Zakon o eksplozivnim tvarima

NN 178/2004 (16.12.2004.), Zakon o eksplozivnim tvarima

HRVATSKI SABOR

3089

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Proglašavam Zakon o eksplozivnim tvarima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3764/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za proizvodnju, promet, skladištenje, ispitivanje i ocjenu sukladnosti, uporabu, reciklažu, neutralizaciju i uništavanje eksplozivnih tvari, uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje rukuju s eksplozivnim tvarima te nadzor nad primjenom ovoga Zakona.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

– ministarstvo nadležno za obranu,

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

– strane vojne snage u Republici Hrvatskoj kada je tako odre­­đeno međunarodnim ugovorom,

– prijevoz eksplozivnih tvari, koji je uređen posebnim propisima.

(2) Odredbe ovoga Zakona koje propisuju tehničko-tehno­lošku sigurnost pri radu s eksplozivnim tvarima primjenjuju se i na proizvodnju, promet te skladištenje eksplozivnih tvari koje obavljaju pravne i fizičke osobe za potrebe državnih tijela, osim ako posebnim propisima nije drugačije uređeno.

(3) Na postupke propisane ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Članak 3.

(1) Eksplozivne tvari prema ovom Zakonu su:

– gospodarski eksplozivi,

– sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari,

– pirotehnička sredstva,

– streljivo,

– baruti,

– proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima,

– sirovine eksplozivnih svojstava koje služe za proizvodnju eksplozivnih tvari iz podstavka 1. – 6. ovoga stavka.

(2) Gospodarski eksplozivi su eksplozivne tvari koje se koriste za lomljenje, rastresanje i usitnjavanje mineralnih sirovina i drugih materijala, rušenje građevinskih i drugih objekata te obliko­vanje predmeta i materijala energijom oslobođenom pri detonaciji eks­plozivnih punjenja.

(3) Sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari su eksplozivna sredstva koja su namijenjena za aktiviranje ili iniciranje eksploziv­nih tvari.

(4) Pirotehnička sredstva su sredstva koja se koriste za zabavu te u gospodarske i druge svrhe, a sadrže sastojke čije sagorijevanje ili eksplozija služi za postizanje učinka vatre, svjetlosti, topline, zvuka ili dima, a uključuju i protugradne rakete.

(5) Streljiva su čahure ili patrone napunjene barutom, a mogu biti opremljene kapslom i kompletirane sa zrnom, kuglom ili sačmom, za sve tipove lovačkih, športskih i industrijskih puša­ka, revolvera i pištolja.

(6) Baruti su eksplozivi koji sagorijevaju termičkom vod­ljivošću i primarno su namijenjeni potisku projektila. Dijele se na crne i malodimne barute koji služe za gospodarske i šport­ske potrebe.

(7) Proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima su proizvodi koji su punjeni eksplozivnim i/ili pirotehničkim smjesama i njihov je učinak ovisan o tim tvarima.

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

promet eksplozivnih tvari je uvoz, prodaja i ustupanje radi daljnje prodaje te skladištenje eksplozivnih tvari s tim u svezi. U smislu ovoga Zakona, ne smatra se prometom prodaja na malo pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I. i II., streljiva, baruta, sporogorećih štapina i inicijalnih kapsli za streljivo u prodavaonicama koje imaju odobrenje po posebnom propisu,

proizvodnja eksplozivnih tvari je izrada, obrada ili prerada eksplozivnih tvari iz članka 3. ovoga Zakona,

reciklaža eksplozivnih tvari je ponovna uporaba u druge svrhe nakon uklanjanja eksplozivnih tvari iz streljiva i minsko-
-eksplozivnih sredstava,

neutralizacija eksplozivnih tvari je kemijska promjena eksplozivne tvari u neeksplozivnu tvar,

uništavanje eksplozivnih tvari je potpuna pretvorba eksplozivne tvari sagorijevanjem, detonacijom i drugim postupcima,

dobavljač je pravna osoba ili obrtnik koji stavlja eksploziv­ne tvari u promet u Republici Hrvatskoj ili omogućava njihovu uporabu,

uporaba je neposredno pripremanje i aktiviranje eksploziv­nih tvari,

rukovanje eksplozivnim tvarima podrazumijeva radnje koje pri proizvodnji, ispitivanju, prometu i uporabi poduzimaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom,

odgovorna osoba je osoba u pravnoj osobi ili kod obrtnika koja kod proizvodnje, ispitivanja, prometa i uporabe eksplozivnih tvari odgovara za odvijanje tih procesa u skladu s ovim Zakonom i na temelju njega donesenih propisa,

skladištenje je čuvanje eksplozivnih tvari u za to namije­njenim skladištima,

proizvodni i skladišni objekti eksplozivnih tvari su objekti s pripadajućim prostorima koji su ograđeni i nadzirani, a namijenjeni su za proizvodnju i skladištenje te za utovar ili istovar eksplozivnih tvari, a moraju biti izgrađeni i opremljeni tako da je osigurana zaštita života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša,

priručno skladište je prostorija za smještaj streljiva, baruta, kapsla za lovačko streljivo, pirotehničkih proizvoda i sporogo­rećih štapina, uz uvjet da ukupna količina baruta zajedno s barutom u streljivu ne prelazi količinu od 20 kg ili 150 kg bruto pirotehničkih sredstava,

prijenosni spremnik (kontejner) je prijenosno skladište eksplozivnih tvari.

II. SIGURNOSNE MJERE

Članak 5.

(1) Pri proizvodnji, ispitivanju, prometu, uporabi, skla­diš­tenju, reciklaži, neutralizaciji, uništavanju i rukovanju s eks­ploziv­nim tvarima pravne osobe i obrtnici moraju voditi brigu o zaštiti života i zdravlja ljudi i njihove imovine te provoditi sve mjere koje su utvrđene ovim Zakonom i na temelju njega donesenih propisa, propisa o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti, zaštiti okoliša i propisa o gradnji.

(2) Način provedbe mjera iz stavka 1. ovoga članka pravne osobe i obrtnici propisuju svojim općim aktom.

(3) Pravne osobe i obrtnici moraju izraditi plan postupanja u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja (eksplozija, požar, provala i sl.).

(4) Pravne osobe i obrtnici moraju upoznati sve osobe koje za njih obavljaju radnje vezane uz eksplozivne tvari s mjerama određenim u općim aktima iz stavka 3. ovoga članka te ih osposobljavati za postupanje u slučaju nesreće.

(5) Objekti u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje eksplozivne tvari moraju biti pod stalnom tjelesnom ili tehničkom zaštitom, sukladno posebnom propisu.

(6) Pravne osobe i obrtnici koji upotrebljavaju ili na drugi način rukuju s eksplozivnim tvarima moraju organizirati i nadzirati provođenje propisanih mjera zaštite.

