Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama

NN 178/2004 (16.12.2004.), Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama

HRVATSKI SABOR

3087

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MEĐUNARODNIM RESTRIKTIVNIM MJERAMA

Proglašavam Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3746/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O MEĐUNARODNIM RESTRIKTIVNIM MJERAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje uvođenje, provedba i ukidanje međunarodnih restriktivnih mjera koje, u skladu s međunarodnim pravom, Republika Hrvatska uvodi, provodi ili ukida protiv država, međunarodnih organizacija, teritorijalnih entiteta, pokreta ili fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata obuhvaćenih međunarodnim restriktivnim mjerama.

Članak 2.

Republika Hrvatska uvodi, provodi ili ukida međunarodne restriktivne mjere protiv država, međunarodnih organizacija, teritorijalnih entiteta, pokreta ili fizičkih i pravnih subjekata:

1) zbog provedbe međunarodnopravno obvezujućih odluka Organizacije ujedinjenih naroda,

2) kada se pridruži restriktivnim mjerama drugih među­narodnih organizacija,

3) i u drugim slučajevima u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 3.

Međunarodne restriktivne mjere uključuju prekid diplomat­skih odnosa, potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa, kao i željezničkih, morskih, zračnih, poštanskih i drugih komunikacija, kao i druge mjere u skladu s međunarodnim pravom.

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) donosi odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera, njihovoj vrsti, načinu provedbe mjera te njihovom ukidanju, u skladu s člankom 2. ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Za predlaganje i praćenje provedbe međunarodnih restriktivnih mjera iz članka 3. ovoga Zakona, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Vlada osniva Međuresorsku skupinu za praćenje provedbe među­narodnih restriktivnih mjera (u daljnjem tekstu: Međuresorska skupina).

(2) Međuresorska skupina je stalno radno tijelo.

(3) Međuresorsku skupinu čine predstavnici ministarstava nad­ležnih za vanjske poslove, unutarnje poslove, obranu, financije, gospodarstvo, promet i pravosuđe.

(4) Stručne i administrativne poslove za Međuresorsku skupinu obavlja Ministarstvo.

(5) Način rada Međuresorske skupine uredit će se poslovnikom.

III. VOĐENJE ZBIRKE PODATAKA

Članak 6.

(1) Ministarstvo osniva i vodi zbirku podataka o fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima iz članka 1. ovoga Zakona protiv kojih su na temelju ovoga Zakona uvedene međunarodne restriktivne mjere.

(2) Zbirka podataka o fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime osobe, datum i mjesto rođenja, prebivalište i boravište, državljanstvo, vrstu i broj osobne isprave, podatke o sredstvima i imovini koje posjeduje na području Republike Hrvatske, podatke o pokrenutom postupku zbog kršenja ili pokušaja kršenja restriktivnih mjera iz članka 3. ovoga Zakona, te po potrebi i druge podatke.

(3) Zbirka podataka o pravnim osobama i subjektima iz članka 1. ovoga Zakona sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, podatke o sredstvima i imovini koje posjeduje na području Republike Hrvatske, podatke o pokrenutom postupku zbog kršenja ili pokušaja kršenja međunarodnih restriktivnih mjera iz članka 3. ovoga Zakona, te po potrebi i druge podatke.

(4) Podaci iz stavka 2. ovoga članka dostupni su tijelima državne uprave i predstavnicima drugih državnih tijela koji su dužni poštivati važeće odredbe propisa o zaštiti osobnih podataka ili jamčenju tajnosti podataka.

(5) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo dostavlja na zahtjev Organizacije ujedinjenih naroda i drugih međunarod­nih organizacija, čijim se međunarodnim restriktivnim mjerama pridružuje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-02/04-03/01
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.