Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

NN 177/2004 (15.12.2004.), Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

Hrvatski sabor

2073

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIKUPLJANJU PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

Proglašavam Zakon o prikup­lja­nju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osigura­nja, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3759/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRIKUPLJANJU PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje objedinjeno prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: doprinosi za obvezna mirovinska osiguranja), te podataka o njihovim uplatama.

(2) Objedinjeno prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka u smislu ovoga Zakona odnosi se na sve vrste doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

Članak 2.

Na temelju ovoga Zakona prikupljaju se i obrađuju podaci o:

1. obvezniku podnošenja podataka,

2. osiguranicima,

3. razdoblju, iznosima osnovica, vrsti i iznosu obračunanih doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja,

4. uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

5. uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema drugom dohotku prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

Članak 3.

Prikupljanje, obradu i dostavljanje podataka iz članka 2. ovoga Zakona obavlja Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS).

II. TEMELJNI POJMOVI

Članak 4.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Objedinjeno prikupljanje podataka je postupak prikup­ljanja podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja putem jedinstvenog obrasca po obvezniku podnošenja podataka i osiguraniku.

2. Osiguranik je u smislu ovoga Zakona osoba obuhvaćena obveznim mirovinskim osiguranjem te osoba koja prava iz obveznoga mirovinskog osiguranja može ostvariti samo u određenim okolnostima.

3. Povezivanje podataka su radnje kojima se povezuju podaci na Obrascu »Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja« (u daljnjem tekstu: Obrazac R-Sm) s podacima o uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za drugi dohodak.

4. Registar je skup podataka, za koje je ovim Zakonom propisana obveza prikupljanja i evidentiranja, sustavno vođenih u elektronskom obliku.

III. NAČIN PRIKUPLJANJA

Članak 5.

(1) Podaci iz članka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona prikup­ljaju se na Obrascu R-Sm.

(2) Oblik, sadržaj, način popunjavanja i podnošenja Obrasca R-Sm te kontrolu njegove ispravnosti propisuje pravilnikom Upravno vijeće REGOS-a.

Članak 6.

(1) Obveznik podnošenja podataka iz članka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona je obveznik obračunavanja doprinosa prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, podatke o razdoblju, osnovici i mjesečnom iznosu doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja podnosi, u formi Obrasca R-Sm, tijelo državne uprave nadležno za njihovo utvrđivanje.

Članak 7.

(1) Obveznici podnošenja podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona dužni su podnijeti podatke REGOS-u na Obrascu R-Sm prilikom svakog plaćanja doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja.

(2) Ako doprinosi za obvezna mirovinska osiguranja nisu obračunani i uplaćeni u zakonskom roku, obveznik podnošenja podataka obvezno, do kraja mjeseca za prethodni mjesec, podnosi Obrazac R-Sm.

Članak 8.

Obveznik podnošenja podataka dužan je podnijeti Obrazac R-Sm za sve osiguranike za koje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja ima obvezu obračuna doprinosa.

Članak 9.

Za točnost podataka iskazanih na Obrascu R-Sm odgovoran je obveznik podnošenja podataka.

IV. OBRADA PODATAKA

Članak 10.

(1) REGOS je dužan u roku od tri radna dana od dana primit­ka Obrasca R-Sm izvršiti kontrolu njegove ispravnosti.

(2) Kada REGOS ustanovi da su podaci u Obrascu R-Sm neispravni, ispostavit će obvezniku ispis grešaka.

(3) Obveznik je dužan u roku od tri radna dana od dana primitka ispisa grešaka dostaviti REGOS-u novi ispravljeni Obrazac R-Sm.

Članak 11.

(1) REGOS podatke iz članka 2. točke 4. i 5. ovoga Zakona povezuje s odgovarajućim podacima iz Obrasca R-Sm.

(2) Povezane podatke iz stavka 1. ovoga članka REGOS evidentira u registar.

(3) Podaci dostavljeni na Obrascu R-Sm čuvaju se i po­hra­njuju u registru na informatičkom mediju.

(4) Umjesto izvornih Obrazaca R-Sm čuvaju se obrasci snim­ljeni na informatičkom mediju koji osiguravaju istovjetnost reprodukcije s izvornim Obrascem R-Sm.

V. REGISTAR

Članak 12.

(1) REGOS vodi registar o podacima iz članka 2. i članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) REGOS prema podacima iz registra vodi jedinstveno računovodstvo osobnih računa članova mirovinskih fondova, koje obuhvaća: zaprimanje ukupnog iznosa uplate za individualnu kapitaliziranu štednju, njezino povezivanje s podacima pripadajućeg Obrasca R-Sm, prosljeđivanje sredstava u OMF i OMD, obav­ljanje konverzije u obračunske jedinice te evidentiranje na osobnim računima članova mirovinskih fondova; vođenje evidencije o osobnim računima članova mirovinskih fondova; prijenos sredstava iz jednog u drugi mirovinski fond, zatvaranje osobnih računa i prosljeđivanje sredstava zakonskim primateljima; pro­slje­đivanje nepovezanih uplata na privremeni račun te uplata za osiguranike koji u zakonskom roku nisu odabrali OMF; povla­čenje naknadno povezanih uplata s privremenog računa; povla­čenje sredstava iz OMF na temelju podnesenih korektivnih Obrazaca R-Sm i uspostavljanje sustava tokova podataka potrebnih za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa.

(3) Način i postupak vođenja registra, te ispravak podataka u registru propisuje pravilnikom Upravno vijeće REGOS-a.

