 

 

Premija za osiguranje od požara

 

 

 

 

 

Ostali nespomenuti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

Ostali prihodi

722.857.491

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

343.934.083

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

308.529.332

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

35.404.751

 

 

 

 

 

 

 

 

662

 

Kazne

365.490.450

 

 

 

6621

Carinske kazne

 

 

 

 

 

Novčane kazne za carin. prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe

 

 

 

6622

Kazne za devizne prekršaje

 

 

 

 

 

Kazne za devizne prekršaje

 

 

 

 

6623

Porezne kazne

 

 

 

 

 

Novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi

 

 

 

 

postupka koje izriče Porezna uprava

 

 

 

 

6624

Kazne za privredne prijestupe

 

 

 

 

 

Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka

 

 

 

6625

Prometne kazne

 

 

 

 

 

Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene od MUP-a

 

 

 

 

 

Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene prema rješenjima sudaca za prekršaje

 

 

 

6626

Krivične kazne

 

 

 

 

 

Novčane kazne za krivična djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka

 

 

 

6627

Ostale kazne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

13.432.958

 

 

 

6631

Tekuće donacije

12.626.981

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

805.977

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

     

Raz-red

Sku-pina

Podsk-upina

Odje-ljak

Naziv prihoda

Plan za 2005.

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

19.400.000

 

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

 

 

 

7112

Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.077

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.277

 

 

 

7211

Stambeni objekti

199.697.925

 

 

 

7212

Poslovni objekti

24.939.352

 

 

 

 

 

 

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

 

Raz-

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv rashoda

          Plan za

red

pina

skupina

ljak

 

            2005.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

87.322.833.770

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

16.519.113.735

 

 

311

 

Plaće

13.160.433.929

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

13.031.110.914

 

 

 

3112

Plaće u naravi

78.375

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

46.723.522

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

82.521.118

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

742.465.884

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

742.465.884

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

2.616.213.922

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

351.341.517

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.039.898.743

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

224.973.662

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Materijalni rashodi

5.546.276.596

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

917.157.798

 

 

 

3211

Službena putovanja

199.643.406

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

621.414.040

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

96.100.352

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.414.736.458

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

336.131.778

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

218.084.075

 

 

 

3223

Energija

379.592.557

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

142.982.049

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume

31.821.843

 

 

 

3226

Vojna oprema

306.124.156

 

 

323

 

Rashodi za usluge

2.801.533.337

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

417.773.411

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

439.910.022

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

82.112.705

 

 

 

3234

Komunalne usluge

203.782.582

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

187.392.315

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

111.343.529

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

572.400.653

 

 

 

3238

Računalne usluge

318.450.509

 

 

 

3239

Ostale usluge

468.367.611

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

412.849.003

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

73.380.082

 

 

 

3292

Premije osiguranja

61.972.554

 

 

 

3293

Reprezentacija

38.039.027

 

 

 

3294

Članarine

55.626.183

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

183.831.157

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Financijski rashodi

4.429.107.041

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.083.906.717

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

406.250.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

2.677.656.717

 

 

 

 

 

 

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

933.437.641

 

 

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih
vlada i međunarodnih organizacija

335.736.645

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija
u javnom sektoru

87.072.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora

510.184.577

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

444.419

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

411.762.683

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

173.040.250

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

548.067

 

 

 

3433

Zatezne kamate

6.447.519

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

231.726.847

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Subvencije

5.337.398.631

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.187.808.543

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.000.000

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.167.808.543

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora

3.149.590.088

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

356.223.767

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

667.315.665

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.126.050.656

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

3.777.020.393

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

80.250.000

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

48.250.000

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

32.000.000

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

45.000.000

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

45.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

3.651.770.393

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.591.458.342

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.060.312.051

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade

46.817.400.527

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

34.792.619.000

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

22.310.807.000

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.481.812.000

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12.024.781.527

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

11.832.632.671

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

192.148.856

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Ostali rashodi

4.896.516.847

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.576.304.953

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.576.304.953

 

 

382

 

Kapitalne donacije

1.190.245.617

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

469.264.819

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

720.980.798

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

11.326.742

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

8.071.742

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

3.255.000

 

 

 

 

 

 

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

323.863.733

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

314.828.045

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

9.035.688

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

1.794.775.802

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i
trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.462.724.403

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim
društvima izvan javnog sektora

320.818.598

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

11.232.801

     

                

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

     

Raz-

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv rashoda

          Plan za

red

pina

skupina

ljak

 

            2005.

4

 

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.485.970.310

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

64.206.572

 

 

411

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4.800.000

 

 

 

4111

Zemljište

4.800.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

59.406.572

 

 

 

4121

Patenti

10.000

 

 

 

4123

Licence

41.162.795

 

 

 

4124

Ostala prava

16.037.400

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

2.196.377

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.259.200.347

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.357.000.014

 

 

 

4211

Stambeni objekti

414.987.512

 

 

 

4212

Poslovni objekti

930.847.306

 

 

 

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

1.975.196

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

9.190.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

684.550.832

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

221.458.028

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

47.469.757

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

166.862.674

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

160.536.657

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

30.205.027

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

58.018.689

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

77.181.408

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

48.989.305

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

28.192.103

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

1.689.050

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama

1.606.250

 

 

 

4242

Umjetnička djela ( izložena u galerijama, muzejima i slično)

82.800

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

50.000

 

 

 

4251

Višegodišnji nasadi

50.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

138.729.043

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

130.478.279

 

 

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

7.260.764

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

990.000

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

7.212.000

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

7.212.000

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

7.212.000

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

155.351.391

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

139.629.151

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

139.629.151

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

14.160.595

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

14.160.595

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.461.645

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.461.645

 

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

100.000

 

 

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

100.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

     

Raz-
red

Sku-
pina

Podsku-
pina

Odje-
ljak

 

Plan za 2005.

