Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza

NN 183/2004 (23.12.2004.), Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3166

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 6. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03 i 73/04), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donio je

PRAVILNIK

O NAČINU PRAĆENJA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST I UGOVORENIH PRAVA I OBVEZA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način praćenja namjenskog korištenja sredstava koja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) odobrava za financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i una­prjeđivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: sredstva Fonda) te način praćenja ugovorenih prava i obveza korisnika.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe kojima su odobrena sredstva Fonda za provedbu programa, projekata, odnosno drugih aktivnosti (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava) dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava Fonda.

Članak 3.

Fond prati korištenje sredstava koja je dodijelio za projekte, programe i druge aktivnosti te nadzire njihovo namjensko koriš­tenje na temelju ugovora o korištenju sredstava Fonda, ovisno o njihovoj namjeni.

Ugovor o korištenju sredstava Fonda mora sadržavati odredbe o načinu nadzora izvođenja projekta, o načinu i rokovima obavješćivanja Fonda te o mjerama koje mogu nastupiti radi neis­punjavanja ugovorenih obveza i nenamjenskog korištenja sredstava Fonda.

Članak 4.

Fond prati i nadzire namjensko korištenje sredstava Fonda i izvršenje ugovorenih prava i obveza korisnika sredstava:

– neposrednim očevidom, putem ovlaštene osobe Fonda,

– na temelju izvješća i dokumentacije dostavljene od strane korisnika sredstava.

Članak 5.

Fond ima pravo u svako doba putem svojih ovlaštenih osoba nadzirati namjensko korištenje sredstava Fonda i izvršenje prava i obveza korisnika sredstava iz ugovora o korištenju sredstava Fonda.

Namjensko korištenje sredstava Fonda i izvršenje prava i obveza korisnika sredstava temeljem ugovora o korištenju sredstava Fonda za realizaciju programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti prati i nadziru nadležne službe Fonda.

Ako se u postupku praćenja i nadzora nad namjenskim troše­njem sredstava Fonda i izvršenjem ugovorenih prava i obveza utvrdi potreba za posebnim stručnim znanjima i iskustvima kojima Fond ne raspolaže, direktor Fonda može obavljanje navedene zadaće povjeriti jednoj ili više stručnih osoba, odnosno stručnoj organizaciji.

Kad ovlaštena osoba Fonda obavlja neposredni očevid na mjestu izvođenja programa, projekta, odnosno slične aktivnosti koja je predmet ugovora o korištenju sredstava Fonda, korisnik sredstava je dužan toj osobi omogućiti uvid u svu dokumentaciju u vezi s programom, projektom, odnosno aktivnošću koja se nad­zire.

Članak 6.

Korisnik sredstava je dužan Fondu dostavljati izvješća o realizaciji programa, projekta, odnosno slične aktivnosti u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

– opis izvršenih radova (zbirno i po fazama),

– utrošena financijska sredstva,

– opis promjena u realizaciji projekta, programa, odnosno druge aktivnosti koje utječu na troškove realizacije,

– naznaku poteškoća pri izvođenju programa, projekta, odnosno druge aktivnosti s operativnim planom za njihovo rješenje,

– odstupanja od plana provedbe programa, projekta, odnosno druge aktivnosti,

– ostale podatke bitne za provedbu programa, projekta, odnosno druge aktivnosti i izvršenje ugovorenih obveza.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka provjerava nadležna služba Fonda te nakon njegove ovjere daje nalog za plaćanje odobrenih sredstava korisniku sredstava.

Članak 7.

Korisnik sredstava dužan je odmah obavijestiti Fond o:

– statusnim promjenama korisnika sredstava,

– promjeni osobe ovlaštene za zastupanje korisnika sredstava,

– nemogućnosti korisnika sredstava na ispunjenje ugovorom preuzetih financijskih obveza,

– namjeri promjene izvođača radova,

– nastupu nepredviđenih okolnosti koje utječu na tehnički, organizacijski ili financijski dio provedbe programa, odnosno projekta,

– odstupanjima od plana izvođenja programa, odnosno projekta i razlozima za odstupanje,

– drugim okolnostima koje nalažu potrebu izmjene ugovora o korištenju sredstava Fonda.

Članak 8.

Ako korisnik sredstava dodijeljena sredstva ne koristi na način i za namjene utvrđene ugovorom o korištenju sredstava, odnosno ne izvršava ugovorene obveze, Fond će obustaviti dodjelu sredstava, a korisnik sredstava je dužan nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu u roku od 15 dana od primitka pisanoga zahtjeva za povrat, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana primitka sredstava pa do dana povrata na račun Fonda.

Članak 9.

Nakon završetka programa, odnosno projekta korisnik sredstava je dužan jednom godišnje izvještavati Fond o njegovim učincima u razdoblju utvrđenom ugovorom o korištenju sredstava Fonda, a najviše za razdoblje od 5 godina.

Ako korisnik sredstava ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovog članka, Fond ima pravo uskratiti svaku moguću daljnju financijsku pomoć iz sredstava Fonda, kao i mogućnost sudjelovanja u natječajima na sličnim projektima iz djelokruga Fonda.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/04-02/0021
Urbroj: 563-01-04-1
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.