(4) U obavljanju poslova iz stavka 1. i 3. ovoga članka REGOS ima javne ovlasti.

Članak 13.

(1) Podaci se unose u registar na način da osiguraju naknadni prikaz i tiskanje izvatka, odnosno potvrde o podacima unesenim u registar.

(2) Nakon unosa podataka u registar svaka dopuna ili izmjena podataka upisuje se na način da se prethodni podaci ne brišu, nego se označavaju kao arhivski s naznakom datuma kada je izvršena promjena.

Članak 14.

(1) Na zahtjev osiguranika REGOS je dužan izdati potvrdu o podacima unesenim u registar. Potvrda ima značenje javne isprave.

(2) Kada na temelju potvrde iz stavka 1. ovoga članka osiguranik smatra da su mu u registru evidentirani neispravni podaci, ima pravo pisanim zahtjevom i uz prilaganje odgovarajućeg dokaza, zatražiti da REGOS inicira ispravak odnosno dopunu podataka.

(3) REGOS je dužan po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, ako utvrdi da je zahtjev opravdan, provesti odgovarajući ispravak, odnosno dopunu podataka u registru i obavijestiti osiguranika o učinjenom.

Članak 15.

Za postupanje iz članka 14. stavak 1. ovoga Zakona napla­ćuje se upravna pristojba u skladu sa zakonom.

Članak 16.

(1) Na zahtjev obveznika podnošenja podataka, REGOS je dužan izdati ispis podataka iz registra u formi Obrasca R-Sm.

(2) REGOS zaračunava naknadu za ispis Obras­ca R-Sm iz stavka 1. ovoga članka, koja ne može biti veća od stvarnog troška.

Članak 17.

REGOS podatke iz registra dostavlja:

1. Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podatke o osiguraniku mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje koji je dobrovoljno pristupio tom osiguranju,

2. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podatke o osiguraniku prikupljene od obveznika podnošenja podataka o iznosima plaće, odnosno osnovice (do iznosa najviše mjesečne osnovice) i druge podatke potrebne za ostvarivanje prava na način i u rokovima utvrđenima ugovorom,

3. Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podatke o osiguraniku prikupljene od obveznika podnošenja o iznosima plaće, odnosno osnovice i druge podatke potrebne za ostvarivanje prava na način i u rokovima utvrđenima ugovorom,

4. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podatke o osiguraniku prikupljene od obveznika podnošenja o iznosima plaće, odnosno osnovice i druge podatke potrebne za ostvarivanje prava na način i u rokovima utvrđenima ugovorom,

5. obveznim mirovinskim društvima podatke o članovima i njihovim uplatama, ulaznim naknadama, o prestanku članstva, o promjenama članstva te o zatvaranju osobnih računa na način i u rokovima utvrđenima ugovorom,

6. tijelima državne uprave i tijelima sudbene vlasti podatke o osiguraniku kada su ova tijela ovlaštena zakonom pribaviti ove podatke.

Članak 18.

(1) Podaci iz registra mogu se koristiti za statistička istra­živanja i druge svrhe na način koji ne omogućuje prepoznavanje obveznika iz članka 6. ovoga Zakona ili osiguranika na koje se podaci odnose.

(2) Osobni podaci o osiguranicima prikupljeni na temelju ovoga Zakona mogu se koristiti samo u svrhe određene zakonom i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Članak 19.

(1) Podatke iz registra mogu koristiti banke za potrebe postupanja po pojedinačnim zahtjevima njihovih komitenata.

(2) Banka je obvezna prije dostavljanja pisanog zahtjeva za korištenje podataka iz registra pribaviti suglasnost od osobe na koju se ti podaci odnose.

(3) Banka je dužna u svojim evidencijama pohraniti suglas­nost osobe na koju se dostava podataka odnosi.

Članak 20.

REGOS je dužan voditi posebnu evidenciju o osobnim podacima koji su dani na korištenje korisniku osobnih podataka i svrsi za koju su osobni podaci dani.

Članak 21.

Visina naknade za obavljanje aktivnosti iz članka 16. stavka 1., članka 18. stavka 1. i članka 19. stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje se cjenikom kojeg donosi Upravno vijeće REGOS-a.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

(1) Obveznik podnošenja podataka pravna osoba kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna:

1. ako ne dostavi podatke REGOS-u na Obrascu R-Sm prilikom svakog plaćanja doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja (članak 7. stavak 1.),

2. ako ne dostavi podatke REGOS-u na Obrascu R-Sm najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec (članak 7. stavak 2.),

3. ako ne dostavi Obrazac R-Sm za sve osiguranike u propisanom roku (članak 8.).

4. ako ne dostavi ispravljeni Obrazac R-Sm u propisanom roku (članak 10. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se obveznik podnošenja podataka fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 23.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. osoba koja neovlašteno da na uvid trećoj osobi podatke iz registra o osiguranicima, njihovoj plaći i druge njihove osobne podatke prikupljene prema ovome Zakonu,

2. osoba koja prikupljene podatke od REGOS-a koristi u svrhe izvan onih koje su određene ovim Zakonom (članak 18. stavak 2.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Upravno vijeće REGOS-a će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti provedbene propise iz članka 5. stavka 2. i članka 12. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 114/01. i 153/02.).

(2) Na obvezu podnošenja podataka o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak do 31. prosinca 2004. primjenjuju se propisi koji su važili u razdoblju za koje se podnose podaci.

Članak 26.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2005.

Klasa: 411-01/04-01/02

Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.