Uredba o izmjenama Zakona o kemikalijama

NN 187/2004 (29.12.2004.), Uredba o izmjenama Zakona o kemikalijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3201

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

o izmjenama Zakona o kemikalijama

Članak 1.

U Zakonu o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 173/2003) u člancima 72., 77. i 78. riječi: »1. siječnja 2005.« zamje­nju­ju se riječima: »1. srpnja 2005.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 541-01/04-01/01
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 23. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.