Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

NN 187/2004 (29.12.2004.), Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3200

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama SteČajnog zakona

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 123/2003) u članku 59. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odredbe članaka 25. i 58. ovoga Zakona primjenjivat će se samo u stečajnim postupcima koji će se pokrenuti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/04-01/01
Urbroj: 5030116-04-7
Zagreb, 23. prosinca 2004.

Predsjednik 
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.