Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

NN 183/2004 (23.12.2004.), Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3164

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 4. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03 i 73/04), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donio je

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), način dodjeljivanja sredstava, te kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Članak 2.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti pravne i fizičke osobe i to:

– jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave,

– trgovačka društva i druge pravne osobe,

– obrtnici,

– fizičke osobe.

Članak 3.

Sredstva Fonda mogu se koristiti za financiranje zaštite oko­liša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sredstva Fonda mogu se koristiti za namjene utvrđene suklad­no članku 19. stavku 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i ener­getsku učinkovitost, koje se organiziraju i provode na pod­ručju Republike Hrvatske, kad ih organiziraju i financiraju među­narodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge strane pravne osobe.

Članak 4.

Sredstvima Fonda prvenstveno se financiraju projekti, programi i slične aktivnosti sukladno nacionalnoj strategiji u pod­ručju zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Članak 5.

Godišnjim i četverogodišnjim programom rada Fonda utvr­đuju se područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru kojih će Fond financirati projekte, programe i slične aktivnosti.

Upravni odbor Fonda u okviru utvrđenih područja za svaku financijsku godinu utvrđuje prioritete za dodjelu sredstava u skladu s nacionalnim strategijama i drugim dokumentima koji utvr­đuju prioritete u područjima zaštite okoliša, energetske učinko­­­­vitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Na temelju prioriteta utvrđenih sukladno stavku 2. ovoga članka Fond raspisuje natječaje za dodjelu sredstava i određuje pojedine projekte, programe i slične aktivnosti za koje se raspisuje natječaj.

Fond neće raspisati natječaj za korištenje sredstava Fonda prema utvrđenim prioritetima sukladno stavku 2. i 3. ovoga članka ako su se stekli uvjeti za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje Fonda u realizaciji projekata, programa i sličnih aktiv­nosti propisani Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i općim aktima Fonda.

Ako se ne objavi natječaj za korištenje sredstava Fonda iz razloga propisanih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i općim aktima Fonda, odluku o dodjeli sred­stava donosi Upravni odbor ili direktor Fonda, svaki u okviru svog djelokruga, na osnovu kriterija i mjerila utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja za dod­jelu sredstava Fonda utvrđuju se ciljane skupine projekata, programa i sličnih aktivnosti te korisnika sredstava u okviru prioriteta utvrđenih sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Ciljane skupine projekata, programa i sličnih aktivnosti te korisnika sredstava u okviru prioriteta utvrđuju se posebno za zaštitu okoliša a posebno za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije imajući u vidu područja ulaganja, te vrste projekata, programa i sličnih aktivnosti u koja se ulažu sred­stva Fonda.

Natječajem za dodjelu sredstava Fonda pobliže se utvrđuju projekti, programi i slične aktivnosti za koje se dodjeljuju sredstva, mogući korisnici tih sredstava, te kriteriji i mjerila po kojim će se ta sredstva dodjeljivati.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KORISNICI SREDSTAVA FONDA

Članak 7.

Sredstva Fonda mogu ostvariti korisnici ako:

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– ulažu vlastita sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnov­ljivih izvora energije,

– prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata, programa i sličnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Fonda propisane općim aktima Fonda,

– podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom natječaju,

– sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekt, program i sličnu aktivnost za koje se odobravaju sredstva Fonda,

– udovoljavaju i druge uvjete utvrđene natječajem.

Članak 8.

Pod vlastitim udjelom korisnika sredstava Fonda razumijevaju se:

– novčana sredstva korisnika,

– osnovna sredstva pribavljena radi realizacije ulaganja koje financira Fond,

– kreditna sredstva drugih financijskih institucija namijenjena ulaganju,

– ulog drugih pravnih i fizičkih osoba vezan za ulaganje.

III. NAČIN DODJELE SREDSTAVA FONDA

Članak 9.

Sredstva Fonda dodjeljuju se korisnicima sredstava radi financiranja projekata, programa i sličnih aktivnosti utvrđenih sukladno članku 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, putem:

– zajmova,

– subvencija,

– financijske pomoći

– i donacija.

Članak 10.

