Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu

NN 183/2004 (23.12.2004.), Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

3160

Na teme­lju članka 101. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03. i 60/04.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O OGRANIČENJIMA JAKOSTI ELEKTROMAGNETSKIH POLJA ZA RADIJSKU OPREMU I TELEKOMUNIKACIJSKU TERMINALNU OPREMU

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju granične vrijednosti veličina elektromagnetskog po­lja, koje stvara radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema (u da­lj­njem tekstu: RiTT oprema), granične vrijednosti snaga zrače­nja nepokretnih radijskih postaja, referentni propisi i norme o ograničava­nju jakosti elektromagnetskih po­lja radijskih frekvencija te uvjeti postav­lja­nja i uporabe kojima mora udovo­ljavati RiTT oprema kao izvor elektromagnetskog zrače­nja radijskih frekvencija.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primje­njuje na RiTT opremu koja se uvozi, stav­lja na tržište, stav­lja u pogon i upotreb­ljava u Republici Hrvatskoj, u svrhu zaštite zdrav­lja ­ljudi od djelova­nja elektromagnetskih po­lja.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, ovaj se Pravilnik ne primje­njuje na odaši­ljačke sustave usmjerenih mik­ro­valnih terestričkih i satelitskih veza, na nepokretne radijske pos­taje efektivne izračene snage ma­nje od 10 W, niti na amaterske radijske postaje efektivne izračene snage ma­nje od 100 W.

Pojmovi i znače­nje

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju s­ljedeće znače­nje:

1. efektivna izračena snaga (e.r.p.) (u danom smjeru): umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u odnosu na poluvalni dipol, u danom smjeru,

2. elektromagnetsko po­lje: periodički promje­njivo električno i magnetsko po­lje koje određuju četiri vremenski i prostorno ovisne fizikalne veličine: jakost električnog po­lja E (jedinica V/m), gustoća električnog toka D (jedinica As/m˛), jakost magnetskog po­lja H (jedinica A/m) i gustoća magnetskog toka B (jedinica T),

3. granične vrijednosti: najviše dopuštene efektivne vrijednosti veličina elektromagnetskog po­lja, kao što su jakost električ­nog i magnetskog po­lja te efektivna izračena snaga (e.r.p.) izvora elektromagnetskog neionizirajuće­g zrače­nja,

4. gustoća magnetskog toka (B): vektorska veličina koja pokazuje razinu magnetskog po­lja, a određena je silom na električni naboj koji se kreće, i izražava se u teslama (T),

5. gustoća snage (S): omjer snage i površine okomite na smjer šire­nja elektromagnetskog vala, a izražava se u vatima po kvadratnom metru (W/m˛). Upotreb­ljava se kao teme­ljno ograni­če­nje u frekvencijskom području od 10 GHz do 300 GHz, a kao referentna razina u frekvencijskom području od 10 MHz do 300 GHz,

6. gustoća struje (J): vektorska veličina čiji je inte­gral po nekoj površini jednak struji koja teče kroz tu površinu, a izražava se u amperima po kvadratnom metru (A/m˛), te se upotreb­ljava kao teme­ljno ograniče­nje u frekvencijskom području do 10 MHz,

7. jakost električnog po­lja (E): vektorska veličina koja pokazuje razinu električnog po­lja i određena je silom na mirujući električni naboj, a izražava se u voltima po metru (V/m),

8. jakost magnetskog po­lja (H): vektorska veličina koja pokazuje razinu magnetskog po­lja, a izražava se u amperima po metru (A/m),

9. mjesto postav­lja­nja: mjesto na građevini ili na tlu na kojem su postav­ljene ili se namjeravaju postaviti odaši­ljačke antene jedne ili više nepokretnih radijskih postaja,

