Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik

NN 174/2004 (10.12.2004.), Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3020

Na temelju članaka 48. i 49. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

o osnivanju luČke uprave Šibenik

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Lučka uprava Šibenik (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Šibenik.

Luka Šibenik prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, namijenjena za putnički i teretni promet.

Članak 2.

Lučka uprava iz članka 1. ove Uredbe osniva se pod nazivom Lučka uprava Šibenik.

Engleski naziv Lučke uprave glasi: Port of Šibenik Authority.

Sjedište je u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 4.

Članak 3.

Lučka uprava obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost Lučke uprave utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

LUČKO PODRUČJE

Članak 4.

a)  Kopneni dio lučkog područja luke Šibenik nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave Šibenik omeđen je koordinatnim točkama izraženim u Gauss-Krugerovoj projekciji i to:

Tn       Y                   X

B        5572327,00     4843420,00

134     5572334,52     4843422,71

136     5572346,56     4843412,45

137     5572356,03     4843423,92

138     5572360,54     4843427,99

158     5572406,35     4843411,32

159     5572451,83     4843385,57

160     5572476,94     4843370,03

161     5572467,41     4843376,30

162     5572492,32     4843358,55

163     5572507,32     4843347,34

164     5572525,89     4843331,13

179     5572560,82     4843305,63

180     5572582,08     4843289,61

179     5572560,82     4843305,63

180     5572582,08     4843289,61

181     5572593,80     4843280,07

182     5572586,73     4843286,02

183     5572615,88     4843260,10

198     5572648,25     4843240,76

199     5572677,60     4843223,23

226     5572945,99     4843103,69

226     5572945,99     4843103,69

227     5572981,00     4843086,17

228     5572986,04     4843043,97

229     5572982,08     4843040,27

230     5572979,47     4843040,62

231     5572971,00     4843033,52

233     5572974,57     4843029,69

234     5572986,64     4843021,25

248     5573004,54     4842933,21

249     5573009,10     4842928,51

251     5573022,54     4842911,10

290     5573040,37     4842887,71

291     5573060,02     4842862,60

292     5573082,90     4842832,50

293     5573097,78     4842813,46

294     5573103,14     4842818,05

298     5573137,35     4842783,92

303     5573139,53     4842716,49

304     5573140,00     4842703,79

305     5573146,26     4842690,95

306     5573144,81     4842684,21

307     5573146,48     4842676,39

308     5573151,67     4842671,26

309     5573159,40     4842666,57

310     5573164,07     4842664,22

311     5573171,66     4842661,37

312     5573160,71     4842646,35

313     5573171,95     4842620,44

318     5573172,14     4842609,89

319     5573188,19     4842555,53

320     5573206,08     4842522,27

321     5573211,00     4842512,97

333     5573195,81     4842508,59

334     5573189,74     4842504,39

335     5573186,21     4842496,79

340     5573199,24     4842489,02

341     5573201,69     4842481,58

342     5573212,79     4842452,99

343     5573225,64     4842419,93

344     5573240,40     4842384,65

345     5573246,83     4842362,22

346     5573250,83     4842356,47

347     5573255,60     4842359,18

434     5573066,41     4842398,97

436     5573071,31     4842395,57

437     5573086,37     4842385,56

438     5573102,91     4842375,93

439     5573129,30     4842361,89

440     5573160,21     4842346,64

441     5573170,48     4842341,36

442     5573177,77     4842338,31

443     5573181,94     4842337,05

444     5573197,64     4842331,89

445     5573217,48     4842324,82

446     5573236,87     4842315,67

447     5573259,22     4842307,38

448     5573286,12     4842290,06

449     5573292,04     4842295,52

450     5573289,89     4842299,28

451     5573275,33     4842324,71

452     5573300,33     4842287,79

453     5573309,87     4842276,44

454     5573321,69     4842264,30

455     5573362,45     4842223,46

456     5573357,00     4842221,26

457     5573346,04     4842231,47

458     5573325,46     4842252,27

459     5573307,35     4842270,29

460     5573287,69     4842288,25

461     5572330.33     4843417.64

462     5572364.71     4843425.16

463     5572387.19     4843428.71

465     5572405.48     4843425.48

464     5572399.30     4843429.34

466     5572408.99     4843416.45

467     5572993.77     4842994.19

468     5572978.64     4842985.19

470     5572981.57     4842972.27

469     5572979.06     4842975.13

471     5572985.61     4842956.02

472     5572984.74     4842944.08

473     5573006.74     4842947.41

474     5573098.43     4842804.27

476     5573134.06     4842789.81

475     5573132.79     4842790.04

477     5573138.18     4842780.42

478     5573128.22     4842774.42

479     5573123.32     4842767.43

480     5573121.04     4842753.90

481     5573123.83     4842741.39

483     5573136.60     4842718.97

482     5573135.90     4842718.46

484     5573140.50     4842717.76

485     5572679.33     4843216.74

486     5572694.99     4843209.19

488     5572720.19     4843196.22

487     5572718.01     4843198.81

490     5572759.58     4843179.41

489     5572756.77     4843179.39

491     5572849.43     4843141.02

492     5572870.95     4843138.22

494     5572931.62     4843110.99

493     5572930.54     4843117.18

C        5573058,00     4842390,00

 

