Vjerodostojno tumačenje članka 23. u svezi s člankom 1. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 91/92.)

NN 175/2004 (13.12.2004.), Vjerodostojno tumačenje članka 23. u svezi s člankom 1. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 91/92.)

HRVATSKI SABOR

3037

Na teme­­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2004., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 23. U SVEZI S ČLANKOM 1. ZAKONA O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE (»Narodne novine«, br. 91/92.)

1. U dvojbi kaznenopravne zaštite imovine člankom 23. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/92.) kojim je izmije­­njen članak 106. Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/77., 50/78., 25/84., 52/87., 43/89., 9/91., 33/92., 39/92. i 77/92.) u svezi s člankom 1. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/92.), odredbom članka 106. Krivičnog zakona Republike Hrvatske daje se kaznenopravna zaštita društvene imovine i imovine dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću, državne imovine, imovine jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave te drugih pravnih osoba.

Obrazlože­­nje

Na teme­­lju članka 1. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/92.), kojim je utvrđen pojam društvene imovine, razvidno je da se društvenom imovinom smatraju sva sredstva u društvenom vlasništvu, sredstva za zadovo­­ljava­­nje zajedničkih i općih potreba, kao i prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi. Nada­­lje prema toj odredbi društvenom imovinom smatra se i imovina koja je povjerena državnom tijelu, poduzeću ili drugoj društvenoj i pravnoj osobi ili se kod ­­nje nalazi na nekom zakonskom teme­­lju.

Sukladno tomu va­­lja i tumačiti odredbe članka 106. Krivič­nog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/77., 50/78., 25/84., 52/87., 43/89., 9/91., 33/92., 39/92., 77/92., 91/92. i 32/93. – pročišćeni tekst), i u tom dijelu nije bilo potrebno člankom 23. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/92.) obuhvatiti izmjenu ili dopunu pojma društvene imovine.

Pojedini propisi u pravnom sustavu Republike Hrvatske zadržavaju i nada­­lje u tom smislu pojam imovine, odnosno društve­ne imovine koja je prenesena državnom tijelu ili drugoj pravnoj osobi kao što su Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 11/91., 83/92., 84/92., 94/93., 2/94., 9/95., 21/96. i 118/99.) i Zakon o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96., 71/97., 73/00.).

2. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« zajedno s obrazlože­­njem.

Klasa: 021-12/04-05/53
Zagreb, 8. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.