Pravilnik o dozvolama za športski ribolov

NN 180/2004 (20.12.2004.), Pravilnik o dozvolama za športski ribolov

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3139

Na temelju članka 64. stavka 4. točke 2. Zakona o slatkovod­nom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01 i 174/04), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLAMA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrazac, sadržaj i visina naknade za dozvolu za športski ribolov (u daljnjem tekstu: dozvola).

Članak 2.

Dozvolu izdaje ovlaštenik ribolovnog prava s rokom važenja za:

1. jedan (1) dan (u daljnjem tekstu: dnevna dozvola);

2. tekuću kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola).

Članak 3.

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 14 ´ 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je u dva dijela, a svaki od njih ima dimenzije 7 ´ 10,5 cm.

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice označene brojevima 1. i 3., a na poleđini su stranice označene brojevima 2. i 4.

Članak 4.

Na obrascima svih dozvola navedenih u ovom Pravilniku, u dijelovima označenim rednim brojevima 1. i 3., od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv ministarstva koje izdaje dozvolu;

– naziv dozvole;

– tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole.

Članak 5.

Na obrascu dnevne dozvole u dijelovima označenim rednim brojevima 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte iznad kojih se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ribiča;

– prebivalište ribiča (država, mjesto, ulica i kućni broj),

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ribiča,

– mjesto, datum i vrijeme (sat, dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču,

– ovlaštenik ribolovnog prava,

– potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

Članak 6.

Na obrascu godišnje dozvole u dijelovima označenim 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte iznad kojih se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ribiča;

– prebivalište ribiča (država, mjesto, ulica i kućni broj);

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ribiča;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

Članak 7.

Na obrascu godišnje dozvole za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske u dijelovima označenim 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte na koje se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ribiča;

– prebivalište ribiča (država, mjesto, ulica i kućni broj);

– broj osobne iskaznice ribiča;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– pečat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i potpis ovlaštene osobe;

– potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

Članak 8.

(1) Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole datuma navedenog u dozvoli.

(2) Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 1. siječnja do 24,00 sata 31. prosinca tekuće kalendarske godine navedene u dozvoli.

Članak 9.

(1) Obrazac godišnje dozvole za hrvatske i strane državljan­ke od 15 i više godina života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života tiska se u svijetlozelenoj boji.

(2) Obrazac godišnje dozvole za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života tiska se u tamnozelenoj boji.

(3) Obrazac godišnje dozvole za hrvatske državljane ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske tiska se u svijetloplavoj boji.

(4) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba tiska se u svijetlocrvenoj boji.

(5) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov salmonidnih vrsta riba tiska se u narančastoj boji.

(6) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov na ribolovnoj zoni Otočac tiska se u žutoj boji.

(7) Starost ribiča koja je navedena u ovom Pravilniku, određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj ribič do kraja godine navršava određene godine života.

Članak 10.

(1) Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života iznosi 200,00 kuna.

(2) Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života iznosi 400,00 kuna.

(3) Visina naknade za godišnju dozvolu za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske iznosi 400,00 kuna.

(4) Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:

1. 60,00 kuna za ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba;

2. 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba;

3. 250,00 kuna za ribolov na ribolovnoj zoni Otočac.

Članak 11.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu godišnju dozvolu uz predočenje potvrde o položenome ribičkom ispitu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu dnevnu dozvolu bez predočenja potvrde o polo­že­nome ribičkom ispitu.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje godišnju dozvolu potvrđenu od Ministarstva i ovlaštenika ribolovnog prava invalidu Domovinskog rata Republike Hrvatske uz predočenje potvrde o položenome ribičkom ispitu i potvrde o statusu invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je, prilikom izdavanja dozvole, obavijestiti ribiča o granicama ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo ili ga koristi na osnovu recipročnog prava, kao i dopuštenim ribolovnim alatima, opremi, mamcima i mjerama zaštite riba.

Članak 12.

(1) O distribuiranim dozvolama vodi se središnja evidencija u Hrvatskom športsko-ribolovnom savezu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava koji izdaje dozvolu, na obra­zac dozvole upisuje podatke o ribiču. Jedan dio obrasca dozvole pripada ribiču, a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je čuvati u svojoj evidenciji jednu (1) godinu od dana izdavanja dozvole.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ispunjene obrasce dozvola za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske na kojima je dijagonalno otisnuta crvena crta ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je dostavljati mjesečno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Članak 13.

Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se velikim tiskanim slovima.

Članak 14.

Obrasci svih dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog).

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov (»Narodne novine«, br. 187/03 i 58/04).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/96
Urbroj: 525-8-04-1
Zagreb, 18. prosinca 2004.

Ministar
 Petar Čobanković, v. r.