Zajmove i subvencije Fond u pravilu dodjeljuje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, obrtnicima i fizičkim osobama.

Financijske pomoći i donacije Fond u pravilu dodjeljuje jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave.

Subvencije, financijske pomoći i donacije Fond može davati trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, obrtnicima i fizičkim osobama na temelju programa rada Fonda za tekuću godinu odnosno na temelju odluke Upravnog odbora.

Članak 11.

Fond može sredstva dodjeljivati izravno ili putem financijske institucije.

Članak 12.

Radi ulaganja u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, te obrtnicima i fizičkim osobama Fond u pravilu daje zajmove.

Kod davanja zajmova Fond provodi postupak procjene izvedivosti ulaganja, odnosno utvrđivanja financijske, gospodarske, tehničke i kadrovske sposobnosti korisnika sredstava zajma, te očekivanih pozitivnih učinaka sredstava koja se namjeravaju ulagati u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

U postupku procjene izvedivosti ulaganja u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, odnosno procjene financijske i gospodarske sposobnosti korisnika sredstava, Fond surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj.

Upravni odbor Fonda može donijeti odluku o suradnji i s drugim financijskim institucijama radi provjere izvedivosti ulaganja, odnosno procjene financijske i gospodarske sposobnosti korisnika sredstava.

Radi osiguranja povrata zajmova Fond utvrđuje u uvjetima natječaja minimalne zahtjeve s potrebnim instrumentima osiguranja sredstava, a konkretni instrumenti osiguranja plasmana sred­stva Fonda utvrđuju se ugovorom o zajmu za svaki pojedini projekt, program ili sličnu aktivnost u koju se ulažu sredstva Fonda.

Sredstva zajma Fonda ne mogu se odobriti dok korisnik sred­stava ne osigura ugovorene instrumente osiguranja plaćanja.

Članak 13.

Fond može subvencionirati ulaganja u zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i korištenja obnovljivih izvora energije.

Subvencije se mogu davati na kamate, na ulaganja i za zatvaranje financijske konstrukcije ulaganja u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovi­tosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Korisnici subvencija mogu biti pravne i fizičke osobe koje ulažu sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za koje financijska institucija ili Fond utvrdi da su financijski održivi.

Fond kod davanja subvencija na odgovarajući način provodi postupak procjene izvedivosti ulaganja, odnosno utvrđivanja financijske, gospodarske, tehničke i kadrovske sposobnosti korisnika sredstava Fonda, te očekivanih pozitivnih učinaka sredstava koja se namjeravaju ulagati u okoliš i energetsku učinkovitost.

Odlukom Upravnog odbora utvrđuje se način davanja i iznos subvencije.

Sredstva dodijeljena subvencijom su bespovratna.

Članak 14.

Fond može subvencionirati kamatu komercijalnog kredita djelomično ili u cijelosti.

Fond može obavljati isplatu subvencije kamate jednokratno za ukupan iznos i za cijelo vrijeme trajanja kredita i sukcesivno u skladu s ugovorenim dospijećima kamata iz ugovora o kreditu čija se kamata subvencionira.

Korisnici subvencionirane kamate mogu biti pravne i fizičke osobe koje ulažu sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, za koje financijska institucija ili Fond ut­vrdi da su financijski održivi uz subvencioniranje kamatne stope.

O načinu dodjele subvencije kamata iz stavka 1. i 2. ovog članka odlučuje Upravni odbor.

Članak 15.

Kod subvencioniranja kamata Fond prihvaća instrumente osiguranja kredita kao i poslovna banka koja je odobrila kredit ako Upravni odbor drugačije ne odredi.

Minimalne zahtjeve za potrebnim instrumentima osiguranja kredita Fond propisuje natječajem, a konkretni instrumenti osiguranja plasmana sredstava Fonda utvrđuju se ugovorom o subvenciji za svaki pojedini projekt, program i sličnu aktivnost za koju Fond odobri subvenciju.

Članak 16.

Financijske pomoći Fond daje bespovratno u skladu s na­mjenama utvrđenim programom rada ili natječajem.

Programom rada ili natječajem utvrđuje se maksimalni iznos pomoći po pojedinom projektu, programu ili sličnoj aktivnosti u koje Fond ulaže sredstva.

