Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini

NN 186/2004 (28.12.2004.), Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

3198

Na temelju članka 45. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/01), ministar financija izdaje

NAREDBU

o naČinu uplaĆivanja prihoda proraČuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini

I.

OPĆE ODREDBE

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješći­vanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog, gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje tog proračuna. Pregled računa županija i gradova/općina nalazi se u Popisu računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama koji je sastavni dio ove Naredbe.

Račun za novoosnovanu općinu formira se od dva dijela koji su međusobno odvojeni: vodeći broj banke i broj računa u banci. Broj računa u banci određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, banka otvara gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru račun proračuna. Račun se sastoji od dva dijela, koji su međusobno odvojeni: vodećeg broja banke i broja računa u banci. Broj računa u banci određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće su tri znamenke oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinici lokalne samouprave, slijede dvije nule, iduće dvije znamenke određuje banka, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunan po među­narodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Budući da se vlastiti prihodi proračuna uplaćuju na njihove račune, podaci o vrstama prihoda označavaju se brojčanim oznakama (šiframa) pojedinih prihodnih oblika. Brojčana oznaka obvezatno se upisuje na nalogu za plaćanje u »poziv na broj odobrenja«.

Zajednički prihodi proračuna uplaćuju se na račune propisane ovom Naredbom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvr­đen način. Računi se sastoje od dva dijela koji su međusobno odvojeni: vodećeg broja banke i broja računa u banci. Vodeći broj banke je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa se sastoji od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije znamenke imaju oznaku »17« – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine, slijede četiri znamenke – oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunana po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Uplate na račune iz ove Naredbe izvršavaju se preko Nacionalnog klirinškog sustava.

II.

VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA

Pravne osobe obvezne su pri uplati vlastitih prihoda prora­čuna u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, građani i strani državljani obvezni su pri uplati vlastitih prihoda proračuna upisati u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje i podatak drugi – matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun 1001005 –1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

1.1. Brojčane oznake

Brojčane oznake (šifre) vrste prihoda i njihovi nazivi su ove:

            1.1.1. Porez na promet

– 1007 Porez na promet proizvoda i usluga,

– 1015 Poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.

1.1.2. Porez na dodanu vrijednost

– 1201 Porez na dodanu vrijednost,

– 1210 Porez na dodanu vrijednost pri uvozu za uplate preko računa carinarnice,

– 1228 Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika.

Naloge za povrat poreza na dodanu vrijednost Financijska agencija, Sektor servisa za državu, Centar za podršku sustavu riznice (u daljnjem tekstu FINA) dužna je izvršiti sljedećega radnog dana nakon primitka, prije svih drugih plaćanja na teret računa državnog proračuna.

1.1.3. Posebni porezi

– 1040 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove,

– 1058 Poseban porez na naftne derivate,

– 1066 Poseban porez na alkohol,

– 1074 Poseban porez na pivo,

– 1082 Poseban porez na bezalkoholna pića,

– 1090 Poseban porez na duhanske proizvode,

– 1104 Poseban porez na kavu,

– 1112 Poseban porez na luksuzne proizvode,

– 1120 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti,

– 1139 Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

1.1.4. Igre na sreću

– 3000 Dobit od lutrijskih igara na sreću,

– 3034 Naknada za priređivanje prigodne jednokratne lutrije, robnonovčane lutrije, ekspres-lutrije, instant-lutrije i tombole,

– 3042 Mjesečna naknada za priređivanje klađenja,

– 3050 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,

– 3085 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu,

– 3093 Naknada za plombiranje automata za igre na sreću,

– 3107 Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju prodajom nepodijeljenih nagrada,

– 3115 Naknada za mjesečne nadzorne markice,

– 3123 Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu.

1.1.5. Pristojbe i naknade

– 5002 Državne upravne pristojbe,

– 5010 Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva,

– 5029 Javnobilježničke pristojbe,

– 5037 Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi,

– 5045 Državne sudske pristojbe,

– 5053 Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira,

– 5061 Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,

– 5070 Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice,

– 5096 Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske,

– 5142 Naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske,

– 5169 Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu,

– 5177 Naknada za ribolov,

– 5185 Lovozakupnina,

– 5193 Naknada za koncesiju prava lova,

– 5207 Naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i za uporabu radijskih frekvencija,

– 5215 Naknada za pregled bilja pri uvozu i provozu,

– 5223 Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice,

– 5231 Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola,

– 5240 Naknada za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice,

– 5258 Naknada za koncesije za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica,

– 5274 Naknada za služnost na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5282 Cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom,

– 5290 Naknada za koncesije na javnim cestama,

– 5509 Administrativne pristojbe komisije za vrijednosne papire,

– 5517 Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– 5525 Naknada za pristup podacima Sudskog registra,

– 5533 Naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru,

– 5541 Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5550 Revalorizirani iznos duga na nekretninama,

– 5576 Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije,

– 5584 Naknada za izdana državna jamstva,

– 5614             Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi korištenja mineralnih sirovina,

– 5622 Naknada od šteta nastalih onećišćenjem pomorskoga dobra.

1.1.6. Novčane kazne

– 6009 Novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,

– 6017 Novčane kazne za devizne prekršaje,

– 6025 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava,

– 6033 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje je utvrdila Financijska policija,

– 6041 Novčane kazne za prometne prekršaje koje je naplatio MUP,

– 6050 Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje,

– 6068 Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6076 Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6084 Novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6092 Novčane kazne za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka,

– 6106 Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara,

– 6114 Novčane kazne za prekršaje po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

– 6149 Novčane kazne za prekršaje za tuzemne posebne poreze koje izriče Carinska uprava i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe.

1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna

– 7005 Prihodi tijela državne uprave,

– 7013 Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima,

– 7021 Prihodi od viška prihoda nad rashodima HNB,

– 7030 Sredstva za financiranje obnove,

– 7048 Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,

– 7056 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

– 7064 Prihodi od kamata za korisnike Državnog proračuna,

– 7072 Dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka,

– 7080 Naplaćeni troškovi prisilne naplate,

– 7099 Donacije,

– 7110 Doprinos za skloništa,

– 7129 Ostali državni prihodi,

– 7161 Dio dobiti od javnih poduzeća,

– 7170 Prihodi od dividendi od poduzeća u državnom vlas­ni­štvu,

– 7188 Pomoći iz inozemstva,

– 7196 Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina,

– 7200 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7218 Ostali namjenski prihodi

– 7226 Krediti i pozajmice,

– 7234 Povrati mirovina,

– 7250 Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije,

– 7269 Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane,

– 7277 Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske,

– 7285 Pomoći iz tuzemstva,

– 7293 Primici od inozemnih kredita,

– 7501 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

– 7510 Prihodi od prodaje prometnih sredstava,

– 7528             Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postav­ljene zastupnike poreznog obveznika po službenoj dužnosti,

– 7536 Naknada za obavljene poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih, općinskih ili gradskih poreza,

– 7552 Povrat danih tuzemnih zajmova,

– 7560 Prihodi od naplate poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava dospjelih do 31. 12. 2000. godine, plaćenih po nagodbi,

– 7579 Povučena raspoloživa sredstva s računa korisnika,

– 7587 Sredstva ostvarena od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi,

– 7595 Sredstva ostvarena od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Grada Vukovara,

– 7609 Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću),

– 7617 Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7625 Primici od prodaje eurokunskih obveznica,

– 7633 Primici od prodaje eurodolarskih obveznica,

– 7641 Prihodi od prodaje nacionaliziranih stanova,

– 7650 Troškovi postupka prisilne naplate po poreznim rješe­njima, koji vodi Carinska uprava,

– 7668 Troškovi postupka za porezne prekršaje, koji vodi Carinska uprava,

– 7676 Prihodi od prodaje poslovnog prostora,

– 7684 Prihodi od uporabe kulturnih dobara.

1.1.8. Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

– 7137 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti,

– 7145 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti koji u cijelosti pripadaju proračunskom korisniku.

1.1.9. Napomena

1.1.9.1. Ministarstvo financija – Devizni inspektorat, sudovi i suci za prekršaje dužni su, za uplatu novčanih kazni, oduzetu imovinsku korist i troškove postupka koje izriču, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »23«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste kazne koja se plaća (četiri znamenke) i podatak drugi – šifru predmeta koju određuju. Za brojčane oznake vrste prihoda 6050 i 6068 uz model »23« mogu se koristiti modeli »26« i »64«. Model »26« sastoji se od podatka prvog – brojčana oznaka vrste prihoda koji se plaća, te podatka drugog i podatka trećeg, od kojih svaki ima svoj kontrolni broj. Model »64« sastoji se od podatka prvog – brojčane oznaka vrste prihoda (četiri znamenke uključujući kontrolni broj), podatka drugog – rednog broja iz Registra korisnika proračuna u duljini od pet znamenaka od kojih prva znamenka ne može biti nula a posljednja znamenka je izračunana po standardu ISO 7064, podatak treći nije pod kontrolom a podatak četvrti može i ne mora biti upisan. Ako je upisan nije pod kontrolom. Podatak, drugi i treći postavljeni su s opci­jom promjenljive duljine.

1.1.9.2. Pri uplati u korist propisanog računa s brojčanim oznakama vrste prihoda: 5002, 5029, 5045, 5061, 5070, 5096, 5169, 5240, 5622, 6114, 7005 i 7129 uplatitelji su dužni u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi – oznaku vrste prihoda koji se plaća. U nastavku može i ne mora biti podatak (nije pod kontrolom). Za brojčane oznake vrste prihoda 5002, 6084, 6092, 7005, 7129 i 7234 može se koristiti i model »64«. Pri uplati na brojčane oznake vrste prihoda 7099, 7188, 7226 i 7285 koriste se modeli »64« i »65«. U sadržaju modela »65« – podatak prvi je brojčana oznaka vrste prihoda, po­datak drugi je podvrsta prihoda (najviše 3 znamenke uključujući i kontrolni broj) podatak treći je redni broj proračunskog korisnika iz Registra korisnika proračuna u dužini od pet znamenaka od kojih prva znamenka ne može biti nula, a posljednja znamenka je izračunana po standardu ISO 7064 »Modul 11,10«. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom«.

1.1.9.3. Pri uplati u korist propisanoga računa s brojčanim oznakama vrste prihoda:, 5193, 5207, 5258, 5290 i 5533 u »poziv na broj odobrenja« uplatitelji upisuju u pretpolje model »26«. Do upisa u Registar koncesija uplate se obilježavaju s modelima »21« i »22« i propisanim sadržajima za te modele.

