Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

NN 177/2004 (15.12.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

Hrvatski sabor

3072

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3766/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o državnoj reviziji (»Narodne novine«, br. 70/93., 48/95., 105/99. i 44/01.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje revizija državnih prihoda i rashoda, revizija financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društava i drugih prav­nih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.«

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Pod državnim prihodima i rashodima, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se financiraju iz državnog proračuna ili odgovarajućih fondova na razini Republike Hrvatske te iz proračuna na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Pod jedinicama državnog sektora, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se sva tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, kao i sve agencije, institucije i drugi subjekti na razini Republike Hrvatske i razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, financirana iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. riječ: »izdatke« zamjenjuje se riječima: »prihode i rashode«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. u prvom retku, riječi: »financijskih izvještaja« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »Državnog ureda za reviziju« stavlja se točka, a ostatak teksta briše se.

Članak 4.

U članku 5. riječi: »pravne osobe kod koje se obavlja revizija« zamjenjuju se riječima: »revidiranog subjekta«.

Članak 5.

U članku 6. točki a) riječi: »pravne osobe gdje se obavlja revizija« zamjenjuju se riječima: »revidiranog subjekta«.

U točki b) riječi: »pravne osobe kod koje se obavlja revizija« zamjenjuju se riječima: »revidiranog subjekta«.

U točki c) riječi: »pravne osobe« zamjenjuju se riječima »revidiranog subjekta«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 2. i 3. riječi: »pravne osobe gdje je obav­ljena revizija« zamjenjuju se riječima: »revidiranog subjekta«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»da ima visoku stručnu spremu VII/1 – ekonomske, pravne, informatičke ili druge odgovarajuće struke,«.

U stavku 3. riječi: »iskustva kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik«, zamjenjuju se riječima: »staža u struci«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. podnosi u određenim slučajevima od posebne važnosti i pojedinačna izvješća o obavljenim revizijama,«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. riječ: »predlaže« zamjenjuje se riječju: »donosi«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izvješće iz stavka 1. točke 4. ovoga članka podnosi se Hrvatskom saboru do konca tekuće za prethodnu godinu.«

Članak 9.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o državnoj reviziji.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-03/04-01/01

Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.