10. nepokretna radijska postaja: radijska postaja u području povećane osjet­ljivosti ili u području profesionalne izloženosti, koja radi kao odaši­ljač i za koju je potrebno pribaviti dozvolu za radijsku postaju iz članka 86. Zakona o telekomunikacijama, te osnovna postaja u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, na koju se odnosi dozvola za uporabu radijskih frekvencija iz članka 85. Zakona o telekomunikacijama,

11. područje povećane osjet­ljivosti: područje koje obuhvaća:

a) područja stambenih nase­lja u kojima se osobe mogu zadržavati i do 24 sata dnevno,

b) škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smješ­tajne turističke objekte te dječja igrališta (prema urbanis­tičkom planu),

c) površine neizgrađenih parcela koje su prema urba­nis­tičkom planu namije­njene u svrhe navedene u podtočki a) i b) ove točke,

12. područje profesionalne izloženosti: područje radnog mjesta koje nije obuhvaćeno područjem povećane osjet­ljivosti i na kojem se osobe mogu zadržavati najdu­lje do osam sati dnevno, pri čemu je kontrolirana ­njihova izloženost elektromagnetskim po­ljima,

13. potvrda o sigurnosti: izjava koja se upisuje u dozvolu za radijsku postaju, odnosno potvrda koja se izdaje u skladu s odred­bama ovoga Pravilnika,

14. referentne razine: mjer­ljive razine zrače­nja elektromagnetskih po­lja putem kojih se praktično utvrđuje prekorače­nje teme­ljnih ograniče­nja. Referentne razine izvedene su iz odgo­varajućih teme­ljnih ograniče­nja uz pomoć mjere­nja i/ili izračuna, ili se odnose na spoznajne i štetne neizravne učinke izlaga­nja djelova­nju elektromagnetskih po­lja. U referentne razine mogu se ubrojiti s­ljedeće fizikalne veličine: jakost električnog po­lja (E), jakost magnetskog po­lja (H), gustoća magnetskog toka (B), gustoća snage (S), struja grane (IL), struja dodira (IC) i, za impulsna elektromagnetska po­lja, specifična apsorbirana energija (SA). Usklađenošću s graničnim vrijednostima referentnih razina, propisanim ovim Pravilnikom, osigurava se usklađenost s odgova­ra­ju­ćim teme­ljnim ograniče­njima,

15. sigurnosna uda­ljenost: najveća uda­ljenost od mjesta pos­tav­lja­nja odaši­ljačkoga antenskog sustava koja se primje­njuje radi provjere u postupku izdava­nja dozvole za radijsku postaju, te u postupku izdava­nja potvrde o sigurnosti za osnovnu postaju u po­kretnoj telekomunikacijskoj mreži,

16. specifična apsorbirana energija (SA): apsorbirana energija elektromagnetskog vala po jedinici mase biološkog tkiva, koja se izražava u ­džulima po kilogramu (J/kg). Upotreb­ljava se kao teme­ljno ograniče­nje u frekvencijskom području od 300 MHz do 10 GHz, i to u slučaju impulsnih elektromagnetskih po­lja,

17. specifična apsorbirana snaga (SAR): mjera brzine apsorbira­nja energije po jedinici mase biološkog tkiva, koja se izražava u vatima po kilogramu (W/kg). Upotreb­ljava se kao teme­ljno ograniče­nje u frekvencijskom području od 100 kHz do 10 GHz,

18. struja dodira (IC): struja koja teče tijekom dodira ­ljudskog tijela s vod­ljivim objektom u elektromagnetskom po­lju, a izražava se u miliamperima (mA). Može se upotreb­ljavati kao referentna razina za neizravne učinke elektromagnetskih po­lja do frekvencije od 110 MHz,

19. teme­ljna ograniče­nja: ograniče­nja na izlaga­nje djelova­nju električnih, magnetskih i elektromagnetskih po­lja koja se izrav­no teme­lje na utvrđenim zdravstvenim učincima i biološkim razmatra­njima djelova­nja tih po­lja. Ovisno o frekvencijskom pod­ručju, fizikalne veličine na koje se odnose teme­ljna ograniče­nja su: gustoća magnetskog toka (B), gustoća struje (J), specifična apsorbirana snaga (SAR) i gustoća snage (S).

