Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

NN 174/2004 (10.12.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Hrvatski sabor

3014

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slat­kovodnom ribarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 26. studenoga 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3671/2
Zagreb, 30. studenoga 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) u članku 1. stavku 1. riječi: »ekologiju kopnenih voda« zamjenjuju se riječima: »njihovih staništa«.

Članak 2.

U članku 2. točki 3. riječ: »akt« zamjenjuje se riječju: »dokument«.

U točki 5. iza riječi: »dohotka« dodaju se riječi: »uz uporabu ribolovnih alata i opreme«.

U točki 7. iza riječi: »loviti« dodaje se zarez i riječ: »zadržavati«.

U točki 12. riječi: »i drugoga živog svijeta« brišu se.

U točki 14. iza riječi: »alata« dodaju se riječi: »i/ili pomaže u obavljanju ribolova«.

U točki 16. iza riječi: »povlastice za« dodaje se riječ: »gospodarski«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. športski ribolov jest lov riba udičarskim alatima uz moguću uporabu opreme za ribolov radi rekreacije ili športa,«.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»22. ribar je fizička ili pravna osoba koja obavlja gospodarski ribolov na temelju povlastice za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni radi stjecanja dohotka,«.

Točka 23. mijenja se i glasi:

»23. ribič je osoba koja se bavi športskim ribolovom na temelju važeće dozvole za športski ribolov,«.

U točki 25. iza riječi: »nadzora« dodaju se riječi: »na određenom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni«.

Točka 29. mijenja se i glasi:

»29. Savez je udruga ribiča na nacionalnoj razini,«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31. ribolovno pravo je temeljni dokument koji ovlašteniku omogućava gospodarenje određenim ribolovnim područjem ili određenom ribolovnom zonom u skladu s važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom,«.

Točka 35. mijenja se i glasi:

»35. stavljanje u promet je prodavanje i/ili zamjenjivanje i/ili obavljanje bilo kojeg oblika trgovine ribom,«.

U točki 37. iza riječi: »ulovljeni« dodaju se riječi: »i zadržani«.

Točka 38. mijenja se i glasi:

»38. zaštita riba je skup aktivnosti koje se poduzimaju radi očuvanja ribljeg fonda u skladu s principima sveobuhvatnog pristupa,«.

Iza točke 38. dodaje se točka 39. koja glasi:

»39. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog svoje uloge u obnavljanju prirodnih populacija riba, a može biti mrijestilište, rastilište, hranilište, zimovalište ili migratorni put.«

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ribolovne vode jesu sve slatke vode u kojima žive slat­kovodne vrste riba kojima se gospodari u svrhu športskog ili gospodarskog ribolova osim voda:

1. u ribnjacima,

2. u akumulacijama, jezerima i/ili tekućim vodama iz kojih se zahvaća voda za piće za koje su na temelju posebnog zakona donesene odluke o zaštiti izvorišta.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U zaštićenim dijelovima prirode dopušten je ribolov i uzgoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode na mjestima koja odredi nadležna javna ustanova.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 4. stavku 3. riječi: »pribavljeno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za vode, kao i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i tijela državne uprave nadležnog za obrt, malo i srednje poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »stručno mišljenje Hrvatskih voda«.

U stavku 4. riječi : »uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za vode, kao i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja« brišu se.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. i 2. riječi: »zaštićenim prirodnim mrijestilištima« zamjenjuju se riječima: »posebnim staništima«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Posebna staništa određuje ministar uz pribavljeno mišljenje ustanove iz članka 7. ovoga Zakona koja je izradila gospodarsku osnovu i stručno mišljenje Hrvatskih voda.«

Članak 6.

U članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Popis ustanova koje obavljaju poslove iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

Članak 7.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Gospodarski ribolov smije se obavljati samo na području rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do kraja državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom, te na području rijeke Save od državne granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom do državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom.«

U stavku 4. riječi: »ustanova iz članka 7. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ustanove iz članka 7. ovoga Zakona koja je izradila gospodarsku osnovu.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Količina dopuštenog ulova iz područja iz stavka 2. ovoga članka smije iznositi do 50% količine dopuštenog ulova određenog gospodarskom osnovom.«

Članak 8.

