Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

NN 177/2004 (15.12.2004.), Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

Hrvatski sabor

3077

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3761/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje uspostava i provođenje sustava regulacije energetskih djelatnosti, uređuje se postupak osnivanja tijela za regulaciju energetskih djelatnosti, te se uređuju druga pitanja od značaja za regulaciju energetskih djelatnosti.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, kao i zakonima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti.

(2) U ovom se Zakonu koriste i izrazi koji u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

– Hrvatska energetska regulatorna agencija – tijelo nadležno za regulaciju energetskih djelatnosti,

– regulacija energetskih djelatnosti – sustav mjera i pravila kojima se uređuje djelovanje energetskih subjekata radi ostvarenja ciljeva regulacije utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 3.

Regulacija energetskih djelatnosti uspostavlja se radi provo­đe­nja sustava reguliranog djelovanja energetskih subjekata u obav­ljanju energetskih djelatnosti, posebice onih energetskih dje­lat­nosti koje se obavljaju kao javne usluge i u javnom interesu s jedne strane, te radi uspostave i uređenja tržišta energije s druge strane, a sve sukladno odredbama Zakona o energiji i zakona kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

Članak 4.

(1) Temeljni ciljevi regulacije energetskih djelatnosti su:

– osiguranje objektivnosti, razvidnosti i nepristranosti u obav­ljanju energetskih djelatnosti,

– briga o provedbi načela reguliranog pristupa mreži/sustavu,

– donošenje metodologija za utvrđivanje tarifnih stavaka tarifnih sustava,

– uspostavljanje učinkovitog tržišta energije i tržišnog natjecanja,

– zaštita kupaca energije i energetskih subjekata.

(2) Regulacijom energetskih djelatnosti promiče se:

– učinkovito i racionalno korištenje energije,

– poduzetništvo u području energetike,

– investiranje u energetski sektor,

– zaštita okoliša.

Članak 5.

(1) Regulacija energetskih djelatnosti provodi se u dijelu koji se odnosi na regulirane energetske djelatnosti i u dijelu koji se odnosi na tržišne energetske djelatnosti.

(2) Regulirane energetske djelatnosti i energetske djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge uređuju se prema načelima objektivnosti, razvidnosti i nepristranosti, uvažavajući opravdane troškove poslovanja, pogona, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata, tako da se energetskim subjektima omo­gu­ćuje razuman i društveno prihvatljiv povrat sredstava uloženih radi obavljanja energetskih djelatnosti propisanih zakonom.

(3) Tržišne energetske djelatnosti uređuju se prema načelima tržišnog natjecanja i poticanja poduzetništva na tržištu energije.

II. AGENCIJA ZA REGULACIJU ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Ovim se Zakonom osniva Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA (u daljnjem tekstu: Agencija) kao samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova, radi uspostave i provođenja regulacije energetskih djelatnosti.

(2) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(3) Rad Agencije je javan.

(4) Statutom i drugim općim aktima Agencije uređuju se pitanja značajna za djelatnost, ustroj i rad Agencije.

(5) Statutom Agencije uređuju se: unutarnje ustrojstvo, pred­stavljanje i zastupanje, rad i poslovanje, nadzorna tijela, osnivanje i djelokrug rada savjetodavnih i stručnih tijela, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije.

(6) Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi Statut Agencije.

Članak 7.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Agencija za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

Članak 8.

Poslovi Agencije od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, a Agencija ih obavlja na temelju javne ovlasti.

Članak 9.

 (1) Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:

– izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, privremeno i trajno oduzimanje dozvola,

– donošenje metodologija za utvrđivanje tarifnih stavaka tarifnih sustava,

– davanje mišljenja Ministarstvu o tarifnom sustavu za proiz­vodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknadi za poticanje obnovljivih izvora i kogeneracije te naknadi za naslijeđene troškove,

– davanje mišljenja Ministarstvu na prijedlog visine tarifnih stavki,

– davanje mišljenja Ministarstvu na prijedlog iznosa naknade za organiziranje tržišta električne energije,

– davanje mišljenja Vladi Republike Hrvatske na prijedlog iznosa naknade za priključenje na mrežu i za povećanje priključne snage,

– nadzor nad primjenom svih tarifnih sustava i propisanih naknada,

– davanje mišljenja Ministarstvu o općim uvjetima za opskrbu energijom,

– davanje mišljenja Ministarstvu na postupke i kriterije za odobrenje i izgradnju proizvodnih objekata,

– donošenje odluke o raspisivanju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih objekata snage do 50 MW,