Referentni propisi i norme

Članak 4.

(1) Referentni propisi u smislu ovoga Pravilnika su:

1. Direktiva 1999/5/EC Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o međusobnom priznava­nju ­njezine sukladnosti,

2. Preporuka Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničava­nju izlaga­nja ­ljudi elektromagnetskim po­ljima (0 Hz do 300 GHz). 

(2) Referentne norme u smislu ovoga Pravilnika navedene su u tablici 1. danoj u dodatku 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini ­nje­gov sastavni dio.

(3) Ministarstvo nadležno za telekomunikacije redovito us­kla­­đuje i dopu­njuje popis referentnih norma iz stavka 2. ovoga članka te ih, prema potrebi, a najma­nje jedanput godiš­nje, objav­ljuje u »Narodnim novinama«, a može ih objaviti i na Internetu te na drugi prikladan način.

Teme­ljna ograniče­nja za RiTT opremu

Članak 5.

(1) RiTT oprema, osim RiTT opreme iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, koja se uvozi, stav­lja na tržište, stav­lja u pogon i upotreb­ljava u Republici Hrvatskoj, mora zadovo­ljavati vrijednosti teme­ljnih ograniče­nja navedene u tablici 2. danoj u dodatku 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini ­nje­gov sastavni dio.

(2) Vrijednosti teme­ljnih ograniče­nja iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o frekvencijskom području, odnose se na s­ljedeće veličine elektromagnetskog po­lja:

– gustoću magnetskog toka (B) – od 0 do 1 Hz,

– gustoću struje (J) – od 1 Hz do 10 MHz,

– specifičnu apsorbiranu snagu (SAR) – od 100 kHz do 10 GHz,

– gustoću struje (J) i specifičnu apsorbiranu snagu (SAR) – od 100 kHz do 10 MHz,

– gustoću snage (S) – od 10 GHz do 300 GHz.

(3) Postupak ocje­njiva­nja sukladnosti RiTT opreme s teme­lj­nim ograniče­njima iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema posebnom pravilniku kojim se pobliže uređuju uvjeti stav­lja­nja na tržište, stav­lja­nja u pogon i uporabu RiTT opreme.

Referentne razine veličina elektromagnetskog po­lja za RiTT opremu

Članak 6.

(1) Referentne razine veličina elektromagnetskog po­lja izvedene su iz odgovarajućih teme­ljnih ograniče­nja i navedene u tab­lici 3. danoj u dodatku 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini ­nje­gov sastavni dio.

(2) Vrijednosti izmjerenih veličina elektromagnetskog po­lja, koje stvara RiTT oprema, uspoređuje se s referentnim razinama iz stavka 1. ovoga članka u svrhu utvrđiva­nja prekorače­nja teme­lj­nih ograniče­nja. Ako su zadovo­ljene referentne razine, smatra se da su zadovo­ljena i teme­ljna ograniče­nja.

(3) Ako vrijednosti izmjerenih veličina elektromagnetskog po­lja, koje stvara RiTT oprema, prelaze referentne razine iz stav­ka 1. ovoga članka, provest će se dodatni izračuni i/ili mjere­nja veličina elektromagnetskog po­lja u svrhu utvrđiva­nja prekorače­nja teme­ljnih ograniče­nja.

(4) U slučaju izrazito lokaliziranog izlaga­nja djelova­nju elektromagnetskih po­lja, kao npr. kod pokretnih radijskih postaja koje se prisla­njaju uz glavu, vrijednosti izmjerenih veličina elektromagnetskog po­lja ne uspoređuju se s referentnim razinama iz stavka 1. ovoga članka, ne­go moraju zadovo­ljavati teme­ljna ogra­ni­če­nja iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Granične vrijednosti veličina elektromagnetskog polja nepokretnih radijskih postaja

Članak 7.