(7) Pravne osobe i obrtnici koji se bave proizvodnjom, ispitivanjem, prometom ili uporabom eksplozivnih tvari moraju o gubitku ili krađi eksplozivnih tvari odmah, a najkasnije u roku od jednog sata od saznanja izvijestiti najbližu policijsku postaju.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA EKSPLOZIVNE TVARI TE POSTUPCI ZA UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 6.

(1) Odobrenje za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari izdaje Ministarstvo na zahtjev dobavljača.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– isprava o sukladnosti s tehničkim propisom,

– upute za sigurnu uporabu i uništavanje eksplozivnih tvari,

– podaci o načinu označavanja eksplozivnih tvari.

(3) Uputa iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka mora biti napisana razumljivo, na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(4) Ministar unutarnjih poslova će propisati način označa­vanja eksplozivne tvari.

(5) Ministarstvo vodi popis eksplozivnih tvari za koje je izdano odobrenje za stavljanje u promet i uporabu.

Članak 7.

Sukladnost eksplozivne tvari s tehničkim propisom u postupku ocjenjivanja sukladnosti osigurava se provedbom jedne od sljedećih radnji:

a) početno ispitivanje tipa proizvoda (modul B) od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti i po izboru proizvođača provjerom sukladnosti s tipom:

– ispitivanjem slučajnih uzoraka proizvoda od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti (modul C),

– osiguranjem kvalitete proizvodnje putem ocjene sustava kvalitete, uz redovite nadzore od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti (modul D),

– osiguranjem kvalitete proizvoda putem ocjene sustava kvalitete, uz redovite nadzore od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti (modul E),

– pregledom i ispitivanjem svakog proizvoda od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti (modul F),

b) pregled i ispitivanja pojedinačnih proizvoda prema odgovarajućim normama od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti (modul G).

Članak 8.

(1) Stručne poslove u postupku ocjene sukladnosti mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje za to ovlasti ministar unutarnjih poslova.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ministar unutarnjih poslova daje pravnoj ili fizičkoj osobi za koju je Hrvatska akreditacijska agencija utvrdila da je stručno i tehnički osposobljena za provedbu poslova u postupku ocjene sukladnosti, prema zahtjevima utvrđenim u propisima iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Ministar unutarnjih poslova će propisati tehničke zah­tjeve za eksplozivne tvari, postupke za ocjenu sukladnosti iz stav­ka 1. ovoga članka te uvjete i način priznavanja valjanosti ispravama i oznakama o sukladnosti koje su izdane u inozemstvu.

(4) Ministar unutarnjih poslova ukinut će ovlast iz stavka 1. ovoga članka pravnoj ili fizičkoj osobi ako više ne ispunjava uvjete koji se odnose na stručnu ili tehničku osposobljenost iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 9.

Isprave i oznake o sukladnosti koje su izdane u inozemstvu priznaju se u Republici Hrvatskoj ako su izdane na temelju tehničkih propisa koji su u pogledu zahtjeva za proizvod istovjetni s izdanim hrvatskim tehničkim propisom i ako je osposob­ljenost tijela koja su sudjelovala u postupku ocjene sukladnosti utvrđena prema istom postupku i zahtjevima koji su propisani za takva tijela u hrvatskom tehničkom propisu.

Članak 10.

(1) Ministarstvo u redovitim i izvanrednim pregledima može uzimati uzorke eksplozivnih tvari koje su u prometu radi provjeravanja sukladnosti.

(2) Ako postoji sumnja da bi daljnja upotreba eksplozivnih tvari mogla ugroziti živote i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i okoliš, Ministarstvo će do utvrđivanja sukladnosti privremeno zabraniti promet i uporabu eksplozivnih tvari.

(3) Ako uzeti uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, Ministarstvo će zabraniti promet i uporabu eksploziv­nih tvari, a dobavljač ih je dužan uništiti ili vratiti proizvođaču.

(4) Provjeru sukladnosti obavljaju pravne i fizičke osobe iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, a troškove provjere sukladnosti snosi proizvođač ili dobavljač ako se utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, odnosno Ministarstvo ako uzorak odgovara propisanim tehničkim zahtjevima.

IV. RUKOVANJE

Članak 11.

(1) Rukovati eksplozivnim tvarima može osoba ako:

– ima navršenih 18 godina života,

– nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske koja se odnose na sigurnost prometa,

– se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. kaznena djela protiv imovine, glave XX. kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. kaznena djela protiv javnog reda Kaznenog zakona,

– nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja,

– ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima,

– je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.

(2) Zdravstvena sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima dokazuje se uvjerenjem koje izdaju zdravstvene ustanove koje su ovlaštene za obavljanje zdravstvenih pregleda na temelju posebnog propisa o oružju kojim je određen način i postupak obav­ljanja zdravstvenih pregleda.

Članak 12.

(1) Stručno osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarima iz članka 11. stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona provodi se po programu i na način koji posebnim propisom propisuje ministar unutarnjih poslova, a provode ga ustanove sukladno propisima o obrazovanju odraslih.

(2) Iznimno, osobe koje nisu stručno osposobljene mogu rukovati eksplozivnim tvarima samo pod nadzorom osoba koje su stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima, ako su prethodno upoznate s opasnostima i sigurnim načinom rada.

(3) Osobe koje nisu stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima dužne su pisanom izjavom potvrditi da su upoznate s opasnostima i sigurnim načinom rada.

Članak 13.

Pravne osobe i obrtnici kojima je odobrena proizvodnja, promet ili uporaba eksplozivnih tvari moraju obavijestiti Ministarstvo o početku ili prestanku odobrene djelatnosti te o statusnim promjenama, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

V. PROIZVODNJA

Članak 14.

(1) Pravna osoba i obrtnik smije započeti proizvoditi eksplozivne tvari kad od Ministarstva dobije odobrenje za proizvodnju.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može biti vremenski ograničeno, te sadržavati dodatne zahtjeve, ako je to potrebno radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i zaštite okoliša.

Članak 15.

(1) Uz zahtjev pravne osobe i obrtnika za izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari prilaže se:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar,

– podatak o odgovornoj osobi u pravnoj osobi, odnosno kod obrtnika,

– podatke o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji,

– uporabnu dozvolu za objekt u kojem će se obavljati proizvodnja eksplozivnih tvari,

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona,

– podatke o vrstama eksplozivnih tvari koje će se proizvoditi,

– tehnološki elaborat o postupku izrade,

– opis sustava vlastite kontrole kvalitete.

(2) Odgovorna osoba iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora:

– ispunjavati uvjete za rukovanje iz članka 11. ovoga Zakona,

– imati najmanje višu stručnu spremu kemijske, strojarske ili rudarske struke i položen stručni ispit prema odgovarajućoj struci,

– poznavati hrvatski jezik i latinično pismo.

