Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 183/2004 (23.12.2004.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3163

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« 107/03), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 3. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« 193/03 i 73/04), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, donio je

PRAVILNIK

o uvjetima kojE moraju ispunjavati korisnici sredstava FondA za zaŠtitu okoliŠa i energetsku uČinkovitost

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 2.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti pravne i fizičke osobe koje ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša, te energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Pod pravnim osobama iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika razumijevaju se i tijela državne uprave.

Članak 3.

Sredstva Fonda mogu ostvariti pravne i fizičke osobe pod uvjetima iz članka 2. ovoga Pravilnika i ako pruže jamstva sukladno objavljenim uvjetima u natječaju za korištenje sredstava Fonda da mogu pratiti i realizirati ulaganja u projekte, programe i druge aktivnosti za koje im Fond odobri sredstva.

Članak 4.

Pod jamstvima iz članka 3. ovog Pravilnika razumijevaju se:

– dokazi o ulaganju sredstava Fonda u programe, projekte i druge aktivnosti sukladno članku 5. ovog Pravilnika i uvjetima natječaja za korištenje sredstava,

– dokazi korisnika sredstava Fonda da mogu financijski pratiti ulaganja u programe, projekte i druge aktivnosti koje su pred­met natječaja za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima propisanim tim natječajem,

– dokazi o ispunjavanju drugih uvjeta u natječaju za koriš­tenje sredstava Fonda te ostalih uvjeta propisanih općim aktima Fonda.

Članak 5.

Pod ulaganjem sredstava u programe, projekte i druge aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije razumijevaju se:

– ulaganja u zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,

– saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i sma­njivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada, poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbje­gavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu, zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, provedbu nacionalnih energetskih programa, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.),

– poticanje održive gradnje, poticanje čistijeg transporta, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara, poticanje održivog razvoja ruralnog prostora, poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivoga gospodarskog razvoja,

– unaprjeđivanje sustava informiranja o stanju okoliša, pra­ćenja i ocjenjivanja stanja okoliša te uvođenje sustava upravljanja okolišem, poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Projekti, programi i druge aktivnosti u koja se ulažu sredstva Fonda pobliže se utvrđuju programom rada za tekuću godinu i programom rada za četverogodišnje plansko razdoblje.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/04-02/0024
Urbroj: 563-01-04-1
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur. v. r.