1.1.9.4. Pri uplati u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste prihoda 7269, 7587 i 7595 u »poziv na broj odobrenja« upisuje se u pretpolje model »26«.

1.1.9.5. Pri uplati u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste prihoda 6041 u »poziv na broj odobrenja« upisuje se u pretpolje model »27«, a u polje podatak prvi – oznaka vrste prihoda koji se plaća te podatak drugi, koji je pod kontrolom. Ako FINA rješava neprepoznate uplate, u »poziv na broj odobrenja« upisuje model »21«.

1.1.9.6. Pri uplati u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste prihoda: 5541 i 7056 upisuju se u pretpolje modeli »21« i »22«. Može se koristiti i model »29« gdje je podatak prvi – brojčana oznaka vrste prihoda te podatak drugi i podatak treći koji svaki za sebe imaju kontrolni broj i promjenjive su dužine.

1.1.9.7. Pri uplati u korist propisanog računa s brojčanim oznakama vrste prihoda 7137 i 7145 upisuju se modeli »62«, »63« i »65«. U sadržaju modela »62« – podatak prvi je brojčana oznaka vrste prihoda koji se plaća, podatak drugi je redni broj proračunskog korisnika iz Registra korisnika proračuna čiji je to prihod (najviše pet znamenaka s kontrolnim brojem, prva znamenka ne može biti »0«), podatak treći proračunski korisnik određuje samostalno, a može biti upisano najviše šest znamenaka (sadrži kontrolni broj). Podatak četvrti može i ne mora biti. Model »63« ima tri podatka. Podatak prvi i podatak drugi isti su kao i za model »62«, podatak treći proračunski korisnik određuje samostalno – promjenljive je duljine i ima najviše dvanaest znamenaka, a posljednja je znamenka kontrolni broj. U modelima »62«, »63« i »65« broj znamenaka i crtica koje ih dijele ne može biti veći od 22.

1.1.9.8. Pri uplati u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste prihoda 7218 mogu se koristiti modeli »29« i »65«.

 1.2. Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti plaćaju taj doprinos u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvat­ske. Brojčane oznake vrste doprinosa su ove:

1.2.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

– 8109             Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s osnove rada za poslodavca pravnu osobu,

– 8117             Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s osnove rada za poslodavca fizičku osobu,

– 8125             Doprinos za mirovinsko osiguranje ne temelju generacijske solidarnosti za obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

– 8141             Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za poslodavca pravnu i fizičku osobu – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. g.

– 8150             Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koje se računa u povećanom trajanju,

– 8214             Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja Porezne uprave,

– 8249             Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8281             Kapitalizirani doprinos,

– 8290             Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi primitaka od drugog dohotka,

– 8303 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, na poduzetničku plaću,

– 8311 Povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, plaćenog iz dijela osnovice iznad najviše godišnje osnovice,

– 8320 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja prema godišnjoj osnovici poreza na dohodak,

– 8338 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima.

1.2.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«:

Pri uplati s oznakom vrste prihoda 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303 i 8338:

   uplatitelji pravne osobe upisuju u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0 ) te podatak treći – oznaka identifikatora obrasca R-S Specifikacija po osiguranicima o obračunanim i naplaćenim ob­vez­nim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak (4 znamenke bez kontrolnog broja);

   uplatitelji pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice upisuju u pretpolje model »66«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) s dodatkom oznake poslovne jedinice (4 znamenke). Podatak drugi upisuje se u dužini dvanaest znamenaka bez oznake razmaka. Podatak treći – oznaka identifikatora obrasca R-S Specifikacija po osiguranicima o obračunanim i naplaće­nim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak (4 znamenke);

   uplatitelji fizičke osobe upisuju u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka) te podatak treći – oznaku identifikatora R-S obrasca Specifikacija po osiguranicima o obračunanim i naplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak (tri znamenke).

Pri uplati s oznakom vrste prihoda 8125, 8141, 8214, 8311 i 8320: obveznici pravne osobe upisuju u »poziv na broj odobrenja« u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda koji se plaća i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0), u nastavku iza matičnog broja – podatak treći može i ne mora biti. Obveznici fizičke osobe upisuju u »poziv na broj odobrenja« u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda koji se plaća i podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka) – podatak treći može i ne mora biti.

Za prijenos sredstava s računa 1001005-1700036001 u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste prihoda 8281 u »poziv na broj odobrenja« u pretpolje upisuje se model »21« a u polje podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda i podatak drugi matični broj 03205991.

1.3. Doprinosi za zdravstveno osiguranje

Obveznici plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje plaćaju taj doprinos u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Brojčane oznake vrste doprinosa su ove:

1.3.1. Doprinosi za zdravstveno osiguranje

– 8400             Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavca pravnu osobu,

– 8419             Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavca fizičku osobu,

– 8427             Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavce strana predstavništva i međunarodne organizacije,

– 8435             Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavca pravnu i fizičku osobu – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. g.,

– 8443             Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

– 8451             Obveze doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje utvrđene u postupku nadzora, nadležnih tijela,

– 8478             Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos na temelju rješenja Porezne uprave,

– 8532             Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8559             Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za zaposlene kod poslodavca pravne osobe,

– 8567             Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za zaposlene kod poslodavca fizič­ke osobe,

– 8575             Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za zaposlene kod poslodavaca stranih predstavništva i međunarodnih organizacija,

– 8591 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za osiguranike koji doprinos pla­ćaju temeljem rješenja Porezne uprave,

– 8613             Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8621             Obveze posebnog doprinosa za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

– 8664             Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje po osnovi primitka od drugog dohotka,

– 8672             Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koji naplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

– 8680 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje, na podu­zetničku plaću,

– 8699 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, na poduzetničku plaću,

– 8800 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja po godišnjoj prijavi poreza na dohodak,

– 8818 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima.

1.3.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

Pri uplatama s oznakom vrste doprinosa: 8400, 8419, 8427, 8435, 8443, 8451, 8478, 8532, 8559, 8567, 8575, 8591, 8613, 8621, 8664, 8672, 8680, 8699, 8800 i 8818 u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje:

   uplatitelji pravne osobe upisuju u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti;

   uplatitelji pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice upisuju u pretpolje model »66«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) s dodatkom oznake poslovne jedinice (4 znamenke). Podatak drugi upisuje se u dužini dvanaest znamenaka bez oznake razmaka. Podatak treći može i ne mora biti;

   uplatitelji fizičke osobe upisuju u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčana oznaka vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) i podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti.

1.4. Doprinos za zapošljavanje

1.4.1. Obveznici plaćanja doprinosa za zapošljavanje

Obveznici plaćanja doprinosa za zapošljavanje plaćaju taj doprinos u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Brojčane oznake vrste doprinosa su ove:

– 8702 Doprinos za zapošljavanje od obveznika plaćanja pravne i fizičke osobe,

– 8729 Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1.4.2. Pri uplatama s oznakom vrste doprinosa 8702 i 8729 u »poziv na broj odobrenja«:

   uplatitelji pravne osobe upisuju u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti;

   uplatitelji pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice upisuju u pretpolje model »66«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) s dodatkom oznake poslovne jedinice (4 znamenke). Podatak drugi upisuje se u dužini dvanaest znamenaka bez oznake razmaka. Podatak treći može i ne mora biti;

   uplatitelji fizičke osobe upisuju u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) i podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti.

1.5. Carina i posebne uvozne pristojbe

1.5.1. Carina, posebne uvozne pristojbe, porez, trošarina, ležarina, koje naplaćuju carinarnice pri uvozu, uplaćuju se u korist računa mjerodavne carinarnice odnosno Carinske uprave Republike Hrvatske:

Račun

Naziv korisnika

1001005-1784500011

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Zagreb,

1001005-1784500020

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Dubrovnik,

1001005-1784500038

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Koprivnica,

1001005-1784500046

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Osijek,

1001005-1784500054

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Pula,

1001005-1784500062

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Rijeka,

1001005-1784500079

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Split,

1001005-1784500087

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Ploče,

1001005-1784500095

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Šibenik,

1001005-1784500100

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Zadar.

Pri uplati na propisane račune obveznici plaćanja u »poziv na broj odobrenja« u pretpolje upisuju model »11«, a u polje podatak prvi i podatak drugi, od kojih svaki za sebe ima kontrolni broj, te podatak treći koji nije pod kontrolom.

1.5.2. Prihode uplaćene s tih osnova FINA prenosi na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Na temelju »naredbe« mjerodavne carinarnice FINA ispostavlja naloge i obavlja raspored prenesenih sredstava uz oznaku vrste prihoda:

– 4006 Carina,

– 4014 Carinska pristojba,

odnosno uz odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda navedene u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA podtočki 1.1. Brojčane oznake

1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

1.6.1. Javni prihodi koje je prisilno naplatila Porezna uprava uplaćuju se na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Brojčane oznake vrste prihoda su ove:

– 4200 Prisilna naplata državnih upravnih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4219 Prisilna naplata javnobilježničkih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4227 Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4235 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prometne prekršaje koje izriče MUP i prometne prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje,

– 4243 Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava,

– 4251 Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi Porezna uprava,

– 4260 Prisilna naplata carine i carinske pristojbe, koju obavlja Porezna uprava,

– 4278 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koje izriče Carinska uprava, a koju obavlja Porezna uprava,

– 4286 Prisilna naplata posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, po zahtjevu Carinske uprave, koji obavlja Porezna uprava,

– 4294 Prisilna naplata posebnog poreza na naftne derivate, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4308 Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4316 Prisilna naplata posebnog poreza na pivo, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4324 Prisilna naplata posebnog poreza na bezalkoholna pića, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4332 Prisilna naplata posebnog poreza na duhanske proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4340             Prisilna naplata posebnog poreza na kavu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4359 Prisilna naplata posebnog poreza na luksuzne proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4367 Prihodi od javne prodaje predmeta oduzetih u prekršaj­nim postupcima, koje provodi Porezna uprava,

– 4375 Prisilna naplata poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava.

1.6.2. Pri uplati na propisani račun uplatitelji pravne osobe u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje upisuju model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vo­dećom 0), podatak treći može i ne mora biti. Uplatitelji fizičke osobe upisuju u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka), podatak treći može i ne mora biti.

2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

Županijski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna županije.

2.1. Brojčane oznake

Brojčane oznake (šifre) za vrste prihoda i njihovi nazivi su ove:

2.1.1. Županijski porezi

– 1309 Porez na nasljedstva i darove,

– 1317 Porez na cestovna motorna vozila,

– 1325 Porez na plovila,

– 1333 Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba,

– 1341 Porez na automate za zabavne igre.