Članak 17.

Fond daje sredstva donacija pod uvjetima i na način utvrđenim programom rada Fonda ili natječajem.

Fond sredstva donacija daje iz prihoda ostvarenih iz izvora propisanih zakonom, a može ih davati i iz inozemnih prihoda ako je posebnim ugovorom s inozemnom financijskom institucijom koja osigurava sredstva ugovoreno dodjeljivanje sredstava putem donacije.

Članak 18.

Kod davanja zajmova, subvencija, financijske pomoći i donacije Fond ima aktivnu ulogu u procjeni izvedivosti ulaganja sredstava i očekivanih pozitivnih učinaka na okoliš i energetsku učinkovitost.

Fond neće dati zajam, subvenciju, financijsku pomoć i donaciju ako utvrdi da je sporna izvedivost ulaganja sredstava koja se namjeravaju uložiti te da se ne mogu očekivati pozitivni učinci na okoliš i energetsku učinkovitost.

Članak 19.

Fond neće pustiti odobreni zajam, subvenciju ili financijsku pomoć u tečaj, odnosno doznačiti donaciju korisniku koji nema ispunjene sve uvjete koji mu omogućuju uredno i namjensko korištenje odobrenih sredstava.

Fond će odobrena sredstva stavljati na raspolaganje korisniku prema fazama ulaganja i ispostavljenim situacijama.

Fond može doznačiti korisniku sredstva i prema stvarnoj rea­lizaciji ulaganja ako je tako određeno ugovorom.

Članak 20.

U slučaju da je neka obročna obveza po zajmu dospjela a nije plaćena, Fond će upotrijebiti onaj instrument osiguranja od kojeg se očekuje najbrža naplata dospjele obveze.

Ako Fond ocijeni da su razlozi neispunjavanja obveza oprav­dani može ugovoriti drugačije uvjete otplate zajma te sklopiti dodatak ugovoru.

Članak 21.

Sredstva Fonda bez obzira radi li se o izravnom ili neizravnom financiranju imaju namjenski karakter.

U ugovoru o dodjeli sredstava mora se navesti pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava Fonda.

Za slučaj nenamjenskog korištenja sredstava korisnik je dužan iznos nenamjenski utrošenih sredstava vratiti Fondu zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana primitka sredstava pa do dana povratka na račun Fonda i nadoknaditi nanesenu štetu Fondu sukladno odredbi članka 20. stavka 6. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učin­kovitost, te odgovarajućim odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Članak 22.

Sredstva Fonda moraju biti korištena sukladno njihovoj namjeni i u rokovima korištenja kako je to utvrđeno natječajem ili ugovorom.

U slučaju dodjeljivanja sredstava po obrocima odnosno situacijama, korisnik sredstava dužan je dokumentirati namjensko korištenje za svaki obrok odnosno situaciju posebno, kao i za cijeli iznos korištenih sredstava Fonda.

Članak 23.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave mogu ostvariti sredstva Fonda:

– do 80% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na područjima od posebne državne skrbi,

– do 60% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na otocima i u brdsko-planinskim područjima, te ako su im financijske mogućnosti ograničene (prihod po glavi stanovnika manji od 65% prosjeka RH i dr.),

– do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja na ostalim područjima.

Trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe mogu ostvariti sredstva Fonda u visini koja se utvrđuje odlukom Upravnog odbora, odnosno natječajem za prikupljanje ponuda, a najviše do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja.

Iznimno, odlukom Upravnog odbora može se utvrditi sudjelovanje sredstava Fonda u financiranju projekata, programa i sličnih aktivnosti koje ostvaruju trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe odgovarajućom primjenom kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

Ako se radi o projektima, programima i sličnim aktivnostima u koja se ulažu sredstva Fonda na području Republike Hrvatske koje organiziraju i financiraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge pravne osobe, sudjelovanje sred­stava Fonda utvrđuje se ugovorom u visini koju svojom odlukom utvrdi Upravni odbor Fonda.

Članak 24.

