Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost

NN 174/2004 (10.12.2004.), Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost

Hrvat­ski sabor

3018

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazo­va­nju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03. i 105/04.), Hrvat­ski sabor na sjednici 3. prosinca 2004., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST

1. Imenuje se prof. dr. sc. MARIJA IVEZIĆ predsjednicom Nacionalnog vijeća za znanost.

2. Za članove Nacionalnog vijeća za znanost imenuju se:

prof. dr. sc. ŠIMUN ANĐELINOVIĆ,

prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ,

prof. dr. sc. NIKOLA BUBLE,

prof. dr. sc. NIKOLA JAKŠIĆ,

akademik MISLAV JEŽIĆ,

dr. sc. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN,

dr. sc. KRUNOSLAV KOVAČEVIĆ,

dr. sc. MIRJANA MAKSIĆ,

DALIBOR MARIJANOVIĆ,

doc. dr. sc. ALEMKA MARKOTIĆ,

prof. dr. sc. GORAZD NIKIĆ,

prof. dr. sc. KREŠIMIR PAVELIĆ.

Klasa: 021-13/04-07/49
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.