2.1.2. Županijske pristojbe i naknade

– 5304 Županijske upravne pristojbe,

– 5312 Županijske naknade,

– 5320 Lovozakupnina,

– 5339 Naknada za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno očevidnik jahti,

– 5347 Naknada za koncesije na javnim cestama,

– 5355 Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske linije.

2.1.3. Županijske novčane kazne

– 6300 Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,

– 6319 Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za prekršaje,

– 6327 Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

2.1.4. Ostali županijski prihodi

– 7307 Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom,

– 7315 Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,

– 7323 Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu županije,

– 7331 Prihodi od koncesija,

– 7340 Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,

– 7358 Darovi, nasljedstva i legati,

– 7366 Pomoći,

– 7374 Povrati u županijski proračun,

– 7382 Prihodi od kamata,

– 7390 Prihodi od vlastite djelatnosti,

– 7404 Prihodi po posebnim ugovorima,

– 7412 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7439 Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,

– 7447 Krediti,

– 7455 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,

– 7463 Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7471 Prihodi od naplate županijskih prihoda plaćenih po na­god­bi s dužnicima,

– 7480 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

– 7498 Prihodi od dividendi.

2.1.5. Napomena

2.1.5.1. Pri uplati u korist propisanog računa u »pozivu na broj odobrenja« za brojčanu oznaku vrste prihoda 5304 uplatitelji mogu upisati u pretpolje i broj modela »24«, a u polje oznaku vrste prihoda koji se plaća. U nastavku može i ne mora biti podatak (nije pod kontrolom).

2.1.5.2. Pri uplati u korist propisanoga računa u »poziv na broj odobrenja« za brojčane oznake vrste prihoda 5347 i 7331 uplatitelji upisuju u pretpolje model »26«, a u polju elementa podatak prvi je brojčana oznaka vrste prihoda koji se plaća, podatak drugi je identifikacijski broj iz Registra koncesija i podatak treći je matični broj davatelja koncesija. Do upisa u Registar koncesija uplate se obilježavaju s modelima »21« i »22« i propisanim sadržajem za te modele.

2.1.5.3. Pri uplati u korist propisanog računa u »pozivu na broj odobrenja« za brojčanu oznaku vrste prihoda 6319 uplatitelji su dužni upisati u pretpolje broj modela »23«, a u polje oznaku vrste prihoda koji se plaća. U nastavku može i ne mora biti podatak (nije pod kontrolom).

2.1.5.4. Pri uplati u korist propisanog računa u »poziv na broj odobrenja« za brojčanu oznaku vrste prihoda 7366 i 7390 uz modele »21« i »22« mogu se koristiti modeli »62«, »63« »64« i »65« s propisanim sadržajem za te modele.

3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za re­dov­no poslovanje proračuna grada/općine.

3.1. Brojčane oznake

Brojčane oznake (šifre) za vrste prihoda i njihovi naziv su ove:

3.1.1. Gradski i općinski porezi

– 1708 Porez na potrošnju,

– 1716 Porez na kuće za odmor,

– 1724 Porez na reklame,

– 1732 Porez na tvrtku ili naziv,

– 1740 Porez na korištenje javnih površina,

– 1759 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,

– 1767 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,

– 1775 Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište.

3.1.2. Pristojbe i naknade

– 5703 Gradske i općinske upravne pristojbe,

– 5711 Ostale gradske i općinske pristojbe,

– 5720 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,

– 5738 Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina,

– 5746 Naknada za korištenje prostora elektrana,

– 5754 Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organiziranje jednokratnih prigodnih igara na sreću,

– 5762 Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila,

– 5770 Komunalne naknade,

– 5789 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom,

– 5797 Boravišna pristojba,

– 5800 Lovozakupnina,

– 5819 Naknada za koncesije,

– 5827 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,

– 5835 Stanarine i naknade etažnih vlasnika – najamnina,

– 5843 Naknada za koncesijsko odobrenje.

3.1.3. Gradske/općinske novčane kazne

– 6700 Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,

– 6718 Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje koje izriče Porezna uprava i oduzeta imovinska korist.

3.1.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna

– 7706 Ostali gradski i općinski prihodi,

– 7714 Šumski doprinos,

– 7722 Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,

– 7730 Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu grada/općine,

– 7749 Prihodi od koncesija,

– 7757 Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,

– 7765 Darovi, nasljedstva i legati,

– 7773             Pomoći, 

– 7781 Povrati u gradski/općinski proračun,

– 7790 Prihodi od kamata,

– 7803 Prihodi od vlastite djelatnosti,

– 7811 Prihodi s osnove posebnih ugovora,

– 7820 Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu,

– 7838 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7854 Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,

– 7862 Mjesni samodoprinos,

– 7870 Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika,

– 7889 Sredstva za pripremu građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje nekretnina,

– 7897 Krediti,

– 7900 Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima,

– 7919 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,

– 7927 Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7935 Prihodi od naplate gradskih/općinskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,

– 7943             Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

– 7951 Prihodi od dividendi.

3.1.5. Napomena

3.1.5.1. U »poziv na broj odobrenja« za brojčane oznake vrste prihoda 5703, 5720, 5738, 5770, 5789, 5835, 7706, 7722, 7749, 7757, 7765, 7773, 7790, 7803, 7811, 7820, 7889, 7897,i 7900, 7919 i 7927 uplatitelji su dužni upisati u pretpolje jedan od ovih modela:

Model »21«      koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (4 znamenke) i matični broj pravne osobe (8 znamenaka s vodećom 0);

model »22«      koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (4 znamenke) i matični broj građana (13 znamenaka);

model »24«      koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (4 znamenke), a u nastavku može i ne mora biti podatak (nije pod kontrolom);

model »26«      koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (4 znamenke), podatak drugi i podatak treći promjenjive su dužine od kojih svaki ima svoj kontrolni broj;

model »28«      koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (4 znamenke), podatak drugi sadrži podvrstu prihoda koji se plaća i ima tri znamenke uklju­čujući kontrolni broj, podatak treći sadrži broj ugovora i ima šest znamenaka uključujući kontrolni broj i podatak četvrti nije pod kontrolom. Ukupan broj svih četiriju podataka i crtica koje ih odvajaju ne može prijeći 22 znaka.

3.1.5.2. U »poziv na broj odobrenja« za brojčanu oznaku vrste prihoda 6700 uplatitelji su dužni upisati u pretpolje model »23«, a u polje oznaku vrste prihoda koji se plaća. U nastavku može i ne mora biti podatak (nije pod kontrolom).

3.1.5.3. Pri uplati u korist propisanoga računa u »poziv na broj odobrenja« s brojčanim oznakama vrste prihoda 5819 i 7749 uplatitelji upisuju u pretpolje model »26«, a u polju elementa podatak prvi je brojčana oznaka vrste prihoda koji se plaća, podatak drugi je identifikacijski broj iz Registra koncesija i podatak treći je matični broj davatelja koncesija. Do upisa u Registar koncesija pri uplati na brojčanu oznaku vrste prihoda 5819 mogu se koristiti modeli »21« i »22«, a pri uplati na brojčanu oznaku vrste prihoda 7749 modeli »21«, »22«, »24«, »26« i »28« s propisanim sadržajem za te modele

3.1.5.4. Pri uplati u korist propisanoga računa u »poziv na broj odobrenja« s brojčanom oznakom vrste prihoda 7773 i 7803 uz modele iz točke 3.1.5.1. mogu se koristiti modeli »62«, »63«, »64« i »65« s propisanim sadržajem za te modele.

4. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE

Prihodi mjesne samouprave uplaćuju se u korist redovnog računa mjerodavnog proračuna lokalne samouprave. U polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se brojčana oznaka vrste prihoda 7900 – Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima.

4.1. Prijenos sredstava s računa proračuna lokalne samouprave u korist mjesne samouprave obilježava se u »pozivu na broj odobrenja« s brojčanom oznakom vrste prihoda:

– 4502 Donacija iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

U »poziv na broj odobrenja« upisuje se u pretpolje broj modela »21« a u polje oznaka vrste prihoda i matični broj pro­računa lokalne samouprave«.

III.

ZAJEDNIČKI PRIHODI

Zajednički prihodi uplaćuju se na račune otvorene na razini grada/općine.

1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

1.1. Spomenička renta

1.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora

Prihodi od spomeničke rente, koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora, uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojem je renta ubrana:

Tablica

 

 

1.1.2. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod

Prihodi od spomeničke rente, koja se plaća po stopi na ukupni prihod, uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojem je renta ubrana:

Tablica

 

1.2. Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo crpljenja mineralnih i termalnih voda:

Tablica

 

1.3. Naknada za koncesiju od zahvaćanja vode za javnu vodoopskrbu

Naknada za koncesiju od zahvaćanja vode za javnu vodoopskrbu uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo zahvaćanja vode za javnu vodoopskrbu:

Tablica

 

1.4. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Tablica

 

 

1.5. Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Tablica

 

 

1.6. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

Za zajedničke prihode državnoga, gradskih i općinskih proračuna iz glave III. točke 1. podtočke 1.1. do 1.5. u »poziv na broj odobrenja« obveznici pravne osobe upisuju u pretpolje model »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani upisuju u pretpolje model »12«, a u polje matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

Za zajedničke prihode državnoga, gradskih i općinskih proračuna iz glave III. točke 1. podtočke 1.2., 1.3. i 1.5. nakon upisa ugovora u Registar koncesija obveznici uplate naknade za koncesiju, u »poziv na broj odobrenja« upisuju u pretpolje model »05«, a u polje elementa identifikacijski broj iz Registra koncesija.

1.7. Porez na promet nekretnina

1.7.1. Prihod od poreza na promet nekretnina

Prihod od poreza na promet nekretnina uplaćuje se na račun grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi:

 

Tablica

 

1.7.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani u pretpolje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

2.1. Porez na dobit

2.1.1. Prihod od poreza na dobit

Prihod od poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu poduzeća odnosno prebivalištu poduzetnika – fizičke osobe iz članka 2. stavka 5. Zakona o porezu na dobit:

Tablica

 

 

2.1.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »poziv na broj odobrenja« uplatitelji pravne osobe upisuju u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza na dobit koji se plaća (4 znamenke) i podatak drugi – matični broj (8 znamenaka s vodećom 0). Uplatitelji poduzetnici fizičke osobe upisuju u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza na dobit koji se plaća i podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka).

Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit su ove:

– 1651 Porez na dobit,

– 1660 Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (čl. 31. Zakona o porezu na dobit u daljnjem tekstu: Zakon),

– 1678 Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl. (čl. 31. Zakona),

– 1686 Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti (čl. 22. Zakona koji je bio na snazi do 31. 12. 2004. godine),

– 1694 Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. Zakona).

Za uplatu na brojčanu oznaku vrste poreza 1660, 1678, 1686 i 1694 uplatitelji za inozemne porezne obveznike upisuju u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza i podatak drugi – sistemski broj za strance koji dodjeljuje nadležna ispostava Porezne uprave.

2.2. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

2.2.1. Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika (posloprimca odnosno primatelja dohotka):

 

Tablica

 

2.2.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

2.2.2.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak su ove:

– 1406 Predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (čl. 13. Zakona o porezu na dohodak, u daljnjem tekstu: Zakon),

– 1422 Predujam poreza i prireza na dohodak po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje (čl. 31. Zakona),

– 1805 Predujam poreza i prireza na dohodak po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (čl. 31. Zakona),

– 1430 Predujam od poreza i prireza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva (čl. 17. i 18. Zakona),

– 1449 Predujam poreza i prireza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva koji se utvrđuje paušalno (čl. 44. st. 1. i 5. Zakona),

– 1457 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih prav­nih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu (čl. 32. st. 3. t. 1. Zakona),

– 1465 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (čl. 32. st. 5. t. 1. Zakona),

– 1473 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak nerezidenta za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne, likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijom i televizijom te zabavnim priredbama (čl. 32. st. 5. t. 3. Zakona),

– 1503 Predujam poreza i prireza na dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina koji se plaća po rješenju Porezne uprave (čl. 27. st. 2. Zakona),

– 1511 Predujam poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova koji se utvrđuje paušalno (čl. 27. st. 4. i čl. 44. st. 2. Zakona),

– 1546 Predujam poreza i prireza na dohodak po odbitku od imovinskih prava (čl. 27. st. 4),

– 1570 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (čl. 38. st. 1. i 4. u svezi s čl. 26. st. 1. Zakona koji je bio na snazi do 31. 12. 2004. godine),

– 1589 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak od izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (čl. 30. st. 2. Zakona),

– 1597 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata (čl. 30. st. 3. Zakona),

– 1600 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika dodjelom i opcijskom kupnjom vlastitih dionica trgovačkih dru­šta­va (čl. 30. st. 4. Zakona),

– 1619 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi,

– 1627 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine,

– 1635 Predujam poreza i prireza na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji se plaća po rješenju Porezne uprave (čl. 27. st. 5. Zakona),

– 1643 Predujan>Predujam poreza i prireza na dohodak ostvaren od drugog dohotka po osnovi povinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznad najviše godišnje osnovice (čl. 33. Zakona),

– 1813 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, šport­skih sudaca i delegata, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, turističkih djelatnika, konzultanata te druge slične djelatnosti kao i po osnovi ostalih nenavedenih primitaka od drugog dohotka (čl. 32. st. 3. t. 4. i t. 11. Zakona),

– 1821 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi primitaka u naravi, te nagrada učenicima, primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga, stipendija, nagrada i naknada iznad propisanih iznosa (čl. 32. st. 3. t. 5. – 10. Zakona),

– 1830 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost (čl. 32. st. 5. t. 1. Zakona),

– 1848 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja koje plaćaju prema rješenju (čl. 32. st. 5. t. 2. Zakona).

2.2.2.2. Isplatitelj dohotka pri uplati poreza i prireza na dohodak na propisani račun s brojčanom oznakom vrste poreza 1406, 1473 i 1627:

   pravna osoba upisuje u pretpolje model »21«, a u polju podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti.

   pravna osoba koja u svom sastavu ima poslovne jedinice upisuje u pretpolje model »66«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) s dodatkom oznake poslovne jedinice (4 znamenke). Podatak drugi upisuje se u dužini dvanaest znamenaka bez oznake razmaka. Podatak treći može i ne mora biti.

   fizička osoba upisuje u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti.

   isplatitelji dohotka stranci upisuju u pretpolje model »22«, podatak prvi – 1406 i podatak drugi – matični broj za strance ili sistemski broj (13 znamenaka).

2.2.2.3. Pri uplati poreza i prireza na dohodak za ostale vrste dohotka u »poziv na broj odobrenja« upisuje se u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – odgovarajuća brojčana oznaka vrste poreza i podatak drugi – matični broj građana odnosno matič­ni broj za strance ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave (13 znamenaka).

Ako fizička osoba porezni obveznik od nesamostalnog rada (posloprimac) nema u Republici Hrvatskoj prebivalište ni uobiča­jeno boravište, porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje na račun grada/općine prema sjedištu poslodavca s oznakom vrste poreza 1406.

Za inozemne porezne obveznike koji nemaju ni matični broj za strance ni sistemski broj, a ostvarili su dohodak iz kojeg se porez i prirez uplaćuje na brojčanu oznaku poreza 1473, porez i prirez se može uplaćivati na račun grada/općine sjedišta isplatitelja dohotka, a u »poziv na broj odobrenja« se upisuje u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčana oznaka vrste poreza 1473 i podatak drugi – matični broj isplatitelja dohotka.

2.3. Državni biljezi

2.3.1. Prihod od prodaje državnih biljega

Prihod od prodaje državnih biljega uplaćuje se na račun grada/općine na čijem je području ostvarena prodaja državnih biljega:

 

Tablica

 

2.3.2 Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vode­ćom 0).

Obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani u pret­polje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

2.4. Zakup poljoprivrednog zemljišta

2.4.1. Prihod od zakupa poljoprivrednog u vlasništvu države

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Tablica

 

 

2.4.2.  Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani u pretpolje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

2.5. Prodaja poljoprivrednog zemljišta

2.5.1. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Tablica

 

2.5.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).         

Obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani u pretpolje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

2.6. Koncesija na pomorskom dobru

2.6.1. Naknada za koncesiju na pomorskom dobru

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi pomorsko dobro:

 

Tablica

 

2.6.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani u pretpolje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana, odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

Nakon upisa ugovora u Registar koncesija obveznici uplate naknade za koncesiju, u »poziv na broj odobrenja« upisuju u pretpolje model »05«, a u polje elementa identifikacijski broj iz Registra koncesija.

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

3.1. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina

Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi na području kojih se mineralne sirovine isko­riš­tavaju:

Tablica

 

3.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodij­eljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani u pret­polje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

IV.

SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa:

1001005-1700036001       Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

1.1. Brojčane oznake

Pri uplati na propisani račun pravne i fizičke osobe dužne su u »poziv na broj odobrenja« upisati brojčanu oznaku vrste obveznika plaćanja:

1.1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

– 2003                   Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje s osnove rada za poslodavca pravnu osobu.

– 2011                   Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje s osnove rada za poslodavca fizičku osobu.

– 2020                   Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa u povećanom trajanju,

– 2046                   Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja Porezne uprave.

– 2194                   Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi primitaka od drugog dohotka.

– 2216                   Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na poduzetničku plaću,

– 2224                   Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja prema godišnjoj osnovici poreza na dohodak.

– 2232                   Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima.

 1.1.2. Brojčane oznake za prijenos sredstava

– 2151                   Neraspoređeni doprinos vraćen s privremenog računa.

– 2160                   Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos zakonom propisanom primatelju.

– 2178                   Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos novom obveznom mirovinskom fondu.

– 2186                   Sredstva s računa obveznog mirovinskog društva.

1.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

1.2.1. Pri uplatama doprinosa s brojčanim oznakama u »poziv na broj odobrenja«: 2003, 2011, 2020, 2046, 2194, 2216, 2224 i 2232:

   pravna osoba upisuje u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) te podatak treći oznaku identifikatora obrasca R-S Specifikacija po osiguranicima o obračunanim i naplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak (4 znamenke bez kontrolnog broja);

   pravna osoba koja u svom sastavu ima poslovne jedinice upisuje u pretpolje model »66«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) s dodatkom oznake poslovne jedinice (4 znamenke). Podatak drugi upisuje se u dužini dvanaest znamenaka bez oznake razmaka. Podatak treći je oznaka identifikatora obrasca R-S Specifikacija po osiguranicima o obračunanim i naplaćenim ob­vez­­nim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na po­rez na dohodak (4 znamenke);

   fizička osoba upisuje u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste doprinosa koji se plaća (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka) te podatak treći oznaku identifikatora obrasca R-S Specifikacija po osiguranicima o obračunanim i naplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak (tri znamenke);

   za uplate s brojčanom oznakom 2046 i 2224 podatak treći može i ne mora biti upisan.

1.2.2. Pri uplatama na brojčane oznake 2151, 2160, 2178 i 2186 uplatitelji su dužni upisati u pretpolje oznaku modela »21«, a u polju podatak prvi – odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke), podatak drugi – matični broj uplatitelja dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) te podatak treći – identifikator naloga koji im je dostavio REGOS.

V.

