Program izmjena i dopuna jedinstvenoga nastavnog plana i okvirnoga obrazovnog programa za zanimanje slastičar

NN 178/2004 (16.12.2004.), Program izmjena i dopuna jedinstvenoga nastavnog plana i okvirnoga obrazovnog programa za zanimanje slastičar

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

3092

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA JEDINSTVENOGA NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOGA OBRAZOVNOG
PROGRAMA ZA ZANIMANJE

SLASTIČAR

1. U Jedinstvenom nastavnom planu i okvirnom obrazovnom programu za zanimanje slastičar (»Narodne novine«, br. 112/04) mijenjaju se točke 1., 2., 3. i 4. i glase:

»1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Naziv zanimanja: SLASTIČAR

Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje slastičar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a) opće zadaće:

– steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,

– steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

– spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

– spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

– biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

– upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

– upoznati opasnosti na radu,

– upoznati propise o radu na siguran način,

– upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

– upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,

– racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

– znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi slastičar,

– planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,

– razviti i primjenjivati osobine slastičara (image),

– spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

– upoznati opremu slastičarnice-kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),

– znati dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

– upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.,

– naučiti pripremu slastica u ugostiteljskim objektima,

– upoznati običaje pojedinih naroda i njihove nacionalne specijalitete kod slastica,

– znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

– upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,

– upoznati namirnice biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,

– upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

Trajanje obrazovanja: 3 godine,

Uvjeti za upis: – završena osnovna škola,

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

– sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

        ugovor o naukovanju.

 

2. NASTAVNI PLAN

 

 Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

2

64

239

Kulturno-povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija slastičarnice

-

-

-

-

1

32

32

Strani jezik II

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strani jezik II

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Vježbe u školi

 

 

 

 

 

 

 

Bonton

1

35

-

-

-

-

 

35

 

Ugostiteljsko posluživanje

1

35

 

 

1

35

 

 

-

-

 

70

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Praktična nastava

 

 

760

 

 

865

 

 

800

 

2425

Ukupno

19

1425

17

1460

16

1312

4197

 

 
NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A)     Općeobrazovni dio programa
 
 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

 

 

 

 

 

B) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehnologija zanimanja *

2

70

3

105

2

64

239

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

 -

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija slastičarnice

 

 

 

 

1

32

32

Strani jezik II

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava

1

35

21

35

1

32

102

TZK

Matematika u struci

Strani jezik II

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6

210

27

245

9

288

743

 

 * Ako se strani jezik II realizira s jednim satom tjedno tada se iz ponuđenog programa izdvajaju bitni sadržaji za savladavanje ovog jezika, a koji se odnose na područje slastičarstva. Ako se strani jezik II realira zajedno sa izbornom nastavom sa 2 sata tjedno tada se realizira cjelokupni ponuđeni program

 
B1*)  Tehnologija zanimanja 2/3/2

 

Nastavno područje

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove higijene

½

17

 -

-

-

-

17

Kemija

½

18

 -

-

-

-

18

Poznavanje robe i prehrana

1

35

2

70

2

64

 169

Biologija i ekologija

-

1

35

-

-

35

Ukupno

2

70

3

105

2

64

239

 

 

C) Vježbe i praktična nastava

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Vježbe u školi*

140

35

-

175

- Bonton

- Ugostiteljsko posluživanje

- Osnove računalstva

35

35

70

 -

35

-

-

-

-

35

70

70

Praktična nastava **

760

865

800

2425

- u školi : Slastičarstvo s vježbama

­ - u ugostiteljskom objektu

 

220

 

540

240

 

625

 

160

 

640

 

620

 

1.805

Sveukupno

900

900

800

2600

 

 

 * Nastava se izvodi u obliku vježbi uz korištenje teoretskog znanja odgovarajućih sadržaja stručno teoretskih predmeta te uz uvodne teoretske napomene pri izvođenju svake vježbe. U okviru vježbi iz slastičarstva u školi realiziraju se i sadržaji zaštite na radu (najviše do 40 sati). Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u ugostiteljskom objektu (kod obrtnika ili trgovačkog društva ) moraju položiti ispit iz zaštite na radu. Škole koje nisu u mogućnosti, zbog neodgovarajućeg prostora i opreme realizirati predviđene vježbe (iz slastičarstva, bontona, ugostiteljskog posluživanja ili osnova računalstva) dužne su realizirati teoretske sadržaje kao pripreme za vježbu u školi te u pisanom obliku pripremiti upute za izvođenje pojedine vježbe čiju realizaciju će prepustit licenciranom ugostiteljskom objektu s kojim učenik ima sklopljen ugovor o naukovanju.