(1) Za frekvencijsko područje od 3 kHz do 300 GHz granične efektivne vrijednosti veličina elektromagnetskog polja, koje stvaraju nepokretne radijske postaje, određene su u tablici 4. danoj u dodatku 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Ako nepokretna radijska postaja zadovoljava granične efektivne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da zadovoljava i temeljna ograničenja.

(3) Ako vrijednosti izračunanih ili izmjerenih veličina elektromagnetskog polja u području profesionalne izloženosti prelaze granične vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka, provest će se dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskog polja u svrhu utvrđivanja prekoračenja temeljnih ograničenja.

Granične vrijednosti snaga zrače­nja nepokretnih radijskih postaja

Članak 8.

(1) Granične vrijednosti snaga zrače­nja nepokretnih radijskih postaja i pripadajuće vrijednosti sigurnosnih uda­ljenosti određene su, na teme­lju odgovarajućih graničnih vrijednosti iz članka 7. ovoga Pravilnika, u tablici 5. danoj u dodatku 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini ­nje­gov sastavni dio.

(2) Iznimno od vrijednosti navedenih u tablici 5. iz stavka 1. ovoga članka, u frekvencijskom području od 87,5 MHz do 108 MHz granična vrijednost snage zrače­nja VHF/FM radijskih postaja, kojima se odaši­lje radijski program, iznosi 1000 W, a odgovarajuća sigurnosna uda­ljenost iznosi 20 metara.

(3) Vrijednost sigurnosnih uda­ljenosti, navedene u tablici 5. iz stavka 1. ovoga članka, primje­njuju se u svrhu provjere u postupku izdava­nja dozvole za radijsku postaju te u postupku izdava­nja potvrde o sigurnosti za osnovnu postaju u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži.

Uvjeti postav­lja­nja i uporabe nepokretnih radijskih postaja

1. Izdava­nje dozvole s upisanom potvrdom o sigurnosti

Članak 9.

(1) Hrvatska agencija za telekomunikacije (u da­lj­njem tekstu: Agencija) izdaje dozvolu za radijsku postaju iz članka 86. Zakona o telekomunikacijama na teme­lju podnesenog zahtjeva, ako su, uz uvjete utvrđene Zakonom o telekomunikacijama i drugim propisima donesenim na teme­lju toga Zakona, ispu­njeni i uvjeti postav­lja­nja i uporabe radijske postaje utvrđeni odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka utvrđenih posebnim pravilnikom iz članka 84. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama, kojim se uređuju uvjeti dodjele radijskih frekvencija, Agenciji se obvezno prilažu i s­ljedeći podaci:

a) antenski dijagram zrače­nja (horizontalni i vertikalni dijagram zrače­nja),

b) tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava,

c) zem­ljovid područja s ucrtanim mjestom postav­lja­nja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak osoba (područja povećane osjet­ljivosti),

d) najma­nja uda­ljenost od najniže točke odaši­ljačke antene, postav­ljene na najnižoj razini, do područja povećane osjet­ljivosti (izražena u m),

e) izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog po­lja na području povećane osjet­ljivosti iz točke d) ovoga stavka,

f) podaci o namjeri zajedničke uporabe izgrađene telekomunikacijske infrastrukture.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka obvezno se prilažu i prigodom podnoše­nja zahtjeva za produ­lje­nje roka va­ljanosti dozvole za radijsku postaju, u skladu s posebnim pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka, te prigodom podnoše­nja zahtjeva za izdava­nje dozvole za radijsku postaju za koju je izdana dozvola za postav­lja­nje prije stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) U dozvolu za radijsku postaju upisuju se potvrda o sigurnosti, kojom se potvrđuje da ta radijska postaja ne stvara elektromagnetska po­lja kojima razine prelaze vrijednosti propisane ovim Pravilnikom.

