Zakon o dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 178/2004 (16.12.2004.), Zakon o dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

3084

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3754/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pro­čiš­ćeni tekst, i 82/04.) u članku 31. iza stavka 7., dodaju se stavci 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»(8) Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dogra­đu­je ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

(9) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se za pojedine zone u gradu, odnosno općini. Ta je vrijednost najviša za prvu zonu i ne može biti viša od 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, a taj podatak objavljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

(10) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

(11) Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa propisat će ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.«

Članak 2.

Propis iz članka 31. stavka 11. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 2. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 23/00.).

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Ured­ba o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 110/04.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-02/04-01/01
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.