PRIHODI JAVNIH PODUZEĆA

1. PRIHODI HRVATSKIH VODA

1.1. Prihodi Hrvatskih voda

Prihodi Hrvatskih voda uplaćuju se na ove račune:

Račun

Naziv računa

1001005-1700022297

Naknada za korištenje voda

1001005-1700022344

Naknada za zaštitu voda

1001005-1700022553

Naknada za vađenje pijeska i šljunka

 

1.2. Slivna vodna naknada

1.2.1. Slivna vodna naknada od poljoprivrednika uplaćuje se na račun grada/općine u kojem je sjedište vodnogospodarske ispostave za slivno područje:

 

>

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1702404691

BJELOVAR

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1704304697

BUZET

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1706004694

ČAKOVEC

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1706604692

DARDA

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1706704691

DARUVAR

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1706904697

DELNICE

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1708604698

DONJI MIHOLJAC

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1709804696

DUBROVNIK

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1710104699

DUGO SELO

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1710704694

ĐURĐEVAC

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-171550469span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"'>

IMOTSKI

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1717904692

KARLOVAC

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1718704692

KLANJEC

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1722004694

KUTINA

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1722204690

LABIN

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1728404691

NOVA GRADIŠKA

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1729304691

NOVSKA

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1730604692

OPUZEN

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1731204699

OSIJEK

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1735104690

POŽEGA

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1737304691

RIJEKA

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1738704693

SENJ

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1738904696

SINJ

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1739104697

SISAK

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1739604699

SLAVONSKI BROD

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1740904692

SPLIT

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1744404695

ŠIBENIK

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1747204690

VARAŽDIN

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1748704697

VINKOVCI

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1749104692

VIROVITICA

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1751104699

VRGORAC

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1752004699p>

ZADAR

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

1001005-1713304698

ZAGREB

Slivna vodna naknada od poljoprivrednika

 

1.2.2. Slivna vodna naknada koju plaćaju korisnici zemljišta i drugih nekretnina uplaćuje se na račun grada/općine u kojima je sjedište vodnogospodarske ispostave za slivno područje:

 

.2pt'>

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1702422601

BJELOVAR

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1704322607

BUZET

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1706022604

ČAKOVEC

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1706622608

DARDA

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1706722601

DARUVAR

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1706922607

DELNICE

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1708622609

DONJI MIHOLJAC

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1709822603

DUBROVNIK

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1710122602

DUGO SELO

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1710722604

ĐURĐEVAC

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1715522601

IMOTSKI

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1717922608

KARLOVAC

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1718722608

KLANJEC

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1722022604

KUTINA

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1722222600

LABIN

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1728422601

NOVA GRADIŠKA

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1729322601

NOVSKA

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1730622608

OPUZEN

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1731222602

OSIJEK

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1735122600

POŽEGA

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1737322601

RIJEKA

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1738722606

SENJ

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1738922603

SINJ

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1739122607

SISAK

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1739622602

SLAVONSKI BROD

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1740922608

SPLIT

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1744422605

ŠIBENIK

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1747222600

VARAŽDIN

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1748722607

VINKOVCI

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1749122608

VIROVITICA

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1751122602

VRGORAC

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1752022602

ZADAR

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

1001005-1713322609

ZAGREB

Slivna vodna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području

 

1.2.3. Pri uplati na račune iz točke 1.2.1. i 1.2.2.  obveznici plaćanje tih naknada upisuju u «poziv na broj odobrenja» podatke čiji sadržaj propisuje vodnogospodarska ispostava za slivno područje .

 

1.2.3. Pri uplati na račune iz točke 1.2.1. i 1.2.2. obveznici plaćanje tih naknada upisuju u »poziv na broj odobrenja« podatke čiji sadržaj propisuje vodnogospodarska ispostava za slivno područje.

2. PRIHODI JAVNOG PODUZEĆA HRVATSKE ŠUME

2.1. Prihodi javnog poduzeća Hrvatske šume

 Prihodi javnog poduzeća Hrvatske šume uplaćuju se na ove račune:


Račun

Naziv računa

1001005-1700055099

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma,

1001005-1700055146

Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma,

1001005-1700055355

Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma,

1001005-1700055402

Doprinos za šume obračunan od katastarskog prihoda šuma i šumskog zemljišta.

2.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Pri uplati na račun 1001005-1700055099 iza matičnog broja upisuje se podatak drugi koji sadrži godinu na koju se odnosi uplata (četiri znamenke). Obveznici fizičke osobe u pretpolje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana.

3. PRIHODI UPRAVA ZA CESTE

3.1. Prihodi Hrvatske uprave za ceste<10.5pt'>

Prihodi Hrvatske upeste uplaćuju se na ove račune:

Račun

Naziv računa

1001005-1700060041

Naknada za izvanredni prijevoz,

1001005-1700060252

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste,

1001005-1700060308

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

1001005-1700060461

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti.

3.2. Prihodi županijskih uprava za ceste

Prihodi županijskih uprava za ceste uplaćuju se na ove račune:

3.2.1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

 

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1702403205

BJELOVAR

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila<>

1001005-1706003208

ČAKOVEC

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1709803206

DUBROVNIK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1713003209

GOSPIĆ

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1717903204

KARLOVAC

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1720103205

KOPRIVNICA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1721103203

KRAPINA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1731203202

OSIJEK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1732103204

PAZIN

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1735103200

POŽEGA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1737303205

RIJEKA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1739103203

SISAK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1739603202

SLAVONSKI BROD

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1740903204

SPLIT

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1744403209

ŠIBENIK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1747203200

VARAŽDIN

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-17491an>

VIROVITICA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1751803201

VUKOVAR

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1752003202

ZADAR

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1713303201

ZAGREB

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1771003208

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

 

3.2.2. Naknada za izvanredni prijevoz

 

order=0 cellspacing=0 cellpadding=0 style='margin-left:.3pt;border-collapse: collapse;mso-table-layout-alt:fixed;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460043

BJELOVAR

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1706060042

ČAKOVEC

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1709860048

DUBROVNIK

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1713060046

GOSPIĆ

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1717960044

KARLOVAC

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1720160043

KOPRIVNICA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1721160041

KRAPINA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1731260045

OSIJEK

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1732160044

PAZIN

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1735160040

POŽEGA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1737360043

RIJEKA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1739160041

SISAK

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1739660045

SLAVONSKI BROD

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1740960044

SPLIT

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1744460046

ŠIBENIK

Naknada za izvanredni prijevoz

VARAŽDIN

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1749160044

VIROVITICA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1751860047

VUKOVAR

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1752060045

ZADAR

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1713360047

ZAGREB

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1771060042

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za izvanredni prijevoz

 

3.2.3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

 

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460256

BJELOVAR

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1706060251

ČAKOVEC

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1709860257

DUBROVNIK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1713060255

GOSPIĆ

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1717960253

KARLOVAC

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1720160256

KOPRIVNICA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1721160252

KRAPINA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1731260254

OSIJEK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1732160253

PAZIN

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1735160259

POŽEGA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1737360256

RIJEKA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1739160252

SISAK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1739660254

SLAVONSKI BROD

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1740960253

SPLIT

Naknada za pu uporabu javne ceste

1001005-1744460255

ŠIBENIK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1747260259

VARAŽDIN

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1749160253

VIROVITICA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1751860250

VUKOVAR

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1752060254

ZADAR

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1713360250

ZAGREB

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1771060251

ZAGRrmal>ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

 

 

3.2.4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

 

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460301

BJELOVAR

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1706060309

ČAKOVEC

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1709860304

DUBROVNIK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1713060302

GOSPIĆ

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1717960307

KARLOVAC

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1720160301

KOPRIVNICA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1721160308

KRAPINA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1731260300

OSIJEK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1732160307

PAZIN

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1735160306

POŽEGA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1737360301

RIJEKA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1739160308

SISAK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1739660300

SLAVONSKI BROD

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1740960307

SPLIT

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1744460302

ŠIBENIK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1747260306

VARAŽDIN

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1749160307

VIROVITICA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1751860305

VUKOVAR

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1752060300

ZADAR

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1713360305

ZAGREB

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1771060309

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

 

3.2.5. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

 

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460465

BJELOVAR

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1706060464

ČAKOVEC

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1709860466

DUBROVNIK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1713060468

GOSPIĆ

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1717960462

KARLOVAC

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1720160465

KOPRIVNICA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1721160461

KRAPINA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1731260463

OSIJEK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1732160462

PAZIN

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1735160460

POŽEGA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1737360465

RIJEKA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1739160461

SISAK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1739660463

SLAVONSKI BROD

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1740960462

SPLIT

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1744460468

ŠIBENIK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1747260460

VARAŽDIN

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1749160462

VIROVITICA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1751860469

VUKOVAR

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1752060463

ZADAR

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1713360469

ZAGREB

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1771060464

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

 

 

VI.

OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE

1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

1.1. Članarina turističkim zajednicama

Prihod od članarine turističkim zajednicama uplaćuje se u korist računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojem je sjedište turističke zajednice:

Tablica

 

1.2. Boravišna pristojba

Prihod od boravišne pristojbe uplaćuje se u korist računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojem je sjedište tu­ris­tičke zajednice:

Tablica

 

1.3. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vo­dećom 0). Obveznici fizičke osobe u pretpolje upisuju broj modela »12«, a u polje matični broj građana, odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA

Prihodi obrtničkih komora uplaćuju se na ove račune:

2.1. Komorski doprinos u paušalnom iznosu

 

Tablica

 

2.2. Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

 

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1702452416

BJELOVAR

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1706052413

ČAKOVEC

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1709852415

DUBROVNIK

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1713052410

GOSPIĆ

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1717952411

KARLOVAC

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1720152416

KOPRIVNICA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1721152412

KRAPINA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1731252414

OSIJEK

Komornos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1732152411

PAZIN

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1735152419

POŽEGA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1737352416

RIJEKA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1739152412

SISAK

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1739652414

SLAVONSKI BROD

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1740952411

SPLIT

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1744452410

ŠIBENIK

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1747252419

VARAŽDIN

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1749152411

VIROVITICA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1751852417

VUKOVAR

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1752052414

ZADAR

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1713352417

ZAGREB

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1771052413

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

 

2.3. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

U »pozivu na broj odobrenja« obveznici pravne osobe up osobe upisuju u pretpolje model »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Obveznici fizičke suju u pretpolje model »12«, a u polje matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

 

3.1. Prihodi Hrvatske gospodarske komore uplaćuju se na ove račune:

Račun

Naziv računa

1001005-1700052620

Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

1001005-1700052783

Doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore

 

3.2. Popunjavanje podataka u »pozivu na broj odobrenja«

Pri uplati na račun 1001005-1700052620 u »pozivu na broj odobrenja« obveznici upisuju model »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0), posebnu oznaku (3 znamenke) te mjesec i godinu (4 znamenke). Posebna oznaka za male poduzetnike je 002, za sred­nje poduzetnike 003, a za velike poduzetnike 004.

Pri uplati na račun 1001005-1700052783 u »pozivu na broj odobrenja« obveznici upisuju model »05« a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0) te oznaku 001 i mjesec i godinu ( 4 znamenke).

VII.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Popunjavanje naloga za plaćanje

Pri popunjavanju naloga za plaćanje posebnu pozornost treba obratiti »pozivu na broj odobrenja«.

1.1. Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod državnog proračuna:

Račun na koji se porez plaća je: 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske gdje je:

1001005    – vodeći broj banke, Hrvatske narodne banke,

18630000160              – račun u banci.