(3) Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se svjedodžbom, odnosno diplomom o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili drugom odgovarajućom ispravom nadležne obrazovne ustanove.

(4) Pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje za proizvod­nju eksplozivnih tvari mogu obavljati reciklažu i neutralizaciju eksplozivnih tvari.

Članak 16.

(1) Pravna osoba i obrtnik može proizvoditi i upotrebljavati eksplozivne tvari na radilištima ako za to ima specijaliziranu opremu i odobrenje za proizvodnju na radilištu koje izdaje Ministarstvo.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju na radilištu mora, osim podataka iz članka 15. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 6., 7., i 8., sadržavati i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 17.

(1) Odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari oduzima se ako pravna osoba ili obrtnik više ne ispunjava uvjete propisane člankom 15. stavkom 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Pravna osoba ili obrtnik mora u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari Ministarstvu dostaviti evidencije koje su bili obvezni voditi prema ovom Zakonu.

Članak 18.

(1) Istraživanjima novih vrsta eksplozivnih tvari mogu se baviti proizvođači eksplozivnih tvari kao i druge pravne osobe koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ako osiguraju tehničke uvjete i sigurnosne mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša.

(2) Odobrenje za istraživanje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 15. ovoga Zakona.

Članak 19.

(1) Proizvođač mora za svaku vrstu eksplozivnih tvari koju proizvodi imati:

– izjavu o sukladnosti,

– tehničku specifikaciju,

– upute za sigurnu uporabu, skladištenje i uništavanje,

– sigurnosni list sukladno normi HRN ISO 11014-1.

(2) Proizvođač pirotehničkih sredstava mora, uz dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, imati i oznaku razreda pirotehničkih sredstava.

Članak 20.

(1) Eksplozivne tvari smiju se stavljati u promet, prijevoz i uporabu samo u izvornoj ambalaži, koja je ispitana i označena prema propisu kojim je uređen prijevoz opasnih tvari.

(2) Osim podataka koji su navedeni u propisu o prijevozu opasnih tvari, na ambalaži se moraju nalaziti i sljedeći podaci:

– datum proizvodnje i rok uporabe eksplozivnih tvari,

– uputa za uporabu,

– posebna upozorenja, ako ih ima,

– oznaka razreda za pirotehničko sredstvo.

VI. PROMET

Članak 21.

(1) Pravna osoba i obrtnik mogu započeti obavljati promet eksplozivnim tvarima kad za to dobiju odobrenje Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promet eksplozivnih tvari prilaže se:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar,

– podatak o odgovornoj osobi koja mora ispunjavati uvjete iz članka 15. stavka 2. podstavka 1. i 3. ovoga Zakona,

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona,

– dokaz o posjedovanju skladišta za te namjene, koje mora imati uporabnu dozvolu,

(3) Pravne osobe ili obrtnici koji imaju odobrenje iz stavka 1. ovoga članka i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona smiju prodavati eksplozivne tvari samo pravnim osobama i obrtnicima koje imaju odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari izdano od Ministarstva i to u količinama koje nisu veće od količina navedenih u nabavnoj dozvoli. Ova odredba se ne odnosi na fizičku osobu koja nabavlja pirotehnička sredstva razreda I. i II. za vlastitu uporabu.

(4) Odobrenje za promet eksplozivnim tvarima oduzima se ako pravna osoba ili obrtnik više ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Pravna osoba ili obrtnik moraju Ministarstvu dostaviti evidencije koje su bili obvezni voditi prema ovom Zakonu najkasnije u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za promet eksplozivnim tvarima.

VII. NABAVA

Članak 22.

(1) Odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari može se izdati pravnoj osobi ili obrtniku koji imaju odobrenje za uporabu eksplozivnih tvari.

(2) Odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.

(3) Pravna osoba ili obrtnik zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu eksplozivnih tvari podnosi policijskoj upravi mjesno nadležnoj prema sjedištu pravne osobe ili obrta, a uz zahtjev mora priložiti:

– podatke o nazivu i sjedištu pravne osobe ili obrta,

– podatke o nazivu i količini eksplozivnih tvari,

– obrazloženje iz kojeg je vidljiva utemeljenost nabave,

– podatke o mjestu i približnom vremenu uporabe,

– plan rada s proračunom potrebne količine eksplozivnih tvari, ako se radi o količini većoj od raspoloživog kapaciteta skla­dišta.

(4) Podnositelju zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu eksplozivnih tvari nadležna policijska uprava rješenjem može narediti dodatne mjere sigurnosti te druge potrebne mjere.

(5) Fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nabavlja pirotehnička sredstva I. i II. razreda za vlastitu uporabu ne mora imati odobrenje za nabavu.

Članak 23.

(1) Eksplozivne tvari, potrebne za obavljanje poslova miniranja, izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja pravna osoba i obrtnik nabavlja u količinama koje može uskladištiti u raspoloživom skladišnom prostoru, na temelju odobrenja policijske uprave iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležna policijska uprava može odobriti nabavu veće količine eksplozivnih tvari od raspoloživog kapaciteta skladišta ukoliko se te tvari odvoze izrav­no na radilište gdje će se istoga dana u potpunosti utrošiti pod uvjetom iz članka 22. stavka 3. podstavka 5. ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Nakon nabave odobrenih količina eksplozivnih tvari prav­na osoba ili obrtnik zadržava izvornik odobrenja, a dobavljač mora sačiniti presliku odobrenja koja ostaje u njegovoj pismohrani.

(2) Pravna osoba i obrtnik koji uporabljuju eksplozivne tvari mogu ih nabaviti kod više dobavljača pod uvjetom da svaki dobav­ljač na poleđini odobrenja naznači izdanu količinu i vrstu eksplozivne tvari koju je prodao vlasniku odobrenja s potpisom odgovorne osobe iz članka 4. stavka 1. podstavka 9. ovoga Zakona i pečatom, a za sebe sačini preslik.

(3) Ako pravna osoba ili obrtnik uporabljuju eksplozivne tvari izvan područja policijske uprave koja je izdala odobrenje za nabavu, dužni su o mjestu i vremenu uporabe eksplozivnih tvari izvijestiti policijsku upravu mjesno nadležnu prema mjestu u kojem se eksplozivne tvari uporabljuju, najkasnije 24 sata prije početka uporabe.

Članak 25.

Pravna osoba ili obrtnik koji uporabljuju eksplozivne tvari, moraju neuporabljene eksplozivne tvari vratiti u originalnoj ambalaži u skladišta ili ih uništiti prema uputi proizvođača tako da ne ugroze život, zdravlje i sigurnost ljudi te materijalna dobra i okoliš.

VIII. UPORABA

Članak 26.