Korisnici sredstava Fonda dužni su sufinancirati programe, projekte i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u okviru omjera navedenih u članku 23. ovoga Pravilnika, te pružiti dokaze o izvedivosti i mogućnosti financijskog praćenja ulaganja.

Dokazi u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuju se natječajem.

Članak 25.

Fond prati izvođenje projekta, programa i sličnih aktivnosti sukladno zaključenom ugovoru bez obzira da li su sredstva dodijeljena kao zajam, subvencija, financijska pomoć ili donacija.

Ugovori o dodjeli sredstava Fonda moraju pored uobičajenih odredbi sadržavati odredbe o načinu kontrole izvođenja projekata, programa i sličnih aktivnosti, o načinu i učestalosti obavješći­va­nja Fonda te o mjerama zbog neispunjavanja ugovornih obveza, a posebno o mjerama zbog nenamjenskog korištenja sredstava Fonda.

Članak 26.

Fond ima pravo uvida u svu dokumentaciju vezanu uz procjenu izvedivosti ulaganja i očekivanih učinaka na okoliš, odnosno energetsku učinkovitost, te sudjeluje u nadzoru izvođenja zahvata i namjenskog korištenja sredstava koja je dodijelio.

Članak 27.

Fond prati i kontrolira namjensko korištenje sredstava na temelju izvješća i pribavljene dokumentacije koju je dužan izraditi korisnik sredstava, i koja mora imati količinske i financijske pokazatelje potrebne za kvalitetno praćenje ulaganja sredstava Fonda.

Korisnik sredstava dužan je dostaviti Fondu izvješća:

– u svako vrijeme na zahtjev Fonda i u rokovima utvrđenim ugovorom,

– završno izvješće najkasnije 15 dana po dovršetku ulaganja,

– godišnja izvješća o postignutim učincima ulaganja na zaš­titu okoliša i energetsku učinkovitost, i to u razdoblju od 5 godina po završetku ulaganja.

Članak 28.

Korisnik sredstava dužan je bez odgađanja izvijestiti Fond o:

– svim mogućim odstupanjima od ugovorenog ulaganja,

– o svakoj situaciji koja sprječava ili odugovlači tijek radova, odnosno ostvarivanje ulaganja te o mjerama za otklanjanje uzroka,

– statusnim i drugim bitnim organizacijskim i kadrovskim promjenama koje mogu utjecati na tijek ulaganja,

– promjeni zakonskog zastupnika,

– o drugim pitanjima utvrđenim ugovorom.

Članak 29.

Fond može otkazati ili odložiti plaćanje ugovorenih sredstava korisniku, te zahtijevati vraćanje sredstava ako korisnik:

– dodijeljena sredstva dijelom ili u cijelosti troši nenamjenski,

– nije dao Fondu kod dobivanja njegovih sredstava, odnosno pri sklapanju ugovora istinite ili točne podatke,

– ne postiže očekivane učinke ulaganja, ili ne poštuje odredbe ugovora ili općih akata Fonda ako se ugovor poziva na njegove odredbe,

– nepravilno koristi sredstava Fonda i odstupa od preuzetih ugovorenih obveza,

– ne podmiruje ugovorene obveze, odnosno ne prati ulaganja na način kako je to utvrđeno ugovorom,

– prestane s redovnim poslovanjem ili postane financijski nesposoban da prati daljnji tijek ulaganja,

– svojim poslovanjem prouzrokuje uvođenje stečajnog, likvidacijskog, ovršnog odnosno drugog postupka koji onemogućava ostvarivanje ugovorenog ulaganja.

U slučaju manjeg odstupanja korisnika sredstava Fonda od ugovorenih obveza na prijedlog direktora Upravni odbor može odlučiti da se ugovor preispita i dopunama ugovora omogući nastavak ulaganja ako se takvom dopunom osigurava ostvarivanje ciljeva projekta, programa ili druge ugovorene aktivnosti u pod­ručju zaštite okoliša i energetskoj učinkovitost, ili pak osigurava javni interes u zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.

IV. KRITERIJI I MJERILA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA

Članak 30.

Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda ocjenjuju se prema kriterijima i mjerilima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem.

