Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 187/2004 (29.12.2004.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3204

Na temelju članka 9. Zakona o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/2000 i 160/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troŠkove i troŠkove za pruŽanje informacijskih usluga DrŽavnog zavoda za intelektualno vlasniŠtvo

Članak 1.

U Uredbi o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, broj 86/2000), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Uredbom uređuje plaćanje posebnih troškova i troškova informacijskih usluga (u daljnjem tekstu: troškovi) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlas­niš­tva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autor­skom pravu i srodnim pravima, koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. briše se i dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Ako naknada troškova nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku da u roku koji ne može biti kraći od 15 niti dulji od 60 dana od dana primitka poziva, plati propisanu naknadu troškova.

Ako stranka plati naknadu troškova po pozivu Zavoda iz stav­ka 1. ovog članka, smatra se da je naknada troškova plaćena od početka.

Ako stranka ne plati naknadu troškova po pozivu Zavoda iz stavka 1. ovog članka, podnesak se zaključkom odbacuje.«

Članak 3.

Tarifa posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga mijenja se i glasi:

»II. Tarifa posebnih troŠkova i troŠkova za pruŽanje informacijskih usluga

1. PATENTI

Plaća se kuna:

Tar. br. 1.1.

Za podnošenje prijave patenta uključivo prve dvije godine održavanja:

1. osnovna naknada.................................. 1.200,00

2. za svaku stranicu prijave iznad 30-e stranice
    prijave......................................................... 5,00

3. za svaki patentni zahtjev iznad 10-og zahtjeva 10,00

Napomene:

1. Ako je istovjetan tekst prijave dostavljen i u elektroničkom obliku (na magnetnim jedinicama, primjerice na disketi, CD-ROM-u, DVD-u), troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%.

2. Ako je zatražena objava prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u dvostrukim iznosima.

Tar. br. 1.2.

Za ispitivanje uvjeta za priznavanje patenta:

1. na temelju provedbe postupka potpunog ispitivanja
    (članak 37. Zakona o patentu).............. 3.900,00

2. na temelju podnesenih rezultata postupka potpunog
    ispitivanja (članak 38. Zakona o patentu) 2.000,00

3. bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsen-
    zualni patent – članak 41. Zakona o patentu) 1.000,00

4. na temelju provedbe postupka potpunog ispitivanja
    nakon podnesenog prigovora na priznanje konsen-
    zualnog patenta..................................... 2.600,00

Tar. br. 1.3.

Za prijedlog za ponovnu uspostavu prava..... 200,00

Tar. br. 1.4.

Za objavu zahtjeva za priznanje konsenzualnog
patenta........................................................ 120,00

Tar. br. 1.5.

Za objavu patenta....................................... 160,00

Tar. br. 1.6.

Za izdavanje patentnog spisa – za svaku stranicu 25,00

Tar. br. 1.7.

Za održavanje patenta i konsenzualnog patenta u vrijednosti:

1. III. godina............................................... 320,00

2. IV. godina............................................... 360,00

3. V. godina................................................ 420,00

4. VI. godina............................................... 500,00

5. VII. godina............................................. 620,00

6. VIII. godina............................................ 740,00

7. IX. godina............................................... 920,00

8. X. godina............................................. 1.200,00

9. XI. godina............................................ 1.700,00

10. XII. godina........................................ 1.800,00

11. XIII. godina....................................... 2.000,00

12. XIV. godina....................................... 2.100,00

13. XV. godina........................................ 2.300,00

14. XVI. godina....................................... 2.900,00

15. XVII. godina...................................... 3.500,00

16. XVIII. godina.................................... 4.600,00

17. XIX. godina....................................... 5.800,00

18. XX. godina........................................ 6.900,00

Napomena:

Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 1.8.

Za postupak povodom prigovora na objavljeni zahtjev
za priznanje konsenzualnog patenta........... 1.300,00

Tar. br. 1.9.

Za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i objavu
podataka iz članka 73. Zakona o patentu..... 200,00

Tar. br. 1.10.

Za održavanje trajanja Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti:

1. I. godina ........................................... 12.000,00

2. II. godina .......................................... 15.000,00

3. III. godina ......................................... 18.000,00

4. IV. godina ......................................... 21.000,00

5. V. godina .......................................... 24.000,00

Napomena:

Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 1.11.

Za proglašavanje patenta ništavim............. 4.000,00

Tar. br. 1.12.