(5) Prije upisiva­nja potvrde o sigurnosti iz stavka 4. ovoga članka može se, prema potrebi, provesti izračun i mjere­nje veličina elektromagnetskih po­lja koja radijska postaja stvara na mjestu postav­lja­nja.

(6) Agencija vodi popis radijskih postaja na koje se primje­njuju odredbe ovoga članka, sa svim podacima iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Popis radijskih postaja iz stavka 6. ovoga članka Agencija dostav­lja ministarstvu nadležnom za zdravstvo, na ­nje­gov zahtjev, a najma­nje jedanput godiš­nje.

2. Izdava­nje potvrde o sigurnosti za osnovnu postaju

Članak 10.

(1) Agencija izdaje dozvolu za uporabu radijskih frekvencija koncesionaru javnih telekomunikacijskih usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 85. Zakona o telekomunikacijama.

(2) Koncesionar iz stavka 1. ovoga članka obvezan je, u roku od osam dana od dana postav­lja­nja svake osnovne postaje u sklopu svoje pokretne telekomunikacijske mreže, prijaviti Agenciji podatke o zem­ljopisnoj lokaciji i tehničke podatke o toj osnovnoj postaji, koji moraju sadržavati i podatke iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija može, na teme­lju prijav­ljenih podataka iz stav­ka 2. ovoga članka, prema potrebi odrediti obav­lja­nje dodatnih izračuna i mjere­nja veličina elektromagnetskih po­lja koja osnovna postaja stvara na mjestu postav­lja­nja.

(4) Na teme­lju prijave koncesionara iz stavka 2. ovoga članka, te obav­ljenih izračuna i mjere­nja iz stavka 3. ovoga članka, Agencija izdaje potvrdu o sigurnosti za svaku postav­ljenu osnovnu postaju u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, kojom se potvrđuje da ta osnovna postaja ne stvara elektromagnetska po­lja kojima razine prelaze vrijednosti propisane ovim Pravilnikom.

(5) Potvrda o sigurnosti iz stavka 4. ovoga članka predstav­lja uvjet za izdava­nje uporabne dozvole za osnovnu postaju, koja se izdaje prema posebnom zakonu kojim je uređeno građe­nje.

(6) Agencija vodi popis osnovnih postaja svih koncesionara iz stavka 1. ovoga članka, sa svim podacima iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Popis osnovnih postaja iz stavka 6. ovoga članka Agencija dostav­lja ministarstvu nadležnom za zdravstvo, na ­nje­gov zahtjev, a najma­nje jedanput godiš­nje.

Obav­lja­nje izračuna i mjere­nja veličina elektromagnetskog po­lja

Članak 11.

(1) Izračun i mjere­nje veličina elektromagnetskog po­lja iz članka 6. stavka 3., članka 7. stavka 3., članka 9. stavka 5. i članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika obav­lja Agencija ili pravna osoba koju je ovlastilo Vijeće Agencije, uz naknadu stvarnih troškova koje plaća vlasnik, odnosno korisnik RiTT opreme.

(2) Naknada stvarnih troškova plaća se u korist Agencije, odnosno ovlaštene pravne osobe koja je obavila izračun i/ili mjere­nje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Izračun i mjere­nje iz stavka 1. ovoga članka obav­ljaju se prema metodama i postupcima utvrđenim u referentnim propisima i normama o ograničava­nju jakosti elektromagnetskih po­lja radijskih frekvencija iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Nadzor

Članak 12.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika provodi inspektor telekomunikacija koji, u okviru mjera koje je ovlašten poduzimati na teme­lju Zakona o telekomunikacijama, ima ovlast privremeno zabraniti uporabu RiTT opreme ako ta oprema ne zadovo­ljava uvjete utvrđene ovim Pravilnikom, te odrediti mjere kojima se onemogućuje rad takve RiTT opreme, kao i ovlast narediti ukla­nja­nje nedostataka ako se prigodom postav­lja­nja ili uporabe RiTT opreme ne primje­njuju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka vlasnik, odnosno korisnik RiTT opreme može se kazniti za prekršaj odredaba iz članka 85. stavka 3. i 4. i članka 101. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama.