U članku 10. stavku 9. riječ: »zadržava« zamjenjuje se riječima: »ne odgađa«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 3. riječ: »zadržava« zamjenjuje se riječima: »ne odgađa«.

Stavak 5. briše se.

Članak 10.

U članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Naknade iz stavka 3. ovoga članka prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i koriste se isključivo za poribljavanje ribolovne vode na kojoj se obavlja gospodarski ribolov.«

Članak 11.

U članku 14. iza riječi: »ministar« dodaju se riječi: »uz mišljenje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona koje su izradile gospodarsku osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu gdje je dopušten gospodarski ribolov«.

Članak 12.

U članku 17. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ne moraju imati hrvatski i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, te hrvatski i strani državljani prilikom kupnje dnevne dozvole.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dozvolu za lov riba u športskom ribolovu ne moraju imati hrvat­ski i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, ali u ribolovu moraju biti u pratnji ribiča koji ima dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

(4) Stranom državljaninu na temelju dokumenata o položenom ribičkom ispitu može se izdati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici Hrvatskoj.«

Članak 13.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Troškove provođenja ribičkog ispita snosi kandidat.«

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvole izdaje Ministarstvo ovlašteniku ribolovnog prava posredstvom Saveza.

(2) Osobe za obavljanje športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava uz obavezno poštivanje organizacijske strukture i odluka ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati dozvole:

1. za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,

2. hrvatskim i stranim državljanima za godinu u kojoj navršavaju 15 ili više godina prema odredbama članka 17. ovoga Zakona,

3. samo po cijeni otisnutoj na obrascu dozvole.

(4) Dozvola vrijedi na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo, kao i na ribo­lov­nom području ili ribolovnoj zoni drugog ovlaštenika ribolovnog prava s kojim je ovlaštenik zaključio ugovor o recipročnom pravu.

(5) Dozvola za ribiča invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske potvrđena od strane Ministarstva i ovlaštenika ribolovnog prava, a izdane od ovlaštenika ribolovnog prava, vrijedi na svim tekućicama koje su ribolovne vode na području Republike Hrvatske, kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava koji je prodao dozvolu.«

Članak 15.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca.

(2) Korištenje plovila kod obavljanja športskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi dopušteno je isključivo ukoliko je to određeno gospodarskom osnovom.

(3) U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.

(4) Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

(5) Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.«

Članak 16.

U članku 24. iza riječi: »način« dodaju se riječi: »obavljanja športskog ribolova«.

Članak 17.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnoga natječaja kojeg provodi Ministarstvo.«

U stavku 9. riječi: »i okoliša« brišu se.

U stavku 13. riječi: »nakon prethodno pribavljene suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za vode« zamjenjuju se riječima: »uz prethodno stručno mišljenje Hrvatskih voda«.

Iza stavka 13. dodaju se stavci 14. – 19. koji glase:

»(14) Ovlaštenik ribolovnog prava, koje podrazumijeva i gospodarenje ribolovnim vodama unutar zaštićenih dijelova prirode u kojima je dopušten ribolov, odgovoran je za održivo gospodarenje raspoloživim ribljim fondom i dužan je provoditi njegovu zaštitu sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o zaštiti prirode, te njihovih provedbenih akata.

(15) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati stručno vođenje poslova gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(16) Stručno vođenje poslova gospodarenja može obavljati stručna osoba koja je položila stručni ispit za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

(17) Program polaganja stručnog ispita iz stavka 15. ovoga članka donosi ministar, uz pribavljeno mišljenje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona.

(18) Stručni ispit provodi povjerenstvo koje imenuje ministar.

(19) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Ministarstvo, koje vodi i upisnik o položenim stručnim ispitima.«

Članak 18.

U članku 28. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovlaštenik ribolovnog prava iz stavka 1. ovoga članka kojemu je oduzeto ribolovno pravo ima pravo na povrat dokumentirano neiskorištenih materijalnih sredstava od novog ovlaštenika ribolovnog prava a koja je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.«

Članak 19.