 

** Praktična nastava u školi realizira se u obliku vježbi – slastičarstvo s vježbama.  U okviru slastičarstva s vježbama u školi se realiziraju sadržaji zaštite na radu (najviše do 40 sati). Prije početka realizacije praktične nastave u ugostiteljskom objektu učenici prvog razreda moraju položiti ispit iz zaštite na radu. Praktična nastava u ugostiteljskim objektima realizira se  temeljem ugovora o naukovanju ili temeljem ugovora u praktičnoj nastavi koje sklapa škola i ugostiteljsko turističko poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoje osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i poduzećima.

 

 

D) Ukupno nastave

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno teorijski dio

210

245

288

743

Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1425

1460

1312

4197

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Matematika u struci

usmeni, pismeni

Tehnologija zanimanja

usmeni, pismeni, vježbe

Kulturno-povijesna baština

usmeni, pismeni

Marketing u turizmu

usmeni, pismeni

Enologija s gastronomijom

usmeni, pismeni, vježbe

Vođenje i organizacija slastičarnice

usmeni, pismeni

Izborna nastava

usmeni, pismeni

Vježbe u školi *

 

Bonton

Ugostiteljsko posluživanje

Osnove računalstva

 usmeni, pismeni, praktična provedba vježbi

rad na računalu

Praktična nastava u školi – Slastičarstvo s vježbama

Praktična nastava u   ugostiteljskom objektu

praktični uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

 

 

 

 


 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

 

Nastavnik

 

Izobrazba

 

Matematika u struci

prof. matematike, dipl.ing. matematike

VSS

 

Tehnologija zanimanja

 

 

 

dipl.ing. biotehnologije , dipl.ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl.ing. kemijske tehnologije

-Prof.biologije,dipl. ing. biologije, dipl.ing. biotehnologije

VSS

 

Kulturno povijesna baština

prof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnosti

VSS

 

Marketing u turizmu

dipl.ekonomista

VSS

 

Enologija s gastronomijom

dipl.ing. biotehnologije , dipl.ing. prehrambene tehnologije

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara/natkonobara, majstor natkonobar/kuhar

VSS, majstorski ispit

 

Vođenje i organizacija slastičarnice

dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora slastičara,  majstor slastičar, VKV slastičara, slastičar specijalista

VSS, majstorski ispit

 

Strani jezik II

profesor stranog jezika

VSS

 

Vježbe u školi

 

 

 

- Slastičarstvo

 

 

 

 

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora slastičara , dipl. ing. prehrambene tehnologije,

 majstor slastičar, VKV kuhar, slastičar specijalista

 

VSS, VŠS, VKV, majstorski ispit

 

-Bonton

-prof. pedagogije, prof. psihologije

VSS

 

-  Ugostiteljsko posluživanje

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora natkonobara, majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista,

VSS, VŠS, VKV, majstorski ispit

 

Osnove računalstva

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl.ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičar

VSS

 

Praktična nastava

majstor slastičar, VKV slastičar, slastičar specijalist

VKV, majstorski ispit

 

»

 


2. U točki 5. mijenja se podtočka 5. 1. i glasi:

« 5.1          Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi

 

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Razred

Nastavnik

Broj sati nastave

Broj učenika u skupini

 

Vježbe u školi

 

 

 

 

 

Bonton

1

profesor

35

15

 

Ugostiteljsko posluživanje

1/2

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

35/35

15

 

 Osnove računalstva

1

profesor

70

15

 

Praktična nastava u školi - Slastičarstvo  s vježbama

1/2/3

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

220/240/160

15

 

 

»

 

 

3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/04-02/21

Urbroj: 516-12/04-8

Zagreb, 6. prosinca 2004.  

Ministar
Branko Vukelić, v. r.