Prijelazna odredba

Članak 13.

Dozvole za nepokretnu radijsku postaju i dozvole za postav­lja­nje nepokretne radijske postaje, koje su izdane prije stupa­nja na snagu Pravilnika o najvišim dopuštenim snagama zrače­nja radijskih postaja u gradovima i nase­ljima gradskog obi­lježja (»Narodne novine«, broj 111/01. i 7/02), važe do isteka roka va­ljanosti dozvole, u skladu s odredbama Zakona o telekomunikacijama.

Propis koji prestaje važiti

Članak 14.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zrače­nja radijskih postaja u gradovima i nase­ljima gradskog obi­lježja (»Narodne novine«, broj 111/01. i 7/02.).

Stupa­nje na snagu Pravilnika

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/68
Urbroj: 530-10-04-1
Zagreb, 17. prosinca 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

 

 

DODATAK 1.

Tablica 1.

POPIS REFERENTNIH NORMA

 

Br.

Izvornik naslova norme

Prijevod naslova norme

1.

EN 50360:2001

 

 

Product standard to demonstrate the

Norma proizvoda za prikaz sukladnosti pokretnih telefona s

 

compliance of mobile phones with the

teme­­­ljnim ograniče­­­njima koja se odnose na izloženost ­­­ljudi

 

basic restrictions related to human

elektromagnetskim po­­­ljima (300 MHz – 3 GHz)

 

exposure to electromagnetic fields

 

 

(300 MHz – 3 GHz)

 

2.

EN 50364:2001

 

 

Limitation of human exposure to

Ograniče­­­nje izloženosti ­­­ljudi elektromagnetskim po­­­ljima

 

electromagnetic fields from devices

uređaja koji rade u frekvencijskom području od 0 Hz do 10

 

operating in the frequency range 0 Hz

GHz, a upotreb­­­ljavaju se u elektroničkom nadzoru proizvoda

 

to 10 GHz, used in Electronic Article

(EAS), radiofrekvencijskoj identifikaciji (RFID) i sličnim

 

Surveillance (EAS), Radio Frequency

primjenama

 

Identification (RFID) and similar applications

 

3.

EN 50371:2002

 

 

Generic standard to demonstrate the

Generička norma za prikaz sukladnosti električnih i

 

compliance of low power electronic

elektroničkih uređaja male snage s teme­­­ljnim ograniče­­­njima

 

and electrical apparatus with the basic

koja se odnose na izloženost ­­­ljudi elektromagnetskim po­­­ljima

 

restrictions related to human exposure

(10 MHz – 300 GHz) – za opću javnost

 

to electromagnetic fields

 

 

(10 MHz – 300 GHz) – General public

 

4.

 EN 50385:2002

 

 

Product standard to demonstrate the

Norma proizvoda za prikaz sukladnosti osnovnih radijskih

 

compliance of radio base stations and

postaja i nepokretnih terminalnih postaja za bežične

 

fixed terminal stations for wireless

telekomunikacijske sustave s teme­­­ljnim ograniče­­­njima ili

 

telecommunication systems with the

referentnim razinama koje se odnose na izloženost ­­­ljudi

 

basic restrictions or the reference

radiofrekvencijskim elektromagnetskim po­­­ljima

 

levels related to human exposure to

(110 MHz – 40 GHz) – za opću javnost

 

radio frequency electromagnetic fields

 

 

(110 MHz – 40 GHz) – General public

 

 

 

DODATAK 2.

Tablica 2.