U članku 31. stavku 1. iza riječi: »dužan je« dodaju se riječi: »ribarskoj inspekciji«.

Stavak 2. briše se.

Članak 20.

U članku 33. stavku 1. iza riječi: »zonu« dodaju se riječi: »i predstavlja temeljni dokument za gospodarenje pojedinim ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obavezan je u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava dostaviti na potvrđivanje izrađenu gospodarsku osnovu za ribo­lov­no područje ili ribolovnu zonu, a do potvrđivanja gospodarske osnove dužan je u roku od 30 dana nakon sklapanja ugovora dostaviti na potvrđivanje godišnji plan koji će važiti do potvrđivanja gospodarske osnove i godišnjeg plana.«

U stavku 6. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. maksimalnu dnevnu i godišnju količinu dopuštenog ulova po vrstama riba, određenu na temelju veličine ribljeg fonda i godišnjeg prirasta riba.«

U točki 10. riječi: »prirodnih mrijestilišta« zamjenjuju se riječima: »posebnih staništa«.

Iza točke 13. dodaju se točke 14. i 15. koje glase:

»14. mjere zaštite i korištenja voda sukladno propisima o vodama,

15. vrste mamaca, stanje mamaca i maksimalno dopuštenu količinu mamaca kojima je dopušteno loviti ribu tijekom ribolova na određenoj ribolovnoj zoni.«

Članak 21.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Gospodarsku osnovu i reviziju gospodarske osnove potvrđuje Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva za gospodarske osnove.«

U stavku 3. zarez i riječi: »uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i tijela državne uprave za vode« brišu se.

Članak 22.

U članku 36. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Godišnji plan potvrđuje Ministarstvo do 1. studenoga za sljedeću kalendarsku godinu i o tome obvezatno izvješćuje Savez.

(2) Ovlaštenik ribolovnoga prava dužan je Ministarstvu dostaviti godišnji plan na potvrđivanje najkasnije do 1. listopada za sljedeću kalendarsku godinu.«

Članak 23.

U članku 38. stavku 5. riječi: »prethodno pribavljene suglasnosti Državnog inspektorata i« brišu se.

Članak 24.

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Program za polaganje ribočuvarskog ispita donosi ministar, uz pribavljeno mišljenje Saveza.«

Članak 25.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »ribolovu« dodaju se riječi: »za vrijeme trajanja kojih ostale ribolovne aktivnosti mogu biti ograničene od strane organizatora natjecanja«.

Članak 26.

U članku 47. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. dopustivu godišnju kvotu hrane za uzgoj u hladnovodnim ribnjacima,«.

Točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 27.

U članku 52. stavku 7. riječi: »okoliša i prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »nadležnog za zaštitu prirode«.

Članak 28.

U članku 54. stavku 2. riječi: »okoliša i prostornog uređenja« zamjenjuju se riječju: »prirode«.

Članak 29.

U članku 55. stavku 1., 2. i 3. riječi: »okoliša i prostornog uređenja« zamjenjuje se riječju: »prirode«.

U stavku 1. i 2. iza riječi: »okoliš«, dodaju se riječi: »suklad­no posebnim propisima iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša«.

U stavku 3. riječi: »akvaristiku i/ili« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 30.

U članku 57. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. lovljenje, zadržavanje, prekrcavanje, iskrcavanje, prevo­že­nje, skladištenje, prodaja, prerada, izlaganje ili pokušaj stavlja­nja u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja,

2. lovljenje, zadržavanje, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, prodaja, prerada, izlaganje ili pokušaj stav­ljanja u promet nedorasle ribe«.

Članak 31.

U članku 60. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. lovostaj za pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ne smiju bilo loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili pokušavati stavljati u promet,

2. najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju bilo loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili pokušavati stavljati u promet«.

U stavku 2. riječi: »pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za zaštitu prirode«.

Stavak 3. briše se.

Članak 32.

