Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru

NN 176/2004 (14.12.2004.), Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

3059

Na teme­lju članka 120. stavka 1. točka e) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU KONCESIJA NA POMORSKOM
DOBRU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Upisnika koncesija na pomorskom dobru (u da­lj­njem tekstu: Upisnik), način vođe­nja, uvida i brisa­nje iz Upisnika, te druga pita­nja od značaja za upis.

Članak 2.

Upisnik vodi:

1. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo) za koncesije koje daje Vlada Republike Hrvat­ske;

2. Upravno tijelo za poslove pomorstva u županiji za koncesije koje daje županijsko poglavarstvo;

3. Lučka uprava za koncesije koje daje lučka uprava.

Ukoliko je ovlašte­nje za dava­nje koncesije povjereno općini/gradu sukladno članku 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u toj općini/gradu se vodi Upisnik koncesija.

Upisnik se vodi u pisanom i elektroničkom obliku sa središ­njom bazom podataka u Ministarstvu.

Članak 3.

Upisnik koncesija je javna k­njiga koja se sastoji od Glavne k­njige, zbirke isprava i Dnevnika upisnika.

Glavna k­njiga vodi se u pisanom i elektroničkom obliku.

Glavna k­njiga se sastoji od uložaka, a svaki uložak od listova A, B i C.

Ulošci su označeni brojem koji ujedno predstav­lja i broj ugovora o koncesiji, a tom broju se pridružuju oznake GU (gospodarska upotreba) ili PU (posebna upotreba) i godinu.

Zbirka isprava sadrži cjelokupnu dokumentaciju teme­ljem koje se obav­lja upis i brisa­nje iz Upisnika, te sve promjene u Upisniku i vodi se napose za svaki uložak Glavne k­njige.

U Dnevnik upisnika bi­lježi se vremenski slijed svih dokumenata zaprim­ljenih ili otprem­ljenih u svrhu upisa odnosno promjena upisa u Glavnu k­njigu.

Svatko može zahtijevati uvid u Glavnu k­njigu u nazočnosti vodite­lja Upisnika i iz Glavne k­njige dobiti izvatke i prijepise.

Pod izvatkom se smatra ispis zad­nje­g sta­nja, a pod prijepisom se smatra povijesni ispis.

Glavna k­njiga sa svim ulošcima i zbirkom isprava trajno se čuva.

Oblik Glavne k­njige s ulošcima i listova A, B i C određen je u prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 4.

U Upisnik se upisuju:

1. sve koncesije koje se daju na pomorskom dobru za gospodarsku upotrebu

2. sve koncesije koje se daju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu.

II. UPIS U UPISNIK

Članak 5.

Postupak upisa u Upisnik obav­lja se po službenoj dužnosti u roku 30 dana od dana zak­ljuče­nja Ugovora o koncesiji odnosno dodatka Ugovoru.

Članak 6.

U list A Uloška Glavne k­njige upisuje se:

– Odluka o koncesiji, Ugovor o koncesiji, opis područja (karata) i ukupna površina pomorskog dobra, namjena i rok koncesije, građevinske i uporabne dozvole,

U list B Uloška Glavne k­njige upisuje se:

– ime i/ili naziv ovlaštenika koncesije, adresa odnosno sje­dište i matični broj

– prijenos koncesije

– prestanak koncesije.

U list C Uloška Glavne k­njige upisuje se

– zalog na koncesiji i potkoncesija.

Članak 7.

Zahtjev za upis promjene podataka iz članka 6. ovog Pravil­nika podnosi ovlaštenik koncesije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Vodite­lj upisnika donosi rješe­nje o dozvoli upisa promjena u Upisniku.

III. BRISANJE IZ UPISNIKA

Članak 8.

Vodite­lj upisnika provodi brisa­nje upisa iz Upisnika teme­ljem Odluke o oduzima­nju ili prestanku koncesije, upisom navedene Odluke u list B Uloška Glavne k­njige.

Uložak Glavne k­njige ostaje u Upisniku i označava se s dvije kose crvene linije.

Brisa­nje se provodi u roku od 30 dana od dana donoše­nja Odluke iz stavka 1. ovog članka.

IV. POSTUPAK UPISA ZALOŽNOG PRAVA

Članak 9.

Zahtjev za upis založnog prava na koncesiji podnosi ovlaš­tenik koncesije u roku od 15 dana od dana sklapa­nja ugovora o zalogu na koncesiji.

Vodite­lj Upisnika donosi rješe­nje o odobre­nju upisa založ­nog prava i upisuje založno pravo na koncesiji u list C Uloška Glavne k­njige teme­ljem ugovora o zalogu.

Članak 10.

Založno pravo nastaje trenutkom upisa u Upisnik.

Založno pravo prestaje brisa­njem iz upisnika koje se provodi teme­ljem brisovnog očitova­nja zalogoprimca.

V. POSTUPAK UPISA POTKONCESIJE

Članak 11.

Zahtjev za upis potkoncesije podnosi ovlaštenik koncesije u roku od 15 dana od dana sklapa­nja ugovora o potkoncesiji.

Vodite­lj Upisnika donosi rješe­nje o odobre­nju upisa potkoncesije i upisuje pravo potkoncesije u list C Uloška Glavne k­njige teme­ljem suglasnosti davate­lja koncesije na dava­nje dijela koncesije u potkoncesiju i Ugovora o potkoncesiji.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ministarstvo, nadležno upravno tijelo za poslove pomorstva u županiji i lučke uprave dužni su u roku od 3 mjeseca od stupa­nja na snagu ovog Pravilnika ustrojiti Upisnik koncesija na pomorskom dobru i imenovati vodite­lja Upisnika.

Vodite­lj upisnika dužan je u roku od 6 mjeseci od dana imenova­nja izvršiti upis svih važećih koncesija na pomorskom dobru.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/62
Urbroj: 530-04-04-1 ncp
Zagreb, 3. prosinca 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.