VRIJEDNOSTI TEMELJNIH OGRANIČENJA ZA RiTT OPREMU

              

Frekvencija

Gustoća

Specifična

Specifična

Specifična

Gustoća

¦

struje

apsorbirana snaga

apsorbirana snaga

apsorbirana snaga

snage

 

u glavi

uprosječena po

lokalizirana

lokalizirana

S (W/m˛)

 

i trupu

cijelom tijelu

u glavi i trupu

u udovima

 

 

J (mA/m˛)

SAR (W/kg)

SAR (W/kg)

SAR (W/kg)

 

do 1 Hz

8

1 Hz – 4 Hz

8/¦

4 Hz – 1 kHz

2

1 kHz – 100 kHz

¦/500

100 kHZ – 10 MHz

¦/500

0,08

2

4

10 MHz – 10 GHz

0,08

2

4

10 GHz – 300 GHz

 

10

 

 

NAPOMENE:

1. ¦ je frekvencija izražena u Hz.

2. Zbog električne nehomogenosti ­­­ljudskog tijela prosječna vrijednost gustoće struje uzima se preko presjeka površine 1 cm˛, okomitog na smjer struje.

3. Za frekvencijsko područje do 100 kHz vršna vrijednost gustoće struje dobiva se množe­­­njem kvadratnog korijena sred­­­nje vrijednosti sa 21/2. Za impulse traja­­­nja tp ekvivalentna frekvencija, koja se primje­­­njuje kod teme­­­ljnih ograniče­­­nja, izračunava se prema izrazu ¦=1/(2tp).

4. Za impulsno magnetsko po­­­lje u frekvencijskom području do 100 kHz najveća gustoća struje pridružena impulsu izračunava se na teme­­­lju vremena porasta i pada te najveće brzine promjene gustoće magnetskog toka. Inducirana gustoća struje može se usporediti s odgovarajućim teme­­­ljnim ograniče­­­njem.

5. Sve vrijednosti specifične apsorbirane snage (SAR) uprosječuju se unutar bilo koje­g 6-minutnog intervala.

6. Masa za uprosječe­­­nje lokalizirane specifične apsorbirane snage (SAR) iznosi bilo kojih 10 g kontinuiranog tkiva. Za procjenu izloženosti uzima se vrijednost tako dobivene najveće specifične apsorbirane snage (SAR).

7. Za impulse traja­­­nja tp ekvivalentna frekvencija, koja se primje­­­njuje kod teme­­­ljnih ograniče­­­nja, izračunava se prema izrazu ¦=1(2tp). Također, za frekvencijsko područje od 0,3 GHz do 10 GHz i za lokaliziranu izloženost glave preporučuje se dodatno teme­­­ljno ograniče­­­nje, prema kojem vrijednost specifične apsorbirane energije (SA) ne smije prelaziti 10 mJ/kg za profesionalno izloženo osob­­­lje u područjima profesionalne izloženosti, odnosno 2 mJ/kg za stanovništvo u područjima povećane osjet­­­ljivosti, uprosječeno preko 10 g tkiva.

 

 

Tablica 3.

REFERENTNE RAZINE VELIČINA ELEKTROMAGNETSKOG POLJA ZA RiTT OPREMU

                    

 

Jakost

Jakost

Gustoća

Gustoća snage

Frekvencija

električnog

magnetskog

magnetskog

(ekvivalentnog

¦

po­­­lja

po­­­lja

toka

ravnog vala)

 

E (V/m)

H (A/m)

B (mT)

