Zakon o izmjenama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 177/2004 (15.12.2004.), Zakon o izmjenama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Hrvatski sabor

3075

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznim i dobro­vo­ljnim mirovinskim fondovima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3752/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00. i 103/03.) članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje uplaćuje se po zakonom utvr­đenoj stopi.

(2) Prikupljena sredstva doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje Središnji registar osiguranika raspoređuje u obvezne mirovinske fondove.

(3) Način raspoređivanja sredstava doprinosa utvrđuje se zakonom i propisom Agencije.«

Članak 2.

U članku 86. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2005.

Klasa: 402-09/04-01/05.

Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.