Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi

NN 177/2004 (15.12.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi

Hrvatski sabor

3070

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3753/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 67/01. i 94/01.) u članku 3. stavku 1. točka 15. mijenja se i glasi:

»15. izdavanje markica za označavanje i registraciju automata i stolova za igre na sreću,«.

Iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje je u postupku financijskog nadzora utvrdila Financijska policija.«

U stavku 2. riječi: »obveznih doprinosa« zamjenjuju se riječima: »doprinosa za obvezna osiguranja«.

U stavku 3. riječi: »obveznim doprinosima« zamjenjuju se riječima: »doprinosima za obvezna osiguranja«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Porezna uprava obavlja poslove vođenja i rješavanja u prvostupanjskom prekršajnom postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema zahtjevu Financijske policije.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. iza riječi: »na prijedlog ravnatelja« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a na temelju provedenog oglasa, odnosno javnog natječaja« brišu se.

 Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točka 1. riječi: »obveznih doprinosa« zamjenjuju se riječima: »doprinosa za obvezna osiguranja«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. izdavanje markica za označavanje i registraciju automata i stolova za igre na sreću,«.

U točki 7. iza riječi: »poreznih propisa« dodaju se riječi: »i propisa o doprinosima za obvezna osiguranja«.

U točki 8. iza riječi: »poreznih propisa« briše se zarez i dodaju riječi: »i doprinosa za obvezna osiguranja«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. utvrđivanje osnovice za obračun i obveze za uplatu doprinosa za obvezna osiguranja u prvom stupnju,«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. riječi: »obveznih doprinosa« zamjenjuju se riječima: »doprinosa za obvezna osiguranja«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 9. riječi: »obveznih doprinosa« zamjenjuju se riječima: »doprinosa za obvezna osiguranja«.                                   

Dosadašnja točka 9. koja postaje točka 10. mijenja se i glasi:

»10. izdavanje markica za označavanje i registraciju automata i stolova za igre na sreću,«.

Iza dosadašnje točke 11. koja postaje točka 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje je u postupku financijskog nadzora utvrdila Financijska policija.«

Dosadašnja točka 12. postaje točka 14.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Drugostupanjski upravni postupak vodi Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija.«

Članak 6.

Iza članka 17. dodaju se članci 17.a i 17.b koji glase:

»Članak 17.a

Ako ovlašteni službenik utvrdi radnje koje imaju obilježje kaznenog djela, o tome će izvijestiti Financijsku policiju.

Članak 17.b

Porezna uprava u obavljanju poslova iz svog djelokruga surađuje s Financijskom policijom, Hrvatskim zavodom za zdrav­stveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Državnim odvjetništvom, drugim tijelima sudbene vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima koja imaju javne ovlasti i rade na utvrđivanju, naplati i nadzoru javnih prihoda.«

Članak 7.

U članku 18. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Plaće službenika i namještenika Porezne uprave utvrđu­ju se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

(4) Posebnom uredbom Vlada Republike Hrvatske utvrdit će vrijednost koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatak na uvjete rada te kriterije i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave.

(5) Službenici Porezne uprave ostvaruju, sukladno rezultatima rada, pravo na dodatak na plaću na temelju kriterija koje utvrđuje ministar financija.«

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom uskladiti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija prema odredbama uredbe iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana nakon njenog donošenja.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2005.

Klasa: 410-01/04-01/03

Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.