Eksplozivne tvari se ne smiju uporabiti na mjestima gdje je nadležno državno tijelo izreklo zabranu obavljanja radova na kojima bi se uporabile te eksplozivne tvari.

a) Pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu

Članak 27.

Pirotehnička sredstva za zabavu ovisno o količini i vrsti pirotehničke smjese, odnosno eksplozivnog punjenja te jačini zvuka i drugih sigurnosnih zahtjeva dijele se na:

– pirotehnička sredstva razreda I. – pirotehničke igračke,

– pirotehnička sredstva razred II. – sredstva za male vatromete,

– pirotehnička sredstva razred III. – sredstva za srednje vatromete,

– pirotehnička sredstva razred IV. – sredstva za velike vatromete.

Članak 28.

(1) Pirotehnička sredstva za tehničku namjenu dijele se u dva razreda i to:

– razred T1 – manje opasna sredstva,

– razred T2 – opasna sredstva.

(2) Ministar unutarnjih poslova donijet će poseban propis o sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispuniti pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu te o uvjetima za njihovu podjelu.

Članak 29.

(1) Pirotehnička sredstva za zabavu razreda I. mogu se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine osobama starijim od 14 godina u prodavaonicama, kioscima i pokretnim trgovinama.

(2) U kioscima ili pokretnim trgovinama je dopušteno držati do 30 kg bruto težine pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I.

(3) U prodavaonicama je dopušteno držati do 150 kg bruto težine pirotehničkih sredstva za zabavu razreda I.

(4) Veće količine pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I. mogu se držati u skladu s propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.

Članak 30.

(1) Pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. mogu se prodavati u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i strjeljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenje za prodaju pirotehničkih sredstava za zabavu, osobama starijim od 18 godina, u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja.

(2) U prodavaonicama iz stavka 1. ovoga članka eksplozivne tvari drže se u prodajnom prostoru i priručnom skladištu.

(3) U izlozima prodavaonica dozvoljeno je držanje samo prazne ambalaže jediničnog pakiranja pirotehničkih sredstava.

(4) Pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. mogu rabiti i osobe mlađe od 18 godina, ali pod nadzorom roditelja ili skrbnika.

(5) Uporaba pirotehničkih sredstava za zabavu razreda II. zabranjena je u zatvorenim prostorijama, na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba i u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca, osim u posebnim slučajevima uz odobrenje Ministarstva.

(6) Ministar unutarnjih poslova može iz sigurnosnih razloga naredbom skratiti razdoblje navedeno u stavku 1. ovoga članka, u kojem se pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. mogu slobodno prodavati, a naredba se mora priopćiti u sredstvima javnog priopćavanja najkasnije do 1. studenoga tekuće godine.

(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo.

(8) Propise o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava razreda II. donosi ministar unutarnjih poslova.

b) Izvođenje javnih vatrometa

Članak 31.

(1) Javni vatromet u smislu ovoga Zakona je profesionalni vatromet i vatromet za scenske efekte.

(2) Javne vatromete mogu izvoditi pravne osobe i obrtnici koji od Ministarstva dobiju odobrenje za izvođenje javnog vatrometa.

(3) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje javnih vatrometa prilaže se:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar,

– dokaz da ima zaposlenu najmanje jednu osobu koja posjeduje dozvolu za izvođenje javnog vatrometa,

– dokaz o posjedovanju građevine u kojoj se skladište vatrometna sredstva, izgrađene u skladu s propisima o skladištima eksplozivnih tvari, koja ima uporabnu dozvolu,

– podatak o odgovornoj osobi koja mora ispunjavati uvjete iz članka 15. stavka 2. podstavka 1. i 3. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za izvođenje javnog vatrometa pravnoj osobi i obrtniku koji više ne ispunjava uvjete propisane stavkom 3. ovoga članka.

(5) Pravna osoba ili obrtnik moraju u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za izvođenje javnog vatrometa Ministarstvu dostaviti evidencije koje su bili obvezni voditi prema ovom Zakonu.

Članak 32.

(1) Za izvođenje javnog vatrometa potrebno je odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja od policijske uprave nadležne prema mjestu u kojem se namjerava izvoditi javni vatromet, koje se izdaje na zahtjev izvođača javnog vatrometa.

(2) Profesionalni vatromet izvodi se na površinama koje su za tu namjenu posebno pripremljene i udovoljavaju propisanim udaljenostima od građevina, komunikacija i drugih prostora, odobrenim pirotehničkim sredstvima razreda II., III. i IV. koja udovoljavaju propisanim zahtjevima.

(3) Vatrometi za scenske efekte izvode se u kazalištima i sličnim ustanovama, u filmskim i televizijskim studijima ili na otvorenim prostorima, odobrenim pirotehničkim sredstvima razreda I., II., III. i IV., razreda T1 i T2 te drugim eksplozivnim tvarima koje se koriste u te svrhe i koje udovoljavaju propisanim zahtjevima.

(4) Propise o uvjetima za izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa, načinu i programu osposobljavanja te programu i načinu provođenja stručnog ispita za ovlaštenu osobu koja izvodi javni vatromet, uvjetima za izdavanje, visini naknade za izdavanje te obliku i sadržaju dozvole za izvođenje javnog vatrometa te tehničkim i sigurnosnim zahtjevima glede mjesta ispaljivanja, sredstava za ispaljivanje i drugih zahtjeva potrebnih za izvođenje javnog vatrometa donosi ministar unutarnjih poslova.

c) Obavljanje poslova miniranja

Članak 33.

(1) Poslovi miniranja u smislu ovoga Zakona su nadzemna miniranja, specijalna miniranja, podzemna miniranja i miniranja pri razminiranju.

(2) Nadzemna miniranja u smislu ovoga Zakona su:

– miniranja na površini,

– miniranja u graditeljstvu,

– miniranja pri krčenju šuma (vađenje panjeva) i iskopu jama za sadnice,

– miniranja za usitnjavanje prevelikih komada stijena.

(3) Specijalna miniranja obuhvaćaju: podvodna miniranja, miniranja raznih građevina, miniranja ledenih površina na rijekama i jezerima, miniranja kod seizmičkih istraživanja, tehnološka miniranja te miniranja pri izradi tunela i drugih podzemnih prostorija osim podzemnih miniranja pri eksploataciji mineralnih sirovina.

(4) Podzemna miniranja obuhvaćaju sve radnje podzemnog miniranja pri eksploataciji mineralnih sirovina.

(5) Miniranja pri razminiranju su miniranja koja se provode pri obavljanju poslova razminiranja.

Članak 34.

(1) Poslove miniranja može obavljati pravna osoba i obrtnik koji od Ministarstva dobiju odobrenje za obavljanje jedne ili više vrsta miniranja.