Za proglašavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
ništavom.................................................. 3.000,00

Tar. br. 1.13.

Za ukidanje rješenja o priznanju patenta.... 2.000,00

Tar. br. 1.14.

Za prosljeđivanje međunarodne prijave patenta 200,00

Tar. br. 1.15.

Za objavu prijevoda:

1. patentnog spisa proširenog europskog patenta 160,00

2. izmijenjenih patentnih zahtjeva proširenog
    europskog patenta................................... 160,00

Napomena:

Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća troškove iz tarifnih brojeva 1.1. do 1.8. u iznosima umanjenim za 75%.

2. ŽIGOVI

 Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za ispitivanje prijave za registraciju žiga do objave prijave:

1. do tri razreda proizvoda ili usluga............. 500,00

2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno
    tri razreda................................................ 150,00

Napomena:

Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 2.2.

Za objavu prijave za registraciju žiga............ 150,00

Tar. br. 2.3.

Za razdvajanje prijave ili registracije žiga...... 200,00

Tar. br. 2.4.

Za postupak povodom prigovora na registraciju žiga      500,00

Tar. br. 2.5.

Za održavanje žiga u vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti:

1. do tri razreda proizvoda ili usluga.......... 1.500,00

2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od
    ukupno tri razreda.................................... 300,00

Napomene:

1. Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u dvostrukom iznosu.

2. Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 2.6.

Za zahtjev za opoziv žiga i za objavu podataka o
prestanku vrijednosti žiga.......................... 1.000,00

Tar. br. 2.7.

Za proglašavanje žiga ništavim i za objavu podataka
o prestanku vrijednosti žiga....................... 1.500,00

Tar. br. 2.8.

Za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju
žiga............................................................. 300,00

3. INDUSTRIJSKI DIZAJN

Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za ispitivanje prijave industrijskoga dizajna:

1. osnovna naknada..................................... 200,00

2. dodatna naknada za svaki sljedeći dizajn iz višestruke
prijave industrijskoga dizajna......................... 50,00

Tar. br. 3.2.

Za razdvajanje prijave industrijskoga dizajna 200,00

Tar. br. 3.3.

Za odgodu objave registracije industrijskoga dizajna..... 300,00

Tar. br. 3.4.

Za održavanje industrijskog dizajna u vrijednosti za razdoblje od pet godina i za objavu podataka o tome:

1. za jedan dizajn........................................ 400,00

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave
    industrijskog dizajna................................. 200,00

Tar. br. 3.5.

Za zahtjev za proglašavanje industrijskog dizajna
ništavim.................................................... 1.500,00

3a. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:

Tar. br. 3a.1.

Za ispitivanje prijave industrijskog obličja do objave prijave:

1. osnovna naknada.................................... 200,00

2. dodatna naknada za svako obličje u višestrukoj
    prijavi........................................................ 50,00

Tar. br. 3a.2.

Za objavu prijave industrijskog obličja:

1. do tri prikaza........................................... 100,00

2. za svaki sljedeći prikaz.............................. 50,00

3. za objavu opisa obličja............................ 200,00

Tar. br. 3a.3.

Za odgodu objave prijave industrijskog obličja 300,00

Tar. br. 3a.4.

Za razdvajanje prijave industrijskog obličja.. 200,00

Tar. br. 3a.5.

Za postupak povodom prigovora na objavljenu prijavu  300,00

Tar. br. 3a.6.

Za održavanje industrijskog obličja u vrijednosti, za razdoblje od pet godina, i za objavu podataka o tome:

1. za jedno obličje....................................... 400,00

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 200,00

Tar. br. 3a.7.

Za proglašenje ništavim rješenja o priznanju
industrijskog obličja.................................. 1.500,00

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za ispitivanje zahtjeva za upis u registar oznake
zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti.. 300,00

Tar. br. 4.2.

Za objavu prijave........................................ 100,00

Tar. br. 4.3.

Za postupak povodom prigovora na objavljenu
prijavu........................................................ 500,00

Tar. br. 4.4.

Za ispitivanje zahtjeva za stjecanje prava korištenja
oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti
i upis u registar............................................ 400,00

Tar. br. 4.5.

Za održavanje prava korištenja oznake zemljopisnog
podrijetla ili oznake izvornosti u vrijednosti, za
razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o
tome........................................................ 1.000,00

Tar. br. 4.6.