Kriteriji i mjerila za ocjenu izvedivosti ulaganja, odnosno utvr­đivanja financijske, gospodarske, tehničke i kadrovske sposobnosti te očekivanih pozitivnih učinaka sredstava koja se namjeravaju uložiti određeni u natječajnoj dokumentaciji moraju biti u skladu s ovim Pravilnikom.

Kod davanja zajmova, subvencija, financijske pomoći i donacija relevantan je stupanj izvedivosti ulaganja te sposobnost korisnika sredstava prema kriterijima propisanim stavkom 2. ovoga članka.

Za svaki pojedini natječaj Upravni odbor Fonda može utvrditi pobliže kriterije i mjerila pod uvjetom da ti kriteriji i mjerila nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 31.

Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava Fonda su:

  pripremljenost projekta, programa ili sličnih

    aktivnosti za koje je raspisan natječaj

    (pripremljenost stručne i tehničke dokumenta-
cije, stupanj spremnosti za početak radova,
visina vlastitih sredstava korisnika)..... do 10 bodova

  stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i ener-

    getsku učinkovitost (održivi razvoj, očekivano

    poboljšanje kakvoće okoliša ili povećanje

    energetske učinkovitosti, cjelovit pristup inve-

    stitora u rješavanju pojedinih pitanja zaštite 

    okoliša i energetske učinkovitosti, ispunjenje

    međunarodnih obveza, stupanj prioriteta iz

    nacionalnog programa zaštite okoliša, te

    stupanj ispunjenja ciljeva nacionalnih

    energetskih programa energetske učinkovitosti
i obnovljivih izvora)........................... do 30 bodova

– kvaliteta ponuđenoga tehnološkog rješenja                 do 20 bodova

– stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena područja,

    zaštićene biljne, gljivlje i životinjske svojte,

    zaštićeni minerali i fosili, ekološki značajna

    područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša

    i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi,

    postupanje na temelju rješenja inspekcije radi

    uklanjanja rizičnih točaka za okoliš i zdravlje

    ljudi)................................................. do 30 bodova

– financijska sposobnost korisnika sredstava na
ulaganja i povrat sredstava ako je povrat
sredstava ugovoren........................... do 10 bodova

Članak 32.

Najveći broj bodova koji se može dodijeliti korisniku sredstava Fonda propisan člankom 31. ovoga Pravilnika iznosi 100 bodova.

Prednost pri dodjeli sredstava Fonda imaju korisnici sredstava s većim brojem ostvarenih bodova.

U slučaju da bilo koji od kriterija iz članka 31. ovoga Pravil­nika nije ispunjen i po njemu je dodijeljeno nula (0) bodova, Fond će odbiti zahtjev ili zatražiti dopunu zahtjeva u kojoj se određuje i rok za dostavu dopune.

Zahtjev će se odbiti ako se u navedenom roku ne dopuni, a dopunjeni zahtjev ponovno se razmatra i ocjenjuje temeljem članka 31. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Na temelju ocjene zahtjeva prema kriterijima i mjerilima iz članka 31. ovoga Pravilnika i ostvarenom broju bodova zaprimljeni zahtjevi uvrštavaju se na listu prednosti s obzirom na broj ostvarenih bodova.

Odluku o utvrđivanju liste prednosti i dodjeli sredstava Fonda na temelju objavljenog natječaja donosi Upravni odbor.

Ako se ne objavi natječaj za korištenje sredstava Fonda odluka o dodjeli sredstava donosi se na način i u postupku propisanom člankom 5. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Na temelju odluke Upravnog odbora iz članka 33. ovog Pravilnika direktor Fonda s korisnikom sredstava sklapa ugovor o korištenju sredstava Fonda.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se iznosi odobrenih sredstava Fonda, dinamika njihove dodjele, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te uređuju ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava i Fonda.

Ako odluku o dodjeli sredstava u sklopu svojih ovlaštenja donosi direktor Fonda na postupak dodjele sredstava i sklapanja ugovora o dodjeli sredstava odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Pozivi za javno prikupljanje ponuda radi korištenja sredstava Fonda objavljeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se s uvjetima propisanim u objavljenim pozivima.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/04-02/0025
Urbroj: 563-01-04-1
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.