Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2005. godinu

NN 171/2004 (7.12.2004.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2005. godinu

Hrvatski sabor

2994

Na teme­lju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 24. studenoga 2004., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2005. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2005. godinu Hrvat­skim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od            1.810.552.530 kuna 

– ukupne rashode u iznosu od            1.837.552.530 kuna 

– deficit u iznosu od                                27.000.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 27.000.000 kuna namirit će se zadu­živanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/04-01/09
Zagreb, 24. studenoga 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2005. GODINU HRVATSKIH VODA

– u kunama –

                                                                                       

 

 

 

Plan za

 

 

 

2005.

 

PRIHODI

 

 

1.

Izvorni prihodi

1.048.000.000

 

1.1.

Naknada za korištenje voda

300.000.000

 

1.2.

Naknada za zaštitu voda

295.000.000

 

1.3.

Naknada za vađenje pijeska

 

 

 

i šljunka

18.000.000

 

1.4.

Slivna vodna naknada

435.000.000

 

2.

Prihod iz proračuna

602.552.530

 

2.1.

Učešće u povlačenje zajma za

 

 

 

obnovu Istočne Slavonije, Baranje

 

 

 

i zapadnog Srijema

5.000.000

 

2.2.

Učešće u povlačenje zajma za Eko

 

 

 

projekt Jadran

35.553.530

 

2.3.

Održavanje vodnih građevina

198.499.000

 

2.4.

Obnavljanje vodnih građevina za

 

 

 

zaštitu od poplava

5.000.000

 

2.5.

Projekti vodoopskrbe i zaštite od

 

 

 

poplava

163.500.000

 

2.6.

Projekti po posebnim sporazumima

142.000.000

 

2.7.

Izgradnja i održav. unutar. plovnih

 

 

 

putova

25.000.000

 

2.8.

Navodnjavanje

28.000.000

 

3.

Ostali prihodi

160.000.000

 

UKUPNI PRIHODI

1.810.552.530

 

RASHODI

 

 

1.

Tekuće tehničko i gosp. održavanje

 

 

 

vodotokova i vodnih građevina

693.499.000

 

1.1.

Održavanje zaštitnih vodnih

 

 

 

građevina na državnim vodama

198.499.000

 

1.2.

Obnavljanje vodnih građevina za

 

 

 

zaštitu od poplava na državnim

 

 

 

vodama

5.000.000

 

1.3.

Uređenje i održavanje lokalnih

 

 

 

voda i hidromeli. sustava na

 

 

 

slivnim područjima

355.000.000

 

1.4.

Studijsko-razvojni i znanstveno-

 

 

 

-istraživ. poslovi

55.000.000

 

1.5.

Hitne interven. u području vodnog

 

 

 

gospod.

7.000.000

 

1.6.

Izdaci za obračun i naplatu naknada

60.000.000

 

1.7.

Ostali izdaci pri upravljanju

 

 

 

vodama

13.000.000

 

2. 

Financiranje programa radova

946.053.530

 

2.1.

Objekti zaštite od štetnog djelovanja

 

 

 

voda na državnim vodama (zaštita

 

 

 

od poplava)

13.000.000

 

2.2.

Obnova i razvitak vodoopskrbe

350.500.000

 

2.3.

Zaštita voda i mora od zagađivanja

311.500.000

 

2.4.

Projekt obnove Istočne Slavonije,

 

 

 

Baranje i zapadnog Srijema

10.000.000

 

2.5.

Povlačenje zajma za obnovu

 

 

 

Istočne Slavonije, Baranje i

 

 

 

zapadnog Srijema

5.000.000

 

2.6.

Eko projekt Jadran – učešće u

 

 

 

povlačenju zajma

49.053.530

 

2.7.

Eko projekt Jadran

75.000.000

 

2.8.

Izgradnja i održavanje unutarnjih

 

 

 

plovnih putova

25.000.000

 

2.9.

Priprema, planiranje i upravljanje

 

 

 

projektima

45.000.000

 

2.10.

Ulaganja u materijalnu i nemater.

 

 

 

imovinu (imovin. prav. posl., osnov.

 

 

 

sredstva, i dr.)

34.000.000

 

2.11.

Navodnjavanje

28.000.000

 

3.

Rashodi poslovanja

131.000.000

 

3.1.

Plaće, naknade i doprinosi

94.500.000

 

3.2.

Materijalni troškovi

36.500.000

 

4.

Ostali rashodi

67.000.000

 

UKUPNI RASHODI

1.837.552.530

 

SUFICIT/DEFICIT

-27.000.000

 

FINANCIRANJE

27.000.000

 

ZADUŽIVANJE

212.000.000

 

Ino i ostale banke

212.000.000

 

OTPLATE

185.000.000