U članku 61. stavku 1. iza riječi: »njega« dodaju se riječi: »uz uvjet da se takvim ribolovom ne nanosi šteta ovlašteniku ribolovnog prava«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Imatelj rješenja iz stavka 1. ovoga članka obvezatan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova ovlaštenika ribolovnog prava i ribarsku inspekciju.«

Članak 33.

U članku 62. stavak 3. briše se.

Članak 34.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva uplaćena na ime naknade za gospodarski ribolov prihod su ovlaštenika ribolovnog prava.

(2) Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole iz članka 22. ovoga Zakona prihod su ovlaštenika ribolovnog prava, Saveza i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a raspoređuju se na ovaj način:

1. Ovlašteniku ribolovnog prava raspoređuje se 80% sredstava koja se koriste sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu,

2. Savezu se rasporjeđuje 10% sredstava, koja se smiju koristiti samo za unaprjeđivanje športskog ribolova, edukaciju članstva, te za obavljanje poslova iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona.

3. Kao prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske raspoređuje se 10% sredstava.

(3) Sredstva koja se uplaćuju temeljem stavka 2. točke 3. ovoga članka moraju imati posebnu brojčanu oznaku (šifru) za vrste prihoda, a koriste se za financiranje monitoringa ribljeg fonda.

(4) Ministar je ovlašten utvrditi:

1. visinu naknade za obavljanje gospodarskog ribolova i postupak raspoređivanja sredstava,

2. visinu naknade te obrazac i sadržaj dozvole.«

Članak 35.

U članku 66. stavku 1. riječ: »dva« zamjenjuje se riječju: »jedan«.

U stavku 2. riječ: »ulovljenim« zamjenjuje se riječju: »zadržanim«.

U stavku 3. riječ: »veljače« zamjenjuje se riječju: »travnja«.

U stavku 4. riječ: »ožujka« zamjenjuje se riječju: »svibnja«.

Stavak 7. briše se.

Članak 36.

U članku 68. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat« zamje­nju­ju se riječima: »Ministarstvo (u daljnjem tekstu: ribarska inspekcija)«.

Stavci 2., 3., 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 37.

Iza članka 68. dodaju se članci 68. a, 68. b, 68. c, 68. d, 68. e, 68. f, 68. g, 68. h i 68. i koji glase:

»Članak 68.a

(1) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti ribarske inspekcije provode ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektor), i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar.

(2) Inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora:

1. pregledava isprave i dokumentaciju poslovanja pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, uzgoj i promet riba i drugih vodenih organizama,

2. nadzire obavljanje ribolova i uzgoja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

3. nadzire obavljanje prometa riba i drugih vodenih organizama sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

4. u dijelu uzgoja i stavljanja u promet slatkovodne ribe inspekcijski nadzor obavljaju i veterinarski inspektori, a u dijelu stavljanja u promet inspektori Državnog inspektorata sukladno posebnim propisima.

Članak 68.b

Ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, inspektor:

1. rješenjem naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. podnosi nadležnom državnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,

3. poduzima i druge mjere, odnosno izvršava druge radnje za koje je ovlašten posebnim propisom.

Članak 68.c

Ako pravna ili fizička osoba u određenom roku ne provede mjere predviđene na temelju ovoga Zakona, te mjere može provesti inspektor ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je bila dužna provesti određenu mjeru.

Članak 68.d

(1) Ukoliko inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, može privremeno do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom kaznenom djelu, oduzeti ulovljene ribe i druge vodene organizme, oduzeti ili privremeno zapečatiti alate i opremu za ribolov kao i plovilo, koji su bili predmet izvršenja prekršaja ili kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku biti kao dokaz.

(2) O privremenom oduzimanju izdaje se potvrda.

(3) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnoga državnog tijela oduzimaju alati i oprema za ribolov kao i plovilo, prijava, odnosno zahtjev se mora podnijeti u roku od 24 sata, a nadležno državno tijelo o prijavi, odnosno zahtjevu odlučuje u hitnom postupku.

Članak 68.e

(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(2) O žalbama odlučuje posebno povjerenstvo Ministarstva od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 68.f

Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima najmanje VII/I stupanj stručne spreme ribarskoga, veterinarskoga, biološkoga, biotehnološkoga, agronomskog ili pravnog smjera, tri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskoga inspektora.