Kopneni dio obuhvaća k.č. br. 3279/6, 3279/7, 3279/10, 3279/9, 3279/1 (dio čest.), 3279/3, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3294, 3296, 3297, 3301, 3333, 3349, 3336/1, 3336/2, 3336/3, 3336/4, 3336/5, 3336/6, 3336/7, 3337, 3338, 3339, 3279/4, 3330/2, 3247/1 (dio čest.), 3280, 3330/1, 3303, 2631, 3340 (dio čest.), 6004, 3279/11, sve u k.o. Šibenik, a prema prilogu Geodezije Šibenik d.o.o., Šibenik, list 1. i list 2.

 b) Morski dio lučkog područja omeđen je obalom i spojnicama točaka:

B)      y = 5572327,00

         x = 4843420,00

C)     y = 5573058,00

         x = 484239000

D)     y = 5571011,00

         x = 4842338,00

E)      y = 5572150,00

         x = 4843253,00

Morski dio lučkog područja čini i sidrište južno od rta Oštri­ca u krugu 0,5 Nm na poziciji:

A) 43° 38,3´ N                   15° 54,4´

a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu i geodetskom snimku područja k.o. Šibenik, koje je izradila Geodezija Šibenik d.o.o., Šibenik, a koji čini sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

LUČKE DJELATNOSTI

Članak 5.

Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) jesu:

1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodova i plutajućih objekata;

2. ukrcaj i iskrcaj putnika, vozila i tereta;

3. ostale gospodarske djelatnosti za koje se daje koncesija na lučkom području su:

– pružanje usluga putnicima,

– kontrola kakvoće i količine robe,

– agencijska i špediterska djelatnost,

– lučko tegljenje,

– servis lučke mehanizacije,

– učvršćivanje tereta,

– korištenje objekata podgradnje, nadgradnje i morskog ak­va­torija,

– opskrba brodova.

Popis objekata podgradnje i nadgradnje sastavni je dio ove Uredbe, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

TIJELA LUČKE UPRAVE

Članak 6.

Tijela Lučke uprave jesu Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 7.

Sastav, ovlasti i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna.

Članak 8.

Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Statutu Lučke uprave.

Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke uprave utvrđeni su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Članak 9.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD

Članak 10.

Lučka uprava stječe pravo uporabe i korištenja na objektima navedenim u Popisu podgradnje i nadgradnje iz članka 5. ove Uredbe.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka ne čine imovinu Lučke uprave.

Članak 11.

Lučka uprava stječe pravo na novčana sredstva i sva dospjela nenaplaćena sredstva za usluge, upotrebu ili gospodarsko koriš­tenje pomorskog dobra, a preuzima obveze koje su nastale zbog izgradnje i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje od dosadašnje Lučke uprave Šibenik, a kako će se utvrditi diobenom bilancom između lučkih uprava, u roku od 60 dana po upisu u sudski registar Lučke uprave Šibenik, iz članka 2. ove Uredbe.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka čine imovinu Lučke uprave.

Članak 12.

Sredstva za redovnu djelatnost Lučke uprave, sukladno Za­konu o pomorskom dobru i morskim lukama, čine:

1. lučke pristojbe,

2. naknada od koncesija

3. sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske,

4. ostali prihodi.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka čine imovinu Lučke uprave.

Članak 13.

Danom upisa u sudski registar Lučka uprava stječe pravo na sredstva iz članaka 10. i 12. ove Uredbe, a pravo na sredstva iz članka 11., Lučka uprava stječe temeljem diobene bilance.

Članak 14.

Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

Članak 15.

Dobit koju u poslovanju ostvari Lučka uprava, koristi se isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje.

Članak 16.

Statutom Lučke uprave uredit će se unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, prava i obveze osnivača i Lučke uprave, koja nisu uređena Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i ovom Uredbom, način odlučivanja pojedinih tijela Lučke uprave, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Lučke uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve ugovore o koncesijama dodijeljene od strane dosadašnje Lučke uprave Šibenik preuzima Lučka uprava Šibenik, koja se osniva temeljem ove Uredbe, a koji se odnose na djelatnost i područje koje je predmetom ove Uredbe.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Lučke uprave, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Vlada Republike Hrvatske podnijet će, u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, zahtjev ovlaštenim tijelima iz članka 51. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, da u roku 15 dana imenuje, u skladu sa Zakonom, po jednog člana Upravnog vijeća.

Članak 19.

Upravno vijeće Lučke uprave, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijet će Statut Lučke uprave.

Upravno vijeće Lučke uprave dužno je, u roku 15 dana nakon donošenja Statuta, raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.

Članak 20.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka imenovat će, u roku 7 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, privremenog ravnatelja Lučke uprave, koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/04-02/10
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 2. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.