Program izmjena i dopuna jedinstvenoga nastavnog plana i okvirnoga obrazovnog programa za zanimanje kuhar

NN 178/2004 (16.12.2004.), Program izmjena i dopuna jedinstvenoga nastavnog plana i okvirnoga obrazovnog programa za zanimanje kuhar

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3091

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvat­ske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA JEDINSTVENOGA NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOGA OBRAZOVNOG
PROGRAMA ZA ZANIMANJE

KUHAR

 1. U Jedinstvenom nastavnom planu i okvirnom obrazovnom programu za zanimanje kuhar (»Narodne novine«, br. 112/04) mijenjaju se točke 1., 2., 3. i 4. i glase:

»1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Naziv zanimanja: KUHAR

Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje kuhar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje ovog cilja potrebno je ostvariti:

a) opće zadaće:

steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju koje­ga je moguć daljnji osobni razvoj u struci,

steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline;

b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

upoznati atraktivnost i važnost zanimanja kuhar u turis­tičko-ugostiteljskoj djelatnosti,

upoznati opasnosti na radu,

upoznati propise o radu na siguran način,

upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

upoznati moguće izvore onečišćenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,

racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

– znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi kuhar,

– planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,

razviti i primjenjivati osobine kuhara (imidž),

spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske razli­čitosti,

– upoznati opremu kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),

znati dužnosti kuhara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

– upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte i dr. – jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik),

– naučiti pripremu jela u ugostiteljskim objektima,

upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela,

– znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

– upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,

upoznati namirnice biljnog podrijetla, načine čuvanja, skla­dištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,

– upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

– Trajanje obrazovanja: 3 godine.

– Uvjeti za upis:

završena osnovna škola,

– liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

– sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

        ugovor o naukovanju.

 

2. NASTAVNI PLAN

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

2

64

239

Kulturno-povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija kuhinje

-

-

-

-

1

32

32

Strani jezik II.

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strani jezik II.

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Vježbe u školi

 

 

 

 

 

 

 

Bonton

1

35

 

 

 

 

 

 

35

Ugostiteljsko posluživanje

1

35

 

 

1

35

 

 

 

 

 

 

70

Osnove računalstva

2

70

 

 

 

 

70

Praktična nastava

 

760

 

865

 

800

2.425

Ukupno

19

1425

17

1460

16

1312

4197

 

NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A) Općeobrazovni dio  

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

B) Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

 

1. razred

2. razred

3. razred

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

 

Tehnologija zanimanja *

2

70

3

105

2

64

239

 

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

 

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

 

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

 

Vođenje i organizacije kuhinje

-

-

-

-

1

32

32

 

Strani jezik II.*

1

35

1

35

1

32

102

 

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

 

 Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strani jezik II.

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6

210

7

245

9

288

743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 * Ako se strani jezik II realizira s jednim satom tjedno tada se iz ponuđenog programa izdvajaju bitni sadržaji za savladavanje ovog jezika, a koji se odnose na područje kuharstva. Ako se strani jezik II realizira zajedno s  izbornom nastavom sa 2 sata tjedno tada se realizira cjelokupni ponuđeni program.
.


B1*)  Tehnologija zanimanja 2/3/2

 

 

 

Nastavno područje

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove higijene

½

17

-

-

-

 17

Kemija

½

18

 -

-

-

-

 18

Poznavanje robe i prehrana

1

35

2

70

2

64

 169

Biologija i ekologija

-

 -

1

35

-

-

 35

Ukupno

2

70

3

105

2

64

239

 

C) Vježbe i praktična nastava

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Vježbe u školi*

140

35

 

175

- Bonton

- Ugostiteljsko posluživanje

- Osnove računalstva

35

35

70

35

-

-

-

-

35

70

70 

Praktična nastava **

760

865

800

2425

- u školi : Kuharstvo s vježbama

- u ugostiteljskom objektu

 

220

 

540

240

 

625

 

160

 

640

 

620

 

1.805

Sveukupno

900

900

800

2600

 

*Škole koje nisu u mogućnosti, zbog neodgovarajućeg prostora i opreme realizirati predviđene vježbe (bontona, ugostiteljskog posluživanja ili osnova računalstva) dužne su realizirati teoretske sadržaje kao pripreme za vježbu u školi te u pisanom obliku pripremiti upute za izvođenje pojedine vježbe čiju realizaciju će prepustiti licenciranom ugostiteljskom objektu s kojim učenik ima sklopljen ugovor o naukovanju.