Članak 68.g

(1) Inspektor ima posebnu iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Prilikom obavljanja inspekcijskoga nadzora inspektor može nositi odoru.

(3) Obrazac službene iskaznice, znak i odoru inspektora propisuje ministar.

Članak 68.h

(1) Inspektor vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, zahtjevima za pokretanje prekršajnoga postupka, kaznenim prijavama, izrečenim prekršajnim kaznama i odlukama donesenim po kaznenim prijavama.

(2) Obrazac popisa, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

Članak 68.i

Pravne i fizičke osobe, čiji rad podliježe nadzoru inspektora dužne su im omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijest.«

Članak 38.

U članku 71. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »fizička ili« brišu se.

U točki 2. riječi: »zaštićenim prirodnim mrijestilištima« zamjenjuju se riječima: »posebnim staništima«.

U točki 7. riječi: »akvaristiku i/ili« brišu se.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do 5.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna i fizička osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja gospodarski ribolov.«

Članak 39.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnim vodama protivno odredbi članka 8. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako započne obavljati gospodarski ribolov protivno odred­bama članka 9. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni i/ili ribolovnim alatima ili opremom koja nije upisana u povlastici za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 1. podstavak 1. i 2.),

4. ako obavlja gospodarski ribolov suprotno odredbi članka 8. stavka 3. (članak 13. stavak 1. podstavak 3.),

5. ako prodaje dozvolu za športski ribolov po cijeni koja nije otisnuta na obrascu dozvole (članak 22. stavak 3. točka 4.),

6. ako obavlja ribolov na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 1.),

7. ako započne obavljati djelatnost akvakulture bez povlastice za akvakulturu (članak 46. stavak 2.),

8. ako lovi, zadržava, prekrcava, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, prerađuje, izlaže ili pokuša staviti u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja (članak 57. stavak 1. točka 1.),

9. ako lovi, zadržava, prekrcava, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, prerađuje, izlaže ili pokuša staviti u promet nedorasle ribe (članak 57. stavak 1. točka 2.),

10. ako lovi ribe eksplozivom ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 3.),

11. ako poribljava ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba (članak 57. stavak 1. točka 9.),

12. ako obavlja ribolov u sustavu koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 2.),

13. ovlaštenik ribolovnog prava ako novčana sredstva pri­kup­ljena na ime naknade za otklanjanje nastale štete ne iskoristi isključivo za tu namjenu (članak 63. stavak 3.),

14. ako na ime naknade za gospodarski ribolov ne uplati sred­stva ovlašteniku ribolovnog prava (članak 64. stavak 1.),

15. ako na propisan način ne rasporedi i uplati sredstva od naknade za dozvolu za obavljanje športskog ribolova (članak 64. stavak 2. i 3.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i fizička osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i ribič.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 7. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 10., 12., 14. i 15.. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi ovlašteniku ribolovnog prava uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ribolovnog prava.«

Članak 40.

U članku 73. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »fizička ili« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«

Dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 14. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi ovlašteniku ribolovnog prava uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ribolovnog prava.«

Članak 41.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako alatima, opremom i mamcima dopuštenim u šport­skom ribolovu lovi ribu u posebnim staništima (članak 5. stavak 2.),

2. ako lovi ribu na ribolovnim vodama bez dozvole (članak 17. stavak 1. podstavak 2.),

3. ako športski ribolov ne obavlja uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca (članak 23. stavak 1.),

4. ako koristi plovilo kod obavljanja športskog ribolova suprotno gospodarskoj osnovi (članak 23. stavak 2.),

5. ako kod sebe nema dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj obavlja ribolov (članak 23. stavak 3.),

6. ako stavlja u promet ribe ulovljene u športskom ribolovu (članak 23. stavak 4.),

7. ako ribe ulovljene i zadržane u športskom ribolovu neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova ne označi odsijecanjem donjeg dijela repne peraje (članak 23. stavak 5.),