»Poziv na broj odobrenja« za pravnu osobu kada uplaćuje porez na dodanu vrijednost:

Poziv na

broj (odobrenja)       21         1201-03282635

gdje je:

21           broj modela

1201       porez na dodanu vrijednost (brojčana oznaka vrste prihoda)

03282635        matični broj poreznog obveznika pravne osobe

»Poziv na broj odobrenja« za fizičku osobu kada uplaćuje poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova:

an>

Poziv na<>

broj                        22      1015-0112948335088

(odobrenja)

gdje je:

22                 broj modela

1015             poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova brojčana oznaka vrste poreza)

0112948335088          matični broj građana

1.2. Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Zagrebačke županije:

Račun na koji se porez plaća je račun 2340009-1800001006 Proračun Zagrebačke županije gdje je:

2340009   – vodeći broj banke

1800001006    – račun u banci

1.2.1. »Poziv na broj odobrenja« za pravnu osobu kada uplaćuje porez na cestovna motorna vozila:

Poziv na

broj (odobrenja)       21         1317-03282635

gdje je:

21          oznaka modela

1317      porez na cestovna motorna vozila (brojčana oznaka vrste poreza)

03282635        matični broj poreznog obveznika – pravne osobe

1.2.2. »Poziv na broj odobrenja« za fizičku osobu kada upla­ćuje porez na nasljedstva i darove

Poziv na

broj (odobrenja)     22      1309-0112948335088

gdje je:

22                 oznaka modela

1309             porez na nasljedstva i darove (brojčana oznaka vrste poreza)

0112948335088          matični broj građana

1.3. Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Grada Dugo Selo:

Račun na koji se porez plaća je 2360000-181010008 Proračun Grada Dugo Selo gdje je:

2360000 – vodeći broj banke

181010008      – račun u banci

1.3.1. »Poziv na briv na broj odobrenja« za pravnu osobu koja plaća porez na tvrtku odnosno naziv:

Poziv na

broj (odobrenja)       21         1732-03282635

gdje je:

21          oznaka modela

1732      porez na tvrtku odnosno naziv (brojčana oznaka vrste prihoda)

03282635        matični broj poreznog obveznika pravne osobe

1.3.2. »Poziv na broj odobrenja« za fizičku osobu koja plaća porez na kuću za odmor:

Poziv na

broj (odobrenja)      22       1716-0112948335088

gdje je:

22                 oznaka modela

1716             porez na kuće za odmor (brojčana oznaka vrste poreza)

0112948335088          matični broj građana

2. Uplata poreza koji je zajednički prihod proračuna drža­ve, županije i grada/općine

Obveznici uplate poreza koji je zajednički prihod proračuna države, županije i grada/općine uplaćuju prihode na račune propisane ovom Naredbom. Pri uplati na te račune obveznici moraju na naloge za uplatu napisati broj računa iz Naredbe.

2.1. Primjer za zajednički prihod za račun otvoren za razinu grada/općine: 1001005-1718712004 gdje je

1001005   vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,

1718712004 račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za Grad Klanjec

gdje je:

17             oznaka vrste računa,

187           brojčana oznaka grada Klanjca,

1200         individualna partija računa za uplatu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

4               kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

U »poziv na broj odobrenja« porezni obveznici pravne osobe dužni su upisati u pretpolje model »21«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak koji se plaća i podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Porezni obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani dužni su upisati u pretpolje model »22«, a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak koji se plaća i podatak drugi – matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).

2.2. Primjer za poreznog obveznika pravnu osobu:

Poziv na

broj (odobrenja)       21         1406-03282635

gdje je:

21          broj modela

1406      predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti

03282635        matični broj poreznog obveznika – pravne osobe

2.3. Primjer za poreznog obveznika fizičku osobu:

Poziv na

broj (odobrenja)  22     1546-0112948335088

gdje je:

22                 broj modela

1546             predujam poreza i prireza na dohodak po odbit­ku od imovinskih prava (čl. 37. st. 3.)

0112948335088          matični broj građana

3. Uplata doprinosa za obvezna osiguranja

3.1. Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje:

Račun na koji se plaća doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje je 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvat­ske gdje je:

1001005     vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke

18630000160  račun u banci

»Poziv na broj odobrenja« za pravnu osobu kada uplaćuje doprinos je:

Poziv na broj

(odobrenja)              21         8400-03245616

gdje je:

21          broj modela

8400      brojčana oznaka vrste prihoda za doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje od obveznika plaćanja pravne osobe

03245616 matični broj obveznika pravne osobe

3.2. Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Račun na koji se plaća taj doprinos je 1001005 -1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, gdje je:

1001005   vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke

1700036001    račun u banci

U »poziv na broj odobrenja« uplatitelj pravna osoba koja u svom sastavu ima registrirane dijelove upisat će ovo:

Poziv na

broj (odobrenja)    66       2003-035570490023-5009,

gdje je:

66                oznaka modela,

2003            brojčana oznaka za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za radnike koji su zaposleni kod pravnih osoba,

035570490023            matični broj obveznika pravne osobe s dodatkom registriranog dijela (12 znamenaka),

5009            identifikator obrasca R-S, 5 je posljednja znamenka iz oznake godine, a 009 oznaka da je to deveti obrazac za 2005. godinu.

4. Uplata drugih prihoda

Obveznici uplate drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune propisane ovom Naredbom moraju, pri uplati na te račune kada je to navedeno, popuniti propisani model i »poziv na broj odobrenja«.

4.1. Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje na račun otvoren za razinu grada/općine

Račun u korist kojeg se plaća je: 1001005-1736327151 Rab, Članarina turističkim zajednicama, gdje je:

1001005   vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke

1736327151    račun u banci

4.1.1. »Poziv na broj odobrenja« kojeg koristi pri uplati na taj račun uplatitelj pravna osoba »XY« je:

Poziv na

broj (odobrenja)       05        03282635

gdje je:

05          – broj modela,

03282635 – matični broj obveznika pravne osobe »XY«.

4.1.2. »Poziv na broj odobrenja« za uplatitelja fizičku osobu je:

Poziv na

broj (odobrenja)       12         0112948335088

gdje je:

12                 – broj modela,

0112948335088          – matični broj građana.

5. Obrada naloga za uplatu proračunskih
i drugih prihoda

5.1. Banka prima i obrađuje naloge za uplatu proračunskih i drugih prihoda ako su oni popunjeni u skladu s ovom Naredbom. Ako primi i obradi naloge koji nisu popunjeni u skladu s ovom Naredbom te zbog toga sredstva ne budu prepoznata, banka snosi svu materijalnu odgovornost.

5.2. Sastavni dio Naredbe je Pregled brojčanih oznaka vrste prihoda i dopuštenih modela (za vlastite prihode državnog, županijskog i gradskog/općinskog proračuna) – Prilog 2, Pregled dopuštenih modela za račune zajedničkih prihoda proračuna, obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i drugih prihoda za financiranje javnih potreba – Prilog 3, te Pregled dopuštenog modela i način izračuna kontrolnog broja – Prilog 4.

6. Dostava podatka o uplatama u korist županijskih
i gradskih/ općinskih proračuna

Banka je dužna dnevno osigurati podatke o uplatama i isplatama s računa županijskog i gradskog/općinskog proračuna i proračuna mjesne samouprave čiji račun vodi. Podaci se dostav­ljaju FINI u formatu »MAGNETNI IZVADAK«, koji je sastavni dio ove Naredbe – Prilog 5.

7. Osiguravanje podataka na magnetnom mediju

FINA osigurava Poreznoj upravi podatke na magnetnom mediju o uplatama i isplatama s računa državnog, županijskih, gradskih i općinskih proračuna, o zajedničkim prihodima pro­računa te o ostalim prihodima o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju.

FINA osigurava podatke o uplatama i isplatama u korist računa propisanih ovom Naredbom i drugima koji vode analitičku evidenciju o tim uZahtjev za podacima o uplatama i isplatama u korist tih računa dostavlja se FINI, Sektoru servisa za državu, Centru za podršku sustavu riznice, Koturaška 43, Zagreb.

8. Dan uplate

Danom uplate poreza, obveznih doprinosa te drugih prihoda razumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna, na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na računima zajedničkih prihoda pro­računa, obveznog doprinosa te na računima drugih prihoda.

9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda

9.1. Više uplaćeni odnosno pogrešno uplaćeni prihodi se nalogom vlasnika računa kojima su više odnosno pogrešno uplaćeni prihodi usmjereni vraćaju na račune određene ovom Naredbom odnosno uplatiteljima na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

9.2. FINA izvršava naloge za povrat odnosno preknjiženje s računa državnog proračuna i računa za uplatu javnih prihoda (kada poslove evidentiranja obavlja Porezna uprava), koje ovjeravaju i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave. Ako je obradom naloga za povrat viška i preknjiženje pogrešno uplaćenih sredstava račun zajedničkog prihoda proračuna doveden u nega­tiv­no stanje, FINA će negativno stanje pokriti na teret računa državnog proračuna.

 Sredstva korištena za pokriće negativnog stanja na računu zajedničkog prihoda proračuna FINA je dužna vratiti na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na taj račun. U slučaju kada u roku od 30 dana nema dovoljno priljeva na račun, FINA će za nedostajuća sredstva ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna i dostaviti ih banci na izvršenje. Ako nema pokrića na računu proračuna, banka naloge evidentira i izvršava nakon osiguranja pokrića prema vremenskom redoslijedu primitka.

Nalozi za povrat odnosno preknjiženje, kada glase na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave za županije i gradove/općine koje su temeljem suglasnosti ministra financija ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđi­vanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih i gradskih/općinskih poreza, koje ovjeravaju i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave, dostavljaju se FINI.

Sredstva za povrate izvršene s računa 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, FINA će namiriti na teret računa državnog proračuna. Kada, na temelju ispravke obračuna po osiguranicima, obvezni mirovinski fond vrati sredstva na račun 1001005-1700036001 FINA će izvršiti prijenos tih sredstava u korist računa državnog proračuna.

Pri izvršavanju povrata odnosno preknjiženju u obrasce platnog prometa upisuju se ove vezne oznake:


Broj vezne oznake

Naziv vezne oznake

47

Povrat uplatitelju

48

Povrat na drugi račun za uplatu javnih prihoda

49

Preknjiženje unutar  računa


9.3. Zahtjevi za povrat odnosno za preknjiženje prihoda dostavljaju se Poreznoj upravi za prihode o kojima vodi analitičku evidenciju odnosno za prihode na sljedećim računima i broj­čanim oznakama vrste prihoda:

1. Prihodi državnog proračuna: 1007, 1015, 1120,1139, 1201, 1210, 1228, 3000, 3034, 3042, 3050, 3085, 3093, 3107, 3115, 3123, 4200, 4219, 4227, 4235, 4243, 4251, 4260, 4278, 4286, 4294, 4308, 4316, 4324, 4332, 4340, 4359, 4367, 4375, 6025, 6033, 7528, 7560, 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8281, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8400, 8419, 8427, 8435, 8443, 8451, 8478, 8532, 8559, 8567, 8575, 8591, 8613, 8621, 8664, 8672, 8680, 8699, 8702, 8729, 8800 i 8818.