Za održavanje prava korištenja strane oznake
zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti upisane
u registar Zavoda, za razdoblje od 10 godina, i za
objavu podataka o tome, jedinstvena naknada za
sve korisnike............................................ 4.000,00

Napomena:

Ako se troškovi iz tarifnih brojeva 4.5. i 4.6. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 4.7

Za objavu podataka o zaštićenoj oznaci
zemljopisnog podrijetla ili oznaci izvornosti 1.000,00

Tar. br. 4.8.

Za proglašavanje rješenja ništavim............ 1.500,00

Tar. br. 4.9.

Za ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaštena
korisnika.................................................. 1.500,00

Tar. br. 4.10.

Za produženje prava korištenja oznake zemljopisnog
podrijetla ili oznake izvornosti................... 1.000,00

5. Topografije poluvodiČkih proizvoda

Plaća se kuna:

Tar. br. 5.1.

Za ispitivanje prijave topografije poluvodičkih
proizvoda................................................. 1.000,00

Tar. br. 5.2.

Za objavu i održavanje priznatih topografija
poluvodičkih proizvoda u vrijednosti (za razdoblje
od 10 godina).......................................... 2.500,00

Tar. br. 5.3.

Za proglašavanje ništavom registracije topografije
poluvodičkih proizvoda............................ 1.000,00

6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 6.1.

1. Stručni ispit za zastupnika..................... 4.000,00

2. Popravni ispit za zastupnika.................. 2.500,00

Tar. br. 6.2.

Za upis u registar zastupnika..................... 5.000,00

7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti
kolektivnog ostvarivanja autorskog prava.. 6.000,00

Tar. br. 7.2.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti
kolektivnog ostvarivanja srodnih prava...... 5.000,00

8. ZAJEDNIČKO

Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva:

1. za jedan primjerak Svjedodžbe................ 150,00

2. za svaki dodatni primjerak Svjedodžbe...... 50,00

Tar. br. 8.2.

Za izdavanje isprave o priznatom pravu........ 150,00

Tar. br. 8.3.

Za izdavanje izvatka iz registra..................... 100,00

Tar. br. 8.4.

Za upis promjena u registre i objavu podataka
o promjenama............................................. 200,00

Tar. br. 8.5.

Za ispravljanje pogrešaka i objavu podataka o
ispravcima pogrešaka.................................. 100,00

Tar. br. 8.6.

Za radnje Zavoda za koje ovom tarifom nije propisana
druga naknada............................................ 100,00

9. INFORMACIJSKE USLUGE

Plaća se kuna:

Tar. br. 9.1.

Za publikacije Zavoda:

1. Službeno glasilo Zavoda – godišnja pretplata 500,00

2. Službeno glasilo Zavoda – pojedinačni primjerak 100,00

3. Službeno glasilo Zavoda – CD-ROM izdanje
    (godišnja zbirka)...................................... 150,00

4. Službeno glasilo Zavoda – CD-ROM izdanje –
    pojedinačni primjerak................................ 40,00

5. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga
    za registriranje žigova............................... 200,00

6. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga
    za registriranje industrijskih dizajna........... 200,00

7. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)

7.1  MKP – Uputa za korištenje klasifikacije.. 20,00

7.2 MKP – Zbirni pregled razreda i glavnih skupina
       s uputom za korištenje MKP................... 50,00

7.3 MKP – Područje A: Svakodnevne životne
       potrepštine........................................... 100,00

7.4 MKP – Područje B: Proizvodni postupci;
       Transport............................................. 200,00

7.5 MKP – Područje C: Kemija; Metalurgija 150,00

7.6 MKP – Područje D: Tekstil; Papir.......... 50,00

7.7 MKP – Područje E: Građevinarstvo; Rudarstvo      50,00

7.8  MKP – Područje F: Strojarstvo; Rasvjeta;
       Grijanje; Naoružanje; Miniranje............ 125,00

7.9 MKP – Područje G: Fizika................... 100,00

7.10 ................ MKP – Područje H: Elektrotehnika      100,00

7.11 .... MKP – Zbirka 6.1 do 6.10, tiskano izdanje      750,00

7.12 MKP – Zbirka 6.1 do 6.10, CD ROM izdanje     400,00

7.13 MKP – Zbirka 6.1 do 6.10, CD-ROM izdanje
       i tiskano izdanje................................. 1.000,00

8. Zakon/pravilnik iz područja intelektualnog vlasništva
    u grafičkoj opremi Zavoda – po primjerku.. 20,00

Tar. br. 9.2.

