Odluka o dopuni Odluke o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa

NN 174/2004 (10.12.2004.), Odluka o dopuni Odluke o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa

HRVATSKI SABOR

3016

Na teme­lju članka 11. stavka 6. Zakona o sprječava­nju sukoba interesa u obnaša­nju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03. i 94/04.), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004., donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POPISU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD POSEBNOGA DRŽAVNOG INTERESA

I.

U Odluci o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa (»Narodne novine«, br. 140/04. i 160/04.) u tabeli pod nazivom »Javna i državna društva« iza rednog broja 173. dodaje se novi redni broj 174. koji glasi:

Rbr.

 

 

SJEDIŠTE

Teme­ljni

Udio

 

 

 

 

kapital

države

174

BRODARSKI INSTITUT

d.o.o.

ZAGREB

113.325.000

100,00

 

Dosadaš­nji brojevi 174. – 210. postaju brojevi 175. – 211.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/04-10/03
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.