(2) Uz zahtjev pravne osobe ili obrtnika za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje poslova miniranja prilaže se:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar,

– dokaz da ima zaposlenu najmanje jednu osobu koja posjeduje dozvolu za miniranje,

– dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari potrebnih za obavljanje poslova miniranja izgrađenog sukladno propisima o skladištima donesenih na temelju ovoga Zakona, koje mora imati uporabnu dozvolu,

– podatak o odgovornoj osobi koja mora udovoljavati uvjetima iz članka 15. stavka 2. podstavka 1. i 3. ovoga Zakona.

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka pravnoj osobi ili obrtniku će se odobriti obavljanje one vrste miniranja za koju stalno uposlena osoba posjeduje dozvolu.

(4) Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za obav­ljanje poslova miniranja pravnoj osobi ili obrtniku koji više ne ispunjavaju neki od uvjeta propisanih stavkom 2. ovoga članka.

(5) Pravna osoba ili obrtnik moraju u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova miniranja Ministarstvu dostaviti evidencije koje su bili obvezni voditi prema ovom Zakonu.

Članak 35.

(1) Prilikom obavljanja miniranja pravna osoba ili obrtnik dužni su poduzeti sve sigurnosne mjere te miniranje obaviti prema planu miniranja i po pravilima struke, tako da miniranjem ne ugroze život i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i okoliš.

(2) Plan miniranja iz stavka 1. ovoga članka mogu izraditi osobe iz članka 36., 37. i 38. ovoga Zakona za miniranja za koja posjeduju dozvolu.

(3) O miniranjima koja se obavljaju u naseljenom mjestu ili u blizini naseljenog mjesta pravna osoba ili obrtnik koji izvode miniranje dužni su najkasnije 24 sata prije obavljanja miniranja izvijestiti policijsku upravu nadležnu prema mjestu u kojem se namjerava obavljati miniranje, javnost putem lokalnih sredstava javnog priopćavanja, a tri dana prije obavljanja miniranja u blizini cesta, željeznica, naftovoda, plinovoda, vodovoda, električnih ili telefonskih vodova i sličnih objekata pisano izvijestiti pravne osobe koje upravljaju navedenim objektima.

Članak 36.

(1) Poslove nadzemnih miniranja može obavljati osoba koja zadovoljava uvjete propisane ovim Zakonom i od Ministarstva dobije dozvolu za nadzemna miniranja.

(2) Dozvola za obavljanje nadzemnih miniranja može se izdati osobi koja:

– ima srednju, višu ili visoku stručnu spremu rudarske struke,

– ima položen stručni ispit pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva,

– ima najmanje četiri godine radnog staža na poslovima pripreme miniranja ako ima srednju stručnu spremu ili ima dvije godine radnog staža na istim poslovima ako ima višu ili visoku stručnu spremu,

– ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Poslove miniranja pri razminiranju može obavljati osoba koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i od Ministarstva dobije dozvolu za miniranja pri razminiranju.

(4) Dozvolu za obavljanje miniranja pri razminiranju može se izdati osobi koja:

– ima ovlast pirotehničara izdanu prema propisu kojim je uređeno razminiranje i najmanje jednu godinu radnog staža na poslovima razminiranja ili miniranja,

– ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 37.

(1) Poslove specijalnih miniranja može obavljati osoba koja zadovoljava uvjete propisane ovim Zakonom i koja od Ministarstva dobije dozvolu za specijalna miniranja.

(2) Dozvola za obavljanje specijalnih miniranja može se izdati osobi koja, uz uvjete iz članka 36. stavka 2. podstavaka 2. i 4. ovoga Zakona, ispunjava i sljedeće uvjete:

– ima višu ili visoku stručnu spremu rudarske struke,

– ima najmanje pet godina radnog staža u struci na poslovima miniranja ili sličnim poslovima ako ima višu stručnu spremu, ili četiri godine radnog staža na tim poslovima ako ima visoku stručnu spremu.

Članak 38.

(1) Poslove podzemnih miniranja može obavljati osoba koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te od Ministarstva dobije dozvolu za podzemna miniranja.

(2) Dozvola za obavljanje podzemnih miniranja može se izdati osobi koja ispunjava uvjete iz članka 36. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 39.

Postupak, način izdavanja, obrazac dozvole te visinu naknade za izdavanje dozvole za miniranje iz članka 36., 37. i 38. ovoga Zakona propisuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 40.

(1) Poslove pripreme miniranja (punjenje bušotine eksplozivom, postavljanje sredstava za aktiviranje i sl.) može obavljati osoba (u daljnjem tekstu: miner) koja ispunjava sljedeće uvjete:

– da je osposobljena za poslove pripreme miniranja (minera) što dokazuje uvjerenjem o osposobljenosti za obavljanje poslova minera izdanim u skladu s propisima o rudarstvu,

– da ima najmanje srednju stručnu spremu,

– da ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Pomoćne poslove na pripremi miniranja (prenošenje eksplozivnih tvari, utovar, istovar i sl.) može obavljati osoba s najmanje završenom osnovnom školom, koja je prethodno upoznata s opasnostima pri rukovanju eksplozivnim tvarima, pod nadzorom osobe iz stavka 1. ovoga članka.

d) Izvođenje glasnog pucanja

Članak 41.

(1) Pravne osobe i obrtnici mogu izvoditi glasni pucanj uz uporabu eksplozivnih tvari na raznim prigodama ili za označa­vanje podneva i sl. ako dobiju odobrenje Ministarstva za izvo­đenje navedenih radnji (u daljnjem tekstu: glasno pucanje).

(2) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobravanju izvođenja glasnog pucanja prilaže se:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar,

– podatak o odgovornoj osobi koja zadovoljava uvjete iz članka 15. stavka, 2. podstavka 1. i 3. ovoga Zakona,

– podatke o osobama koje će izvoditi glasno pucanje i njihovoj osposobljenosti,

– dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari, potrebnih za obavljanje glasnog pucanja, izgrađenog sukladno propisima o skladištima, kapaciteta predviđenog sukladno količinama potrebnim za izvođenje glasnog pucanja, koje mora imati uporabnu dozvolu,

– dokaz o posjedovanju naprava ispitanih u skladu s propisima o oružju, kojima će se izvoditi glasno pucanje.

(3) Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za izvođenje glasnog pucanja pravnoj osobi ili obrtniku koji više ne ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Pravna osoba ili obrtnik moraju u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za izvođenje glasnog pucanja Ministarstvu dostaviti evidencije koje su bili obvezni voditi prema ovom Zakonu.

Članak 42.

(1) Kada glasno pucanje obavlja više izvršitelja na više naprava svi moraju biti osposobljeni za rukovanje eksplozivnim tvarima prema aktu pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje za izvođenje glasnog pucanja.