– donošenje odluke o izgradnji novih objekata za proizvod­nju električne energije snage do 50 MW,

– davanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske o raspisiva­nju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih objekata snage 50 MW i veće,

– organizacija i provedba postupka natječaja za izgradnju proizvodnih objekata,

– izdavanje prethodnog odobrenja za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju toplinske energije za tarifne kupce,

– izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvo­đača,

– davanje suglasnosti energetskom subjektu za izgradnju izravnog voda,

– odobrenje planova razvoja i izgradnje mreža,

– donošenje propisa u energetskom sektoru za koje je ovlaš­tena ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje obavljanje poje­dinih energetskih djelatnosti, te davanje mišljenja ili suglasnosti na pravila i propise u energetskom sektoru,

– nadzor nad energetskim subjektima, sukladno odredbama Zakona o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,

– nadzor kvalitete usluge energetskih subjekata,

– objavljivanje obavijesti i podataka o energetskoj učinkovi­tosti i korištenju energije,

– sudjelovanje u definiranju energetske politike,

– suradnja s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim zakonima,

– prikupljanje i obrada podataka u vezi s djelatnostima energetskih subjekata,

– podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka.

(2) Agencija je u uspostavi i provođenju sustava regulacije energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge, posred­stvom savjetodavnih tijela u kojima sudjeluju i predstavnici udruga potrošača, dužna primjenjivati mjere za zaštitu osnovnih prava potrošača sukladno posebnim zakonima.

(3) U skladu s odredbama ovoga Zakona te ostalih propisa kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti, Agencija će obavljati svoju djelatnost tako da energetska tržišta djeluju na objektivan, razvidan i nepristran način, vodeći računa o interesima energetskih subjekata i kupaca.

(4) Energetski subjekti obvezni su odgovarati na upite Agencije u vezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka, sukladno članku 27. ovoga Zakona.

(5) Agencija rješava sporove u vezi s obavljanjem reguliranih energetskih djelatnosti, a posebno u vezi s:

– odbijanjem priključka na prijenosnu mrežu/transportni sus­tav,

– određivanjem naknade za priključak i za korištenje prije­nos­ne mreže/transportnog sustava.

(6) Odluka Agencije u rješavanju sporova iz stavka 5. ovoga članka konačna je i protiv nje nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

(1) Agencija je u uspostavi i provođenju sustava regulacije energetskih djelatnosti, koje se obavljaju prema načelima tržišnog poslovanja, dužna primjenjivati pravila i sustav mjera za zaštitu tržišnog natjecanja, za pitanja iz isključive nadležnosti Agencije.

(2) Agencija prati posebice:

– pravila o vođenju i raspodjeli kapaciteta spojnih vodova, u suradnji s regulatornim tijelima susjednih država s kojima postoje veze elektroenergetskog i plinskog sustava,

– ustroj kojim se rješava zagušenje unutar nacionalne prije­nosne mreže/sustava,

– rokove u kojima operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava izvodi popravke i priključke,

– objave odgovarajućih informacija operatora prijenosnog i operatora distribucijskog sustava upućenih zainteresiranim stranama o priključcima, prijenosnoj mreži/sustavu i distribucijskoj mreži i raspodjeli prijenosne moći spojnih vodova, vodeći računa o povjerljivosti pojedinih informacija,

– odvojenost vođenja poslovnih knjiga, kako je propisano Zakonom o energiji i zakonima kojima se uređuju pojedine energetske djelatnosti, da bi se spriječilo subvencioniranje između proiz­vodne, prijenosne, distribucijske i opskrbne djelatnosti,

– objektivne, razvidne i nepristrane uvjete i tarife za prik­ljučenje novih proizvođača električne energije, osobito vodeći računa o troškovima i koristima obnovljivih izvora energije, distribuirane proizvodnje i kogeneracije,

– stupanj u kojemu operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ispunjava svoje zadaće sukladno Zakonu o energiji i zakonima kojima se uređuju pojedine energetske djelatnosti,

– stupanj razvidnosti tržišnog natjecanja.

(3) Agencija je dužna objavljivati godišnja izvješća o rezultatima praćenja iz stavka 2. ovoga članka i ovlaštena je u slučaju potrebe zahtijevati provedbu određenih mjera radi osiguranja načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti.

(4) Za pitanja u vezi s obavljanjem energetskih djelatnosti na tržištu, koja nisu uređena ovim Zakonom, a koja se odnose na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja pot­rebno je primijeniti Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, a Agencija je dužna pružiti tehničku pomoć u obliku stručnih mišljenja i analiza Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Članak 11.

