Zakon o dopuni Zakona o vatrogastvu

NN 174/2004 (10.12.2004.), Zakon o dopuni Zakona o vatrogastvu

Hrvatski sabor

3015

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VATROGASTVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o vatrogastvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3704/2
Zagreb, 3. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O VATROGASTVU

Članak 1.

U Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03. i 139/04. – pročišćeni tekst) iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Članak 58.a

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, u skladu s posebnim propisima, koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske donosi do 30. rujna tekuće godine.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati 1. siječnja 2005.

Klasa: 214-01/04-01/03
Zagreb, 30. studenoga 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.