8. ako na ribolovnim vodama lovi ribe suprotno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu (članak 37. stavak 2.),

9. ako ribočuvaru ne omogući obavljanje ribočuvarskog nadzora i/ili mu ne pruži sve podatke i obavijesti u svezi s obav­ljanjem ribočuvarskog nadzora (članak 42.),

10. ako na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od postavljenih kaveza (članak 51. stavak 1.),

11. ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu (članak 51. stavak 2.),

12. ako lovi ribu na ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca (članak 57. stavak 1. točka 4.),

13. ako lovi ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 57. stavak 1. točka 6.),

14. ako lovi ribu izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe (članak 57. stavak 1. točka 8.),

15. ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište (članak 57. stavak 1. točka 10.),

16. ako lovi ribu unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 11.),

17. ako lovi ribu 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 12.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ribe ulovljene u športskom ribolovu stavlja u promet (članak 23. stavak 4.).

(3) Za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 6.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne spriječi obav­ljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objek­ta (članak 57. stavak 3.).

(5) Za prekršaje iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«

Članak 42.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ako u obav­ljanju gospodarskog ribolova kod sebe nema povlasticu za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 2.),

2. ovlaštenik ribolovnog prava, ako prodaje dozvole za drugo ribolovno područje ili drugu ribolovnu zonu, i/ili ako upućuje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju nije dobio ribolovno pravo, i/ili ako proda dozvolu ribiču koji nema položen ribički ispit (članak 22. stavak 4., članak 37. stavak 4.),

3. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ribočuvar u propisanom roku ne dostavi zapisnik i prijavu o učinjenom prekršaju i/ili zapisnik o privremenom oduzimanju ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova nadležnom inspektoru (članak 40. stavak 1. i 2.),

4. ovlaštenik ribolovnog prava, ako izvrši raspolaganje s privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom do predaje nadležnom sudbenom tijelu (članak 40. stavak 5.),

5. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istra­živanja bez rješenja (članak 61. stavak 3.),

6. ako obavlja ribolov protivno uvjetima propisanim rješe­njem (članak 61. stavak 4.),

7. ako prije početka ribolova ne obavijesti ovlaštenika ribolovnog prava i nadležnog ribarskog inspektora o mjestu i vremenu obavljanja ribolova (članak 61. stavak 5.),

8. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ne omogući ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 750,00 do 2.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 750,00 do 2.000,00 kuna i ribočuvar, ako je on prodao dozvolu.«

Članak 43.

U članku 78. stavku 1. broj: »6.000,00« zamjenjuje se brojem: »3.000,00«.

Članak 44.

U članku 84. stavku 1. točki 5. iza riječi: »točke 2.« dodaju se riječi: »i stavka 3.«.

Članak 45.

Članci 86., 92. i 93. brišu se.

Članak 46.

U svim člancima Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narod­ne novine«, br. 106/01.) riječi: »rekreacijsko-športski« u odre­đe­nom broju i padežu zamjenjuju se riječju: »športski« u odgo­varajućem broju i padežu.

Članak 47.

Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 48.

(1) Najkasnije do 31. prosinca 2004. Ministarstvo će od Državnog inspektorata preuzeti obavljanje inspekcijskih poslova iz područja slatkovodnog ribarstva kao i državne službenike zatečene na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do preuzimanja poslova i službenika iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat nastavit će obavljati inspekcijske poslove u djelokrugu određenom do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Danom preuzimanja poslova i državnih službenika iz stav­ka 1. ovoga članka Državni inspektorat prestaje s obavljanjem poslova iz područja slatkovodnog ribarstva.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u Zakonu o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99., 96/03. i 151/03.),

– u članku 3. podstavci 19. i 20. brišu se,

– u članku 12. stavku 1. riječ: »slatkovodnog« briše se,

– u članku 58. stavku 9. u uvodnoj rečenici riječ: »slatkovod­nog« i podstavak 7. i 8. brišu se,

– u članku 79. stavku 1. riječi: »ribarska inspekcija« i stavak 5. brišu se.

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-02/04-01/01
Zagreb, 26. studenoga 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.