(1) Agencija donosi metodologije za:

– tarifne sustave, bez visine tarifnih stavaka,

– utvrđivanje naknade za priključak na prijenosnu i distribucijsku mrežu, te povećanje priključne snage,

– pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu,

– pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinovodnom sustavu,

– pristup skladištenju prirodnog plina, količini plina u plinovodu i drugim pomoćnim uslugama u plinovodnom sustavu.

(2) Metodologije iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mo­ra­ju omogućavati ulaganja potrebna za razvoj mreže i ostale zahtjeve sukladno Zakonu o energiji i zakonima kojima se ure­đuju pojedine energetske djelatnosti.

(3) Agencija donosi tarifni sustav za transport nafte naftovodom i transport naftnih derivata produktovodom.

Članak 12.

(1) Agencija je ovlaštena, u slučaju potrebe, zahtijevati od operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava izmjenu uvjeta, pravila i ustroja navedenih u članku 10. stavku 2. ovoga Zakona kako bi se osigurala njihova nepristrana primjena.

(2) Nezadovoljna strana može podnijeti Agenciji prigovor:

– na rad operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava u vezi s pitanjima iz članka 10. ovoga Zakona,

– na odluku o metodologijama donesenim sukladno članku 11. ovoga Zakona.

(3) Prigovor iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka može se podnijeti u roku od 30 dana od dana počinjene nepravilnosti u radu operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, a prigovor iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka može se podnijeti u roku od 60 dana od dana donošenja metodologija.

(4) Agencija je dužna donijeti odluku o prigovoru u roku od 60 dana nakon primitka prigovora.

(5) Odluka Agencije iz stavka 4. ovoga članka konačna je i protiv nje nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

(6) Odredbe stavka 1. – 4. ovoga članka koje se odnose na prijenos električne energije i distribuciju električne energije pod jednakim se uvjetima primjenjuju i za ostale regulirane energetske djelatnosti.

Članak 13.

Osim obveza, nadležnosti i odgovornosti iz članka 9. - 12. ovoga Zakona, Agencija ima obveze, nadležnosti i odgovornosti koje proizlaze iz pojedinačnih odredbi Zakona o energiji, kao i zakona kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

Članak 14.

Agencija je samostalna u poduzimanju svih organizacijskih i drugih mjera potrebnih za nesmetano obavljanje funkcija i ispunjavanje obveza u skladu s ovim Zakonom, Zakonom o energiji, kao i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

Članak 15.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće od pet članova, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik.

(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika i ostale članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na vrijeme od pet godina, s mogućnošću još jednog imenovanja.

(3) Upravno vijeće donosi akte potrebne za rad i poslovanje, programe rada i razvoja, nadzire njihovo provođenje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, sukladno ciljevima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Predsjednik Upravnog vijeća rukovodi radom Upravnog vijeća.

(5) Predsjednik Upravnog vijeća predstavlja i zastupa Agenciju, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije i odgovoran je za zakonitost rada Agencije.

(6) Predsjednika Upravnog vijeća u vrijeme njegove odsutnosti zamjenjuje njegov zamjenik.

Članak 16.

(1) Članom Upravnog vijeća može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji ima najmanje visoku stručnu spremu tehničke, pravne ili ekonomske struke, uz dobro poznavanje engleskog jezika i radno iskustvo od najmanje sedam godina, od čega barem pet godina na poslovima s područja energetike.

(2) Članom Upravnog vijeća ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje je čini nedostojnom obavljanja dužnosti člana Upravnog vijeća, koja obnaša dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave i izvršne vlasti te središnjim tijelima političkih stranaka, ili koja je u radnom odnosu u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

(3) Funkcija člana Upravnog vijeća obavlja se kao jedino zanimanje.

Članak 17.

Član Upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u energetskim subjektima više od 0,5 % temeljnoga dioničkog kapitala, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u energetskim subjektima, te im nije dopušteno imati materijalni interes u području energetskih djelatnosti i nije im dopušteno obavljati druge poslove u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, zbog čega bi moglo doći do sukoba interesa.

Članak 18.

(1) Hrvatski sabor će razriješiti dužnosti člana Upravnog vijeća prije isteka razdoblja na koje je imenovan, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, u slučaju:

1. ako to sam zatraži,

2. teže povrede dužnosti utvrđene Statutom Agencije,

3. nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci,

4. trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti,

5. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,

6. nastupa okolnosti iz članka 17. ovoga Zakona.

