Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 183/2004 (23.12.2004.), Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3165

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 5. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03 i 73/04), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donio je

PRAVILNIK

O POSTUPKU OBJAVLJIVANJA NATJEČAJA I O ODLUČIVANJU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak objavljivanja natje­čaja i odlučivanja o odabiru pravnih i fizičkih osoba kojima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), u okviru zakonom propisane djelatnosti, odobrava financijska sredstva za provedbu programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i području energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava).

Članak 2.

Fond odobrava financijska sredstva za financiranje programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na temelju javnog natječaja, osim kad je zakonom propisano da Fond neće raspisati javni natječaj.

U smislu ovog Pravilnika javnim natječajem se smatraju i poziv te oglas za javno prikupljanje ponuda.

Članak 3.

Javni natječaj raspisuje se za projekte i programe u području zaštite okoliša, te za projekte i programe u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Upravni odbor Fonda može odlučiti da se javni natječaj za projekte i programe u području zaštite okoliša i javni natječaj za projekte i programe u području energetske učinkovitosti objedine i objave zajedno.

Članak 4.

Javni natječaj može obuhvatiti cjelinu programa područja zaštite okoliša, odnosno energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije ili samo za određene programe u tim područjima iz članka 19. stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 5.

Fond objavljuje javni natječaj u pravilu jednom u kalendarskoj godini sukladno programu rada i financijskom planu Fonda.

Ako se na temelju prihvaćenih prijava ne iskoriste sva financijska sredstva planirana za programe i projekte utvrđene javnim natječajem, može se tijekom godine za istu namjenu raspisati novi javni natječaj.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Upravni odbor Fonda na prijedlog direktora Fonda.

Članak 6.

Javni natječaj za korištenje sredstava Fonda objavljuje se u »Narodnim novinama«, na web stranicama Fonda te u javnim glasilima.

Tekst javnog natječaja sadrži:

1. predmet javnog natječaja,

2. korisnike sredstava koje imaju pravo na podnošenje prijave,

3. uvjete kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati,

4. popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu,

5. osnovne kriterije odabira,

6. mjesto i rok za dostavu prijave,

7. rok za donošenje odluke o odabiru.

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 60 dana.

Članak 8.

Radi pripreme i obrade prijava na javni natječaj direktor Fonda može osnovati povjerenstvo.

Povjerenstvo na temelju obrade prijava izrađuje izvješće o provedenom javnom natječaju te daje stručnu ocjenu za prijedlog odabira prijava koje će se prihvatiti. Stručnom ocjenom povjerenstva utvrđuju se prioriteti u odabiru pristiglih ponuda.

Izvješće o provedenom javnom natječaju i stručnu ocjenu povjerenstvo dostavlja direktoru Fonda.

Članak 9.

Odluku o prihvaćanju projekata, programa i drugih aktivnosti za koje se dodjeljuju sredstva Fonda po podnesenim prijavama na javni natječaj donosi Upravni odbor Fonda na prijedlog direktora Fonda.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor će odlučiti o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom natječaju.

Članak 10.

Fond će sve sudionike javnog natječaja izravno obavijestiti o odluci Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja.

Fond će objaviti odluku Upravnog odbora Fonda i na web stranicama Fonda, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure­đenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzet­ništva.

Članak 11.

Protiv odluke Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom natječaju učesnik natje­čaja može podnijeti prigovor Upravnom odboru Fonda u roku od tri dana od primitka pisane odluke.

Prigovorom se može tražiti samo preispitivanje odluke Uprav­nog odbora Fonda u odnosu na moguću povredu prava pod­nositelja prigovora u ocjeni njegove prijave.

Ako Upravni odbor Fonda uvaži prigovor, novu će odluku dostaviti svim učesnicima javnog natječaja.

Odluka Upravnog odbora Fonda o prigovoru je konačna.

Članak 12.

Odluke Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom natječaju i o prigovoru na tu odluku nisu upravni akti.

Članak 13.

Na temelju konačne odluke Upravnog odbora Fond s korisnikom sredstava sklapa ugovor o korištenju sredstava Fonda.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se iznos odobrenih sredstava Fonda i dinamika njihove dodjele, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava i Fonda.

Članak 14.

Fond neće raspisati javni natječaj kad kao ugovorna strana neposredno sufinancira i sudjeluje u realizaciji programa, proje­kata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i području energetske učinkovitosti sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/04-02/0020
Urbroj: 563-01-04-1
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.