Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

NN 179/2004 (17.12.2004.), Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

ministarstvo unutarnjih poslova

3108

Na temelju članka 261. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04) na prijedlog ovlaštene stručne organizacije, ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove produljenja valjanosti prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni ili izvanredni tehnički pregled:

a) opći dio

1.

Moped, motocikl ili laka prikolica

70,31

2.

Osobni automobil, kombinirani auto-

 

 

mobil, priključno vozilo ili traktor

115,76

3.

Autobus, teretni automobil ili

 

 

radno vozilo

186,06

 

b) posebni dio

(ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO test)

4.

Vozilo s DIESEL motorom

77,83

5.

Vozilo s BEZ-KAT motorom

40,22

6.

Vozilo s REG-KAT motorom

75,54

 

 

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora-EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

 

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7.

Moped, motocikl

40,22

8.

Osobni automobil ili kombinirani

 

 

automobil

55,26

9.

Autobus, teretni automobil, radno
vozilo ili priključno vozilo

93,20

 

                                         

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10.

Autobus, teretni automobil ili radno

 

 

vozilo (vozilo s hidrauličnom ili

 

 

zračno-hidrauličnom kočnom

 

 

instalacijom)

462,71

11.

Autobus, teretni automobil ili radno

 

 

vozilo (vozilo sa zračnom kočnom

 

 

instalacijom)

764,53

12.

Priključno vozilo (vozilo sa zračnom

 

 

kočnom instalacijom)

372,13

 

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenog posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

 

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13.

Poslovi koji prethode registraciji i

 

 

produljenju valjanosti prometne doz-

 

 

vole – uvid odnosno provjera doku-

 

 

mentacije o uplati propisanih obveza

 

 

(porez, carina, obvezno osiguranje,

 

 

posebna naknada za okoliš, naknada

 

 

za ceste)

34,99

14.

Naplata propisanih obveza iz red. br.

 

 

13 (iznos za 1 uslugu)

13,80

15.

Produljenje valjanosti prometne

 

 

dozvole

34,99

16.

Popunjavanje registracijskog lista

26,16

17.

Izdavanje registracijskih pločica

17,33

18.

Zamjena ili izdavanje nove prometne

 

 

dozvole ili knjižice vozila

39,24

19.

Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona

 

 

tehničke ispravnosti lake prikolice

17,33

 

Ostale naknade:

20.

Dodatni pregled plinskih instalacija

 

 

na vozilu koje za pogon koristi

 

 

smjestu butan-propan ili metan

50,36

21.

Naknada za pregled vozila radi

 

 

promjene tehničkog stanja

 

 

(boja, šasija, kuka i sl.)

37,61

22.

Utiskivanje broja šasije na vozilo

75,54

23.

Izdavanje potvrde i probnih pločica

42,84

24.   

Naljepnica – znak kojim se označava

 

 

rok valjanosti tehničkog pregleda

5,74


                                               

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslova koji su s tim povezani (»Narodne novine«, broj 198/03).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Broj: 511-01-52-84509-2004
Zagreb, 9. prosinca 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.