(2) O postojanju razloga za razrješenje člana Upravnog vije­ća prije isteka razdoblja na koje je imenovan, Upravno vijeće je obvezno obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(3) Član Upravnog vijeća ne može godinu dana od dana razrješenja s dužnosti zasnovati radni odnos u energetskom sub­jektu na kojeg se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, osim u slučaju iz stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka.

(4) Član Upravnog vijeća, nakon razrješenja s dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugom utemeljenju ili do ostvarivanja prava na mirovinu sukladno općim propisima, a najdulje godinu dana od dana razrješenja s dužnosti, ima pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje kao član Upravnog vijeća, osim u slučajevima razrješenja iz stavka 1. točke 2., 5. i 6. ovoga članka.

(5) Upravno vijeće može biti razriješeno ako uzastopno i višekratno ne donosi odluke u vezi sa člankom 11. na način opisan u članku 19. stavku 4. ovoga Zakona.

Članak 19.

(1) Upravno vijeće odlučuje na sjednicama koje saziva pred­sjednik Upravnog vijeća.

(2) Sjednice Upravnog vijeća su javne. Iznimno, Upravno vijeće može odlučiti da će sjednica ili rasprava o pojedinoj točki biti zatvorena za javnost.

(3) Upravno vijeće donosi odluke sukladno odredbama članka 10. i 11. ovoga Zakona.

(4) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

(5) Za donošenje odluka iz članka 11. ovoga Zakona i drugih značajnih odluka te za davanje mišljenja Vladi Republike Hrvat­ske i Ministarstvu, Upravno vijeće donosi odluke na prijedlog ravnatelja Agencije, koji je dužan nazočiti sjednicama Upravnog vijeća na poziv Upravnog vijeća, bez prava glasa. Upravno vijeće odlučuje i o drugim pitanjima iz djelokruga rada Agencije, pri čemu može zatražiti mišljenje ravnatelja Agencije.

(6) U svim postupcima pred Agencijom, koji se pokreću u skladu s odredbama ovoga Zakona, Agencija mora omogućiti svakoj stranci u postupku da se prije donošenja odluke izjasni o činjenicama bitnim za donošenje odluke, te da dostavi svu potrebnu dokumentaciju ili druge dokaze za koje smatra da su značajni za donošenje odluke.

(7) Ako stranka nije u utvrđenom roku izvršila konačnu odluku Upravnog vijeća, Upravno vijeće može provesti postupak izvršenja te odluke posredstvom druge osobe ili prisilno, ili pokrenuti prekršajni postupak u skladu s odredbama Zakona o prekršajima.

(8) Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

(9) Odluke Upravnog vijeća objavljuju se u »Narodnim novinama«, a pojedinačne odluke koje Upravno vijeće donosi u obav­ljanju javnih ovlasti i druge odluke za koje tako odluči Upravno vijeće, objavljuju se u glasilu Agencije.

(10) Na ostala pitanja u vezi s radom Agencije koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 20.

(1) Ravnatelja Agencije imenuje Upravno vijeće, na temelju javnoga natječaja na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

(2) Za imenovanje ravnatelja Agencije primjenjuju se odgo­varajuće odredbe članka 16. i 17. ovoga Zakonom, s tim da osoba koja može biti imenovana ravnateljem mora imati radno iskustvo na rukovodećim poslovima u energetskom sektoru u trajanju od najmanje tri godine.

(3) Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja Agencije u slučajevima i po postupku propisanom Zakonom o ustanovama i o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(4) U slučaju razrješenja ravnatelja Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije i raspisati natječaj za rav­natelja u zakonskom roku.

Članak 21.

(1) Ravnatelj Agencije organizira i vodi stručni rad Agencije.

(2) Ravnatelj Agencije obavlja i druge poslove utvrđene statutom Agencije.

(3) Ravnatelj Agencije za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Agencije.

(4) Ravnatelj Agencije priprema Upravnom vijeću prijedloge za donošenje odluka iz članka 11. ovoga Zakona i drugih značajnih odluka te prijedloge za davanje mišljenja Vladi Repub­like Hrvatske i Ministarstvu, kao i prijedloge odluka koje Upravno vijeće, u skladu s ovim Zakonom, te drugim zakonima i podzakonskim aktima, predlaže Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Članak 22.

Upravno vijeće Agencije ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao u vrijednosti većoj od polovice proračuna Agencije.

Članak 23.

Središnja tijela državne uprave dužna su zatražiti mišljenje Agencije na nacrt prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na obavljanje energetskih djelatnosti.

Članak 24.