Sekv (W/m˛)

do 1 Hz

14 000

32 000

40 000

1 Hz – 8 Hz

10 000

32 000/¦˛

40 000/¦˛

8 Hz – 25 Hz

10 000

4000/¦

5000/¦

0,025 kHz – 0,8 kHz

250/¦

4/¦

5/¦

0,8 kHz – 3 kHz

250/¦

5

6,25

3 kHz – 100 kHz

87

5

6,25

100 kHz – 150 kHz

87

5

6,25

0,15 MHz – 1 MHz

87

0,73/¦

0,92/¦

1 MHz – 10 MHz

87/¦1/2

0,73/¦

0,92/¦

10 MHz – 400 MHz

28

0,073

0,092

2

400 MHz – 2000 MHz

1,375 ¦/1/2

0,0037 ¦/1/2

0,0046 ¦/1/2

¦/200

2 GHz – 10 GHz

61

0,16

0,20

10

10 GHz – 300 GHz

61

0,16

0,20

10

 

 

NAPOMENA:

U frekvencijskom području od 100 kHz do 10 GHz uzima se prosječna vrijednost za Sekv, E2, H2 i B2 u 6-minutnom intervalu, dok se za frekvencijsko područje iznad 10 GHz uzima prosječna vrijednost za Sekv, E2, H2 i B2 u 68/¦1,05–minutnom intervalu (¦ je izražen u GHz).

 

 

Tablica 4.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI VELIČINA ELEKTROMAGNETSKOG POLJA NEPOKRETNIH RADIJSKIH POSTAJA

 

 

Efektivne vrijednosti veličina elektromagnetskog po­­­lja

Frekvencija

Područje povećane osjet­­­ljivosti

Područje profesionalne izloženosti

¦ (MHz)

Jakost

Jakost

Jakost

Jakost

 

električnog po­­­lja

magnetskog po­­­lja

električnog po­­­lja

magnetskog po­­­lja

 

E (V/m)

H (A/m)

E (V/m)

H (A/m)

0,003 – 0,15

34,8

2

87

5

0,15 – 1

34,8

0,292/¦

87

0,73/¦

1 – 10

34,8/¦1/2

0,292/¦

87/¦1/2

0,73/¦

10 – 400

11,2

0,0292

28

0,073

400 – 2000

0,55¦1/2

0,00148 ¦1/2

1,375 ¦1/2

0,0037 ¦1/2

2000 – 300 000

24,4

0,064

61

0,16

 

 

NAPOMENE:

1. Za impulsna elektromagnetska po­­­lja u frekvencijskom području od 100 kHz do 10 MHz vršne granične vrijednosti dobivaju se množe­­­njem odgovarajućih vrijednosti iz tablice 4. s faktorom 10(0,665 log(¦/100 000) +0,176) (¦ je izražen u Hz).

2. Za impulsna elektromagnetska po­­­lja u frekvencijskom području od 10 MHz do 300 GHz vršne granične vrijednosti dobivaju se množe­­­njem odgovarajućih vrijednosti iz tablice 4. s faktorom 32.

3. U frekvencijskom području od 100 kHz do 10 GHz uzima se prosječna vrijednost za E2 i H2 u 6-minutnom intervalu, dok se za frekvencijsko područje iznad 10 GHz uzima prosječna vrijednost za E2 u 68/¦1,05 –minutnom intervalu (¦ je izražen u GHz).

 

 

Tablica 5.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI SNAGA ZRAČENJA NEPOKRETNIH RADIJSKIH POSTAJA

   

Red.

Frekvencijsko

Najviša

Sigurnosna

broj

područje

efektivna

udaljenost

 

 

izračena snaga

(m)

 

 

(e.r.p.) (W)

 

1.

3 kHz – 100 kHz

600

5

2.

100 kHz – 150 kHz

600

5

3.

150 kHz – 1 MHz

600

5

4.

1 MHz – 10 MHz

600

15

5.

10 MHz – 30 MHz

600

15

6.

30 MHz – 70 MHz

100

6

7.

70 MHZ – 400 MHz

250

10

8.

400 MHz – 470 MHz

250

10

9.

470 MHz – 1000 MHz

1000

15

10.

1 GHz – 3 GHz

1000

15

11.

3 GHz – 300 GHz

30 000

50