2. 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, vrste doprinosa: 2003, 2011, 2020, 2046, 2194, 2216, 2224 i 2232.

3. Pri'>3. Prihodi županijskih proračuna: 6327 (za sve županije), te 1309, 1317, 1325, 1333 i 1341 za županije koje su temeljem suglasnosti ministra financijile Poreznu upravu za obav­ljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih poreza.

4. Prihodi gradskih/općinskih proračuna: 6718 (za sve gradove i općine), te 1708, 1716, 1724, 1732, 1740 1759, 1767 i 1775 (za gradove/općine koje su temeljem suglasnosti ministra financija ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih/općinskih poreza.

5. Zajednički prihodi proračuna: porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, porez na dobit, prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod i porez na promet nekretnina.

6. Ostali prihodi: članarina turističkim zajednicama, komorski doprinos u paušalnom iznosu, komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore.

Za slučajeve iz točaka 3. i 4., za naknadu koja pripada Poreznoj upravi, FINA ispostavlja naloge za plaćanje na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih mjerodavnoj banci na izvršenje. Ako nema pokrića na računu proračuna, banka naloge evidentira i izvršava nakon osiguranja pokrića prema vremenskom redoslijedu primitka.

9.4. Zahtjevi za povrat odnosno za preknjiženje za: 1040, 1058, 1066, 1074, 1082, 1090, 1104, 1112, 6149, 7650 i 7668 dostavljaju se nadležnoj carinarnici.

9.5. Zahtjevi za povrat uplatitelju drugih prihoda državnog proračuna upućuju se tijelu koje je propisalo plaćanje tog prihoda. Ako je riječ o pogrešnoj uplati, zahtjev za povrat podnosi se Ministarstvu financija, Sektoru za izvršavanje državnog prora­čuna, Zagreb, Katančićeva 5.

9.6. Zahtjevi za povrat i preknjiženje pogrešno i više upla­ćenih prihoda županijskih te gradskih/općinskih proračuna podnose se mjerodavnim proračunima (osim za poreze i druge javne prihode za koje evidenciju o uplatama i zaduženjima vodi Porezna uprava).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može ovlastiti FINU za rješavanje neprepoznatih uplata izvršenih u korist računa proračuna.

9.7. Zahtjevi za povrat i preknjiženje prihoda javnih podu­zeća podnose se javnim poduzećima u korist kojih su pogrešno, odnosno više sredstva uplaćena.

9.8. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda koji nisu navedeni u prethodnim točkama dostavljaju se FINI, Sektoru servisa za državu, Centru za podršku sustavu riznice, Zagreb, Kotu­raška 43. Uz zahtjev za izvršenje povrata odnosno pre­knjiženja prilaže se suglasnost korisnika čiji je to većinski prihod. Pravna osoba prilaže preslik izvatka računa i kopiju naloga o uplati, a fizička osoba prilaže originalni dokument o uplati.

9.9. O pogrešno izvršenim uplatama, kada nije upisana odgovarajuća vrsta prihoda, na račun proračuna države, županije i grada/općine FINA će obavijestiti banku koja je provela nalog za plaćanje. Banka je dužna u roku od osam dana riješiti neprepoznatu uplatu i FINI dati nalog za preknjiženje.

10. Raspored uplaćenih prihoda

Prihode uplaćene na račune iz ove Naredbe FINA raspo­ređuje u zakonom određenim postocima u korist državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna, odnosno javnim podu­zećima i ostalim organizacijama. Ključ za raspored sredstava FINA je dužna dostaviti Poreznoj upravi.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javno poduzeće i ostale organizacije kojima se raspoređuju sredstva s računa iz ove Naredbe dužni su odmah po otvaranju i promjeni računa u banci obavijestiti FINU.

Zajednički prihodi proračuna, javnih poduzeća i ostalih organizacija raspoređuju se svakoga radnog dana.

11. Evidencija o vrstama prihoda i o rasporedu zajedničkih prihoda

FINA je obvezna osigurati evidenciju po vrstama prihoda uplaćenih u korist državnog, županijskih, gradskih/općinskih proračuna te o raspoređenim zajedničkim prihodima proračuna, javnih poduzeća i ostalih organizacija.

FINA je obvezna osigurati podatke proračunskim korisnicima o prihodima koje su ostvarili obavljanjem poslova na tržištu, a koji su uplaćeni na Državni proračun Republike Hrvatske.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Banka otvara račun za redovno poslovanje proračuna županije, grada i općine prema Popisu računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama koji je sastavni dio ove Naredbe – Prilog 1.

Proračun županije, grada, općine i mjesne samouprave može imati samo jedan račun za redovno poslovanje u skladu s člankom 62. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03).

Županija, grad i općina koja promijeni banku u kojoj je otvoren račun za redovno poslovanje proračuna iz Popisa, dužna je račun iz popisa zatvoriti, a nastalu promjenu odmah dojaviti FINI. Pri promjeni računa proračuna mijenja se samo prvi dio računa (vodeći broj banke) dok drugi dio (broj računa u banci) ostaje isti.

Iznimno, proračun županije, grada i općine, osim računa iz stavka 2., može i u drugoj banci imati otvoreti otvoren račun na koji prenose sredstva proračuna u svrhu realizacije programa koji usvoji predstavničko tijelo županije, grada ili općine.

Broj računa u banci za županiju određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su nule, šesta i sedma znamenka je oznaka broja županije, osma znamenka je »5«, devetu znamenku određuje banka a deseta znamenka je kontrolni broj prethodnih devet, izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Broj računa u banci za grad/općinu određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine iz Priloga 1, šesta znamenka je »5«, iduće tri znamenke određuje banka, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet, izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Pri prijenosu sredstava s računa proračuna županije i grada/općine u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje upisuje se model »21«, u polju elementa: podatak prvi je 4901, a podatak drugi je matični broj proračuna.

2. Od dana primjene ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2004. godinu (»Narodne novine«, broj: 201/03., 49/04, 58/04, 106/04 i 159/04).

3. Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 401-03/04-01/12
Urbroj: 513-05/04-1
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

 

-

 

 

 

 

Prilog 1

 

 

 

 

 

 

 

Popis računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv

županije/grada/općine

Broj računa

Oznaka

grada/

općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

 

 

 

 

 

 

 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

(sjedište u Zagrebu)

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

2340009

-

1800001006

710

 

 

BEDENICA

2360000

-

1855000006

550

SVETI IVAN ZELINA

 

BISTRA

2360000

-

1854700001

547

ZAPREŠIĆ

 

BRCKOVLJANI

2360000

-

1803300002

033

DUGO SELO

 

BRDOVEC

2360000

-

1803400003

034

ZAPREŠIĆ

 

DUBRAVA

2360000

-

1809700008

097

VRBOVEC

 

DUBRAVICA

2360000

-

1854900003

549

ZAPREŠIĆ

 

DUGO SELO

2360000

-

1810100008

101

DUGO SELO

 

FARKAŠEVAC

2360000

-

1811400003

114

VRBOVEC

 

GRADEC

2360000

-

1813500009

135

VRBOVEC

 

IVANIĆ GRAD

2484008

-

1815800006

158

IVANIĆ GRAD

 

JAKOVLJE

2360000

-

1816300003

163

ZAPREŠIĆ

 

JASTREBARSKO

2503007

-

1816900009

169

JASTREBARSKO

 

KLINČA SELA

2340009

-

1819000005

190

JASTREBARSKO

 

KLOŠTAR IVANIĆ

2340009

-

1819300008

193

IVANIĆ GRAD

 

KRAŠIĆ

2340009

-

1853300005

533

JASTREBARSKO

 

KRAVARSKO

2360000

-

1854500009

545

VELIKA GORICA

 

KRIŽ

2340009

-

1821300009

213

IVANIĆ GRAD

 

LUKA

2360000

-

1854800002

548

ZAPREŠIĆ

 

MARIJA GORICA

2360000

-

1853900001

539

ZAPREŠIĆ

 

ORLE

2360000

75pt'>

-

1854200006

542

VELIKA GORICA

 

PISAROVINA

2360000

-

1833100004

331

JASTREBARSKO

 

POKUPSKO

2390001

-

1854400008

544

VELIKA GORICA

 

PRESEKA

2360000

-

1835600003

356

VRBOVEC

 

PUŠĆA

2360000

-

1836200001

362

ZAPREŠIĆ

 

RAKOVEC

2360000

-

1853600008

536

VRBOVEC

 

RUGVICA

2360000

-

1837600008

376

DUGO SELO

 

SAMOBOR

2500009

-

1838000004

380

SAMOBOR

 

STUPNIK

2360000

-

1855100007

551

SAMOBOR

 

SVETA NEDJELJA

2360000

-

1843600003

436

SAMOBOR

 

SVETI IVAN ZELINA

2360000

-

1842900004

429

SVETI IVAN ZELINA

 

VELIKA GORICA

2484008

-

1854100005

541

VELIKA GORICA

 

VRBOVEC

2360000

-

1850800003

508

VRBOVEC

 

ZAPREŠIĆ

2360000

-

1854300007

543

ZAPREŠIĆ

 

ŽUMBERAK

2360000

-

1854000004

540

JASTREBARSKO

 

 

 

 

 

 

 

II. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

 

(sjedište u Krapini)

 

 

 

 

 

 

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

2340009

-

1800002009

211

 

 

BEDEKOVČINA

2360000

-

1801100006

011

ZABOK

 

BUDINŠĆINA

2360000

1804100003

041

ZLATAR

 

DESINIĆ

2360000

-

1807000008

070

PREGRADA

 

DONJA STUBICA

2360000

-

1807900007

079

DONJA STUBICA

 

ĐURMANEC

2340009

-

1810800005

style='color:black'>108

KRAPINA

 

GORNJA STUBICA

2340009

-

1812500007

125

DONJA STUBICA

 

JESENJE

2340009

-

1855200008

552

KRAPINA

 

HRAŠĆINA

2360000

-

1814600002

146

ZLATAR

&nbsmal'> 

HUM NA SUTLI

2360000

-

1815200000

152

PREGRADA

 

KLANJEC

2360000

-

1818700000

187

KLANJEC

 