(1) Agencija ima proračun čiji su prihod naknade za obav­ljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

(2) Agencija donosi proračun za sljedeću godinu, uz prethod­no pribavljeno mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

(3) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o visini naknada iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog Upravnog vijeća, koje je prethodno pribavilo mišljenje Ministarstva.

Članak 25.

(1) Agencija je dužna jedanput godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu, a osobito:

– zapažanjima koja su značajna za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru,

– analizi energetskog sektora,

– ostvarenju proračuna Agencije za prethodnu godinu.

(2) Agencija je dužna Hrvatskom saboru ili Vladi Republike Hrvatske na njihov zahtjev podnijeti izvješća i o svom stručnom i financijskom poslovanju te izvješća o pojedinim specifičnim pitanjima iz svog djelokruga rada i za razdoblja kraća od godinu dana.

(3) Nakon prihvaćanja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Agencija je dužna objaviti to izvješće u glasilu Agencije, na hrvat­skom jeziku, latiničnim pismom i u prijevodu na engleski jezik.

Članak 26.

(1) Stručne poslove u okviru rada i poslovanja Agencije obav­ljaju radnici Agencije.

(2) Za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom, za radnike Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.

(3) Za radnike Agencije vrijede i uvjeti iz članka 17. ovoga Zakona.

(4) Članovi Upravnog vijeća, ravnatelj Agencije i drugi radnici Agencije dužni su postupati savjesno i u skladu s pravilima struke.

Članak 27.

(1) Agencija je ovlaštena od energetskih subjekata zatražiti po­datke, izvješća i druge potrebne dokumente koji su nužni za obav­ljanje poslova iz nadležnosti Agencije na temelju ovoga Za­kona i zakona kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnos­ti.

(2) Energetski subjekti dužni su u propisanom roku odgovoriti na zahtjev Agencije i dostaviti zatražene podatke, izvješća i drugu dokumentaciju u skladu sa zahtjevom Agencije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija je dužna najkasnije u roku od 60 dana odgovoriti na pisani zahtjev energetskog subjekta o pitanjima koja su u vezi s regulacijom njegove energetske djelatnosti i značajni su za njegovo poslovanje.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj energetski subjekt ako ne postupi prema zahtjevu Agencije (članak 27. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba energetskog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Vlada Republike Hrvatske će predložiti članove Upravnog vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Imenovani članovi Upravnog vijeća dužni su konstituirati Upravno vijeće u roku od 10 dana od dana imenovanja.

(3)Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti, osnovano na temelju Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 68/01. i 109/01.), nastavlja obavljati regulaciju energetskih djelatnosti do imenovanja članova Upravnog vijeća.

(4) Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenog ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Privremeni ravnatelj ovlašten je poduzeti radnje i obaviti pripreme za početak rada Agencije.

Članak 30.

Upravno vijeće dužno je zatražiti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Statut Agencije u roku od 30 dana od dana konstituiranja Upravnoga vijeća. Upravno vijeće će u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta Agencije podnijeti prijavu za brisanje Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti iz sudskog registra te podnijeti prijavu za upis Agencije u sudski registar ustanova.

Članak 31.

(1) Članovi Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti i rad­nici stručne službe Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti nastavljaju s radom na odgovarajućim poslovima kao radnici Agen­cije na temelju ugovora o radu prema Statutu Agencije.

(2) Radnicima neprofitne pravne osobe koja priprema i obav­lja stručne poslove Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti omogućava se rad na odgovarajućim poslovima kao radnicima Agencije na temelju ugovora o radu prema Statutu Agencije.

Članak 32.

Upravno vijeće raspisat će natječaj za ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta Agencije.

Članak 33.

(1) Opće i pojedinačne akte Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti donesene do dana imenovanja Upravnog vijeća iz član­ka 29. ovoga Zakona, kao i sve zaprimljene zahtjeve za dozvole i suglasnosti i druge podneske Vijeću za regulaciju energetskih djelatnosti, te pokretnu i nepokretnu imovinu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti, preuzima Agencija kao pravna sljednica Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti.

(2) Podzakonski propisi Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na rad i financiranje rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti primjenjuju se na Agenciju do dana stupanja na snagu novih propisa, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 34.

Sva rješenja o izdavanju i oduzimanju dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, koja su izdana do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, vrijede do isteka roka na koji su izdana.

Članak 35.

Upravni i sudski postupci, započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a prema odredbama ovoga Zakona samo u slučaju ako je to povoljnije za stranku u postupku.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 68/01. i 109/01.).

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/04-01/04
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.