 

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.207.502.458

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

16.589.616.099

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

400.000.000

 

 

816

8161

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima,

 

 

 

 

 

malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

400.000.000

 

 

 

 

Od toga: naplata starih potraživanja

150.000.000

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

8.788.448.569

 

 

821

 

Trezorski zapisi (neto)

1.100.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi - tuzemni

1.100.000.000

 

 

822

 

Obveznice

7.688.448.569

 

 

 

8221

Obveznice - tuzemne

3.888.448.569

 

 

 

8222

Obveznice - inozemne

3.800.000.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.000.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

3.401.167.530

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih

 

 

 

 

 

financijskih organizacija

1.745.759.814

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija

1.745.759.814

 

 

 

 

Zajmovi Svjetske banke

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim

 

 

 

 

 

promjenama privatnog sektora, IBRD br. 44600-HR

18.326.394

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema)

 

 

 

 

 

u sastavu Osiječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, IBRD br. 43510-HR

10.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD br.46720-HR

47.160.548

 

 

 

 

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava, IBRD br. 45130-HR

80.822.990

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi sa stečajevima, IBRD br. 46130-HR

5.807.600

 

 

 

 

Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, IBRD br. 46740-HR

45.717.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi,

 

 

 

 

 

IBRD br. 45820-HR

13.000.000

 

 

 

 

Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD

28.062.000

 

 

 

 

Programski zajam za strukturne prilagodbe (PAL)

990.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od posebne

 

 

 

 

 

državne skrbi

28.516.893

 

 

 

 

Zajam za Projekt socijalne zaštite

7.800.000

 

 

 

 

Ukupno Svjetska banka

1.275.213.425

 

 

 

 

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture, CEB br. 1351

28.723.576

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku,

 

 

 

 

 

CEB br. 1378

1.059.603

 

 

 

 

Zajam za Projekt održivog povratka prognanika i izbjeglica – povrat i stambeno

 

 

 

 

 

zbrinjavanje, CEB br. 1435

21.980.080

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola, CEB br. 1456

88.883.824

 

 

 

 

Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na

 

 

 

 

 

hrvatskim otocima, CEB IV

45.253.717

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ »Andrija Štampar«, Zagreb,

 

 

 

 

 

i MCZZM, Dubrovnik, CEB br. 1419

11.686.768

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture

10.627.049

 

 

 

 

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

208.214.617

 

 

 

 

Zajmovi Europske investicijske banke

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava signalizacije i

 

 

 

 

 

telekomunikacije na dijelovima Vc. Pan-europskog koridora, EIB br. 21 051

137.450.000

 

 

 

 

Zajam za obnovu komunalne infrastrukture u područjima od posebne državne skrbi,

 

 

 

 

 

EIB br. 22 165

111.104.780

 

 

 

 

Program integralnog razvoja lokalne zajednice

13.776.992

 

 

 

 

Ukupno Europska investicijska banka

262.331.772

   

 

842

8421

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

838.907.716

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

816.500.000

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog

 

 

 

 

 

sektora (neto)

650.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

166.500.000

 

 

 

 

Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za međunarodni
promet

166.500.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

13.382.113.641

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

1.068.046.044

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i

 

 

 

 

 

međunarodnim organizacijama

5.000.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

5.000.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

245.935.000

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

245.935.000

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

400.000.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

400.000.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem

 

 

 

 

 

poduzetništvu izvan javnog sektora

417.111.044

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

417.111.044

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

264.056.107

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

220.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

220.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.098.760

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.098.760

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.292.200

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

16.292.200

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

26.665.147

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

26.665.147

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

4.593.938.490

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada

 

 

 

 

 

i međunarodnih financijskih organizacija

989.953.804

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

365.600.000

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

624.353.804

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

 

 

 

u javnom sektoru

834.500.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

 

institucija u javnom sektoru

834.500.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan

 

 

 

 

 

javnog sektora

2.730.297.088

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

 

institucija izvan javnog sektora

1.191.004.840

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

 

institucija

1.539.292.248

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i

 

 

 

 

 

srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

39.187.598

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika,

 

 

 

 

 

malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

987.598

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika,

 

 

 

 

 

malog i srednjeg poduzetništva

38.200.000

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

7.456.073.000

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

7.456.073.000

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

3.606.073.000

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.850.000.000

 

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslova­nja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 89.808.804.080 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 13.382.113.641 kune raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

                                               

                                                                                                                               

POSEBNI DIO

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/09
Zagreb, 24. studenoga 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.