KONJŠČINA

2360000

-

1820000004

200

ZLATAR

 

KRALJEVEC NA SUTLI

2360000

-<'>-

1820800002

208

KLANJEC

 

KRAPINA

2340009

-

1821100007

211

KRAPINA

 

KRAPINSKE TOPLICE

2340009

-

1821200008

212

ZABOK

 

KUMROVEC

2360000

-

1855300009

553

KLANJEC

 

LOBOR

2360000

-

1823600006

236

ZLATAR

 

MAČE

2360000

-

1824800009

248

ZLATAR

 

MARIJA BISTRICA

2360000

-

1825600009

256

DONJA STUBICA

 

MIHOVLJAN

2360000

-

1826500000

265

ZLATAR

 

NOVI GOLUBOVEC

2360000

-

1855400000

554

ZLATAR

 

OROSLAVJE

2360000

-

1831100001

311

DONJA STUBICA

 

PETROVSKO

2360000

-

1832900000

329

KRAPINA

 

PREGRADA

2340009

-

1835200009

352

PREGRADA

 

RADOBOJ

2340009

-

1836400003

364

KRAPINA

 

STUBIČKE TOPLICE

2360000

-

1842200007

422

DONJADONJA STUBICA

 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

2360000

-

1843000007

430

ZABOK

 

TUHELJ

2360000

-

1846600000

466

KLANJEC

 

VELIKO TRGOVIŠĆE

2340009

-

1848100009

481

ZABOK

 

ZABOK

2360000

-

1851900006

519

ZABOK

 

ZAGORSKA SELA

2360000

-

1852100000

521

KLANJEC

 

ZLATAR     

2360000

-

1852600005

526

ZLATAR

 

ZLATAR BISTRICA

2360000

-

1852700006

527

ZLATAR

 

 

 

 

 

 

 

III. SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 

(sjedište u Sisku)

 

 

 

 

 

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

2340009

-

1800003001

391

 

 

DONJI KUKURUZARI

2340009

-

1808300003

083

 HRVATSKA KOSTAJNICA

 

DVOR

2390001

-

1810200009

102

 DVOR

 

GLINA

2407000

-

1812100003

121

 GLINA

 

GVOZD

2400008

-

1851000007

510

 GVOZD

 

HRVATSKA DUBICA

2340009

-

1814900005

149

 HRVATSKA KOSTAJNICA

 

HRVATSKA KOSTAJNICA

2340009

-

1815000008

150

 HRVATSKA KOSTAJNICA

 

JASENOVAC

2340009

-

1816800008

168

 NOVSKA

 

KUTINA

2340009

-

1822000008

220

 KUTINA

 

LEKENIK

2407000

-

1822800006

228

 SISAK

 

LIPOVLJANI

2340009

-

1823200002

232

 NOVSKA

 

MAJUR

2340009

-

1855500001

555

 HRVATSKA KOSTAJNICA

 

MARTINSKA VES

2407000

-

1825900002

259

 SISAK

 

NOVSKA

2340009

-

1829300005

293

 NOVSKA

 

PETRINJA

2360000

-

1832800009

328

 PETRINJA

 

POPOVAČA

2340009

-

1834700002

347

 KUTINA

 

SISAK            

2484008

-

1839100007

391

 SISAK

 

SUNJA

2407000

-

1842600001

426

 SISAK

 

TOPUSKO

2400008

-

1845700009

457

 GVOZD

 

VELIKA LUDINA

2340009

-

1847700003

477

 KUTINA

 

 

 

 

 

 

 

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

(sjedište u Karlovcu)

 

 ck'>

 

 

 

 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

2340009

-

1800004004

179

 

 

BARILOVIĆ

2400008

-

1800700000

007

 DUGA RESA

 

BOSILJEVO

2400008

-

1803000009

030

 DUGA RESA

 

CETINGRAD

2400008

-

1804900001

049

 SLUNJ

 

DRAGANIĆ

2400008

-

1809000001

090

 KARLOVAC

 

DUGA RESA

2400008

-

1809900000

099

 DUGA RESA

 

GENERALSKI STOL

2340009

-

1812000002

120

 DUGA RESA

 

JOSIPDOL

2400008

-

1817200003

172

 OGULIN

 

KAMANJE

2400008

-

1862300007

623

 OZALJ

 

KARLOVAC

2400008

-

1817900000

179

 KARLOVAC

 

KRNJAK

2400008

-

1821600002

216

 KARLOVAC

 

LASINJA

2340009

-

1822500003

225

 KARLOVAC

 

NETRETIĆ

2400008

-

1828100000

281

MsoNormal> DUGA RESA

 

OGULIN

2340009

-

1829700009

297

 OGULIN

 

OZALJ

2402006

-

1831500005

315

 OZALJ

 

PLAŠKI

2402006

-

1833300006

333

 OGULIN

 

RAKOVICA

2400008

-

1836500004

365

 SLUNJ

 

RIBNIK

2400008

-

1855600002

556

 OZALJ

 

SABORSKO

2340009

-

1837800000

378

 OGULIN

 

SLUNJ

2400008

-

1840000001

400

 SLUNJ

 

TOUNJ

2402006

-

1855700003

557

 OGULIN

 

VOJNIĆ

2340009

-

1850300008

503

 VOJNIĆ

 

ŽAKANJE

2400008

-

1853000002

530

 OZALJ

 

 

 

 

<'height:14.05pt'>

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Varaždinu)

 

 

 

 

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

2360000

-

1800005007

472

 

BEDNJA

2360000

-

1801200007

012

 IVANEC

BERETINEC

2360000

-

1801900004

019

 VARAŽDIN

BREZNICA

2360000

-

1803600005

036

 NOVI MAROF

BREZNIČKI HUM

2360000

-

1815100009

151

 NOVI MAROF

CESTICA

250ight'>2500009

-

1804800000

048

 VARAŽDIN

DONJA VOĆA

2360000

-

1808000000

080

 IVANEC

DONJI MARTIJANEC

2340009

-

1808500005

085

 LUDBREG

GORNJI KNEGINEC

2360000

-

1812900001

129

 VARAŽDIN

IVANEC

2360000

-

1815600004

156

 IVANEC

JALŽABET

2360000

-

1816500005

165

 VARAŽDIN

KLENOVNIK

2360000

-

1818900002

189

 IVANEC

LEPOGLAVA

2360000

-

1822900007

229

 IVANEC

LJUBEŠĆICA

2360000

-

1824700008

247

 NOVI MAROF

LUDBREG

2360000

-

1824400005

244

 LUDBREG

MALI BUKOVEC

2484008

-

1825100004

251

 LUDBREG

MARUŠEVEC

2360000

-

1826000005

260

 IVANEC

NOVI MAROF

2360000

-

1828900008

289

 NOVI MAROF

PETRIJANEC

2360000

-

1832600007

326

 VARAŽDIN

SRAČINEC

2360000

-

1841000003

410

 VARAŽDIN

SVETI ĐURĐ

2360000

-

1843700004

437

 LUDBREG

SVETI ILIJA

2360000

-

1843800005

438

 VARAŽDIN

TRNOVEC BARTOLOVEČKI 

    2360000

-

1846200006

462

 VARAŽDIN

VARAŽDIN

2360000

-

1847200008

472

 VARAŽDIN

VARAŽDINSKE TOPLICE

2360000

-

1847300009

473

 NOVI MAROF

VELIKI BUKOVEC

2360000

-

1855800004

558

 LUDBREG

VIDOVEC

2360000

-

1848400002

484

 VARAŽDIN<>

VINICA

2360000

-

1848600004

486

 VARAŽDIN

VISOKO

2360000

-

1849300003

493

 NOVI MAROF

 

 

 

 

 

VI. KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Koprivnici)

 

 

 

 r:black'>

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

    2386002

-

1800006000

201

 

DRNJE

2386002

-

1809600007

096

 KOPRIVNICA

ĐELEKOVEC

2386002

-

1810400001

104

 KOPRIVNICA

ĐURĐEVAC

2360000

-

1810700004

107

 ĐURĐEVAC

FERDINANDOVAC

2402006

-

1811500004

115

 ĐURĐEVAC

GOLA

2386002

-

1812200004

122

 KOPRIVNICA

GORNJA RIJEKA

2360000

-

1861800000

618

 KRIŽEVCI

HLEBINE

2386002

-

1814500001

145

 KOPRIVNICA

KALINOVAC

2360000

-

1855900005

559

 ĐURĐEVAC

KALNIK

2360000

-

1856000008

560

 KRIŽEVCI

KLOŠTAR PODRAVSKI

2360000

-

1819400009

194

 ĐURĐEVAC

KOPRIVNICA

2386002

-

1820100005

201

 KOPRIVNICA

KOPRIVNIČKI BREGI

2386002

-

1820200006

202

 KOPRIVNICA

KOPRIVNIČKI IVANEC

2386002

-

1820300007

203

 KOPRIVNICA

KRIŽEVCI

2340009

-

1821400000

214

 KRIŽEVCI

LEGRAD

2386002

-

1822700005

227

 KOPRIVNICA

MOLVE

2402006

-

1827000007

270

 ĐURĐEVAC

NOVIGRAD PODRAVSKI

2386002

-

1829200004

292

 KOPRIVNICA

NOVO VIRJE

2402006

-

1856100009

561

 ĐURĐEVAC

PETERANEC

2386002

-

1832400005

324

 KOPRIVNICA

PODRAVSKE SESVETE

2360000

-

1861600008

616

 ĐURĐEVAC

RASINJA

2386002

-

1836600005

366

 KOPRIVNICA

SOKOLOVAC

2386002

-

1840500006

405

 KOPRIVNICA

SVETI IVAN ŽABNO

2360000

-

1843900006

439

 KRIŽEVCI

SVETI PETAR OREHOVEC

2360000

-

1844200001

442

 KRIŽEVCI

VIRJE

2360000

-

1849000000

490

 ĐURĐEVAC

 

 

 

 

 

VII. BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Bjelovaru)

 

 

 

 

 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

2402006

-

1800007002

024

 

BEREK

2402006

-

1801800003

018

 GAREŠNICA

BJELOVAR

2402006

-

1802400001

024

 BJELOVAR

ČAZMA

2402006

-

1806300009

063

 ČAZMA

DARUVAR

2340009

-

1806700003

067

 DARUVAR

DEŽANOVAC

2402006

-

1807100009

071

 DARUVAR

ĐULOVAC

2340009

-

1810500002

105

 DARUVAR

GAREŠNICA

2402006

-

1811900008

119

 GAREŠNICA