Uredba o izmjeni Zakona o strancima

NN 182/2004 (22.12.2004.), Uredba o izmjeni Zakona o strancima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3144

Na teme­lju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O STRANCIMA

Članak 1.

U Zakonu o strancima (»Narodne novine«, broj 109/2003) članak 115 stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Osobama iz članka 79. stavka 1. Zakona o kreta­nju i borav­ku stranaca, koje nisu re­gulirale status u Republici Hrvatskoj po odredbama toga Zakona, prestaje stalni boravak 30. lip­nja 2005. godine.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječ­nja 2005. godine.

Klasa: 217-01/04-01/01
Urbroj: 5030106-04-2
Zagreb, 16. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.