Za oglase u Službenom glasilu Zavoda:

1. Unutarnja stranica ovitka 1/1 u boji....... 1.200,00

2. Unutarnja stranica ovitka 1/2 u boji.......... 800,00

3. Unutarnja stranica 1/1 crno-bijelo............ 750,00

4. Unutarnja stranica 1/2 crno-bijelo............ 400,00

Tar. br. 9.3.

Za pretraživanje raspoloživih fondova patentnih informacija prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava:

1. patentnih dokumenata određenog (pod)nositelja
    ili izumitelja (naziv/prezime i ime), uključujući
    ispis bibliografskih podataka za do 20 patentnih
    dokumenata – po jednom upitu................ 200,00

2. patentnih dokumenata iz određenog područja tehnike
    prema zadanom kriteriju pretraživanja (ključne riječi
    i/ili sažetak i/ili opis izuma), uključujući ispis
    bibliografskih podataka za do 20 patentnih
    dokumenata – po jednom upitu................ 400,00

3. po posebno ustrojenom upitu (uključujući ispis prema

    bibliografskih podataka za do 20 patentnih stvarnim

    dokumenata)...................................... troškovima

4. ispis bibliografskih podataka za dodatne patentne
    dokumente iznad 20 uključenih u pretragu, za
    jednu stranicu.............................................. 5,00

Tar. br. 9.4.

Za pretraživanje raspoloživih fondova žigova prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava:

1. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
    Nicanskoj klasifikaciji) koji su istovjetno napisani
    zadanom verbalnom znaku – po jednom upitu 100,00

2. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
    Nicanskoj klasifikaciji) koji su moguće slični
    zadanom verbalnom znaku – po jednom upitu 300,00

3. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
    Nicanskoj klasifikaciji) koji su moguće slični
    zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu
    samo figurativnih elemenata na sličnost), do tri
    razreda – po jednom upitu....................... 300,00

4. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
    Nicanskoj klasifikaciji) koji su moguće slični
    zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu
    verbalnih elemenata na sličnost i figurativnih
    elemenata na sličnost), do tri razreda – po jednom
    upitu........................................................ 400,00

5. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
    Nicanskoj klasifikaciji) koji su moguće slični
    zadanom figurativnom znaku, za više od tri razreda
    za svaki dodatni razred – po jednom upitu.. 30,00

6. žigova određenog (pod)nositelja (registarski broj,
    naziv, razred(i) po Nicanskoj klasifikaciji), po
    jednom upitu............................................ 400,00

7. prema posebno definiranom upitu............ . prema
    stvarnim troškovima

Tar. br. 9.5.

Za pretraživanje raspoloživog fonda industrijskog dizajna prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava:

1. prema jednom od zadanih kriterija ((pod)nositelju;
    razredu, podrazredu i/ili nazivu proizvoda prema
    Lokarnskoj klasifikaciji industrijskog dizajna) –
    po jednom upitu....................................... 200,00

2. prema izgledu dizajna – po jednom upitu.. 300,00

Tar. br. 9.6.

Za ispis bibliografskih podataka za specificiranu prijavu
ili zaštićeni patent ili žig ili industrijski dizajn ili
topografiju ili oznaku zemljopisnog podrijetla, izvan
usluge pretraživanja – po dokumentu............. 25,00

Tar. br. 9.7.

Za zahtjev za izdavanje dvojezične potvrde o primitku
podneska – rubruma, za jedan primjerak......... 5,00

Tar. br. 9.8.

Za preslik dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda,
za jednu stranicu.............................................. 3,00

Napomene:

1. Za prekoredno pretraživanje informacijskih fondova u roku od 3 radna dana navedene tarife iz tar. br. 9.3. do 9.5. naplaćuju se uvećane za 50%.

2. Poštanska dostava u inozemstvo publikacija iz tar. br. 9.1, rezultata pretraživanja iz tar. br. 9.3. do 9.5., te dokumenata iz tar. br. 9.6. i 9.7., kao i posebne usluge dostave u tuzemstvu i inozemstvu plaćaju se prema stvarnim troškovima.«

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/04-01/02
Urbroj: 5030108-04-1
Zagreb, 23. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.