(2) Aktom iz stavka 1. ovoga članka treba propisati:

– način čuvanja naprava za glasno pucanje,

– način skladištenja i čuvanja eksplozivnih tvari,

– način vođenja popisa eksplozivnih tvari i naprava,

– način osposobljavanja osoba koje će izvoditi glasno pucanje.

(3) Ako se glasno pucanje izvodi na prigodama gdje se okuplja veći broj osoba, odgovorna osoba za izvođenje glasnog pucanja dužna je zatražiti odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja od policijske uprave nadležne prema mjestu izvođenja glasnog pucanja.

(4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 3. ovoga članka prilaže se:

– broj rješenja Ministarstva kojim je pravnoj osobi ili obrtniku odobreno izvođenje glasnog pucanja,

– podatke o mjestu na kojem će se izvoditi glasno pucanje s prikazom udaljenosti od građevina, prometnica i drugih objekata,

– točno vrijeme početka i prestanka izvođenja glasnog pucanja,

– podatke o osobama koje će izvoditi glasno pucanje,

– podatke o vrsti i količini eksplozivnih tvari koje će biti uporabljene za izvođenje glasnog pucanja, s detaljnim prikazom raspodjele ukupne količine po pojedinom izvršenju glasnog pucanja,

– prikaz mjera i radnji koje će pri izvođenju glasnog pucanja poduzeti radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i zaštite okoliša.

IX. UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 43.

(1) Pravna osoba ili obrtnik koji nemaju uvjeta za pohranjivanje neuporabljenih eksplozivnih tvari moraju ih vratiti dobav­ljaču od kojeg su ih kupili ili ih moraju uništiti i o tome izvijestiti policijsku upravu koja im je izdala odobrenje za nabavu.

(2) Eksplozivne tvari se uništavaju u skladu s uputom proizvođača i na mjestima gdje je dozvoljena uporaba eksplozivnih tvari, a uništavanje mora protjecati tako da ne ugrožava živote i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i okoliš.

(3) Eksplozivne tvari može uništavati samo stručno osposobljena osoba, a o načinu, količini, mjestu i vremenu uništavanja neuporabljenih eksplozivnih tvari i neuporabljene ambalaže potrebno je izvijestiti policijsku upravu mjesno nadležnu prema mjestu uništavanja eksplozivnih tvari najmanje 24 sata prije dana određenog za uništavanje.

(4) Ako se prilikom uništavanja eksplozivnih tvari predviđa pojava jakih detonacija koje bi mogle uznemiriti stanovnike obližnjeg naseljenog mjesta, ovlašteni izvođač miniranja dužan je postupiti sukladno članku 35. stavku 3. ovoga Zakona.

X. PROIZVODNI I SKLADIŠNI OBJEKTI

Članak 44.

(1) Proizvodni i skladišni objekti za eksplozivne tvari moraju biti izgrađeni i opremljeni tako da je osigurana zaštita života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša.

(2) Građevine u kojima se proizvode i/ili skladište eksploziv­ne tvari smiju se graditi u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje građenje građevina. Prijenosni spremnici namijenjeni skladištenju eksplozivnih tvari smiju se postavljati samo na mjestima određenim dokumentom prostornog uređenja, odnosno lokacijskom dozvolom donesenom, odnosno izdanom u skladu s posebnim zakonom koji uređuje uređivanje prostora.

(3) Kada se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, prijenosni spremnici se mogu privremeno postaviti uz prethodno odobrenje Ministarstva.

(4) Lokacijska dozvola ili odobrenje iz stavka 3. ovoga članka može se izdati ako prijenosni spremnik u pogledu tehničkih zahtjeva i sigurnosnih mjera udovoljava uvjetima propisanim propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.

(5) Propise o proizvodnim, istraživačkim i skladišnim objektima (skladišta, priručna skladišta, prijenosni kontejneri), koji će sadržavati građevno-tehničke karakteristike, smještaj u prostoru, mjere zaštite okoliša, sigurnosne mjere, kapacitete i način skladištenja eksplozivnih tvari donosi ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

XI. ODGOVORNOSTI

Članak 45.

Odgovorne osobe u skladu sa svojim nadležnostima i odgovornostima te uz poštivanje propisa koji uređuju područje eksplozivnih tvari brinu za sigurno odvijanje procesa proizvodnje, prometa i uporabe eksplozivnih tvari te postupanja s njima tako da nisu ugroženi život i zdravlje ljudi, njihova imovina ili okoliš.

XII. UPISNICI

Članak 46.

(1) Ministarstvo vodi upisnike o:

– pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za provođenje postupka ocjene sukladnosti eksplozivnih tvari,

– izdanim odobrenjima za proizvodnju, promet, uporabu i nabavu eksplozivnih tvari,

– oduzetim odobrenjima za proizvodnju, promet, uporabu i nabavu eksplozivnih tvari,

– oduzetim uzorcima eksplozivnih tvari,

– eksplozivnim tvarima koje imaju suglasnost na upute za uporabu.

(2) Pravna osoba ili obrtnik koji proizvodi eksplozivne tvari vodi upisnike o vrsti i količini proizvedenih, prodanih te uništenih eksplozivnih tvari.

(3) Pravna osoba ili obrtnik koji obavlja promet i/ili uporab­ljuje eksplozivne tvari vodi upisnike o količini i vrsti nabav­ljenoga, prodanoga, uporabljenoga, uništenoga, vraćenoga ili otu­đenog eksploziva.

(4) Upisnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka čuvaju se 10 godina, a upisnici iz stavka 3. ovoga članka 5 godina.

(5) Sadržaj, izgled i način vođenja upisnika utvrđenih u ovom članku propisuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 47.

Na prikupljanje, obradu, pohranjivanje i korištenje podataka iz upisnika propisanih ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita podataka.

XIII. NADZOR

Članak 48.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja Ministarstvo.

(2) Ministarstvo obavještava nadležno tijelo Europske unije o provedenim mjerama poradi sprječavanja prometa eksplozivnim tvarima za koje je naknadno utvrđena neusklađenost tehničkih osobina i o drugim značajnim mjerama koje se odnose na eksplozivne tvari te surađuje u radu vezanom za eksplozivne tvari s međunarodnim organizacijama i subjektima.

Članak 49.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa provode službenici za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Inspektori iz stavka 1. ovoga članka dokazuju svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom i službenom značkom.

(3) Ministar unutarnjih poslova donijet će propis o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke inspektora iz stavka 1. ovoga članka, te načinu izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama i značkama.

Članak 50.