* *Praktična nastava u školi realizira se u obliku vježbi - kuharstvo s vježbama.  U okviru kuharstva s vježbama u školi se realiziraju sadržaji zaštite na radu (najviše do 40 sati). Prije početka realizacije praktične nastave u ugostiteljskom objektu učenici prvog razreda moraju položiti ispit iz zaštite na radu. Praktična nastava u ugostiteljskim objektima realizira se  temeljem ugovora o naukovanju ili temeljem ugovora u praktičnoj nastavi koje sklapa škola i ugostiteljsko turističko poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoje osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i poduzećima.

 

 

D) Ukupno nastave

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

 Općeobrazovni dio

315

315

224

854

 Stručno-teorijski dio

210

245

288

743

 Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1425

1460

1312

4197

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Matematika u struci

usmeni, pismeni

Tehnologija zanimanja

usmeni, pismeni, vježbe

Kulturno-povijesna baština

usmeni, pismeni

Marketing u turizmu

usmeni, pismeni

Enologija s gastronomijom

usmeni, pismeni, vježbe

Vođenje i organizacija kuhinje

usmeni, pismeni

Izborna nastava

usmeni, pismeni, vježbe

Vježbe u školi

Bonton

Ugostiteljsko posluživanje

Osnove računalstva

praktična provedba vježbi , rad na računalu

usmeni, pismeni

Praktična nastava u školi – Kuharstvo s vježbama

Praktična nastava u  ugostiteljskom objektu

praktični uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

 

Nastavnik

 

Izobrazba

 

Matematika u struci

prof. matematike, dipl. ing. matematike

VSS

 

Strani jezik

prof. stranog jezika

VSS

 

Tehnologija zanimanja

 

 

 

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl. ing. kemijske tehnologije

- prof. biologije, dipl. ing. biologije, dipl. ing. biotehnologije

VSS

 

Kulturno povijesna baština

prof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnosti

VSS

 

Marketing u turizmu

dipl. ekonomista

VSS

 

Enologija s gastronomijom

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara/natkonobara, majstor natkonobar, majstor kuhar

VSS,

 

Vođenje i organizacija kuhinje

dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara, majstor kuhar , VKV kuhar, kuhara specijalista

VSS,

 

Strani jezik II

prof. stranog jezika

VSS

 

Vježbe i praktična nastava

 

 

 

- Kuharstvo

 

 

 

 

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

(hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara, majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalista

dipl. ing. prehrambene tehnologije uz položenu prekvalifikaciju i ispit za majstora kuhara

 

VSS, VŠS, VKV

 

 

VSS

 

-Bonton

-prof. pedagogije, prof. psihologije

VSS

 

-  Ugostiteljsko posluživanje

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora konobara,  majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista,

VSS, VŠS, VKV

 

- Osnove računalstva

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičar

VSS

 

- Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalista

majstorski ispit,  VKV

 

 

»

 

 

2. U točki 5. mijenja se podtočka 5. 1. i glasi:

« 5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi.

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Razred

Nastavnik

Broj sati nastave

Broj učenika u skupini

 

Vježbe u školi

 

 

 

 

 

Bonton

1

profesor

35

15

 

Ugostiteljsko posluživanje

½

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

35/35

15

 

 Osnove računalstva

1

profesor

70

15

 

Praktična nastava u školi

- Kuharstvo s vježbama

1/2/3

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

220/240/160

15

 

 

»

 

3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/04-02/21
Urbroj: 516-12/04-7
Zagreb, 6. prosinca 2004.  

Ministar
Branko Vukelić, v. r.