(1) U obavljanju nadzora inspektori su u skladu s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa ovlašteni:

– ući i pregledati objekte, prostore i radilišta gdje se eksplozivne tvari proizvode, skladište, uporabljuju, uništavaju ili se obavlja njihov promet te ostale prostore za koje postoji sumnja da bi u njima mogle biti eksplozivne tvari,

– pregledati dokumentaciju vezanu uz eksplozivne tvari,

– pregledati isprave o stručnoj osposobljenosti osoba,

– provjeriti i utvrditi identitet osoba koje zateknu na mjestima uporabe, proizvodnje i skladištima eksplozivnih tvari,

– zabraniti postupanje s eksplozivnim tvarima osobama koje za to nisu stručno osposobljene,

– zabraniti proizvodnju eksplozivnih tvari te pojedine radnje vezane uz promet, uporabu eksplozivnih tvari, skladišta ili mjesta utovara ili istovara ako su počinjeni teži propusti u poduzimanju sigurnosnih mjera koje su propisane ovim Zakonom i na temelju njega donesenim propisima a koji za posljedicu imaju ugroža­va­nja života i zdravlja ljudi,

– narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku,

– narediti i druge mjere u proizvodnji, prometu i uporabi koje su potrebne radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine ili okoliša.

(2) Žalba protiv rješenja kojim su izrečene zabrane iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njihovo izvršenje.

(3) Pravne i fizičke osobe dužne su inspektorima omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora te im dati na uvid traženu dokumentaciju i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

XIV. ODUZIMANJE EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 51.

 Inspektor može na licu mjesta oduzeti eksplozivne tvari osobi koja:

– ima u posjedu eksplozivne tvari bez odobrenja,

– uporabljuje eksplozivne tvari bez odobrenja,

– uporabljuje eksplozivne tvari na način koji je u suprotnosti s izdanim odobrenjem,

– postoje dostatni dokazi da će eksplozivna tvar biti predmetom nezakonite nabave, uporabe ili trgovine.

XV. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. pri proizvodnji, prometu, uporabi, skladištenju, uništa­va­nju i rukovanju eksplozivnim tvarima ne poduzme mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša (članak 5. stavak 1.),

2. ne donese opći akt, ne izradi plan postupanja ili ne postupi po planu i općem aktu (članak 5. stavak 2. i 3.),

3. ne upozna sve osobe koje za nju obavljaju radnje vezane uz eksplozivne tvari s mjerama određenim u općim aktima ili ih ne osposobljava za postupanje u slučaju nesreće (članak 5. stavak 4),

4. ne osigura stalnu tjelesnu ili tehničku zaštitu objekata u kojima se obavlja proizvodnja, promet i skladištenje eksplozivnih tvari (članak 5. stavak 5.),

5. o gubitku ili krađi eksplozivnih tvari ne izvijesti najbližu policijsku postaju (članak 5. stavak 7.),

6. stavlja u promet i upotrebljava eksplozivne tvari za koje nije izdano odobrenje za stavljanje u promet (članak 6.),

7. obavlja stručne poslove u postupku ocjene sukladnosti bez ovlasti (članak 8.),

8. dozvoli da eksplozivnim tvarima rukuju osobe koje ne ispunjavaju uvjete za rukovanje eksplozivnim tvarima (članak 11. stavak 1.),

9. započne proizvodnju eksplozivnih tvari bez odobrenja Ministarstva ili nastavi obavljati proizvodnju a Ministarstvo joj je rješenjem oduzelo odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari (članak 14. stavak 1. i članak 17. stavak 1.),

10. proizvodi eksplozivne tvari na radilištu bez odobrenja Ministarstva (članak 16. stavak 1.),

11. istražuje nove vrste eksplozivnih tvari bez odobrenja Ministarstva (članak 18.),

12. se bavi prometom eksplozivnih tvari bez odobrenja Ministarstva (članak 21. stavak 1.),

13. ako proda eksplozivne tvari pravnoj osobi ili obrtniku bez nabavne dozvole (članak 21. stavak 3.),

14. nabavi eksplozivne tvari bez odobrenja nadležne policijske uprave (članak 22. stavak 1.),

15. izvodi javne vatromete bez odobrenja Ministarstva (članak 31. stavak 2.),

16. obavlja poslove miniranja bez odobrenja Ministarstva (članak 34. stavak 1.),

17. prilikom obavljanja miniranja ne poduzme sigurnosne mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša (članak 35. stavak 1.),

18. izvodi glasno pucanje bez odobrenja Ministarstva (članak 41. stavak 1.),

19. nepropisnim i nestručnim uništavanjem eksplozivnih tvari ugrožava živote i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i okoliš (članak 43. stavak 2.),

20. bez odobrenja Ministarstva ili nadležne policijske uprave postavi prijenosni spremnik na mjestu na kojem obavlja poslove miniranja (čanak 44. stavak 3.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 100.000 kuna obrtnik ili druga fizička osoba.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka učinjene u povratu prekršajni sud će uz novčanu kaznu pravnoj osobi ili obrtniku izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do godinu dana.

Članak 53.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. eksplozivnim tvarima rukuju osobe koje nisu stručno osposobljene a nisu pod nadzorom stručno osposobljene osobe ili ako prethodno nisu upoznate s opasnostima i sigurnim načinom rada (članak 12. stavak 2.),

2. u roku od osam dana ne izvijesti Ministarstvo o početku ili prestanku odobrene djelatnosti s eksplozivnim tvarima ili o statusnim promjenama (članak 13.),

3. u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari ne dostavi Ministarstvu sve evidencije koje mora voditi prema ovom Zakonu (članak 17. stavak 2.),

4. stavi u promet, prijevoz ili uporabu eksplozivne tvari koje nisu pakirane u izvornoj ambalaži ispitanoj i označenoj na način kako određuju propisi o prijevozu opasnih tvari (članak 20. stavak 1.) i/ili ako ambalaža ne sadrži podatke iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona,

5. u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za promet eksplozivnih tvari ne dostavi Ministarstvu sve evidencije koje mora voditi prema ovom Zakonu (članak 21. stavak 4.),

6. nabavi eksplozivne tvari u količinama većim od trenutno raspoloživog kapaciteta skladišta (članak 23. stavak 1.),

7. proda eksplozivne tvari a ne zadrži odobrenje ili na odobrenju ne naznači prodanu količinu eksplozivnih tvari (članak 24. stavak 1.),

8. najkasnije 24 sata prije početka uporabe eksplozivnih tvari ne izvijesti mjesno nadležnu policijsku upravu, u slučajevima kada eksplozivne tvari uporabljuje izvan područja policijske uprave koja je izdala odobrenje za nabavu (članak 24. stavak 3.),

9. ne vrati neuporabljene eksplozivne tvari u originalnom omotu u skladište ili spremnik ili ih ne uništi prema uputama proizvođača odnosno uništava ih tako da ugrožava život, zdravlje i sigurnost ljudi te materijalna dobra i okoliš (članak 25.),

10. uporabi nabavljene eksplozivne tvari suprotno odredbama članka 26. stavka 1. ovoga Zakona,

11. drži veće količine pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I. i II. od propisanih u prodavaonicama, kioscima, skladištima ili drugim spremnicima ili pokretnim trgovinama ili prodaju pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I. suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 29. i članak 30. stavak 2.), odnosno ako pirotehnička sredstva drži u izlozima (članak 30. stavak 3.),

12. prodaje pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. izvan odobrenih prodavaonica ili prodavaonica oružja i streljiva, prodaje ta sredstva u razdoblju od 2. siječnja do 1. prosinca ili ta sredstva prodaje osobama mlađim od 18 godina (članak 30. stavak 1.),

13. u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za izvođenje javnog vatrometa ne dostavi Ministarstvu sve evidencije koje mora voditi prema ovom Zakonu (članak 31. stavak 5.),

14. izvodi javni vatromet bez odobrenja mjesta i vremena izvođenja izdanog od nadležne policijske uprave odnosno ako izvodi javni vatromet pirotehničkim sredstvima koja nisu odobrena ili ne udovoljavaju propisanim uvjetima (članak 32. stavci 1., 2. i 3.),

15. u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova miniranja ne dostavi Ministarstvu sve evidencije koje mora voditi prema ovom Zakonu (članak 34. stavak 5.),

16. ne izradi plan miniranja ili ako omogući korištenje eksplozivnih tvari suprotno planu miniranja (članak 35. stavak 2.),

17. obavlja miniranje u naseljenom mjestu ili u blizini naseljenog mjesta a prethodno ne izvijesti nadležnu policijsku upravu odnosno ne izvijesti javnost putem lokalnih sredstava javnog priopćavanja ili pravne osobe koje upravljaju objektima komunalne infrastrukture (članak 35. stavak 3.),

18. poslove nadzemnih miniranja, miniranja pri razminiranju, specijalnih miniranja ili podzemnih miniranja obavljaju osobe koje nemaju dozvolu za miniranje ili za pojedinu vrstu miniranja (članak 36., 37. i 38. ),

19. poslove pripreme miniranja ili pomoćne poslove obavlja osoba koja ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 40. stavak 1. i 2.),

20. u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za izvođenje glasnog pucanja ne dostavi Ministarstvu sve evidencije koje mora voditi prema ovom Zakonu (članak 41. stavak 4.),

21. glasno pucanje obavlja više izvršitelja koji nisu osposobljeni za rukovanje eksplozivnim tvarima (članak 42. stavak 1.),

22. bez odobrenja nadležne policijske uprave izvodi glasno pucanje na mjestu na kojem se okuplja veći broj osoba (članak 42. stavak 3.),

23. neupotrijebljene eksplozivne tvari za koje nema uvjeta za pohranjivanje ne vrati dobavljaču ili ih ne uništi ili o tome ne izvijesti policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavu (članak 43. stavak 1.),

24. uništava eksplozivne tvari a ne obavijesti nadležnu policijsku upravu ili ako putem lokalnih sredstava javnog priopća­vanja ne obavijesti okolno stanovništvo u slučajevima kad je predviđena pojava jakih detonacija (članak 43. stavak 3. i 4.),

25. ne vodi propisane upisnike (članak 46. stavak 2. i 3.),

26. ne provede rješenje inspektora (članak 50. stavak 1. pod­stavci 5., 6. i 7.),

27. ne čuva upisnike iz članka 46. stavka 2. deset godina i upisnike iz članka 46. stavka 3. pet godina,

28. inspektora onemogućava u obavljanju inspekcijskog nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 50. stavak 3.),

29. postupa suprotno sigurnosnim mjerama propisanim pravilnicima koje ministar unutarnjih poslova donosi na temelju ovlasti iz ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.000 do 8.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 kuna obrtnik ili druga fizička osoba.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka učinjene u povratu prekršajni sud će uz novčanu kaznu pravnoj osobi ili obrtniku izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

Članak 54.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja koristi pirotehnička sredstva razreda II. izvan dozvoljenog razdoblja ili ako ta sredstva koristi u dozvoljenom razdoblju u zatvorenim prostorijama i na prostorima gdje se okuplja veći broj osoba (članak 30. stavak 5.),

2. koja izvodi javni vatromet a nema dozvolu za izvođenje javnog vatrometa (članak 31. stavak 2.),

3. koja obavlja poslove nadzemnih, specijalnih, podzemnih i miniranja pri razminiranju a nema dozvolu za obavljanje tih poslova (članak 36. stavak 1. i 3., članak 37. stavak 1., članak 38. stavak 1.),

4. koja obavlja poslove pripreme miniranja a ne ispunjava uvjete iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona,

5. koja izvodi glasno pucanje a nije osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima (članak 42. stavak 1.).

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

(1) Pravne osobe koje se bave proizvodnjom, ispitivanjem, prometom ili uporabom eksplozivnih tvari te obavljaju skladiš­tenje tih tvari na temelju odobrenja propisanih Zakonom o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narodne novine«, br. 12/94.), moraju postojeća skladišta, građevine, laboratorije, prijenosne spremnike, priručna skladišta i prodavaonice prilagoditi i opremiti sukladno uvjetima koji su utvrđeni ovim Zakonom, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 8. stavka 3. i članka 44. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe koje su na temelju Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narodne novine«, br. 12/94.) dobile odobrenje za obavljanje poslova miniranja i glasnog pucanja dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a pravne osobe koje su na temelju Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu dobile odobrenje za izvođenje javnih vatrometa dužne su u roku godine dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 32. stavka 4. ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona.

(3) U slučaju da pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka u propisanom roku ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona prestaje im važiti izdano odobrenje.

(4) Dozvole za miniranje izdane na temelju Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narodne novine«, br. 12/94.) ostaju na snazi.

(5) Pravne osobe koje su ishodile odobrenje za stavljanje u promet eksplozivnih tvari prije stupanja na snagu ovoga Zakona moraju ishoditi odobrenje za stavljanje u promet sukladno odredbama ovoga Zakona do 1. siječnja. 2007.

(6) Odredbe članka 48. stavka 2. ovoga Zakona, o obvezi obavještavanja nadležnog tijela Europske unije, počinju se primjenjivati danom prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Članak 56.

(1) Propisi doneseni na temelju ovlasti iz Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narodne novine«, br. 12/94.) ostaju na snazi do donošenja propisa na temelju ovlasti iz ovoga Zakona ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravilnike za čije je donošenje ovlašten odredbama ovoga Zakona ministar unutarnjih poslova će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 57.

Postupci za izdavanje odobrenja, potvrda i dozvola, koji su prije stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti po odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narod­ne novine«, br. 12/94.), dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narodne novine«, br. 12/94.).

Članak 59.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/04-01/03
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.